Oznámení o ochraně osobních údajů při hlasování na dálku

Následující informace jsou určeny k tomu, abychom vám jako účastníkovi hlasování na dálku v televizní soutěži Eurovision Song Contest (dále jen „hlasování na dálku“) poskytli přehled osobních údajů, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, když hlasujete telefonicky, a o vašich právech podle předpisů o ochraně osobních údajů.

Jako společní správci osobních údajů se my,

Evropská vysílací unie – Union Européenne de Radio Télévision,
L'Ancienne-Route 17A
1218 Le Grand-Saconnex, Ženeva, Švýcarsko
(dále jen „EBU“)

společně s Českou televizí, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 jako zúčastněným provozovatelem televizního vysílání za Českou republiku v soutěži ESC 2023 a ostatní zúčastnění provozovatelé televizního vysílání, kteří se účastní soutěže ESC2023

a

digame GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Kolín n/R
Německo
(dále jen „společnost“),

zavazujeme chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR) a německým spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG). Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro žádné jiné účely než ty, které jsou uvedeny níže.

EBU a společnost uzavřely zvláštní a samostatnou dohodu o společné správě osobních údajů podle článku 26 GDPR, jejíž základní obsah je na vyžádání k dispozici v prostorách EBU nebo společnosti.

Jaké kategorie osobních údajů se zpracovávají?

Budeme zpracovávat pouze osobní údaje, které obdržíme, když odevzdáte svůj hlas, a to buď telefonicky, nebo SMS zprávou (zaslanou přímo nebo prostřednictvím aplikace ESC), pomocí připojení poskytovaného provozovatelem vaší pevné linky nebo mobilní sítě.

V závislosti na vaší zemi vašeho původu při tom shromažďujeme následující kategorie údajů (pokud připadají v úvahu):

  • vaše mobilní telefonní číslo (MSISDN – číslo mobilní stanice v rámci integrovaných služeb digitální sítě),datum a čas, kdy jste se účastnili hlasování na dálku,
  • číslo skladby, pro kterou jste hlasovali,
  • název provozovatele vaší pevné linky nebo mobilní sítě,
  • typ smluvního vztahu, který máte s provozovatelem sítě (předplacená karta, smlouva).
  • zvolený způsob a původ platby
Jaké jsou účely zpracování a jaký je jeho právní základ?

Vaše osobní údaje shromažďujeme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) na sestavení oficiálních výsledků určujících pořadí skladeb účastnících se ESC a stanovení vítěze soutěže.

Vaše účast je dobrovolná a účastí v hlasování na dálku vyjadřujete svůj souhlas s tím, že zpracováváme vaše osobní údaje (uvedené výše) za účelem:

  • výpočtu a sestavení platných a oficiálních výsledků ESC na základě hlasů odevzdaných publikem (včetně vašeho),
  • sestavení souhrnných statistik o hlasování v ESC,
  • zveřejnění souhrnných a anonymizovaných výsledků.
Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Chcete-li se zúčastnit hlasování na dálku, používáte telekomunikační službu poskytovanou vaším národním telekomunikačním operátorem nebo agregátorem, který může některé nebo všechny vaše osobní údaje předat společnosti, aby umožnil výpočet platného výsledku hlasování publika.

V rámci společnosti budou vaše osobní údaje zpřístupněny útvarům, které je potřebují k plnění smluvních závazků a zákonných povinností společnosti. Osobní údaje mohou být k takovým účelům předány také poskytovatelům služeb a delegovaným zástupcům, kteří pracují pro společnost, pokud se v prvé řadě zavážou k zachování důvěrnosti a integrity. Těmito příjemci mohou být například poskytovatelé IT služeb nebo provozovatelé telekomunikačních služeb.

Předávání osobních údajů příjemcům mimo společnost je vyloučeno. I když je EBU společným správcem se společností, pokud jde o hlasování na dálku, společnost nebude EBU předávat vaše osobní údaje. EBU od společnosti obdrží pouze anonymizované výsledky pro výše uvedené účely. Publikovány budou pouze souhrnné a anonymizované výsledky.

Budou osobní údaje předávány do třetí země nebo nějaké mezinárodní organizaci?

Hlasy odevzdané mimo Německo budou za účelem jejich zpracování předávány společnosti, která sídlí v Německu. K žádnému dalšímu předávání nebude docházet. Společnost nebude osobní údaje předávat do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Společnost bude vaše osobní údaje zpracovávat a uchovávat po dobu, po kterou je to nezbytné k plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností.

Jakmile osobní údaje nebudou nadále nezbytné k plnění smluvních závazků nebo zákonných povinností, budou pravidelně odstraňovány, pokud nebude – po pevně stanovenou dobu – vyžadováno jejich další zpracování k následujícím účelům:

  • plnění archivačních povinností na základě obchodněprávních a daňových předpisů,
  • německý obchodní zákoník (HGB), daňový zákoník (AO), zákon o praní špinavých peněz (GwG). Tyto předpisy obecně určují doby uchovávání pro účely archivace a dokumentace v rozmezí od dvou do deseti let.
Jaká jsou vaše práva?

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti nebo výmaz v případě, že již nebudou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny a zpracovávány.

V některých případech máte právo požádat o omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů nebo vznést námitku proti zpracování. Souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, který nám případně udělíte, můžete kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nemá zpětnou účinnost. Zpracování, které proběhlo před odvoláním souhlasu, jím nebude nijak dotčeno.

Svá práva můžete uplatnit zasláním žádosti na adresu privacy@digame.de.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů představuje porušení předpisů o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u orgánu dohledu, a to zejména v členském státě Evropské unie, kde máte obvyklé místo bydliště, místo výkonu práce, případně kde k porušení došlo.

Jak můžete kontaktovat naše pověřence pro ochranu osobních údajů?

Budete-li mít nějaké dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti na adrese privacy@digame.de

Datum nabytí účinnosti a změny

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 20. března 2023.

Vyhrazujeme si právo dle našeho vlastního uvážení toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit, upravit, přidat k němu nové pasáže nebo z něj odebrat pasáže stávající.