iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
27. 9. 2007
17:50 na ČT2

1 2 3 4 5

34 hlasů
1235
zhlédnutí

Profily

El Balearo

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Profily - El Balearo

 • 00:00:27 Jednou z nejvýznamnějších
  renezančních památek v Čechách
 • 00:00:31 je zámek v Brandýse nad Labem.
 • 00:00:35 Od roku 1547 patřil císařské
  a královské komoře.
 • 00:00:56 Císař Rudolf II.
  povýšil Brandýs nad Labem
 • 00:01:00 na královské komorní město
 • 00:01:04 a nádherný zámek vybavil
  jako své hlavní mimopražské sídlo.
 • 00:01:12 Nacházíme se v jedné z autentických
  rudolfínských komnat.
 • 00:01:19 Nad námi se klene strop,
  vyzdobený překrásnou výzdobou,
 • 00:01:22 ornamentální renezanční výzdobou
  a štukou,
 • 00:01:26 která se naštěstí zachovala
  z té doby.
 • 00:01:30 Takových věcí je tu samozřejmě
  velmi málo,
 • 00:01:33 protože v třicetileté válce ten
  zámek byl doslova zdevastován.
 • 00:01:38 Přesto tu máme jednu památku,
 • 00:01:42 která je autentickým
  rudolfínským mobiliářem.
 • 00:01:46 Je to vlastně náš
  nejvzácnější exponát
 • 00:01:50 a je to tento reliéf
  Klanění tří králů,
 • 00:01:53 který je za mnou tady vystaven.
 • 00:01:57 Dlouhá léta býval tento
  polychromovaný reliéf
 • 00:02:01 v obrazárně Pražského hradu.
 • 00:02:05 Podle historiků umění jej vytvořil
  italský štukatér
 • 00:02:08 Giovanni Batista Quadri.
 • 00:02:11 Příběh Ludvíka Salvátora
  začíná už u Marie Terezie.
 • 00:02:16 Tady v tomto Habsburském sále.
  V těchto sálech Marie Terezie
 • 00:02:20 šestiletá byla se svým otcem,
  s císařem Karlem VI.
 • 00:02:26 před jeho královskou korunovací
  v roce 1723.
 • 00:02:29 Tady se poprvé seznámila
  se svým budoucím chotěm
 • 00:02:32 Františkem Štěpánem Lotrinským.
  Tam na tom našem druhém obraze.
 • 00:02:37 A to jsou vlastně prarodiče
  Ludvíka Salvátora Toskánského.
 • 00:02:42 Protože v té době,
  kdy uzavírali sňatek,
 • 00:02:45 Karel VI.
  z politických důvodů domluvil,
 • 00:02:49 že František Štěpán Lotrinský
  se vzdá své země
 • 00:02:53 a výměnou za to
  dostali Habsburkové Toskánsko
 • 00:02:57 s hlavním městem Florencií,
  kde tehdy vymřel po meči
 • 00:03:02 ten populární rod Medičejských.
 • 00:03:05 A tak vlastně začíná
  historie toskánských Habsburků.
 • 00:03:09 Na Brandýském zámku
  byly do vzniku Československa
 • 00:03:13 uloženy rodinné dokumenty
  toskánských Habsburků.
 • 00:03:17 Dnes jsou umístěny
  v národním archivu v Praze.
 • 00:03:24 Rodinný archiv
  toskánských Habsburků -
 • 00:03:30 písemnosti, fotografie, mapy,
  plány, deníky, rukopisy,
 • 00:03:33 všechny možné druhy archiválií,
  na které můžete pomyslet,
 • 00:03:37 tak je tady můžeme najít -
  měl složité osudy.
 • 00:03:42 27.dubna 1859 pod nátlakem
  Garibaldiho vojsk
 • 00:03:48 velkovévoda toskánský Leopold II.
  s rodinou opouštějí Florencii.
 • 00:03:55 Na cestu si nevzali nic.
  Všechno zůstalo v luxusním paláci.
 • 00:04:01 Mezi členy rodiny
  byl i dvanáctiletý Ludvík Salvátor,
 • 00:04:05 který citlivě vnímal
  dramatickou situaci.
 • 00:04:15 Do Vídně
  k císaři Františku Josefovi I.
 • 00:04:18 ale nepřišli jako chudí příbuzní.
 • 00:04:21 Patřil jim
  krásný zámek v Salcburku,
 • 00:04:25 panství Ostrov u Karlových Varů
  a ještě další nemovitosti
 • 00:04:29 a značné finanční prostředky.
 • 00:04:32 Po krátkém pobytu
  na zámku v Ostrově
 • 00:04:35 Leopold II. koupil v roce 1860
 • 00:04:38 od státní banky bývalé
  komorní panství Brandýs nad Labem
 • 00:04:42 se zámkem proslaveným
  v době vlády císaře Rudolfa II.
 • 00:04:58 Tato fotografie je jedna
  z nejstarších fotografií,
 • 00:05:02 na které
  je zachycen Ludvík Salvátor.
 • 00:05:05 Tady je vlastně
  u maminky Marie Antonie.
 • 00:05:09 Tady máme jeho starší sestru
  a mladšího bratra Jana Nepomuka.
 • 00:05:15 Tak tohle je fotografie,
  která je nejstarší.
 • 00:05:20 Později máme fotografii
  těsně před příchodem...
 • 00:05:23 Nebo by se dalo říct,
  že je to mezní doba,
 • 00:05:26 nebo před příchodem na Brandýs,
 • 00:05:28 nebo na sklonku
  jejich vlády ve Florencii,
 • 00:05:31 kde je vlastně podobné seskupení,
  ale Ludvík už je tady starší.
 • 00:05:36 Takže tady máme Ludvíka Salvátora
  s matkou a celou další rodinu.
 • 00:05:41 Tady vidíme Izabelu,
 • 00:05:43 která se provdala za korunního
  prince neapolského,
 • 00:05:47 tady je nejstarší syn Marie Antonie
  a Leopolda II. Ferdinand III.
 • 00:05:53 A Karel Salvátor, který byl
  spoluvlastníkem brandýského panství
 • 00:05:58 Tady máme dva krásné portréty.
 • 00:06:01 Leopolda II. a jeho druhé manželky
  Marie Antoinetty,
 • 00:06:06 která je matkou Ludvíka Salvátora.
 • 00:06:10 V rodinném archivu toskánských
  Habsburků je obrovská sbírka
 • 00:06:14 fotografií, které jsou
  jednak adjustovány v albu
 • 00:06:17 a jednak jsou volně.
  Je tady čtyři tisíce fotografií.
 • 00:06:21 Nejstarší rodinné album
  je právě toto,
 • 00:06:24 které vám předvádíme.
  Leopold a Antonie.
 • 00:06:29 Na těchto snímcích jsou dva malí
  bratři Ludvík a Jan v době,
 • 00:06:34 kdy pobývali od roku 1861
  do roku 1863 v Benátkách.
 • 00:06:39 Většinou to bylo
  kvůli zdravotnímu stavu.
 • 00:06:42 Tam už se Ludvík zabýval
  těmi svými výzkumy,
 • 00:06:45 sbíral tam mušle, pojmenovával je
  a dělal si své zápisky.
 • 00:06:50 Učil se německy, anglicky,
  kreslit a jiné dovednosti.
 • 00:06:56 Tahle fotografie, vlastně jedna
  z nejznámějších, proběhla...
 • 00:07:00 Vždycky jakmile
  máte jakoukoliv publikaci,
 • 00:07:03 tak vidíte tyto čtyři bratry,
  kteří patří do toskánské větve.
 • 00:07:07 Sedící jsou dva nejstarší -
  Ferdinand IV. a Karel Salvátor -
 • 00:07:13 stojící jsou zleva, vlastně zprava
 • 00:07:19 Ludvík Salvátor
  a jeho mladší bratr Jan Nepomuk.
 • 00:07:23 Vidíte, že všichni členové
  habsburského rodu
 • 00:07:27 byli ve vojenské službě.
 • 00:07:30 Byli většinou jmenováni
  plukovníky a majiteli pluků.
 • 00:07:34 Jmenovací dekret arcivévody Ludvíka
  Salvátora plukovníkem
 • 00:07:38 a majitelem pěšího pluku.
 • 00:07:43 Na zámku u Vídně žila osmnáctiletá
  arcivévodkyně Matylda,
 • 00:07:48 do které se dvacetiletý arcivévoda
  Ludvík Salvátor zamiloval.
 • 00:07:53 Matylda však
  po tragické nehodě zemřela.
 • 00:07:57 Pro Ludvíka Salvátora
  to byl životní šok.
 • 00:08:00 Její fotografie ho stále
  doprovázela na cestách světem.
 • 00:08:10 Po pádu monarchie byl habsburský
  majetek zkonfiskován.
 • 00:08:14 Toskánskou knihovnu převedli
  do sbírek Národního muzea.
 • 00:08:20 Zámecká knihovna Brandýs
  vznikla v italském Toskánsku,
 • 00:08:27 a proto se v mnoha ohledech liší
  od ostatních zámeckých knihoven
 • 00:08:30 v českých zemích, které vznikaly
  buď přímo zde,
 • 00:08:33 nebo v německých
  či rakouských oblastech.
 • 00:08:36 Protože to byla
  knihovna vévodského rodu,
 • 00:08:39 byla doplňována
  velmi skvostnými publikacemi
 • 00:08:42 v mnohdy nádherných vazbách
  a liší se i obsahově.
 • 00:08:49 Pochopitelně obsahuje spoustu knih
  týkajících se italských zemí,
 • 00:08:55 jako například zde.
 • 00:08:58 Dále se ale soustřeďovala
  na oblasti Orientu.
 • 00:09:00 A její velkou specialitou,
  která nemá v Čechách obdoby,
 • 00:09:04 je velké soustředění literatury
  věnované Dalmácii, Istrii
 • 00:09:08 a vůbec celému
  tomu jihoslovanskému prostoru.
 • 00:09:12 Nepochybně tato knihovna
  byla inspiračním zdrojem
 • 00:09:16 pro mladého Ludvíka Salvátora,
  který ji využíval
 • 00:09:21 a která ho určitě směřovala
  i k jeho pozdějším výzkumům,
 • 00:09:26 které podnikal v této oblasti.
 • 00:09:28 Knihovnu Ludvík Salvátor
  nejenom využíval, četl,
 • 00:09:32 ale také ji obohacoval.
 • 00:09:34 Nakupoval moderní díla,
  která v jeho době vycházela.
 • 00:09:37 A nejenom to.
 • 00:09:39 Obohatil ji samozřejmě
  o celou řadu svých osobních děl,
 • 00:09:42 která sám psal a vydával.
 • 00:09:45 Mezi takové nejskvostnější
  patří jeho slavné Baleáry
 • 00:09:52 s velkým množstvím
  barevných ilustrací
 • 00:09:58 a odborného textu,
  věnovanému této oblasti.
 • 00:10:05 Zvláštní pozornost v této sérii
  knih věnoval Ludvík Salvátor
 • 00:10:11 místu, které mu bylo nejbližší
 • 00:10:13 a kde také prožil více než
  čtyřicet let svého života,
 • 00:10:18 a to byl největší ostrov
  Baleárského souostroví - Mallorca.
 • 00:10:23 Popisuje ji v těchto knihách
  velice zajímavým způsobem.
 • 00:10:29 Takže v této knize najdeme
  všechny informace o tom ostrově.
 • 00:10:33 O geografických, zeměpisných,
  přírodopisných, fauna, flóra,
 • 00:10:41 jak se tam žije, jak se tam
  pracuje, jaké je zemědělství,
 • 00:10:45 rybářství, jaká je kultura,
  jaký je jazyk.
 • 00:10:48 Dokonce jaké jsou
  drobnosti a jemnosti jazyka.
 • 00:10:53 Jsou ty informace velmi hluboké,
  velmi dokonalé.
 • 00:10:57 Je zajímavá taková příhoda,
 • 00:11:00 která se váže k trošku jiným
  cestám Ludvíka Salvátora,
 • 00:11:03 tentokrát do Řecka
  na ostrov Zakynthos, Zanté,
 • 00:11:08 který Ludvík Salvátor
  taká tímto způsobem popsal.
 • 00:11:12 Mnohem později došlo na tomto
  ostrově k velkému zemětřesení
 • 00:11:16 a v rámci škod po tomto
  zemětřesení, požárů a potop
 • 00:11:20 byl také zničen
  veškerý archivní materiál.
 • 00:11:24 A ta kniha Ludvíka Salvátora
  o ostrově Zakynthos
 • 00:11:28 byla vlastně jediným vodítkem,
 • 00:11:30 podle kterého
  řadu těch historických věcí,
 • 00:11:34 dokonce i staveb byli schopni
  na tom ostrově rekonstruovat.
 • 00:11:37 Nebo aspoň zachovat pro paměť.
 • 00:11:47 Mezi archiváliemi
  je mnoho soukromých dopisů,
 • 00:11:51 ale také dokladů, které
  podrobně mapují jeho putování
 • 00:11:55 a pobyty v daleké cizině.
 • 00:11:59 Najdeme zde účty z hotelů,
  pronájmů, plateb za různé nákupy.
 • 00:12:11 Vlastnil i parní jachtu Nixe.
 • 00:12:15 Když vinou kapitána ztroskotala
  u afrických břehů,
 • 00:12:19 pořídil si další, podobnou jachtu
  a pojmenoval ji Nixe II.
 • 00:12:24 A pokračoval v plavbách.
 • 00:12:27 Na její palubě vznikla velká část
  jeho literární a vědecké práce.
 • 00:12:37 Taková ta teorie
  vzájemného poznávání národů,
 • 00:12:40 to byla velká víra
  Ludvíka Salvátora.
 • 00:12:43 Jsou na to citace z jeho spisů.
  kde on mluví o tom,
 • 00:12:50 že pokud se národy budou poznávat,
  pokud budou cestovat
 • 00:12:54 a budou o sobě více vědět,
  tak mezi nimi nebudou nedorozumění.
 • 00:13:00 Říká přesně: Kdyby se národy
  více znaly, nezabíjely by se.
 • 00:13:05 Takže Ludvík Salvátor věděl,
  že k tomu ke všemu dojde,
 • 00:13:09 ale zároveň věděl,
  že je potřeba tu jeho současnost,
 • 00:13:12 pro nás už tedy stoletou minulost,
  zachovat pro budoucí generace.
 • 00:13:17 Ludvík Salvátor
  byl jaksi za své zásluhy
 • 00:13:23 o Mallorcu a o její tradice
 • 00:13:27 uznávanou osobností na Mallorce
  už za svého života.
 • 00:13:31 Už za života Ludvíka Salvátora
  mu byl udělen
 • 00:13:35 takový čestný titul
  syna Baleárských ostrovů,
 • 00:13:41 Baleárského souostroví. Říkalo se
  o něm, že je v podstatě takovým
 • 00:13:45 nekorunovaným králem
  Baleárských ostrovů.
 • 00:13:49 Ale ostrované,
  kteří ho měli velice rádi,
 • 00:13:52 mu říkali El Balearo.
 • 00:13:56 Když vypukla první světová válka
  musel se Ludvík Salvátor
 • 00:14:00 na základě restriktu
  císaře Františka Josefa I.
 • 00:14:03 vrátit do monarchie. Usadil se na
  svém zámku v Brandýse nad Labem.
 • 00:14:12 Kousek té Mallorky,
  toho typického nábytku,
 • 00:14:17 který Ludvík Salvátor měl rád
  a kterým byly také zařízeny
 • 00:14:22 nebo jsou dodnes zařízeny
  některé ty domy,
 • 00:14:26 ve kterých přebýval na Mallorce,
  tak je tady.
 • 00:14:30 To jsou kusy typického
  soustruženého nábytku.
 • 00:14:34 Jinak ty jeho dny tady
  byly asi velice smutné,
 • 00:14:37 protože on trpěl
  nejen už tou svou nemocí,
 • 00:14:42 která mu znemožňovala dobrý pohyb,
  nemohl chodit,
 • 00:14:47 ale samozřejmě
  že mu tady chybělo to sluníčko.
 • 00:14:51 Takže on tam z těch oken
  se díval na město,
 • 00:14:55 díval se na ty mraky,
  které se tady povalovaly
 • 00:14:58 nízko nad zemí
  a snil o návratu na Mallorcu.
 • 00:15:05 No a kruh jeho života
  se tady uzavřel
 • 00:15:12 ještě v tom roce 1915.
 • 00:15:16 Je to poměrně dobře zaznamenáno,
  ty zprávy.
 • 00:15:20 Měl nějaký problém
  vysokých horeček,
 • 00:15:24 zjistilo se, že bude potřeba
  nějakého operativního zákroku
 • 00:15:29 právě vzhledem k té jeho nemoci,
  ale to už se nedalo stihnout.
 • 00:15:35 Ludvík Salvátor dostal zápal plic
  a zemřel tady na Brandýském zámku.
 • 00:15:44 Byl pochován
  v kapucínské hrobce ve Vídni.
 • 00:15:48 Tam našla svůj poslední odpočinek
  také jeho osudová láska
 • 00:15:52 arcivévodkyně Matylda,
  která zemřela o 38 let dříve.
 • 00:16:00 Život Ludvíka Salvátora
  byl naplněn činorodou prací.
 • 00:16:04 Jednou tento vědec
  a cestovatel napsal:
 • 00:16:08 "Čím více člověk pozná svět,
  tím více si uvědomuje,
 • 00:16:13 jak je sám malý. Výjimkou je snad
  několik vynikajících lidí,
 • 00:16:18 kteří zanechali na povrchu zemském
  hlubokou stopu."
 • 00:16:24 K nim patřil také Ludvík Salvátor.
 • 00:16:55 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2007

Související