iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 11. 2006
17:45 na ČT2

1 2 3 4 5

36 hlasů
11114
zhlédnutí

Prolínání světů

Křesťanské kláštery a řády

27 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Prolínání světů: Křesťanské kláštery a řády

 • 00:00:21 ZVONÍ ZVON.
 • 00:01:07 Vydáváme se dnes do pozoruhodného
  a mnohotvárného světa,...
 • 00:01:09 ...křesťanských klášterů.
 • 00:01:12 Téměř vždy,
  dříve než hovoříme o křesťanství,
 • 00:01:14 hovoříme o židovství,
 • 00:01:16 protože křesťanství má s židovstvím
  společné prastaré kořeny.
 • 00:01:19 Zdá se,
 • 00:01:22 že v židovství pro klášterní život
  a mnišství není žádný prostor,
 • 00:01:26 protože judaismus klade do centra
  rodinu a manželství.
 • 00:01:30 Existuje však jedna výjimka:
 • 00:01:32 zde v Kumránu,
  na poušti u břehů Mrtvého moře,
 • 00:01:37 žila na počátku našeho tisíciletí
  komunita esejců, židovských asketů,
 • 00:01:43 kteří se připravovali,
  odděleni od ostatních,
 • 00:01:48 na konečný střet sil dobra a zla,
  světla a tmy.
 • 00:01:52 Jejich styl společného života
  připomíná to,
 • 00:01:55 co známe z pozdějších dějin
  křesťanských klášterů.
 • 00:01:59 Pravděpodobně
  z tohoto prostředí,...
 • 00:02:02 ...vzešel
  i bezprostřední Ježíšův předchůdce,
 • 00:02:06 asketa Jan Křtitel.
 • 00:02:09 Ježíš narozdíl od Jana Křtitele
  nebyl přísný asketa,
 • 00:02:13 i když v jeho životě
  byla období samoty a modlitby,
 • 00:02:17 jako když se nedaleko odtud
  postil 40 dní na poušti.
 • 00:02:21 Ale pro jeho blízkost životu
  obyčejných lidí,...
 • 00:02:25 ...nazývali přísní Janovi učedníci
  Ježíše žroutem a pijanem vína.
 • 00:02:30 Ježíš nevytvořil okolo sebe
  skupinu mnichů,
 • 00:02:34 jako ji vytvořil Buddha
  ze svých učedníků,
 • 00:02:38 a také komunity prvotních křesťanů,
  jako byla komunita v Jeruzalémě,
 • 00:02:43 kteří měli všechno společné,
  byli asi spíše výjimkou.
 • 00:02:46 Instituce klášterů
  a mnišského života...
 • 00:02:49 ...se v křesťanství vytvořila
  teprve za několik staletí.
 • 00:02:54 Pokusme se pátrat,
  proč a jak k tomu došlo.
 • 00:03:00 Na tomto místě,
 • 00:03:02 v poušti mezi
  Jeruzalémem a Jerichem,
 • 00:03:04 se podle tradice
  Ježíš po svém křtu v Jordáně,...
 • 00:03:07 ...postil 40 dní
  a byl tady pokoušen ďáblem.
 • 00:03:12 V jeho stopách sem přicházelo
  množství mužů a žen.
 • 00:03:16 Ne proto, aby v poušti trávili
  klidné časy rozjímání,
 • 00:03:20 ale proto, aby se setkali s démony
  na jejich vlastním poli.
 • 00:03:27 Nejvíce křesťanů
  odcházelo do pousteven,...
 • 00:03:28 ...v pouštích Palestiny a Egypta
  ve 3. a hlavně 4. století.
 • 00:03:33 Jaká to byla doba?
 • 00:03:35 Mladé křesťanství
  se záhy rozšířilo.
 • 00:03:38 Neopřeno o žádnou světskou moc,
  ba právě naopak,
 • 00:03:41 vystaveno ranám
  krutého pronásledování,
 • 00:03:44 do všech koutů římské říše.
 • 00:03:46 A také do Afriky i Indie.
 • 00:03:50 V době Ježíšovy smrti
  existovalo asi 120 jeho vyznavačů.
 • 00:03:55 Za 100 let jich bylo přes 40 000.
 • 00:03:58 Za další století přes milión.
 • 00:04:01 R. 300 tvořilo 6 miliónů křesťanů
  přes 10% obyvatel římské říše,
 • 00:04:08 včetně lidí
  z vyšších a vzdělaných vrstev.
 • 00:04:10 Za dalších 50 let,
  a teprve během nich,
 • 00:04:14 kdy dal císař Konstantin
  církvi svobodu
 • 00:04:16 a pak i četná privilegia,
  jich bylo už přes 50%.
 • 00:04:22 Křesťané nejprve prchali do pouště
  zřejmě před pronásledováním.
 • 00:04:26 Ale pak sem přicházeli
  také ti věřící,
 • 00:04:29 kteří
  s oním většinovým křesťanstvím,
 • 00:04:33 které se začalo příliš zabydlovat
  v říši,
 • 00:04:36 nebyli konformní.
 • 00:04:39 Chtěli tady uskutečnit
  radikálnější podobu života z víry.
 • 00:04:45 R. 420 píše sv. Jeroným
  ze své poustevny:
 • 00:04:50 "Dříve církev
  díky pronásledování rostla
 • 00:04:52 a byla korunována mučednictvím.
 • 00:04:55 Ale za vlády křesťanských císařů
  sice roste její bohatství a moc,
 • 00:05:00 avšak jejích ctností ubývá."
 • 00:05:09 Poustevníci se začínají sdružovat
  v komunity.
 • 00:05:12 Určují si přísná pravidla,
 • 00:05:13 a tak vznikají v poušti
  první kláštery,
 • 00:05:16 prostor
  pro alternativní verzi křesťanství.
 • 00:05:22 Ta bude po tisíciletí
  nastavovat zrcadlo,...
 • 00:05:25 ...ostatnímu křesťanskému světu.
 • 00:05:27 Bude mu však také
  zdrojem inspirace,
 • 00:05:29 vzdělání a duchovního vedení.
 • 00:05:33 Křesťanské kláštery
  vznikaly na místech,
 • 00:05:35 spojených s životy světců,
 • 00:05:37 a zde ve Svaté zemi
  často na místech,
 • 00:05:39 spojených
  s příběhy Starého i Nového Zákona.
 • 00:05:43 V této dramatické scenérii pouště
  byl klášter postaven na místě,
 • 00:05:48 kde se podle tradice
  ukrýval prorok Eliáš,
 • 00:05:51 před hněvem královny Jezábel.
 • 00:06:12 Uprostřed Svaté země,
  na břehu Genezaretského jezera,
 • 00:06:16 v klášteře Tabgha,
  na místě Božího působení,
 • 00:06:18 žije komunita německých
  benediktinů a benediktinek.
 • 00:06:24 Pokusme se
  sestry Rosemarie zeptat,
 • 00:06:26 jaké to je žít v klášteře,
  v klášteře ve Svaté zemi?
 • 00:06:33 Zde v Tabghze
  žijí muži i ženy dohromady,
 • 00:06:36 podle řeholních pravidel
  sv. Benedikta.
 • 00:06:39 Přestože jde
  o dvě různá společenství,
 • 00:06:42 práce a modlitba je společná.
 • 00:06:45 Je pro nás příjemným překvapením,
 • 00:06:47 že toto místo
  není navštěvováno jen křesťany,
 • 00:06:52 ale máme možnost pozdravit
  i věřící jiných náboženství,
 • 00:06:57 Židy, muslimy, drúzy a další.
 • 00:07:05 Zveme ale především
  postižené z Palestiny a Izraele,
 • 00:07:09 kteří tu tráví nějaký čas.
 • 00:07:12 Je hezké vidět v jejich tvářích,
  i v tvářích dětí,
 • 00:07:16 že sem chodí rádi
  a rádi s námi v Tabghze pobývají.
 • 00:07:23 Dávný svět prvních klášterů,
 • 00:07:25 které se zrodily
  z komunit poustevníků,
 • 00:07:28 připomínají dnes
  na oněch místech v Egyptě,...
 • 00:07:29 ...kláštery koptů,
 • 00:07:31 jedné z větví
  východního křesťanství.
 • 00:07:34 Pro křesťanský východ
  je důležitá tradice starectví.
 • 00:07:38 Tímto moudrým rádcem
  však nemusí být vždycky stařec.
 • 00:07:42 Může to být někdy
  i mladší řeholník,
 • 00:07:45 který však strávil
  alespoň rok o samotě v poustevně.
 • 00:07:48 Ze svých duchovních zkušeností
  pak může rozdávat i novicům
 • 00:07:51 a poutníkům.
 • 00:07:54 Učí je,
  jak si počínat uprostřed pokušení.
 • 00:07:58 Jak zacházet
  se špatnými myšlenkami a sklony.
 • 00:08:01 Jak pokáním smývat staré hříchy.
 • 00:08:04 Jak střežit svůj jazyk.
 • 00:08:06 Jak se soustředit při modlitbě.
 • 00:08:09 A jak celý život
  vytrvale udržovat pokoj v mysli
 • 00:08:12 a pěstovat ctnosti,
 • 00:08:14 k nimž patří moudrost,
  milosrdenství, laskavost a pokora.
 • 00:08:20 Život v klášteře má pevný řád
 • 00:08:23 a středem každého dne
  je společná bohoslužba.
 • 00:08:32 Jsme svědky vánoční mše
  hlavy koptské církve,
 • 00:08:35 papeže Šenudy.
 • 00:08:39 Na význam klášterů jsme se zeptali
  i kardinála Vlka:
 • 00:08:45 Mně se zdá,
  že je to prostor nebo místo,
 • 00:08:49 které si nechává ruch
  své charismatické,
 • 00:08:52 spirituální působení v církvi.
 • 00:08:56 A kláštery jsou
  takovým místem ztišení,
 • 00:08:59 zvláště
  ty meditativní, kontemplativní,
 • 00:09:05 a je to dnes
  obrovský vklad do církve,
 • 00:09:08 protože jsou to místa modlitby,
  místa společenství,
 • 00:09:13 místa duchovních rodin,
 • 00:09:17 kde je Kristus přítomen
  uprostřed nich.
 • 00:09:20 A jsou to místa vyzařování,
  města nahoře ležící.
 • 00:09:26 A já se domnívám,
  že bez těchto charismat,
 • 00:09:29 bez těchto klášterů,
  církev není úplná.
 • 00:09:32 Že je to důležitý prvek
  pro církev v každé době,
 • 00:09:36 a já bych skoro řekl:
  zvláště dnes.
 • 00:09:39 Po konstantinovském obratu
  církvi hrozilo,
 • 00:09:41 že by se mohla stát
  jen ornamentem politické moci.
 • 00:09:46 Ale právě vytrvalá péče klášterů
  o intelektuální, spirituální
 • 00:09:50 a morální stránku víry,
 • 00:09:52 umožnila křesťanství sehrát
  jeho kulturní,
 • 00:09:56 duchovní a civilizační úlohu.
 • 00:10:05 Tam, kde bylo ve starověku
  křesťanství velmi živé,
 • 00:10:09 zejména v Sýrii
  a části dnešního Turecka,
 • 00:10:11 byť jsou to dnes
  země převážně islámské,
 • 00:10:14 najdeme četné starobylé kláštery.
 • 00:10:17 Některé jsou podstatně přestavěné
 • 00:10:19 a vnější podobou modernizované.
 • 00:10:22 Jiné více upomínají,...
 • 00:10:23 ...na kvetoucí doby
  byzantského křesťanství,
 • 00:10:26 na doby prvních koncilů církve,
 • 00:10:29 ještě nerozdělené schizmatem
  na větev východní a západní.
 • 00:10:36 Řeholníci se zavazovali
  ke studiu Písma, modlitbě,
 • 00:10:39 askezi a manuální práci.
 • 00:10:42 Základem mnišství
  jsou 3 evangelijní rady:
 • 00:10:47 Za prvé chudoba.
 • 00:10:48 Mniši nemají
  žádný soukromý majetek,
 • 00:10:51 v klášterech je všechno společné.
 • 00:10:54 Za druhé poslušnost.
 • 00:10:56 Společný život vyžaduje
  pevný řád a ukázněnost.
 • 00:11:01 A za třetí čistota.
 • 00:11:03 Cudnost těla a mysli,
  nerozdělené srdce.
 • 00:11:08 Ve východním křesťanství
  jsou celibátem vázáni pouze mniši
 • 00:11:11 a biskupové.
 • 00:11:13 Ti pocházejí vždy z řad řeholníků.
 • 00:11:16 Obyčejní světští kněží
  žijí v manželství.
 • 00:11:19 Před svěcením však zpravidla
  mají strávit měsíc v klášteře.
 • 00:11:26 V západním křesťanství
  se povinný celibát kněží,
 • 00:11:29 pod vlivem reforem,
  vycházejících z kláštera v Cluny,
 • 00:11:32 rozšířil teprve
  na prahu 2. tisíciletí.
 • 00:11:43 Některé kláštery jsou přilepeny
  jako orlí hnízda na skály,
 • 00:11:47 jako klášter Sumela v Turecku.
 • 00:11:50 Jejich vnější nepřístupnost
  a strohost na straně jedné,
 • 00:11:52 a zároveň vnitřní krása
  umělecké výzdoby,...
 • 00:11:56 ...jako by symbolizovaly
  paradox klášterního života.
 • 00:11:59 Tvrdá askeze a odříkání
  přinášejí cenné ovoce.
 • 00:12:04 Mohou to být plody
  dodnes oceňovaného,...
 • 00:12:07 ...výtvarného a slovesného umění.
 • 00:12:09 Tomu se v klášterech
  vždy dobře dařilo.
 • 00:12:12 Anebo můžeme myslet
  na onu skrytou kulturu charakteru,
 • 00:12:16 které uzrály v životech,
  plných mlčení a ukázněnosti.
 • 00:12:21 Jedna z mnišských zásad zní:
 • 00:12:24 udržuj v životě řád.
 • 00:12:26 Řád podrží tebe.
 • 00:12:39 V tradicích byzantského mnišství
  dosud pokračují,...
 • 00:12:42 ...pravoslavné kláštery,
  dnes znovu i v Rusku,
 • 00:12:47 kde se vždy pěstoval
  hésychasmus, modlitba srdce,
 • 00:12:51 při stálém opakování
  Ježíšova jména.
 • 00:12:55 Kolik řeholníků zahynulo,...
 • 00:12:56 ...v sovětských
  koncentračních táborech,
 • 00:12:59 kolik klášterů bylo zničeno
  či přeměněno v muzea ateismu.
 • 00:13:04 Dnes se sám komunistický ateismus
  ocitl v zaprášené minulosti
 • 00:13:10 a pravoslavné kláštery
  se znovu snaží,...
 • 00:13:13 ...navrátit ruský národ
  ke kořenům jeho kultury.
 • 00:13:17 Snad se ruské pravoslaví
  poučí z dějin
 • 00:13:20 a odolá pokušení
  příliš se spojovat s nacionalismem
 • 00:13:24 a politickou mocí.
 • 00:13:32 Západ nešel
  cestou byzantské jednoty,...
 • 00:13:35 ...trůnu a oltáře.
 • 00:13:36 Středověké papežství,
  opřené o reformní klášter v Cluny,
 • 00:13:40 se postavilo
  monopolu císařské moci.
 • 00:13:43 Tento boj za svobodu církve,
  tato papežská revoluce,
 • 00:13:48 některými nazývaná
  "první evropskou revolucí",
 • 00:13:51 skončila ve 12. století
  rozlišením duchovní a světské moci
 • 00:13:56 a tím významně přispěla
  k dějinám svobody
 • 00:13:59 a plurality Západu.
 • 00:14:03 Sv. Benedikt,
  otec západního mnišství,
 • 00:14:05 je uctíván jako patron Evropy.
 • 00:14:07 Z jeho kláštera na Monte Cassino
  se postupně, po celé Evropě,
 • 00:14:11 rozprostřela síť klášterů,
 • 00:14:13 ohnisek duchovní kultury
  i materiální civilizace.
 • 00:14:17 Jedním z nich
  byl i pražský Břevnov.
 • 00:14:20 Když zaplavily
  území Římské říše,...
 • 00:14:21 ...mladé bojovné kmeny,
 • 00:14:24 benediktini jim předávali
  nejen křesťanskou víru,
 • 00:14:27 nýbrž
  i základy antické vzdělanosti.
 • 00:14:31 Zasloužili se tak
  o kontinuitu evropské kultury.
 • 00:14:34 Heslem řádu je "Ora et labora",
  "Modli se a pracuj".
 • 00:14:41 Břevnovský klášter
  je nejstarší mužský klášter,...
 • 00:14:44 ...na našem území.
 • 00:14:47 Byl založen sv. Vojtěchem
  v 10. století
 • 00:14:50 a po více než 1000 let
  byl centrem vzdělanosti.
 • 00:14:55 Jeho historie je ovšem pohnutá.
 • 00:14:59 V dobách husitských byl rozbořen
 • 00:15:01 a v dobách komunistické totality
  tu řeholníky vystřídalo,...
 • 00:15:04 ...pracoviště ministerstva vnitra.
 • 00:15:07 V dubnu 1950 zlikvidovala
  komunistická milice a policie,...
 • 00:15:11 ...všechny mužské kláštery
  na našem území.
 • 00:15:15 Řeholníky násilím převezla
  do pracovních táborů
 • 00:15:17 či trestných vojenských oddílů.
 • 00:15:19 Stovky z nich
  byly nevinně odsouzeny,...
 • 00:15:22 ...k dlouhým letům žaláře.
 • 00:15:25 Majetek klášterů byl zabaven,
  mnohdy rozkraden či zničen.
 • 00:15:29 Mnohé
  z nejcennějších pokladů naší země,
 • 00:15:32 které řeholníci po léta
  pečlivě opatrovali,
 • 00:15:36 se během 40 let komunismu
  obrátily v ruinu.
 • 00:15:39 Jen výjimečně získaly
  některé budovy,...
 • 00:15:42 ...statut národní kulturní památky
  a začaly se opravovat.
 • 00:15:48 Po r. 1989 se mohl
  do Břevnova krátce vrátit,
 • 00:15:52 po letech věznění a exilu,
  i opat Anastáz Opasek,
 • 00:15:56 známý svou svobodomyslností
  a smyslem pro humor a pro krásu.
 • 00:16:04 Sv. Benedikt označil
  za matku všech ctností "discretio",
 • 00:16:07 umění rozvážně rozlišovat hodnoty.
 • 00:16:10 Svou řeholi nazývá školou služby.
 • 00:16:14 Jeho řeholní pravidla
  začínají slovem "naslouchej".
 • 00:16:18 Naslouchat byl povinen i opat,
  představený kláštera.
 • 00:16:21 Na něm ležela tíha odpovědnosti
  za důležitá rozhodování.
 • 00:16:26 Ale před rozhodnutím byl povinen
  vyslechnout názory všech bratří.
 • 00:16:31 A každý z bratří,
  i ten nejnepatrnější a nejmladší,
 • 00:16:35 byl zase zavázán říci otevřeně
  opatovi své mínění.
 • 00:16:39 Neboť, jak praví Benedikt:
 • 00:16:42 Bůh často zjevuje to, co je lepší,
  mladšímu.
 • 00:16:46 Moudrost
  benediktinských řeholních pravidel,
 • 00:16:48 z počátku 6. století,
 • 00:16:51 by v mnohém mohla inspirovat
  i moderní společnost.
 • 00:17:00 Nezbytnou součástí řeholního života
  bylo vždy studium,
 • 00:17:03 četba i psaní knih.
 • 00:17:05 Knihovny vždy patřily
  k nutnému vybavení,...
 • 00:17:07 ...každého kláštera.
 • 00:17:09 O středověkých mniších
  bylo napsáno:
 • 00:17:12 "Tito muži, odkojení Ciceronem,
 • 00:17:14 se při vstupu do kláštera
  vzdali úplně všeho,
 • 00:17:17 kromě umění krásně psát."
 • 00:17:22 V klášterech se hodně mlčelo,
  o to víc se tam psalo.
 • 00:17:25 Vznikala zde původní díla,
 • 00:17:27 ale přepisovaly a uchovávaly se
  i starší rukopisy.
 • 00:17:32 Knihovny se tak stávaly
  největším pokladem kláštera.
 • 00:17:38 Tomáš Akvinský razil zásadu:
 • 00:17:40 "contemplata alii stradere",
 • 00:17:43 "rozjímané předávat druhým".
 • 00:17:46 Ve vyučování
  viděl vrchol duchovního života.
 • 00:17:56 Sv. Augustin,
 • 00:17:58 jeden z největších myslitelů
  evropských dějin,
 • 00:18:01 trávil čas
  po svém obrácení s přáteli,
 • 00:18:03 na venkovském statku.
 • 00:18:06 Zde spojil tradici
  křesťanského poustevnictví,...
 • 00:18:08 ...s antickým ideálem
  filozofického života,
 • 00:18:11 modlitbu s přemýšlením,
  studiem, psaním
 • 00:18:14 a dialogem vzdělaných mužů.
 • 00:18:17 Tím byla inspirována
  řehole augustiniánů,
 • 00:18:20 kteří se i u nás dnes vracejí
  do svých starých klášterů.
 • 00:18:23 Působí např. v Brně,
 • 00:18:26 kde kdysi z jejich řad vzešel
  zakladatel genetiky,
 • 00:18:28 Johann Gregor Mendel,
 • 00:18:30 či u sv. Tomáše
  v Praze na Malé Straně.
 • 00:18:40 Narodil jsem se v New Yorku,
 • 00:18:42 jsem tedy Američan
 • 00:18:45 a jsem augustinián.
 • 00:18:51 Sem do ČR jsme my, Španělé,
  přišli vypomáhat.
 • 00:18:59 Aby se ta provincie
  postavila na nohy.
 • 00:19:04 Ale co teď bude - těžko říct.
 • 00:19:06 Nevíme, jak to dopadne.
 • 00:19:19 Dost důležitý pro dějiny komunit
  byl v 16. století,...
 • 00:19:22 ...vznik jezuitského řádu.
 • 00:19:25 Následovníci Ignáce z Loyoly
  už nestavěli kláštery,
 • 00:19:28 nýbrž koleje,
  nenosili řeholní hábity,
 • 00:19:31 nýbrž univerzitní taláry.
 • 00:19:35 A zatímco benediktini
  slibovali věrnost jednomu místu,
 • 00:19:40 jezuitští profesové naopak
  slíbili vycestování do země,
 • 00:19:44 kde je bude nejvíce zapotřebí.
 • 00:19:48 Každý jezuita koná svoji formaci
  a důkladnou přípravu,...
 • 00:19:53 ...zpravidla v několika zemích.
 • 00:19:55 V pražském Klementinu budovali
  jezuité od r. 1556 své první sídlo.
 • 00:20:01 R. 1618 odtud byli vyhnáni
  protestantskou vrchností.
 • 00:20:06 Ale po Bílé Hoře se naopak stali
  hlavním nástrojem rekatolizace.
 • 00:20:10 Působil zde ovšem nejen
  proslulý P. Koniáš,
 • 00:20:16 ale i velký vlastenecký historik,
  jezuita Bohuslav Balbín,
 • 00:20:20 nebo i řada umělců a vědců,
  a také ti,
 • 00:20:24 kteří zahynuli
  jako dobrovolní ošetřovatelé,
 • 00:20:27 v době moru,
 • 00:20:30 a také mnozí mučedníci,
 • 00:20:32 kteří položili život
  za katolickou víru v Anglii
 • 00:20:34 nebo v dálných misijních zemích.
 • 00:20:39 Dějiny jezuitů nejsou
  ani v současné době černobílé,
 • 00:20:41 tak bych se chtěl zeptat:
 • 00:20:44 jaké jsou priority jezuitů dnes?
 • 00:20:49 Jaké ve světě, jaké u nás?
 • 00:20:51 Kromě tradiční intelektuální práce,
  práce s lidmi, je to také věda,
 • 00:20:55 a v ČR jistě
  dialog s naší současnou kulturou,
 • 00:21:00 dialog s tím,
 • 00:21:02 čemu tady říkáme
  "nevěřící společnost",
 • 00:21:04 byť taková vlastně není.
 • 00:21:16 Jsme v pražském klášteře
  sester karmelitek,
 • 00:21:19 v klášteře,
 • 00:21:21 který se vnější architekturou
  klášteru vůbec nepodobá.
 • 00:21:23 Je to vlastně obyčejná vila.
 • 00:21:25 A tak bych se vás chtěl zeptat,
  sestro Deniso,
 • 00:21:28 jak vypadá život
  v takovém klášteře,
 • 00:21:31 co je vlastně posláním
  takové komunity?
 • 00:21:35 I když architektura tak nevypadá,
 • 00:21:37 mnohé z prvků se takto zachovaly.
 • 00:21:39 My jako komunita
  opravdu pěstujeme spiritualitu,...
 • 00:21:44 ...karmelského řádu,
 • 00:21:47 což je velice hluboká
  mystická spiritualita.
 • 00:21:49 Zdálo se nám,
 • 00:21:51 že by bylo dobré
  sdílet ji s jinými lidmi,
 • 00:21:53 takže ten dům je otevřenější,
 • 00:21:56 a kromě komunity sester
  tu bydlí vysokoškolské studentky.
 • 00:22:07 Náš klášter je často plný lidí,
  kteří jsou nevěřící,
 • 00:22:12 zajímají se nějakým způsobem
  o víru, ale nejsou vyhranění.
 • 00:22:18 Snažíme se tady žít normálně,
  zdravě, žít z bohatství toho,
 • 00:22:22 co jsou přirozené lidské vztahy.
 • 00:22:26 Pro nás je život v klášteře
  způsobem cesty ke svobodě.
 • 00:22:29 Představujeme si to tak,
 • 00:22:31 že se nějak doplňujeme s lidmi,
  kteří žijí ve světě
 • 00:22:35 a kteří nemají ty možnosti,
  jaké máme my.
 • 00:22:38 Od rodiny
  a normálních lidských vztahů,...
 • 00:22:44 ...se učíme co to je
  mít někoho opravdu rád,
 • 00:22:47 zatímco si představujeme,
 • 00:22:49 že takový člověk, který nemá na to,
  aby 3 hodiny denně kontemploval,
 • 00:22:54 se může od řeholníků
  snad ani ne učit,
 • 00:22:57 ale nějakým způsobem
  se přiblížit tomu,
 • 00:23:00 co je základní,
  bez čeho se může člověk obejít.
 • 00:23:05 A k tomu, co k životu
  může ale také stačit.
 • 00:23:09 HUDBA. PÍSEŇ.
 • 00:23:45 Reformační větev křesťanství,
 • 00:23:47 spojená
  se jménem Luthera a Kalvína,
 • 00:23:49 jistě obohatila
  křesťanskou tradici,
 • 00:23:52 přispěla k demokratizaci církve
  i celé evropské společnosti.
 • 00:23:56 Martin Luther,
  původně augustiniánský mnich,
 • 00:23:59 však při svém rozchodu
  s římskou církví,...
 • 00:24:01 ...úplně zavrhl mnišství.
 • 00:24:03 Zdálo se,
 • 00:24:05 že protestantismus
  zůstane natrvalo ochuzen,...
 • 00:24:07 ...o tuto hodnotu
  křesťanské tradice.
 • 00:24:10 Avšak byl to právě
  protestantský pastor Roger Schutz,
 • 00:24:14 kdo v polovině 20. století
  založil,...
 • 00:24:16 ...patrně
  nejvlivnější klášterní komunitu...
 • 00:24:18 ...naší doby.
 • 00:24:21 Ve francouzské vesničce Taizé,
 • 00:24:23 poblíž rozvalin
  někdejšího kláštera v Cluny.
 • 00:24:26 Bratr Roger byl jednou
  z nejvýznamnějších osobností,...
 • 00:24:29 ...moderního křesťanství.
 • 00:24:32 Byl zavražděn v létě 2005.
 • 00:24:36 Do Taizé,
 • 00:24:38 kde žije řeholní komunita
  složená z evangelíků,
 • 00:24:39 katolíků i pravoslavných,
 • 00:24:41 proudí mladí z celého světa.
 • 00:24:44 Mohutné mezinárodní hnutí,
  které se zrodilo v Taizé,
 • 00:24:48 přispívá ke sjednocení křesťanů
 • 00:24:50 i k porozumění lidí
  různých kultur a náboženství.
 • 00:24:55 Při naší dnešní procházce,
 • 00:24:57 po dějinách a současnosti mnišství,
 • 00:24:59 jsme museli mnohé opominout.
 • 00:25:01 Sympatické následovníky
  sv. Františka z Assisi
 • 00:25:03 nebo učené dominikány, řády,
 • 00:25:05 které se zasloužily
  o rozvoj univerzit nebo jiné,
 • 00:25:08 specializované na péči o nemocné.
 • 00:25:12 Snad jsme alespoň trochu pomohli
  porozumět smyslu této podoby,...
 • 00:25:16 ...náboženského života.
 • 00:25:18 Je jím trvalý poukaz nahoru,
  vertikála života, kontemplace,
 • 00:25:23 umožňující získat nadhled
  nad každodenní všedností.
 • 00:25:27 Ale také služba člověku
  na poli kultury, vzdělání,
 • 00:25:31 i sociální a charitativní péče.
 • 00:25:34 Spojení kontemplace a akce,
 • 00:25:37 modlitby a služby,
 • 00:25:39 to je odkaz klášterů.
 • 00:25:43 Po tisíciletí udržovaly
  tiché kontinuum duchovní kultury.
 • 00:25:47 A kdykoliv byl proud tradice
  přerván,
 • 00:25:50 vždy zas někdo odešel do samoty
 • 00:25:53 a tam vykřesal jiskru reformy,
 • 00:25:55 přinesl plamen nového počátku.
 • 00:25:58 Kláštery a jejich obyvatelé
  vždy také budili odpor.
 • 00:26:03 Budili posměch, nenávist
  či alespoň nedůvěru u těch,
 • 00:26:08 kteří lpěli právě na těch věcech,
 • 00:26:12 jichž se řeholníci
  dobrovolně vzdávají.
 • 00:26:17 Mniši nás provokují tím,
  že svou existencí ukazují,
 • 00:26:21 že se člověk vlastně
  může obejít bez mnohého,
 • 00:26:25 co vtíravé reklamy konzumního světa
  vydávají za nepostradatelné
 • 00:26:29 a absolutní.
 • 00:26:32 Mniši je relativizují.
 • 00:26:35 Tyto klidné bytosti
  nás zneklidňují tím,
 • 00:26:38 že ukazují kamsi dál,
  za horizont našich jistot.
 • 00:26:44 Možná v této provokaci
  spočívá také jejich trvalý význam.
 • 00:26:49 Skryté titulky:
  Hana Svanovská.
 • 00:27:29 .

Související