Základní pravidla soutěže

 1. Soutěžícím může být občan starší 18 let, který splní podmínky pro přihlášení.
  1a. ČT si vyhrazuje právo vybrat soutěžící dle vlastního uvážení.
 2. Vybraní soutěžící se zavazují, že neodstoupí ze hry před ukončením pořadu.
 3. Jako soutěžící nesmějí vystupovat zaměstnanci České televize a jejich blízcí příbuzní.
 4. Zaměstnanci ČT a externí spolupracovníci, kteří jsou seznámeni s otázkami kvízu, jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou odpovědní za porušení této povinnosti.
 5. Soutěžící jsou rozděleni do dvojic následujícím způsobem: Noví soutěžící spolu o nasazení losují. Vítěz minulého dílu poté nastupuje v 1. kole proti tomu z dvojice nových soutěžících, který v losu vylosoval číslo 1. Finalista minulého dílu nastupuje ve 2. kole proti novému soutěžícímu, který si v losu vylosoval číslo 2.
 6. V případě, že z minulého dílu nepostoupil vítěz, finalista nebo oba, jsou noví soutěžící nasazeni na jejich místa na základě losování, číslo 1 soutěží v prvním kole a číslo 2 v druhém kole. Poslední slovo při nasazování soutěžících náleží režii a dramaturgii pořadu.
 7. O tom, kdo začne hru v 1. a 2. kole, rozhoduje los. Finále zahajuje vždy vítěz 1. kola.
 8. Dva soutěžící se v každém kole pravidelně střídají ve volbě otázek. Vítězem kola se stává ten, komu se dříve podaří propojit tři strany hracího pole správnými odpověďmi.
 9. Soutěžící si zvolí políčko s otázkou do 5 vteřin, jinak dostane právo dalšího tahu soupeř.
 10. Nezná-li soutěžící správnou odpověď, může otázku zodpovědět soupeř. Nemá ale možnost opravy jako soutěžící, kterému byla zadána. Tuto otázku však přijmout nemusí a může zvolit jiné políčko, popřípadě náhradní otázku za toto políčko. Musí se však jasně vyjádřit, zda má nebo nemá zájem o nezodpovězené políčko soupeře.
 11. Nezodpovězené otázky v 1. a 2. kole i ve finále se vybarví černě a při další hře dostane soutěžící, který si je zvolí, náhradní otázku, na niž se odpovídá způsobem ANO-NE. Zodpoví-li otázku správně, políčko získává. Při špatné odpovědi připadne políčko automaticky soupeři.
 12. Ve třetím kole při volbě písmen je soutěžící povinen hláskovat, například A jako Anna, B jako Božena, C jako Cecilie atd. Pokud tak soutěžící neučiní a vinou nejasné výslovnosti dojde k záměně písmen, je povinen přijmout otázku pod písmenem, které se zobrazilo.
  12a. Moderátor nemůže zopakovat otázku.
 13. Soutěžící smějí začít odpovídat až po vyslechnutí celého znění otázky. Při porušení tohoto pravidla lze odpověď považovat za nesprávnou.
 14. Soutěžící je povinen formulovat odpověď jednoznačně a opravit se může jen jednou, v případě převzaté otázky se opravit nemůže. Odpověď, která neodpovídá písmenům, jež se zobrazila, nemusí být uznána jako správná.
 15. Soutěžící je povinen na zadané otázky odpovídat v českém jazyce. Režisér a dramaturg jsou oprávněni rozhodnout o účasti soutěžícího v pořadu na základě individuálního zhodnocení jeho úrovně zvládnutí českého jazyka a srozumitelnosti jeho mluveného projevu.
 16. Za platnou se považuje první odpověď. Pokud soutěžící svou špatnou odpověď rychle v časovém limitu jedenkrát a jednoznačně opraví, rozhoduje o uznání správné odpovědi moderátor.
 17. Dramaturg pořadu rozhoduje o všech sporných otázkách a jeho rozhodnutí je konečné. Dramaturg při spornosti otázek a stížnosti soutěžícího posuzuje správnost odpovědi na otázku podle Všeobecné encyklopedie Diderot (rok vydání 1999) a všeobecné encyklopedie Universum (rok vydání 2007). V případě, že budou tyto encyklopedie v rozporu, správná odpověď bude posouzena podle encyklopedie Universum.
 18. Vítěz soutěže si v závěru na tzv. bankomatu trojím stisknutím na různých polích nahraje výši finanční výhry.
 19. Vítěz AZ-kvízu i druhý finalista postupují do dalšího dílu a mohou soutěžit maximálně pětkrát. Podaří-li se vítězi pětkrát vyhrát, získá od ČT zvláštní prémii.
 20. Soutěžící souhlasí s tím, že při technickém selhání se záznam musí v nutné míře opakovat a jsou povinni se chovat stejně, jak se chovali při prvním záznamu. Budou tedy opakovat i své případné chyby pro pořízení nového záznamu.
 21. Na hru v 1. a 2. kole je vymezen limit 7:30 minut. Není-li hra do vypršení limitu 7:30 minut ukončena propojením tří stran trojúhelníka správnými odpověďmi, je automaticky ukončena zvukovým a grafickým signálem. Rozečtenou otázku moderátor dokončí a umožní soutěžícímu odpovědět, popřípadě dle bodu 10. i soupeři. Za rozečtenou je otázka považována také v případě, kdy je zvolena soutěžícím.
  Vítězem kola se v tomto případě stává ten soutěžící, který získal více polí zabarvených jeho barvou, tedy ten, který vícekrát odpověděl správně.
  V případě rovnosti správných odpovědí položí moderátor oběma soutěžícím náhradní otázku (ANO-NE), na kterou odpovídá ten soutěžící, který dříve zmáčkne losovací zařízení. Odpoví-li správně, stává se vítězem kola. Odpoví-li špatně, vítězem kola je soupeř. Pokud ani jeden ze soutěžících nezmáčkne losovací zařízení, automaticky je špatná odpověď přiřazena tomu, kdo by volil další otázku v okamžiku ukončení hry časovým limitem.
 22. Při překročení časového limitu jednotlivých kol souhlasí soutěžící s tím, že hra se podle pokynů režiséra zkrátí nebo zopakuje.
 23. Soutěžící souhlasí s tím, že záznam se bude opakovat i v případě, když nedokáže vylosovat závěrečnou výhru.
 24. Peněžní výhry podléhají srážkové dani z příjmu (viz § 36 (2) b) podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ledaže jsou od této daně osvobozeny (viz § 4 (1) f) tamtéž).
 25. Peněžitá výhra z bankomatu je vyplácena produkcí pořadu po jeho závěrečné účasti v soutěži, věcné výhry jsou předávány ihned.
 26. Soutěžící se zavazuje, že neodstoupí ze soutěže v průběhu natáčení dílu, do kterého již nastoupil. O tom, zda je díl dokončen, rozhoduje režisér.
 27. Soutěžící se mohou znovu přihlásit do soutěže AZ-kvíz nejdříve po uplynutí dvou let od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž soutěžili. Majitelé trička se mohou přihlásit nejdříve po uplynutí tří let od odvysílání poslední epizody pořadu, v níž soutěžili.
 28. Tento herní řád platí pro všechny soutěžící. Soutěžící si herní řád pozorně přečtou a podpisem přiložené smlouvy vyjádří, že s herním řádem souhlasí a budou se jím řídit.
 29. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 6. 2023 a jsou platná i pro soutěžící, kteří se přihlásili před tímto datem, ale doposud neobdrželi pozvánku. Soutěžící přihlášení před 1. 6. 2023 se dále zavazují na vyzvání doplnit informace dle těchto pravidel.