Slovanská říše Karla Kramáře

Karel KramářV květnu roku 1914 přišel český politik Karel Kramář s propracovaným projektem Slovanské říše – jednotného obchodního území s jednotnou měnou a clem. V čele měl stát ruský car, který by byl zároveň králem českým a polským, v jednotlivých zemích by jmenoval místodržitele. Jinak řečeno, šlo by o spolkovou říši, v níž by neexistoval samostatný československý stát, ale větší územní celek, zvaný České království, tvořený Čechy a Moravou v historických hranicích a západní částí Slezska, jihozápadní částí pruského Slezska (Kladsko), Lužicí a Slovenskem.

Kramářova Ústava Slovanské říše (výňatek)

I. Slovanský Svaz nazývaný Slovanskou Říší tvoří: Ruská Říše, Carství (království) Polské, Carství (království) České, Carství Bulharské, Království Srbské, Království Černohorské.

II. Císař Všech Slovanů a celé Rusi, Car Polský, Car Český, reprezentuje Slovanskou Říši před ostatními velmocemi, vyhlašuje jménem říše válku a uzavírá mír, spojenectví a smlouvy s jinými Velmocemi, jmenuje a přijímá diplomatické zástupce, jmenuje společné ministry války a námořnictví, a také ministra věcí zahraničních, který je současně říšským kancléřem. …

III. Do kompetence Říšského zákonodárství náleží:

 1. Obchodní smlouvy a celní tarify.
 2. Míry a váhy, peněžní systém a ustanovení o vydání papírových peněz.
 3. Zákony o obchodním loďstvu a konzulátech.
 4. Obecná ustanovení o poště, telegrafu a telefonu, jejich obecné tarify a taxy.
 5. Obecná ustanovení o železnicích k zajištění nezávadného spojení, k dopravě zboží a jednoty tarifů.
 6. Armáda a loďstvo.
 7. Říšský rozpočet. …

V. Říšská Rada sestává ze zástupců členů Svazu. Ruská Říše má např. 25, Carství Polské 5, Carství České 4, Srbsko 4, Bulharsko 3 a Černá Hora 1 hlas. Členy Říšské Rady jmenují panovníci spojeneckých států. Zástupce Carství Polského a Českého jmenuje podle návrhu Náměstků těchto zemí Císař jako Car Polský a Český. …

VIII. Říšská Duma sestává z 300 členů, např.: 175 z Ruské Říše, 40 z Carství Polského, 30 z Carství Českého, 30 ze Srbska, 20 z Bulharska, 5 z Černé Hory. Členy Říšské Dumy volí Státní rada a Státní Duma Ruské Říše, sněm polský a český, skupština srbská a černohorská a bulharské národní shromáždění.

IX. Slovanská Říše představuje jediné obchodní a celní území se společnou celní hranicí. Veškeré zboží může být volně převáženo z jednoho spojeného státu do druhého a nepodléhá jiným clům a daním než těm, kterým podléhají výrobky dané země. …

XVI. Občané všech spojených států požívají ve všech spojených státech práv místních občanů, ale podrobují se v každém státě všem povinnostem a omezením, předepsaným místními zákony nebo policejními předpisy. …

XVIII. Ve všech neruských zemích Svazuje povinné vyučování ruštině počínajíc druhou třídou obecných škol. Na školách středních se vyučuje ruštině a ruská literatura rusky. Na vysokých školách musí býti stolice ruštiny, ruských dějin a literatury. Přednášky z těchto oborů, přednášené rusky, jsou povinné pro všechny posluchače.

XIX. Vojenská služba je stejná pro všechny země Slovanské Říše a stanoví se Říšským zákonem; rovněž tak i kontingenty jednotlivých států. Společné výdaje na armádu a loďstvo, pokud se nekryjí celními poplatky, rozpočítávají se podle počtu obyvatel jednotlivých států. Carství České a Carství Polské platí během prvních 25 let více než ostatní členové Svazu…

Velící řečí v celé armádě a loďstvu Říše je ruština. Všichni důstojníci jsou povinni znát rusky. …

XX. Císař, jako Car Polský a Český, jmenuje v obou Carstvích náměstky, kteří za jeho nepřítomnosti jsou náčelníky občanské správy země. …

Carství Polské a České se spravují způsobem konstitučním dvěma sněmovnami a ministry, odpovědnými Carovi a Sněmovnám.

II. SLOVANSKÁ ŘÍŠE A JEJÍ SOUSEDÉ

Carství české sestává z:

 1. Území Království českého, Markrabství moravského a západní části Rakouského Slezska.
 2. Jihozápadního pohraničí Pruského Slezska, kde se ještě zachoval český živel (hrabství Kladské aj.).
 3. Země srbsko-lužické ve východním Sasku a pruských okresů přiléhajících na severu.
 4. Slovenských území severního Uherska, jejichž jižní hranice jde po středním Dunaji od Bratislavy k Vyšehradu pod Budapeští a dále po přímé linii na východ k hranici Uherské Rusi a Západní Haliče.

Obyvatelstvo Carství čítá 15 miliónů, z nichž je 10 miliónů Čechoslováků, 1 1/2 mil. pomaďarštěných Slováků a poněmčených Čechů, schopných znovu přihlásit se k svému plemeni, 3 mil. Němců a asi 1/2 mil. Židů.

ČAPKA, František. Zrod ČSR v datech a událostech. Olomučany : CERM Akademické nakladatelství s.r.o., 1998. 40 s. ISBN 80-7204-04-X.