O pořadu

Vysílání AZ-kvízu

AZ-kvíz, soutěž pro každého, se vysílá od roku 1997. První díl tohoto pořadu se tehdy na televizní obrazovce objevil 2. ledna.

Soutěžní otázky

Soutěžní otázky vypracovávají externí spolupracovníci. Jsou to převážně vysokoškolsky vzdělaní lidé různých oborů, mnozí z nich pracují jako středoškolští a vysokoškolští učitelé. Snažíme se také, aby jejich věkové rozvrstvení bylo pestré, aby mezi nimi byli zástupci různých generací. Náplň soutěžních otázek by měla být taková, aby odpovídala názvu soutěže – tzn., že by to měly být otázky z nejrůznějších oborů a oblastí zájmové činnosti. V AZ-kvízu by neměly mít místo otázky, k jejichž zodpovězení by soutěžící musel být vybaven vzděláním, jež je speciálně zaměřeno na úzce vymezený obor. Divácká obliba kvízu pramení právě z oné „encyklopedičnosti“ soutěže, která umožňuje, aby spolu mohli soutěžit např. lékař a student, kuchař a učitelka, horník a žena v domácnosti a podobně, jak se v soutěžní praxi již mnohokrát potvrdilo. Obdobně dává možnost, aby se soutěže aktivně účastnily věkově i sociálně rozrůzněné vrstvy diváků. Mnohé divácké ohlasy potvrzují, že AZ-kvíz se skutečně stal „soutěží pro každého“, jak zní podtitul jeho názvu.

Skryté titulky

Od dubna 2004 jsou součástí AZ-kvízu skryté titulky. Soutěž se tak otevřela skupině neslyšících diváků, u kterých předpokládáme zájem o rozšíření znalostí, které tato vědomostní soutěž nabízí.

Divácké ohlasy

AZ-kvíz má značný divácký ohlas. Diváci se vyjadřují o soutěži s uznáním a vyslovují jejím moderátorům svůj obdiv a pochvalu, případně vyslovují své připomínky a náměty, jimiž by chtěli soutěž pozměnit nebo zlepšit. Nejčastěji chválí vysokou jazykovou úroveň otázek a čistotu mluvního projevu moderátorů. Obdivují moderátory nejen pro jejich kultivovanou dikci, ale s velkými sympatiemi přijímají také jejich celkové vystupování, jemuž je cizí jakýkoliv povýšenecký tón, posměch nebo nadřazenost nad soutěžícími. Podle vyjádření diváků vytvářejí moderátoři svým jednáním atmosféru úsměvné pohody a klidu. Na AZ-kvízu oceňují rovněž fakt, že jeho soutěžní otázky jsou pestré a že se svým rozsahem snaží obsáhnout co možná nejširší škálu vědomostních disciplín. Líbí se jim rovněž, že vědomostní soutěž se kombinuje se strategickou hrou, v níž je nutné projevit přemýšlivou předvídavost při volbě jednotlivých hracích polí.

Bankomat a věcné ceny

Peněžitá výhra z bankomatu je soutěžícímu vyplácena produkcí pořadu po jeho závěrečné účasti v soutěži. Peněžité výhry podléhají srážkové dani z příjmu (viz § 36 (2) b) podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ledaže jsou od této daně osvobozeny (viz § 4 (1) f) tamtéž).

Soutěžící, který se umístil ve finále na druhém místě, obdrží věcnou (nejčastěji knižní) cenu, kterou si vybírá z bohaté nabídky nakladatelství, s nimiž spolupracujeme. Většinou jde o publikace populárně naučné, knihy encyklopedického charakteru nebo odborné a cizojazyčné slovníky, apod. Také věcné ceny si soutěžící odnášejí bezprostředně po skončení soutěže.