Metodika měření internetové sledovanosti

Díky neustále se zvyšující dostupnosti a rychlosti internetového připojení lidé čím dál tím častěji konzumují televizní obsah také on-line. Zvláště pro mladší cílové skupiny do 30 let se internet stává klíčovou platformou. Chceme-li zjistit, jaký je celkový zásah obsahu vysílání, nemůžeme odloženou televizní sledovanost a internetovou sledovanost při měření opomíjet.

Odložená sledovanost v televizi

Od roku 2013 je v projektu elektronického měření sledovanosti, který realizuje společnost Nielsen, měřena tzv. odložená sledovanost pořadů v TV, tedy odsledování pořadu v jiném čase, než byl živě vysílán v TV, a to v horizontu sedmi následujících dní. Oficiální data zahrnují odloženou sledovanost pořadů do tří dnů po odvysílání. K tomu může docházet např. na televizorech s připojením na internet (služby HbbTV nebo Smart TV), přístupem do archivu nebo na pevný disk či jiné záznamové zařízení umožňující nahrávání a přehrávání TV vysílání. Výpočet ratingu odložené sledovanosti na televizorech se provádí obdobně jako u živé sledovanosti.

Odloženou sledovaností na televizorech je myšleno odsledování (na televizoru) obsahu vysílaného předtím živě na některé z měřených stanic, a to v období až 7 dní po živém vysílání – přesněji jde o aktuální televizní den (počítaný od 6:00 do 6:00) plus sedm dalších celých dní. Výpočet ratingu odložené sledovanosti na televizorech se provádí obdobně jako u živé sledovanosti. Je třeba si uvědomit, že pokud některý z diváků zhlédne pořad např. dvakrát, je započítán do ratingu stejně jako dva unikátní diváci. Dále je-li v uživatelském softwaru zvolen výpočet živé a odložené sledovanosti na televizorech, je výsledkem součet živé a odložené sledovanosti. Tedy pokud jeden divák zhlédne daný pořad živě a poté odloženě, je do celkové sledovanosti pořadu opět započítán jako dva diváci.

Odložená sledovanost na internetu

Vzhledem k rostoucí sledovanosti na internetu Česká televize na půdě Asociace televizních organizací iniciovala projekt PEM D, který je součástí Projektu a měří konzumaci audiovizuálního obsahu na internetu v ČR. Jde o měření poskytující census data, tedy tvrdá data za celou populaci, a nikoli za reprezentativní vzorek respondentů. Proto zde není problémem statistická chyba výsledků, resp. tato statistická chyba v klasickém smyslu je nulová.

Jde o tzv. site centric měření spočívající v přidání speciálního měřícího skriptu do zdrojového kódu webových přehrávačů videa, mobilních aplikací či HbbTV. Veškerý audiovizuální obsah (jednotlivá videa), jejichž sledovanost chce provozovatel média (webu, mobilní aplikace, HbbTV) měřit, je založena na instalaci měřicích kódů.

Pro měření je tedy nutná součinnost provozovatele s objednatelem a realizátorem měření. Naopak žádná součinnost není vyžadována od samotných „respondentů“, kterými jsou všichni potenciální diváci internetových videí v ČR. Speciálně tedy není nijak zjišťováno, zda přehrávané video sleduje u daného počítače v jednu chvíli více osob naráz. Přehrávač opatřený speciálním měřícím skriptem zaznamenává a odesílá informace o veškerých akcích uživatele, jako je zahájení přehrání, zastavení, posun v čase apod. Z těchto událostí, jejich přesného času a identifikace přehrávaného materiálu je pak možné získat detailní přehled o konzumaci každého měřeného videa na úrovni jeho jednotlivých sekund. Zároveň je možné získat přehled o konzumaci videa pro jednotlivé typy zařízení (PC, mobilní telefon, tablet, TV). Toto digitální měření (PEM D) je k dispozici od 1. 1. 2018 a je součástí měření televizní sledovanosti.

Technologie také měří konzumaci tzv. statického obsahu včetně HbbTV.

Klíčový požadavek na ukazatel sledovanosti TV pořadů na internetu je jeho srovnatelnost s nejpoužívanějším ukazatelem sledovanosti pořadu v televizním vysílání PEM TV, jímž je tzv. rating. Ten je vyjádřen buď v procentech anebo absolutně (rating v tisících, též Rating 000) a vyjadřuje sledovanost průměrné vteřiny pořadu. Tedy divák, který odsleduje celý pořad, je započítán jako jeden divák. Divák, který odsleduje např. jen polovinu pořadu (ať už souvisle, či jako nasčítání většího počtu kratších úseků sledovanosti pořadu), je započítán jako „polovina diváka“ apod.

Hodnota ratingu 10 % tak může znamenat jak to, že 10 % populace vidělo pořad celý, tak to, že všichni členové populace viděli přesně 10 % z pořadu. Samozřejmě v praxi jde vždy o jistý mix, tj. část diváků zhlédne pořad celý a k nim se připočtou „části“ dalších diváků, kteří zhlédli pořad jen z části. U běžných pořadů (s délkou do cca dvou hodin) je přitom většina sledovanosti tvořena diváky, kteří pořad zhlédli téměř celý.

Procentuální vyjádření ratingu se vztahuje k tzv. televizní populaci, což jsou jednotlivci žijící v domácnostech s alespoň jedním funkčním televizorem (jde o drtivou většinu českých domácností). Udává se v % z cílové skupiny. Pokud by se ukazatel sledovanosti vztáhl k celé (obecné) populaci, byly by hodnoty ratingu o něco málo nižší. V absolutním vyjádření (Rating 000) pak toto nehraje roli, jelikož údaj přímo vyjadřuje absolutní objem sledovanosti bez jejího poměrného vyjádření k velikosti populace.

Ukazatel Odložená (živá) sledovanost v tisících je internetovým ekvivalentem ratingu pořadů v televizi po metodické i výpočetní stránce. TV rating a internetový rating pro konkrétní pořad lze tak klást vedle sebe.

Sledovanost na internetu uvádíme v tisících diváků. Rozhodným obdobím pro zahrnutí diváků do celkové sledovanosti na internetu je buď 7, nebo 30 dní po odvysílání pořadu v televizi. Výpočet sledovanosti na internetu je následující:

Sledovanost v ‘000 = celkový odsledovaný čas pořadu / délka pořadu / 1000

K dispozici jsou tyto ukazatele:

  • D Rating 000 živě,
  • D Rating 000 TS0-3 – odložená sledovanost v den odvysílání v TV plus následujících 3 dny,
  • D Rating 000 TS0-7 – odložená sledovanost v den odvysílání v TV plus následujících 7 dní,
  • D Rating 000 TS0-30 ­– odložená sledovanost v den odvysílání v TV plus následujících 30 dní,
  • D Rating 000 P-30 – sledovanost pořadu na internetu až 30 dní před odvysíláním v TV.

Na webu ČT pak 61 % tvoří sledovanost odložená (archivy pořadů) a 39 % sledovanost živá.

Živě se na internetu sleduje nejvíce sport a zpravodajství. Nejsledovanějším živým přenosem bylo hokejové finále Švýcarsko - Česko na MS v hokeji 2024, které přes internet sledovalo v průměru 253 tisíc diváků.

U odložené internetové sledovanosti vedou stejné žánry jako u odložené sledovanosti na televizorech – seriály, filmy a zábavné pořady. Od ledna 2024 se v tomto projektu měří aplikace iVysílání na smart televizorech. Podíl stráveného času přes Smart TV aplikace je v roce 2024 14,5 % (browser 48 %, HbbTV 29,4 %, mobily 8 %)

Příklad odložené sledovanosti - seriál MOST!

Leden – únor 2019

Živá sledovanost v TV, odložená sledovanost v TV a odložená sledovanost na internetu; cílová skupina 4+