iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 1. 2008
15:50 na ČT2

1 2 3 4 5

135 hlasů
5794
zhlédnutí

Novoroční promluva předsedy Ekumenické rady církví Pavla Černého 2008

Život pod zorným úhlem věčnosti

7 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Novoroční promluva předsedy Ekumenické rady církví Pavla Černého

 • 00:00:11 Milí televizní diváci, v loňském
  roce jsme si připomínali
 • 00:00:18 70.výročí úmrtí prezidenta
  Tomáše Garrigua Masaryka.
 • 00:00:22 V letošním roce si připomínáme
  90.výročí našeho moderního státu.
 • 00:00:29 Při vzpomínkovém shromáždění
  k úmrtí prezidenta Masaryka
 • 00:00:34 zde na Hradě zazněla řada projevů
  našich politiků
 • 00:00:38 a představitelů veřejného života.
  Masaryk byl oceněn,
 • 00:00:43 jeho práce pro náš stát,
  jeho poctivý život, jeho přínos,
 • 00:00:50 ale nezaznělo, z jakého zdroje
  Masaryk čerpal sílu
 • 00:00:55 ke svému životu,
  proč on byl poctivý, neúplatný,
 • 00:00:59 proč žil věrně své manželství,
 • 00:01:02 proč se snažil sloužit
  a povznést náš národ.
 • 00:01:07 Masaryk sám velice rád
  používal rčení,
 • 00:01:11 že lidská život má být prožíván
  sub specie aeternitatis -
 • 00:01:16 pod zorným úhlem věčnosti.
 • 00:01:19 Co to znamená žít život
  pod zorným úhlem věčnosti?
 • 00:01:24 Jestliže člověk žije život pod
  tímto úhlem, tak si uvědomuje,
 • 00:01:29 že tady to vlastně
  na Zemi nekončí.
 • 00:01:33 Že život nekončí hrobem.
  A v tom je Masarykův příklad.
 • 00:01:38 Žít svůj život odpovědně
  ve vědomí toho,
 • 00:01:42 že někdo spravedlivý,
  neúplatný, nezkorumpovaný
 • 00:01:47 se nás jednou bude ptát
  na naše jednání
 • 00:01:51 i na pohnutky našeho života.
  Masaryk věřil, že člověk má duši
 • 00:01:58 a že jednou dojde k hodnocení
  života každého člověka Bohem.
 • 00:02:03 Je skutečně rozdíl, jestli si
  někdo myslí, že je zde na Zemi
 • 00:02:07 pouze na pár let a potom
  už bude jenom smrt a nic jiného.
 • 00:02:12 Anebo pokud někdo počítá s tím,
 • 00:02:16 že se jednou v prostoru, věčnosti
  bude lidský život také hodnotit.
 • 00:02:25 Starý rok uplynul a my stojíme
  na začátku roku nového.
 • 00:02:31 Připomíná mi to
  začátek školního roku,
 • 00:02:34 kdy se děti sejdou,
  jsou zde sešity na jazyky,
 • 00:02:39 na matematiku, zeměpis
  a další předměty.
 • 00:02:44 Ale žákovskou knížku
  budou ukazovat
 • 00:02:48 v pravidelných
  intervalech svým rodičům.
 • 00:02:53 Svého učitele je možné obelstít.
 • 00:02:57 Je možné podvádět, je možné
  se vyhýbat diktátům, zkouškám.
 • 00:03:03 Někteří se dokonce pokusili
  falšovat zápisy v žákovské knížce.
 • 00:03:08 Ale proč? Vždyť se jednou
  přiblíží konec roku
 • 00:03:12 a všichni budou muset
  ukázat své výsledky
 • 00:03:16 a také budou
  ty výsledky zveřejněny.
 • 00:03:20 A ti, kteří pracovali nečestně,
  nepoctivě, lehkovážně,
 • 00:03:25 ponesou důsledky
  tohoto svého jednání.
 • 00:03:29 Nový rok je příležitostí obnovit
  vertikálu našeho lidského života.
 • 00:03:35 Život není nesmyslná.
  Není jenom shlukem různých náhod.
 • 00:03:41 Prezident Masaryk patřil k těm,
 • 00:03:43 kteří přemýšleli hluboce
  o lidském životě.
 • 00:03:47 Hledal v Bohu pevnou oporu
  pro svůj život.
 • 00:03:51 Dnešní doba rozpadu životních
  hodnot pro nás připravila
 • 00:03:56 dost nebezpečnou cestu,
  na které nejsou směrovky,
 • 00:04:01 příkazy, zákazy ani varování.
 • 00:04:05 Představte si dopravní situaci
  na velké křižovatce,
 • 00:04:10 kde nikdo nerespektuje žádná
  pravidla silničního provozu.
 • 00:04:15 K jakému chaosu a tragickým
  haváriím by tam došlo.
 • 00:04:20 Ani lidský život nemůže fungovat,
 • 00:04:23 pokud člověk nežije
  pod zorným úhlem věčnosti.
 • 00:04:28 Chybí tam zakotvenost života,
  pevný bod, navigace.
 • 00:04:33 A člověk je vydán
  chaotickému bloudění.
 • 00:04:37 Masaryk a mnozí další, kteří
  jsou dnes obdivovanými příklady
 • 00:04:43 smysluplného a odpovědného života,
  žili ve víře,
 • 00:04:48 že je zde Prozřetelnost, Bůh,
  který je stvořitelem,
 • 00:04:52 ale také i zákonodárcem.
  Bůh je tím, kdo připravil
 • 00:04:57 plán pro lidstvo
  a pro každého člověka.
 • 00:05:01 Je rozdíl,
  jestli je člověk svévolník,
 • 00:05:05 nebo respektuje řád svého tvůrce.
 • 00:05:08 I dnes řada lidí
  dochází k poznání,
 • 00:05:11 že svoboda může být jen tam,
  kde jsou určité hranice.
 • 00:05:16 Bez hranic a v lidské svévolnosti
  žádná svoboda není.
 • 00:05:22 A člověk se stává hříčkou
  svých vášní a temných sil.
 • 00:05:27 Když Masaryk v roce 1937 zemřel,
  kazatel František Urbánek
 • 00:05:34 nad jeho hrobem v Lánech četl
  slova z poslední knihy bible -
 • 00:05:38 ze Zjevení svatého Jana.
 • 00:05:41 "A viděl jsem
  nové nebe a novou zemi,
 • 00:05:45 neboť první nebe
  a první země pominuly.
 • 00:05:50 A moře již vůbec nebylo.
 • 00:05:52 A viděl jsem od Boha z nebe
  sestupovat Svaté město -
 • 00:05:57 Nový Jeruzalém, krásný jako
  nevěsta ozdobená pro svého ženicha
 • 00:06:03 A slyšel jsem
  veliký hlas od trůnu:
 • 00:06:06 Hle, příbytek Boží uprostřed lidí.
 • 00:06:10 Bůh bude přebývat mezi nimi
  a oni budou jeho lid.
 • 00:06:14 On sám - jejich Bůh - bude s nimi
  A setře jim každou slzu z očí.
 • 00:06:21 A smrti již nebude, ani žalu,
  ani nářků, ani bolesti už nebude,
 • 00:06:26 neboť co bylo, pominulo.
 • 00:06:29 Ten, který seděl na trůnu, řekl:
  Hle, všecko tvořím nové.
 • 00:06:35 A řekl: Napiš, tato slova
  jsou věrná a pravá.
 • 00:06:40 A dodal: Již se vyplnila.
  Já jsem alfa i omega,
 • 00:06:45 počátek i konec.
  Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo
 • 00:06:49 z pramene vody živé.
  Kdo zvítězí, dostane toto vše.
 • 00:06:55 Já mu budu Bohem
  a on mi bude synem."
 • 00:07:04 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2008