Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Statut ČT

Poslání a povinnosti televize veřejné služby

Liber facialis - sleduj karla na siti

Statut ČT — Vše o ČT — Česká televize

Statut ČT

Statut ČT

Obsah

Článek I

POSTAVENÍ ČESKÉ TELEVIZE

 1. Česká televize je právnickou osobou zřízenou s účinností od 1. ledna 1992 zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění (dále jen zákon o ČT).

 2. Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachování mediální plurality.

 3. Česká televize je oprávněna vykonávat za podmínek stanovených právními předpisy podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která nesmí ohrozit její úkoly.

 4. Sídlem České televize je Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70.

 5. Identifikačním číslem (IČ) České televize je 00027383; daňovým identifikačním číslem (DIČ) je CZ00027383.

 6. Česká televize se nezapisuje do obchodního rejstříku.

 7. Statutárním orgánem České televize je generální ředitel.

 8. Česká televize neodpovídá za závazky státu a stát neodpovídá za závazky České televize.

Článek II

VEŘEJNÁ SLUŽBA ČESKÉ TELEVIZE

 1. Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání stanovené zákonem o ČT, jsou zejména

  • poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů;
  • přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky;
  • vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti;
  • rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin;
  • výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.


 2. Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti vysílání zejména tím, že

  • vytváří a šíří nejméně čtyři televizní programy, popřípadě další multimediální obsah a doplňkové služby na území České republiky,
  • jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,
  • poskytuje teletextové služby,
  • poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,
  • vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
  • v souladu s technologickým vývojem aplikuje další rozvoj ve všech oblastech televizních technologií, vyvíjí činnost v uplatnění nových vysílacích technologií včetně výroby a šíření multimediálního obsahu a dalších doplňkových služeb,
  • podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty, spolupracuje s kulturními, uměleckými a charitativními organizacemi či společnostmi,
  • v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti a zřizuje síť domácích a zahraničních zpravodajů,
  • poskytuje rozšiřující služby k vysílaným pořadům prostřednictvím dostupných technických prostředků,
  • poskytuje veřejnosti informace a obsah vysílání prostřednictvím internetových stránek a aplikací ČT,
  • nakupuje licence k užití záznamů audiovizuálních děl od zahraničních a tuzemských nositelů práv a smluvně poskytuje licence k užití jí vyrobených záznamů jiným osobám v tuzemsku a v zahraničí,
  • podílí se na výzkumu sledovanosti mediálního trhu, analyzuje divácké ohlasy svých pořadů.

 3. Česká televize opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10 % vysílaných pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením.

 4. Česká televize poskytuje další služby a vyvíjí podnikatelskou činnost, která souvisí s předmětem její činnosti a která neohrozí plnění jejích úkolů.

 5. Česká televize je aktivním členem Evropské unie vysílatelů (EBU/UER), sdružení rozhlasových a televizních vysílatelů veřejné služby, a členem dalších mezinárodních organizací, ve kterých se podílí na rozvoji spolupráce televizí veřejné služby. Česká televize udržuje přímé vztahy s veřejnými televizními stanicemi a tvůrci v zahraničí, zejména v EU. Česká televize každoročně organizuje Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha.

 6. Česká televize přispívá k rozvoji vzdělání a výzkumu v televizních oborech.

Článek III

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

 1. Generální ředitel zejména

  • jedná jménem České televize;
  • řídí činnost České televize;
  • v mezích zákona a Statutu stanoví organizaci České televize a vydává vnitřní předpisy formou rozhodnutí;
  • může pro svou činnost zřídit poradní orgány. Poradním orgánem generálního ředitele je Kolegium generálního ředitele a Etický panel zřízený Kodexem České televize.

 2. Generální ředitel činí právní úkony jménem České televize, u písemných právních úkonů k vytištěnému nebo nadepsanému názvu České televize připojí svůj podpis.

 3. Generální ředitel České televize v případě své nepřítomnosti písemně pověří zastupováním některého z vedoucích zaměstnanců na prvním stupni řízení dle organizačního řádu.

 4. Zanikne-li výkon funkce generálního ředitele ve smyslu § 9 odst. 6 zákona o ČT, do doby jmenování nového generálního ředitele řídí Českou televizi v souladu s ustanovením § 9 odst. 12 zákona finanční a provozní ředitel (dále jen „zástupce generálního ředitele“).

 5. Generální ředitel je ze své činnosti odpovědný Radě České televize.

 6. Generální ředitel předkládá Radě České televize k projednání a/nebo schválení na základě zákona:

  • Statut České televize,
  • rozpočet, přehled pohledávek a závazků a účetní závěrku České televize ověřenou auditorem,
  • návrhy dlouhodobých plánů programového, technického a ekonomického rozvoje,
  • návrhy na zřízení nebo zrušení televizních studií; čl. VI.1 tohoto Statutu ČT zůstává tímto ustanovením nedotčen,
  • návrhy na jmenování a odvolání ředitelů televizních studií,
  • návrhy na pronájem nemovitostí nebo jejich částí na dobu delší než tři měsíce, na převod, popřípadě zatížení nemovitostí nebo jejich částí,
  • návrh na jmenování a odvolání členů Etického panelu,
  • Kodex České televize.

Článek IV

RADA ČESKÉ TELEVIZE

 1. Rada České televize plní své úkoly v souladu se zákonem o ČT, který jí vyhrazuje postavení orgánu, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.

 2. Činnost Rady České televize se řídí jednacím řádem.

 3. Poradním orgánem Rady České televize ve věcech kontroly hospodaření České televize je Dozorčí komise.

 4. Rada jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize.

 5. V pracovněprávních úkonech vůči zaměstnancům sekretariátu Rady České televize respektuje Česká televize v mezích zákoníku práce usnesení Rady České televize, přijatá v této věci.

 6. Rada České televize předkládá Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České televize a Výroční zprávu o hospodaření České televize.

 7. Rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů.

Článek V

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

 1. Základní organizační struktura České televize je podrobně upravena organizačním řádem. Organizační řád a podpisový řád upravují také posloupnost pravomocí a odpovědností na jednotlivých stupních řízení, oprávnění k jednání jménem České televize, rozsah činnosti jednotlivých útvarů a vztahy mezi útvary.

 2. Ekonomické zásady hospodaření České televize upravují Pravidla ekonomického řízení.

 3. O personálním obsazení vedoucích funkcí na prvním stupni řízení rozhoduje generální ředitel po projednání s Radou České televize.

Článek VI

TELEVIZNÍ STUDIA

 1. Součástí České televize jsou televizní studia, která s předchozím souhlasem Rady České televize zřizuje generální ředitel, s výjimkou Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava, která byla zřízena a mohou být zrušena pouze zákonem. Sídlem TS Brno je Běhounská 18, Brno, PSČ 658 88, sídlem TS Ostrava je Dvořákova 18, Ostrava 1, PSČ 728 20.

 2. Televizní studia se podílejí na celostátním a regionálním vysílání České televize v rámci plnění úkolů daných vysílacím schématem a výrobním úkolem zejména výrobou pořadů. Spravují rovněž archivní fondy České televize, které vznikly jejich činností.

 3. Ředitele televizního studia jmenuje a odvolává na návrh generálního ředitele České televize Rada České televize.

 4. Ředitel televizního studia je oprávněn činit jménem České televize právní úkony týkající se televizního studia, s výjimkou nakládání s nemovitostmi ve smyslu zákona o České televizi a dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele.

 5. Ředitel televizního studia se řídí pokyny generálního ředitele České televize, jemuž je za činnost televizního studia odpovědný.

Článek VII

ROZHODNÉ PŘEDPISY

 1. 1. Česká televize poskytuje veřejnou službu v souladu se zákony, zejména:
  • zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění,
  • zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění,
  • zákonem č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, v platném znění,
  • zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění,
  • zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, v platném znění,
  • zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění,
  • zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
  • zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění,
  • zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 2. Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání, závazné pro Českou televizi a její zaměstnance, stanoví Kodex České televize.

 3. Vysílání programů České televize se řídí vysílacím schématem. Od vysílacího schématu se odvozuje výrobní úkol. Oba dokumenty schvaluje generální ředitel. Pravidla a postupy, které je třeba dodržovat při odbavování pořadů a při vlastním vysílání, stanoví příslušný provozní řád.

 4. Vnitřní předpisy, zejména provozní řády, organizační řád, podpisový řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy zásadní povahy jsou vydávány ve formě rozhodnutí generálního ředitele. Vedoucí zaměstnanci na prvním stupni řízení mohou v mezích svých pravomocí a po projednání s generálním ředitelem vydávat vnitřní předpisy ve formě opatření.

Článek VIII

HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE

 1. Česká televize jako právnická osoba hospodaří na svůj účet a odpovědnost s vlastním majetkem a svými finančními zdroji podle vnitřně stanovených pravidel v souladu s obecně platnými právními předpisy a požadavky práva Evropských společenství na transparentnost finančních vztahů veřejnoprávních subjektů. Česká televize zodpovídá za účelné a hospodárné využívání svých finančních zdrojů a majetku.

 2. Finančními zdroji České televize jsou zejména:

  1. televizní poplatky, vybírané dle zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích,
  2. příjmy z vlastní podnikatelské činnosti.

 3. Česká televize v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích vede evidenci poplatníků televizního poplatku a domáhá se svého práva úhrady televizního poplatku.

 4. Česká televize sestavuje rozpočet a rozepisuje plány pro organizační útvary na kalendářní rok. Do doby schválení rozpočtu Radou České televize hospodaří podle svého dlouhodobého plánu ekonomického rozvoje. Příjmy z podnikatelské činnosti může použít pouze k financování činností stanovených zákonem o České televizi.

 5. Samostatnou kapitolou rozpočtu České televize je rozpočet Rady České televize, z něhož se hradí náklady spojené s činností Rady a její Dozorčí komise.

 6. Česká televize účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví a prováděcími předpisy a s Českými účetními standardy platnými pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace). Česká televize vede účetnictví tak, aby umožňovalo rozlišení nákladů a výnosů souvisejících s poskytováním veřejné služby v oblasti televizního vysílání a nákladů a výnosů souvisejících s podnikatelskou činností. Metody rozlišování nákladů a výnosů a jejich přiřazování k jednotlivým činnostem stanoví interní předpisy České televize (tzv. „Účetní standardy České televize“).

 7. Průběžnou kontrolou hospodaření České televize je ve smyslu zákona o ČT pověřena Dozorčí komise, poradní orgán Rady České televize. Ze své činnosti se Dozorčí komise odpovídá Radě České televize.

 8. Účetní závěrka České televize za kalendářní rok musí být ověřena auditorem.

Článek IX

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

 1. Česká televize plní informační povinnosti včetně povinnosti poskytovat údaje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 2. Statut České televize, Kodex České televize a svoji organizační strukturu uveřejňuje Česká televize na svých internetových stránkách.

 3. Česká televize je oprávněna chránit své duševní vlastnictví a obchodní tajemství.

Článek X

ZMĚNY STATUTU ČESKÉ TELEVIZE

V případě potřeby změny Statutu České televize předloží generální ředitel Radě České televize ke schválení návrh změn. Změna Statutu je účinná okamžikem schválení Radou České televize, jestliže Rada neurčí pozdější termín účinnosti této změny. Generální ředitel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti změn Statutu zabezpečí uveřejnění úplného a aktuálního znění tohoto dokumentu.

Článek XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zrušuje se Statut České televize ze dne 8. 2. 2012.

Tento Statut České televize byl schválen Radou České televize a nabývá účinnosti dnem 11. 4. 2012.