iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
26. 4. 2007
18:25 na ČT2

1 2 3 4 5

43 hlasů
1778
zhlédnutí

Profily

Jakub Antonín Pink

17 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Profily - Jakub Antonín Pink

 • 00:00:18 Bývalý cisterciácký klášter
  v Plasech.
 • 00:00:23 V době jeho barokního rozmachu
  zde pracovali přední umělci.
 • 00:00:34 V klášterním kostele
  nanebevzetí Panny Marie
 • 00:00:38 namaloval Petr Brandl
  obraz pro oltář svatého Bernarda.
 • 00:00:44 Brandlovo patetické dílo
  je slohově jednotné
 • 00:00:48 s oltářním uspořádáním.
 • 00:00:56 Zobrazení těžké, mohutné drapérie
  má mnoho společného
 • 00:01:00 se soudobou plastikou
  sochaře Matyáše Bernarda Brauna.
 • 00:01:09 Oltář později doplnila rakev
  s ostatky a s rokajovými motivy.
 • 00:01:21 Cicterciácký opat Eugen Tyttl
  byl neobyčejně vzdělaný
 • 00:01:25 a moudrý člověk, který čtyřicet let
  vedl plaský klášter
 • 00:01:30 a stál za všemi velkými
  a významnými projekty.
 • 00:01:41 Začátkem 13.století získal
  plaský klášter ves Mladotice.
 • 00:02:01 Mladotická kaple
  jména Panny Marie
 • 00:02:04 byla vlastně první realizací
  spolupráce opata Evžena Tyttla
 • 00:02:10 a architekta Jana Blažeje Santiniho
  a Jakuba Antonína Pinka.
 • 00:02:13 Bylo to velice šťastné spojení
  tří mimořádných osobností.
 • 00:02:17 Opat Evžen Tyttl
  jako velice prozíravý investor
 • 00:02:22 si zvolil za spolupracovníka
  Jana Blažeje Santiniho
 • 00:02:25 a na mladotické kapli si vyzkoušel
  jeho technickou bravuru.
 • 00:02:29 Mladotická kaple je skutečně
  pozoruhodnou architekturou,
 • 00:02:33 jíž se vlastně Santini
  zapsal do staveb,
 • 00:02:37 které se dále postavily na Plasku
  podle jeho projektů.
 • 00:02:41 A další šťastná osobnost,
  která sem přišla
 • 00:02:45 z rakouského kláštera ve Zwettlu,
  byl Jakub Antonín Pink,
 • 00:02:48 kterého si také opat Evžen Tyttl
  vyzkoušel tím,
 • 00:02:51 že mu zadal zakázku namalovat
  do osmi cípů klenby zdejší kaple
 • 00:02:57 cisterciácké světce.
  Medailony, které Pink namaloval,
 • 00:03:01 už jsou charakterizované
  poměrně zralým projevem
 • 00:03:05 a je na tom vidět
  i taková brandlovská nota,
 • 00:03:09 která se potom promítá
  do jeho olejomaleb.
 • 00:03:20 Podle projektu architekta
  Jana Blažeje Santiniho
 • 00:03:23 byla také postavena
  Mariánská Týnice.
 • 00:03:27 Ve zdejším muzeu jsou uloženy
  i důležité dokumenty z 18.století.
 • 00:03:45 Jakub Antonín Pink
  se přestěhoval do Kralovic,
 • 00:03:48 když získal perspektivní zakázky
  v plaském klášteře.
 • 00:03:52 Jeho pobyt ve městě dokládají
  městské knihy
 • 00:03:55 i vlastně to,
  kolik si těch domů ve městě koupil.
 • 00:03:59 On si koupil dům sklenářovský
  a koupil si dům provaznický.
 • 00:04:02 Tyto domy přestavěl a dodnes
  je můžeme v Kralovicích vidět.
 • 00:04:07 Ale skutečné svědectví
  podávají dobové zápisy.
 • 00:04:11 Tady máme jeden z těch zápisů,
  kde je zmíněn.
 • 00:04:15 Paní manželce jeho Maří Magdaléně
  a tady Jakubu Pinkovi "urozenému",
 • 00:04:21 byl uveden celým svým titulem.
 • 00:04:24 Dokladem spolupráce opata Evžena
  Tyttla s Jakubem Antonínem Pinkem
 • 00:04:28 je měděná deska.
 • 00:04:31 Na jedné straně najdeme
  opatský znak z roku 1728
 • 00:04:35 a na druhé straně je vyobrazení
  oblíbeného cisterciáckého světce
 • 00:04:41 svatého Bernarda
  s nástroji Kristova umučení.
 • 00:04:46 Pink maloval na plechu měděném
  také celou řadu dalších věcí
 • 00:04:50 pro plaský klášter. Součástí
  jeho díla byly také mědirytiny,
 • 00:04:54 které se zachovaly
  jednak v měděných deskách
 • 00:04:58 a jednak v otisicích.
 • 00:05:00 Díváme se
  na rytinu svatého Roberta,
 • 00:05:03 který patřil mezi zakladatele
  cisterciáckého řádu,
 • 00:05:06 jak dostává prsten od Panny Marie.
 • 00:05:08 To byl jeden z takových mystických
  výjevů cisterciácké ikonografie.
 • 00:05:21 Plaský klášter založil
  kníže Vladislav II. roku 1144.
 • 00:05:27 K té době se váže
  i první zmínka o Plasech.
 • 00:05:31 Tak Přemyslovci osidlovali
  západní kraje
 • 00:05:34 raně středověkého českého státu.
 • 00:05:48 Kopie Braunova sousoší svaté
  Luitgardy s Ježíšem Kristem
 • 00:05:53 v klášterní chodbě připomíná,
  že opat Eugen Tyttl
 • 00:05:57 byl jeho investorem
  na Karlově mostě.
 • 00:06:00 Slepá cisterciačka Luitgarda
  uctívala Krista ve chvíli,
 • 00:06:04 kdy se jí dostává velké milosti.
 • 00:06:17 Jakub Antonín Pink vytvořil kresbu,
  podle níž byla provedena rytina,
 • 00:06:21 jež zpopularizovala
  obdivované sousoší.
 • 00:06:25 Originál je dnes uložen
  v lapidáriu Národního muzea.
 • 00:06:30 Cyklus monumentálních obrazů
  Jakuba Antonína Pinka,
 • 00:06:34 které původně zdobily
  refektář plaského kláštera,
 • 00:06:37 je velice pozoruhodný svým námětem.
 • 00:06:40 Je věnován symbolům jídla a pití,
  které se vyskytují v bibli
 • 00:06:47 a současně se vyskytují také
  ve Starém i Novém zákoně.
 • 00:06:52 Autorem všech těch obrazů.
  námětů těch obrazů
 • 00:06:56 je bezpochyby objednavatel
  opat Evžen Tyttl.
 • 00:07:00 Takovým titulním motivem,
  který zdobil klášterní refektář,
 • 00:07:05 je obraz Adama a Evy,
  kteří jsou vyháněni z ráje
 • 00:07:11 Bohem rozezleným nad tím,
  že překročili zákaz,
 • 00:07:16 aby požili ovoce ze stromu poznání.
 • 00:07:19 Jakub Antonín Pink
  se zhostil tohoto výjevu
 • 00:07:23 velice elegantním způsobem.
 • 00:07:25 Vlevo vidíme obrovskou figuru
  rozezleného Boha,
 • 00:07:29 který přistupuje k vyděšené
  dvojici Adama a Evy.
 • 00:07:34 V popředí se Adam krčí
  a v pozadí stojí Eva.
 • 00:07:37 Vidíme také
  mohutného hada s jablkem.
 • 00:07:42 Celý tento výjev
  má zvláštní vnitřní světlo.
 • 00:07:45 Figura Boha Otce
  nápadně připomínající
 • 00:07:49 Brandlovy hlavy starců
  je nasvětlena vnitřním světlem,
 • 00:07:53 zatímco hříšníci
  jsou skryti ve stínu.
 • 00:07:56 A z hlediska klášterní morálky
  Eva není téměř vůbec vidět,
 • 00:08:00 protože by byla nahá
  a byla by příliš provokující
 • 00:08:05 pro klášterní řeholníky.
 • 00:08:08 Tento obraz má latinský nápis.
 • 00:08:11 Radix omnium malorum est cupiditas.
 • 00:08:15 Kořenem všeho zla je chtivost.
 • 00:08:18 Má to vlastně upozornit na to,
  že zdrojem všech lidských problémů
 • 00:08:25 je to, že lidé něco chtějí,
  že po něčem touží nezřízeně.
 • 00:08:29 A má tento obraz i nabádat
  ty řeholníky k umírněnosti
 • 00:08:33 a k potlačení toho chtíče.
 • 00:08:35 Druhý obraz pozoruhodného cyklu
  z plaského refektáře
 • 00:08:39 je věnován účinkům nezměrného pití.
 • 00:08:42 Je představen starozákonním výjevem
  opilého Noe.
 • 00:08:47 Obrazy, které měly monumentální
  rozměry 435 x 235 centimetrů,
 • 00:08:52 zdobily refektář v určitém sledu
 • 00:08:55 a právě obraz vyjadřující nebezpečí
  pití byl proti obrazu Adama a Evy,
 • 00:09:02 čili zakázaného ovoce.
 • 00:09:05 Obraz je komponován
  na diagonále ležícího těla,
 • 00:09:10 které je zakryto modrou drapérií
  a připomíná příběh,
 • 00:09:14 kdy Noe se opil
  a jeho synové jeho nahotu,
 • 00:09:19 který se při tom odhalila,
  zakrývali,
 • 00:09:22 jeden syn se mu vysmíval.
 • 00:09:24 Také latinský citát,
  který je na okraji obrazu,
 • 00:09:28 tento příběh připomíná.
 • 00:09:30 Pozoruhodným obrazem, který je
  takovou ikonou pro plaské údolí
 • 00:09:35 a pro plaský klášter,
  je výjev rovněž z refektáře.
 • 00:09:39 Připomíná starý biblický příběh,
 • 00:09:42 kdy Židé putující pouští
  odmítali manu.
 • 00:09:45 Za trest Bůh na ně seslal hady,
  kteří je štípali.
 • 00:09:50 Lidé potom prosili Mojžíše,
  aby je zbavil těch hadů.
 • 00:09:55 A Bůh mu řekl, aby dal připevnit
  měděného hada na břevno
 • 00:10:01 a kdokoliv se na toho hada podívá,
  i kdyby byl uštknutý, vyzdraví se.
 • 00:10:06 Tento příběh
  je takovou připomínkou toho,
 • 00:10:11 že lidé mají přijímat to,
  co se jim nabízí,
 • 00:10:15 a to jak to, co se jim nabízí
  k věření, tak to k jídlu.
 • 00:10:20 Říká to rovněž latinský nápis
  Manducate quae apponuntur vobis.
 • 00:10:25 Jezte to, co se vám nabízí.
 • 00:10:28 Pozoruhodným obrazem z hlediska
  kompozičního je výjev,
 • 00:10:32 který se vztahuje k biblickému
  příběhu Jakuba a Ezaua.
 • 00:10:37 Hladový vlastně vyměnil své
  prvorozenectví za mísu čočovice,
 • 00:10:45 jak vypráví biblický příběh,
 • 00:10:48 který významně komentuje latinský
  text Non est regnum dei esca.
 • 00:10:55 Království boží není jídlo.
 • 00:10:58 Příběh je postaven na dvou figurách
  bratří Jakuba a Ezaua,
 • 00:11:04 kteří jsou představeni tak,
  že jeden přichází z lovu,
 • 00:11:08 vidíme v pozadí lovce se šípy,
 • 00:11:11 a v popředí s mohutnou červenou
  drapérií je druhý z bratrů,
 • 00:11:16 který má mísu s pokrmem.
 • 00:11:19 A ten hladový vyměnil vlastně
  požehnání svého otce za to jídlo.
 • 00:11:26 To dočasné za to krátkodobé.
  A má to být připomínkou toho,
 • 00:11:30 že nemáme vyměnit hodnoty věčné
  za hodnoty dočasné.
 • 00:11:35 Z hlediska podání tváří obou bratří
 • 00:11:39 a podání drapérie patří toto dílo
 • 00:11:45 k vrcholným projevům
  českého barokního malířství.
 • 00:11:50 Rozhodně bychom mohli vidět
  podobnost s díly Petra Brandla.
 • 00:11:56 Jedním z mála obrazů,
  kde je ženská postava jako hlavní,
 • 00:12:01 je výjev Judita a Holofernest.
  Je to výjev tragický, starozákonní,
 • 00:12:06 kdy ta svalnatá kráska Judita
  opilému Holofernovi
 • 00:12:11 řeže ve stanu
  ve vojenském ležení hlavu.
 • 00:12:14 A v pozadí vidíme služebnou,
 • 00:12:16 která čeká,
  že tu hlavu dá do pytle.
 • 00:12:19 Také tento výjev je varující
  před nadměrným opilstvím
 • 00:12:23 a má samozřejmě ještě další
  teologické konotace.
 • 00:12:28 Také tento obraz vyjadřuje Pinkovo
  mistrovství v podání postav.
 • 00:12:34 Je rovněž
  velice podstatným dokumentem
 • 00:12:39 k interpretaci
  starozákonního výjevu.
 • 00:12:43 Motiv hostiny se vyskytuje
  v klášterních výzdobách
 • 00:12:47 velice často.
  Najdeme jej i v Plasích
 • 00:12:51 na několika dalších místech,
  především u schodiště
 • 00:12:55 v prvním poschodí,
  kde je velký výjev s Pannou Marií,
 • 00:12:59 který zobrazuje cisterciácké mnichy
  při hostině,
 • 00:13:04 kterým Panna Marie oslazuje pokrm.
 • 00:13:23 Jakub Antonín Pink
  byl malířem všestranným,
 • 00:13:27 Ale jeho největším dílem
  jsou samozřejmě fresky,
 • 00:13:30 jimiž vyzdobil celý plaský klášter.
 • 00:13:33 Působil zde více než dvacet let
  a jeho dílo je skutečně úctyhodné,
 • 00:13:36 protože podle všech řádových vzorů,
  ikonografií
 • 00:13:43 zobrazil různé výjevy
  z dějin cisterciáků
 • 00:13:47 na objednávku plaského opata,
 • 00:13:50 s kterým také jeho kariéra
  zde začíná a víceméně i končí.
 • 00:13:54 Když v roce 1738
  opat Evžen Tyttl zemřel,
 • 00:13:58 také vlastně končí zakázky
  pro malíře Jakuba Antonína Pinka,
 • 00:14:04 který potom odchází do Prahy
  a zřejmě bychom jeho dílo
 • 00:14:08 našli ještě
  na jiných místech v Čechách.
 • 00:14:15 V roce 1785
  byl plaský klášter zrušen.
 • 00:14:19 Chátrající budovy s rozsáhlým
  panstvím později koupil
 • 00:14:23 slavný evropský politik
  kníže Metternich.
 • 00:14:28 Bohatě vyzdobený refektář
  s největší nástropní malbou
 • 00:14:31 Jakuba Antonína Pinka
  přeměnil na sýpku.
 • 00:14:35 V roce 1894 při velkém požáru
 • 00:14:38 nádherná freska
  zobrazující zázračné nasycení davu
 • 00:14:43 pěti ječnými chleby
  a dvěma rybičkami
 • 00:14:47 byla zcela zničena.
 • 00:14:55 V Mariánské Týnici
  v bývalém probošství s kostelem
 • 00:14:59 je dnes muzeum a galerie
  severního Plzeňska.
 • 00:15:08 Mariánská Týnice byla významné
  poutní místo v západních Čechách.
 • 00:15:12 Byla to pobočka plaského kláštera.
  A samozřejmě za Pinkova života
 • 00:15:16 on zde nemohl pracovat, protože
  Mariánská Týnice se stavěla.
 • 00:15:20 Ale zůstalo zde po něm
  několik závěsných obrazů.
 • 00:15:24 Jeden z nich je vystaven v expozici
 • 00:15:27 a je věnován tradičně
  příbuzenstvu Panny Marie.
 • 00:15:30 Je zde svatá Anna
  se svatým Jáchymem
 • 00:15:34 a svatá Anna učí číst Pannu Marii.
 • 00:15:36 Tento obraz bychom mohli datovat
  před rok 1750
 • 00:15:40 a je to také poslední stopa
  Jakuba Antonína Pinka
 • 00:15:43 ve zdejším kraji. Jeho obrazů
  bychom našli ale celou řadu
 • 00:15:47 v okolních kostelích, protože
  to byl malíř velice plodný
 • 00:15:51 a byl velice oblíbeným
  dodavatelem obrazů pro kostely,
 • 00:15:55 které byly inkorporovány
  do plaského panství.
 • 00:16:00 Jeho dílo bychom našli
  i mimo region Plaska.
 • 00:16:04 A sice ve Zwettlu, v jeho rodišti,
 • 00:16:07 odkud pocházel z cisterciáckého
  panství v Horních Rakousích.
 • 00:16:12 A byl vlastně takovou spojkou
  mezi opaty tehdejším zwettelským
 • 00:16:18 a opatem plaským.
  Je doloženo dokonce v diáriu,
 • 00:16:23 že přivezl obrazy a dary
  od opata Evžena Tyttla do Zwettlu
 • 00:16:28 a naopak z Zwettlu
  přivezl opatovi plaskému víno.
 • 00:16:32 Dílo Jakuba Antonína Pinka
  není ještě zcela zdokumentováno,
 • 00:16:37 a proto bychom mohli říct,
  že to je malíř,
 • 00:16:41 který je teprve objevovaný.
  A stává se takovým perspektivním
 • 00:16:47 konkurentem všech významných
  barokních malířů v Čechách.
 • 00:17:06 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize, 2007

Související