iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
9. 9. 2008
18:40 na ČT2

1 2 3 4 5

52 hlasů
30797
zhlédnutí

72 jmen české historie

Jan Hus

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvaasedmdesát jmen české historie - Jan Hus

 • 00:00:17 Do fasády Národního muzea v Praze
  jsou vepsána jména mužů,
 • 00:00:22 kteří vytvářeli historii naší země.
 • 00:00:26 Připomeňme si jejich osudy.
 • 00:00:30 HUDBA
 • 00:00:58 "Nešťastným bohatstvím,
  v němž církev tone,
 • 00:01:02 zjedovatělo a otráveno je takměř
  všecko křesťanstvo na duši.
 • 00:01:08 Odkud svárové mezi papeži,
  biskupy a jinými kněžími?
 • 00:01:13 Psi se o kost hryžou!
  Vezmi kost a přestanou!"
 • 00:01:19 Tak mluvil kazatel v Betlémské
  kapli Jan Hus a jeho vděční
 • 00:01:23 posluchači z řad nemajetných,
 • 00:01:26 ale i urozených hltali nadšeně
  jeho slova.
 • 00:01:37 Chodili sem měšťané,
  městská chudina, studenti,
 • 00:01:41 zemané,
 • 00:01:42 mistři univerzity
 • 00:01:50 a také samotná královna,
  manželka Václava IV. Žofie.
 • 00:01:57 HUDBA
 • 00:02:03 Otázka, jestli Husovo jméno
  na fasádu Národního muzea umístit,
 • 00:02:07 vzbudila ve své době živou debatu
  a rozvášněné kontroverze.
 • 00:02:11 Byli i tací, co proti umístění
  Husova jména protestovali.
 • 00:02:17 Nástup reformace v Evropě
 • 00:02:19 bývá spojován s osobností
  Martina Luthera.
 • 00:02:22 Zapomíná se ale na jeho předchůdce,
 • 00:02:24 Angličana Johna Viklefa.
  Ale také na Jana Husa,
 • 00:02:28 který kromě role, kterou sehrál
  v počátcích husitského hnutí,
 • 00:02:32 byl tvůrcem specificky české
  podoby reformace.
 • 00:02:37 Šlo o obrodu současné
  katolické církve.
 • 00:02:40 O nápravu církve usilovali Konrád
  Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže,
 • 00:02:45 Tomáš Štítný ze Štítného, o kterém
  jsme tady už slyšeli.
 • 00:02:49 Kolem roku 1400 se Karlova
  univerzita otřásala
 • 00:02:52 vzrušenými debatami přívrženců
  i odpůrců Viklefova učení.
 • 00:02:57 A pak se na pražských kazatelnách
  objevil Jan Hus.
 • 00:03:01 Mluvčí názorů, které by mnozí
  raději viděli uzavřené v knihách
 • 00:03:05 nebo debatované v úzkých
  kroužcích intelektuálů,
 • 00:03:09 které se ale díky Husovi staly
  zjevnými a veřejnými.
 • 00:03:14 Jan Hus, kněz,
 • 00:03:16 který byl nakonec za své učení jako
  kacíř upálen na hranici,
 • 00:03:20 se narodil asi v roce 1371,
 • 00:03:23 a to nejspíše v jihočeském Husinci
  u Prachatic
 • 00:03:27 v chudé poddanské rodině.
 • 00:03:30 Jeho pozdější dlouholeté přátelství
 • 00:03:32 se starším kolegou Křišťanem
  z Prachatic tuto domněnku posiluje.
 • 00:03:42 Vzdělání získal Hus nejprve na
  městské škole v Prachaticích.
 • 00:03:51 Od roku 1390 pak odešel do Prahy
  studovat na artistické fakultě
 • 00:03:56 univerzity nedávno založené
  Karlem IV.
 • 00:04:00 Zprvu mířil zřejmě za výhodami
  kněžského stavu.
 • 00:04:05 "Když jsem byl žáčkem,
  měl jsem tehdy mysl,
 • 00:04:09 abych byl brzo knězem.
  Měl dobré bydlo a rúcho.
 • 00:04:12 A byl lidem vzácen."
 • 00:04:18 V roce 1393 se pak Hus stává
  bakalářem
 • 00:04:22 a v roce 1396 mistrem
  svobodných umění.
 • 00:04:27 Studuje současně i teologii
 • 00:04:30 a později začíná na artistické
  fakultě přednášet sám.
 • 00:04:34 V roce 1400 pak dosahuje
  kněžského svěcení.
 • 00:04:37 Zanedlouho už pak stojí Jan Hus
 • 00:04:40 v čele artistické fakulty
  jako její děkan.
 • 00:04:44 V letech 1409-10,
 • 00:04:46 po vydání Kutnohorského dekretu
  králem Václavem IV.
 • 00:04:50 zmenšujícího vliv německých mistrů,
 • 00:04:52 pak zastává funkci rektora
  celé univerzity.
 • 00:04:58 Hus našel svůj pevný bod!
 • 00:05:01 Pochopil, že uprostřed
  nespravedlností světa
 • 00:05:04 se musí najít někdo,
 • 00:05:05 jenž by se dokázal bít za
  ideály pravého křesťanství.
 • 00:05:19 Na konci 14. století začíná Husova
  kariéra kazatelská.
 • 00:05:23 Nejprve káže v kostele sv. Michala
  na Starém Městě pražském,
 • 00:05:27 ale od roku 1402 si získává lásku
  i srdce Pražanů a přespolních
 • 00:05:32 svým působením v Betlémské kapli.
 • 00:05:34 To byl ve své době dost veliký
  prostor,
 • 00:05:37 protože pojal až 3 000 věřících.
 • 00:05:41 Hus káže a žádá nápravu.
 • 00:05:44 Brojí proti hromadění majetku
  církví, proti svatokupectví,
 • 00:05:49 proti obchodu s odpustky i proti
  pokusům ovlivňovat ve prospěch
 • 00:05:54 církve politiku světskou.
 • 00:05:58 Dodnes se uchovalo jeho jmenování
  správcem Betlémské kaple
 • 00:06:02 i texty betlémských kázání.
 • 00:06:05 HUDBA
 • 00:06:12 "Pak, když jsou v řeholi, rozličně
  upadají v svatokupectví tím,
 • 00:06:18 že se kostelů své řeholi domáhají
  od papeže nebo od pánů penězi
 • 00:06:24 nebo jinými dary.
 • 00:06:25 A že to činí z lakomství,
  jest důkaz tento,
 • 00:06:28 že se jedině těch kostelů domáhají,
 • 00:06:32 které mají veliké požitky,
 • 00:06:34 ale chudé nechtí."
 • 00:06:37 HUDBA
 • 00:06:45 Jan Hus našel řadu přívrženců
  i mezi šlechtou.
 • 00:06:49 HUDBA
 • 00:06:56 Zprvu ho dokonce podporoval
  i sám král Václav IV.
 • 00:07:01 Požadavek, aby světská moc
  byla oprávněna zbavovat církev
 • 00:07:05 jejího majetku - je lákavý.
 • 00:07:09 Husův vzestup je však pouze dočasný
  a končí v roce 1410,
 • 00:07:14 kdy se proti němu obracejí vysocí
  představitelé české církve.
 • 00:07:20 Na papeži si vymůžou bulu, kterou
  je zakázáno šířit Viklefovo učení.
 • 00:07:25 Jan Hus se samozřejmě
  odmítá podřídit.
 • 00:07:28 A nedostaví se ani k římské kurii,
  kam je předvolán.
 • 00:07:32 Je na něj uvalena papežem klatba.
 • 00:07:35 V roce 1412 se Hus znovu energicky
  postavil proti prodeji odpustků.
 • 00:07:40 Tentokrát ale narazil,
  protože z prodeje odpustků
 • 00:07:44 měl i zisk král. A tak byla Husovi
  královská podpora odňata.
 • 00:07:49 Nad Prahou byl vyhlášen interdikt.
 • 00:07:52 Hus se ocitá v nejvyšší klatbě.
 • 00:07:54 Betlémská kaple je přímo ohrožena
  a má být zbořena.
 • 00:07:58 Od Husa se odvracejí i někteří
  jeho přátelé
 • 00:08:01 jako Stanislav ze Znojma
  či Štěpán z Pálče.
 • 00:08:05 HUDBA
 • 00:08:13 Tato velmi nepříznivá situace
  vyhání Husa z Prahy na venkov.
 • 00:08:19 Útočiště nachází na Kozím hrádku
  nedaleko Sezimova Ústí,
 • 00:08:23 kde žije pod ochranou svých
  šlechtických přátel a příznivců
 • 00:08:27 Ctibora a Jana z Kozího.
 • 00:08:30 HUDBA
 • 00:08:41 V těchto místech, kde stávala
  někdejší obytná věž,
 • 00:08:45 pak vznikají od roku 1412
 • 00:08:48 ty nejvýznamnější česky psané
  teologické spisy:
 • 00:08:52 "Knížky o svatokupectví",
 • 00:08:56 kde Hus napadá především
  obchod s odpustky.
 • 00:08:59 HUDBA
 • 00:09:04 V roce 1413 vzniká i známá
  "Postila, vyloženie svatých
 • 00:09:09 čtení nedělních",
  nejrozšířenější Husovo dílo,
 • 00:09:13 a dále "Výklad Viery, Desatera
  a Páteře".
 • 00:09:18 HUDBA
 • 00:09:28 Jeho díla se opisovala a tiskla.
 • 00:09:31 HUDBA
 • 00:09:51 V této době píše i svá
  nejvýznamnější latinská díla
 • 00:09:54 známá pod českými názvy
  "O šiesti bludech", "O církvi".
 • 00:10:00 Polemizuje s oficiálními
  církevními kruhy,
 • 00:10:04 když za pravou křesťanskou církev
 • 00:10:06 označuje nikoliv církev jako
  instituci,
 • 00:10:09 nýbrž společenství věřících,
  řídících se Božím zákonem.
 • 00:10:16 Je třeba ještě říci,
 • 00:10:18 že Jan Hus se zasloužil
  i o rozvoj českého jazyka.
 • 00:10:22 Uvědomoval si, že jazyk spisovný
  je třeba co nejvíce přiblížit
 • 00:10:26 jazyku mluvenému a tím potřebám
  lidu.
 • 00:10:29 Zjednodušil český pravopis
  a zavedl diakritická znaménka.
 • 00:10:33 Často se mu připisuje
  autorství spisu
 • 00:10:36 "De orthographia Bohemica",
  "O pravopisu českém".
 • 00:10:51 Později odešel Hus na hrad
  Krakovec, odkud v říjnu roku 1414
 • 00:10:56 odjíždí s ochranným glejtem
  římskoněmeckého krále
 • 00:11:00 Zikmunda Lucemburského na církevní
  koncil svolaný do Kostnice.
 • 00:11:06 Má obhájit své učení.
 • 00:11:08 Je však navzdory glejtu zatčen
  a uvězněn.
 • 00:11:12 V soudním procesu je vyzván,
  aby své učení odvolal.
 • 00:11:22 Hus zřejmě chápal, že nemá příliš
  velkou možnost volby.
 • 00:11:26 Jako kněz, prohlášený za kacíře
  mohl být doživotně uvězněn,
 • 00:11:30 jestli odvolá, nebo upálen,
  pokud neodvolá.
 • 00:11:33 Zvolil možnost druhou,
 • 00:11:35 přestože mu církev připravila
  mírnou odvolací formuli,
 • 00:11:38 aby ho zlomila. Marně!
 • 00:11:41 6. července 1415 byl Jan Hus upálen
  před městskými hradbami v místech,
 • 00:11:47 kde byli zahrabáváni uhynulí koně.
 • 00:11:50 Popel i se zemí kati vhodili
  do blízkého Rýna,
 • 00:11:54 aby nezbylo po kacíři nic,
  co by mohli jeho stoupenci uctívat.
 • 00:11:58 Opatření zbytečné.
 • 00:12:01 Po Husově smrti vliv jeho učení
  v českých zemích vzrostl
 • 00:12:05 a o několik let později propukl
  požár husitské revoluce,
 • 00:12:08 který na dlouhou dobu zcela změnil
  náboženskou i politickou situaci
 • 00:12:13 v celé Evropě.
 • 00:12:16 "Nyní jest rozmnožena nepravost,
  protože vystydla v nás láska."
 • 00:12:53 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související