Chat

pracovníci Úřadu práce ČR

Zdeňka Cibulková a Ondřej Muravecký

Okamžitá pomoc s platbami za energie

Záznam chatu z pondělí 17. ledna

AMarek: „Dobrý den co znamená okamzita pomoc s platbami Za energie děkuju za odpověď marek nykodym“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den Marku, dávka mimořádné okamžité pomoci (dále jen "MOPů) je poskytována orgánem pomociv hmotné nouzi. Prostřednictvím MOP můžou být žadateli přinány finanční prostředky na úhradu např. nezbytného jednorázového výdaje nebo výdaje spojeného s vyúčtováním energií od DPI. Pokud se bude jednat o MOP poskytovanou na vúčtování energií od DPI, lze Vás odkázat na stranky Ministrestva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/davky-info), kde naleznete potřebné informace o této dávce. Pokud se rozhodnete podat žádost o MOP, lze ji podat na Úřadu práce ČR podle místa Vaše skutečného pobytu, a to na papírovém tiskopise, který je k dispozici na všek kontaktních pracovištívh Úřadu práce ČR, nebo je k dispozici v elektronické podobě na webu Úřadu práce ČR či Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci Formuláře. Nezapoměňte, že do žádosti o MOP se uvádějí všechny osoby, které s žadatelem (s Vámi) bydlí ve společné domácnosti. Společně s takto vyplněnou žádoustí je nutné, abyste Úřadu práce ČR doložil také Vaše příjmy a příjmy společně posuzovaných osob, a to za kalendářní měsíc, ve kterém byste odával žádost o MOP. Nedílnou součástí žádosti o MOP sloužící k poskytnutí finančních prostředků na vyúčtování DPI, je také doložení dokladu o tom, že jste přesel od DPI k novému dodavateli energií a také samotné vyúčtování od DPI. Více informací naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 Pokud si nebude vědět rady s vyplněním žádosti o MOP můžete využít návodného videa, které Vám přehledně ukáže, jak žádost o MOP vyplnit. Pokud i přesto budete potřebovat pomoc s vyplněním žádosti můžete se obrátit na kontaktní pracovníky Call centra Úřadu práce ČR, a to na bezplatné telefonní lince + 420 800 77 99 00.“

OK: „Musí se jít požádat na Úřad práce nebo je možné žádost vyřídit nějak elektronicky?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, žádosti o nepojistné sociální dávky nebo žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo žádost o podporu v nezaměstnanosti můžete podat na Úřadu práce ČR buď osobně nebo můžete využít elektronických tiskopisů. Elektronické tiskopisy jsou k nalezení na webu Úřadu práce ČR nebo Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci "Formuáře" - https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare Elektronický tiskopis můžete vyplnit z pohodlí Vašeho domova, a to bez osobní návštěvy na Úřadu práce ČR. Takto elektronicky vyplněnou žádost můžete přímo buď prostřednictvím datové schránky nebo za pomoci uznávaného elektronického podpisu nebo za pomoci Identity občana (nyní i za pomoci Bankovní identity) odeslat příslušnému kontaktnímu pracovišti Úřadu práce ČR. Nezapoměňte, že do jakýchkoliv žádostí či tiskopisů se uvádějí také kontaktní údaje, které jsou nutné pro případnou komunikaci zaměstnanců Úřadu práce ČR s Vámi. Bližší informace o komunikaci žadatele s Úřadem práce ČR jsou k nalezení https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace“

Jarmila: „Jsem důchodkyně, žiji sama ve vlastním domě a mám nízký důchod. Na zaplacení záloh od DPI jsem neměla, a teď mi přišel vysoký nedoplatek. Pomůže mi tento dluh zaplatit úřad práce?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, pokud jste byla u dodavatelů poslední instance (dále jen "DPI") a měla jste vysoké zálohy za energie, které jste uhradila a neměla jste dostatečné finanční prostředky na úhradu základních životních potřeb, mohla jste požádat Úřad práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen "MOP") na úhradu nezbytného jednorázového výdaje, na který jste neměla finanční prostředky. Úřad práce ČR individuálně a citlivě posuzuje kažkou žádost o MOP. Pokud jste nyní obdržela nedoplatek za energie od DPI a nemáte v současné době dostatečné finanční prostředky na úradu tohoto nedoplatku, můžete u Úřadu práce ČR podat žádost o MOP spojenou s vyúčtováním energií. Bližší informace o MOP naleznete na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 nebo na https://www.mpsv.cz/davky-info. Pokud si nebudete vědět rady s tím, jak máte žádost o MOP vypnit, lze kontaktovat pracovníky Call centra Úřadu práce ČR, a to na bezplatném telefonním čísle +420 800 77 99 00.“

Jana: „Dobrý den, je podmínkou přiznání příspěvku na bydlení mít trvalé bydliště v pronajatém bytu? Nebo stačí jen smlouva o pronájmu. Děkuji.“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, z dikce zákona o státní sociální podpory plyne, že podnímkou pro získání nároku na příspěvek na bydlení je, že žadatel je vlastník bytu nebo nájemce bytu. Trvalý pobyt již není podmínkou pro získání nároku na příspěvek na bydlení. Je důležité, abyste v daném bytě bydleli a hradini náklady na bydlení. Bližší informace o příspěvku na bydlení jsou https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.“

Jana: „Dobrý den,mám nárok na příspěvek na bydlení,pokud pobírám 3. stupeň ID a nemám jiný příjem? Děkuji“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, z Vašeho dotazu je patno, že jste příjemcem invalidního důchodu a jiný příjem nemáte. Jak plyne z dikce zákona o státní sociální podpoře, nárok na příspěvek na bydlení může vzniknout osobě, která je vlastníkem nebo nájemcem bytu, jestliže náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu vlastníka, nebo nájemce bytu a společně posuzovaných osob a koeficientu 0,30 a na území hlavního města Prahy koeficientu 0,35. Za příjem se pro tyto účely považjící všechny započitatelné příjmy, např. starobní a invalidní důchod, příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, finanční prostředky, které jsou vypláceny Úřadem práce ČR (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, náhradní výživné, výživné apod.). Pro jednoduchý výpočet nároku na příspěvek na bydlení lze použít uvedený vzorec: Příspěvek na bydlení = uhrazené náklady na bydlení - (příjem vynásobený koecifientem 0,3 - v Praze 0,35) Orientační kalkulačka výpočtu nároku na příspěvek na bydlení, bude brzy k dispozici na webu Ministerstva práce a sociálních věcí nebo webu Úřadu práce ČR.“

DAYD: „ZC - Dá se o okamžitou pomoc s platbami za energie žádat i zpětně?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, nárok na mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen "MOP") vzniká žadateli v měsíci, ve kterém splnil všechny podmínky pro přiznání nároku. V běžné praxi to tak znamená, že pokud uplatníte žádost o MOP v měsici lednu roku 2022 a splníte všechny podmínky, nárok na MOP Vám bude Úřadem práce ČR přiznán v tomto kalendářním měsíci.“

SK: „ZC Lze okamžitou pomoc s platbami za energie vyjednat i čistě online?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, na webu Úřadu práce ČR nebo webu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou v sekci "Formuláře" - https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare - k dispozici všechny žádosti o nepojistné sociální dávky, tedy i žádost o mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen "MOP"). Pokud máte zřízenou datovou schránku nebo máte zřízený uznávaný elektronický podpis nebo máte zřízenou jakoukoliv Identitu občana, může s Úřadem práce ČR komunikovat téměr elektronicky bez osobního kontaktu. Nezapoměňte do žádosti o MOP uvést i Vaše kontakty jako telefon či e-mail, aby zaměstnanci Úřadu práce ČR mohli s Vámi případě potřeb komunikovat rychleji.“

Irena Polejová: „Dobrý den, vnučka je studentka. Má v Praze pronajatý byt. Nyní má nový výměr, nájem a energie činí 15800 kč. Výživné od rodičů má 11000 kč. Jaké příjmy se jí započítávají a musí mít výživné určeno soudem? Děkuji“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, pokud Vaše vnučka, žijící v Praze v pronajatém bytě, nemá dostatečné finanční prostředky na úhradu nákladů na tento byt, může Úřad práce ČR požádat o finanční pomoc, a to formou příspěvku na bydlení. Úřad práce ČR bude přezkoumávat nejen náklady na bydlení, které byly uhrazeny v rozhodné období, ale bude přezkoumávat také příjem, který měla Vaše vnučka v rozhodné období. Pokud se tážete na výživné stanovené pro Vaši vnučku, mělo by výživné být vždy určeno soudem, anebo by měla být soudem potvrzená dohoda rodičů. Bližší informace o příspěvku na bydlení jsou k nalezení na https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.“

Lenka: „Dobrý den, prosím co je nutné k žádosti o okamžitou pomoc s platbami za energie doložit? Děkuji.“

Muravecký Ondřej: „K žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc (dále jen "MOP") spojenou s vyúčtováním energií od dodavatelů poslední instance (dále jen "DPI") je nutné Úřadu práce ČR doložit: - náklady na bydlení za měsíc, ve kterém je u Úřadu práce ČR uplatněná žádost o MOP, - všechny bankovní účty, jak žadatele, tak i všech společně posuzovaných osob (nebojte se výpisy předložit; Úřad práce ČR přihlíží jen k určité částce tak, aby žadateli a jeho rodině zbyly určité naspořené peníze, - náklady na telefon a internet, - náklady na hypotéku; lze doložit výpisem z účtu za předcházející kalendářní měsíc nebo jiným věrohodným způsobem úhrady hypotéky za předcházející měsíc podání žádosti o MOP, - prohlášení osoby pro účely MOP. Žádost o MOP lze podat na jakémkoliv kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa Vašeho skutečného pobytu. Bližší informace o dávce MOP jsou k nalezení na https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc nebo https://www.mpsv.cz/davky-info.“

AK: „OM - Jak je okamžitá pomoc s platbami za energie ošetřena z hlediska toho aby nedocházelo k omylům, podvodům a nepřesnostem?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, pokud má Úřad práce ČR pochybnosti o tom, zda byla mimořádná okamžitá pomoc (dále jen "MOP") využita k účelu, ke kterému byla přiznána, může Úřad práce ČR vyzvat žadatele o MOP k doložení dokladu o tom, jak byly finanční prostředky využity k účelu. Pokud bude ze strany Úřadu práce ČR prokázáno, že finanční prostředky poskytnuty prostřednictvím MOP nebyly využity k účelu, ke kterému byla přiznána, je možné, aby Úřad práce ČR vystavil přeplatek na této dávce, a žadatel (příjemce) je povinen tento přeplatek vrátit.“

AK: „OM - Kdo všechno může žádat o okamžitou pomoc s platbami za energie a naopak kdo všechno nemůže žádat o okamžitou pomoc s platbami za energie?“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, žádost o mimořádnou okamžitu pomoc (dále jen "MOP") může uplatnit jakákoliv oprávněná osoba. Prvotní podmínkou pro získání nároku na MOP je, že je žadatel a společně posuzované osoby považovány za osoby v hmotné nouzi. Z uvedeného důvodu Úřad práce ČR přezkoumává celkovou sociální a majetkovou situaci žadatele a osob společně posuzovaných, a to v kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o MOP u Úřadu práce ČR podána. Úřad práce ČR individuálně a s citem na životní situaci klienta posuzuje každou žádost. Podmínky pro získání nároku na dávku jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc nebo https://www.mpsv.cz/davky-info.“

Lucie: „Dobrý den chtěla bych jen informaci, jak doložit ÚP platby spojené s bydlením, vše platím přes internet nájem, zálohy voda, topení,energie a různé doplatky (popelnice ČOV atd..) musím doložit od obecního úřadu platby v papírové podobě, nebo stačí na ÚP donést výpis z účtu, kde všechny platby mám..děkuji“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, pokud budete chtít Úřadu práce ČR doložit platby spojené s užíváním bytu, může tyto uhrazené náklady na bydlení doložit prostřednictvím výpisu z bankovního účtu. Tento bankovní účet může buď Úřadu práce ČR doručit osobně, nebo elekronicky, a to prostřednitvím dokladu o výši čtvrtletních nákadů na bydlení. Nevíte si rady, jak komunikovat s Úřadem práce ČR nebo potřebuje jakékoliv obecné informace o nepojistných sociálních dávkách kontaktuje pracovníky Call centra Úřadu práce ČR, a to na bezplatném telefonním čísle + 420 800 77 99 00.“

Michaela: „Dobrý den, mám dotaz ohledně dokládání příjmů k příspěvku na bydlení. Jsem rozvedená, děti máme ve střídavé peči. Dokládá se tedy i příjem dětí - výživné. V rozsudku máme uvedeno, že manžel mi platí na obě děti dohromady 15000,- a já mu platím 5000,-. Počítá se jako příjem dětí částka 15000?, nebo ten rozdíl, což by bylo 10000,- Kč? Děkuji za odpověď.“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, do rozhodného příjmu pro účely posouzení nároku a výše příspěvku na bydlení, se započítavá mj. i výživné, které bylo určeno nezaopatřenému dítěti, a to prostřednictvím Rozsudku soudu nebo soudem potvrzenou dohodou.“

Lenka: „Dobrý den,přítel u mě žije ve společné domácnosti,ale trvalý pobyt má u rodičů.Počítá se jeho prijem pokud bych chtěla požádat o příspěvek na bydlení? Děkuji.“

Muravecký Ondřej: „Dobrý den, v rámci posouzení nároku na dávku a její výši Úřad práce ČR přezkoumává okruh společně posuzovaných osob, tj. přezkoumává kolik osob žije s žadatel ve společné domácnosti. Pokud žijete s přítelem, který v uvedeném bytě nemá trvalý pobyt, pak i jeho příjmy budou započteny do rozhodného příjmu. Pro příspěvek na bydlení již neplatí, že se přihlíží jen k osobám, které mají v bytě, na který je žádán příspěvek na bydlení, trvalý pobyt. Bižší informace o této dávek jsou k dispozici https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni.“