Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem

Cestujte s Českou televizí

Archiv — Data o vysílání — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Statistiky vysílání

2012

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize
Česká televize je povinna zajišťovat regionální vysílání zpravodajských a publicistických pořadů. Podle ust. § 12 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, činí časový rozsah regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů u Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava alespoň 25 minut denně.

Domácí a zahraniční pořady podle kontinentů ve vysílání České televize
Česká televize v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vysílá díla domácí a zahraniční tvorby.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize
Z ust. § 42 zák.č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro Českou televizi povinnost tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu. V souladu s ust. § 43 téhož zákona je Česká televize povinna tam, kde je to proveditelné, vyhradit pro evropská díla vyrobená nezávislými výrobci alespoň 10% celkového vysílacího času každého svého programu a v souladu s ust. § 44 odst. 1 je povinna tam, kde je to proveditelné, zajistit, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci tvořilo vysílání děl, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let, aspoň 10 %. Do celk. vys. času programu, z něhož se určuje podíl vysílacího času vyhrazeného pro evropská díla, se nezapočítává čas určený vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

Pořady pro osoby se sluchovým postižením ve vysílání České televize
V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je povinna Česká televize opatřit pro osoby se sluchovým postižením alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka.

Pořady vhodné pro osoby se zrakovým postižením ve vysílání České televize
Podle ust. § 3 odst. 1 písm.k) zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 32 odst. 2 zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, je povinna České televize zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize
Podle ust. § 2 odst. 2 písm. c) zák. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, patří mezi hlavní úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání mj. výroba a vysílání pořadů pro děti a mládež.

2011

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize a Podíl studií na ploše (jen) celostátního vysílání České televize
Jednou ze zákonem daných povinností České televize je zajišťovat regionálně vysílané zpravodajství a aktuální publicistiku prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti v rozsahu alespoň 25 minut denně. Regionální vysílání může probíhat z technických důvodů pouze na ČT1.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize
Na základě zákona č. 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ze dne 17. 5. 2001 je Česká televize jako provozovatel televizního vysílání povinna podle § 42: 1) „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“, 2) zajistit „alespoň 10% podíl děl evropských nezávislých výrobců na celkové vysílací ploše“, 3) odvysílat „alespoň 10% podíl nezávislých děl současných (tzn. takových, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let) v rámci vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.“

Pořady pro osoby se sluchovým postižením ve vysílání České televize
Dalším úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se České televizi daří splnit tuto podmínku v letošním roce, naleznete v tomto dokumentu.

Pořady pro osoby se zrakovým postižením ve vysílání České televize
Od roku 2011 je Česká televize jako provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona povinna zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro osoby se zrakovým postižením.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize
Objem pořadů adresně určených dětem (viz tabulka) je menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné. Jedná se například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také o většinu sportovních pořadů, které jsou vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, i když nejsou vedené v naší statistice jako ryze dětské pořady.

2010

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize a Podíl studií na ploše (jen) celostátního vysílání České televize
Jednou ze zákonem daných povinností České televize je zajišťovat regionálně vysílané zpravodajství a aktuální publicistiku prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti v rozsahu alespoň 25 minut denně. Regionální vysílání může probíhat z technických důvodů pouze na ČT1.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. ve vysílání České televize
Na základě zákona č. 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ze dne 17. 5. 2001 je Česká televize jako provozovatel televizního vysílání povinna podle § 42: 1) „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“, 2) zajistit „alespoň 10% podíl děl evropských nezávislých výrobců na celkové vysílací ploše“, 3) odvysílat „alespoň 10% podíl nezávislých děl současných (tzn. takových, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let) v rámci vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.“

Pořady pro sluchově postižené diváky ve vysílání České televize
Dalším úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se České televizi daří splnit tuto podmínku v letošním roce, naleznete v dokumentu výše.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize
Objem pořadů adresně určených dětem (viz tabulka) je menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné. Jedná se například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také o většinu sportovních pořadů, které jsou vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, i když nejsou vedené v naší statistice jako ryze dětské pořady.

2009

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize a Podíl studií na ploše (jen) celostátního vysílání České televize (29 kB)
Jednou ze zákonem daných povinností České televize je zajišťovat regionálně vysílané zpravodajství a aktuální publicistiku prostřednictvím televizních studií pro území jejich působnosti v rozsahu alespoň 25 minut denně. Regionální vysílání může probíhat z technických důvodů pouze na ČT1.

Objem evropské tvorby ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb.* ve vysílání České televize (21 kB)
Na základě zákona č. 231 o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ze dne 17. 5. 2001 je Česká televize jako provozovatel televizního vysílání povinna podle § 42: 1) „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“, 2) zajistit „alespoň 10% podíl děl evropských nezávislých výrobců na celkové vysílací ploše“, 3) odvysílat „alespoň 10% podíl nezávislých děl současných (tzn. takových, od jejichž prvního zveřejnění neuplynulo více než 5 let) v rámci vysílacího času vyhrazeného vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci.“

Pořady pro sluchově postižené diváky ve vysílání České televize (22 kB)
Dalším úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se České televizi daří splnit tuto podmínku v letošním roce, naleznete v dokumentu výše.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání České televize (19 kB)
Objem pořadů adresně určených dětem (viz tabulka) je menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné. Jedná se například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také o většinu sportovních pořadů, které jsou vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, i když nejsou vedené v naší statistice jako ryze dětské pořady. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2008

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2008 (22 kB)
V roce 2008 Česká televize vysílala na obou celoplošných programech ČT1 a ČT2 nonstop 24 hodin denně a na ČT1 navíc rozpojovala část vysílání na regionálně šířené. Jaký objem to představovalo v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, kterou naleznete pod výše uvedeným odkazem.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2008 (25 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha provozovaných celoplošných programů v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na vysílací ploše celostátního a regionálního vysílání ČT (23 kB)
Zastoupení nejen Prahy, ale i studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné – na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (22 kB)
S rozšířením vysílání na nonstop 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle jejich získání (33 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanicemi: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (44 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následující další typy, prozradí následující dokument.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (53 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů ve vysílání České televize? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Odpovědi na tyto i další otázky obsahuje dokument, který je ke stažení ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (32 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (22 kB)
K poslání veřejné služby patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah ve vysílání České televize vypadá v jednotlivých čtvrtletích i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (24 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se Česká televize vyrovnává s touto činností v daném roce, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (21 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabízené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné; jde například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, apod. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2007

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2007 (22 kB)
Také v roce 2007 Česká televize vysílala na obou celoplošných programech ČT1 a ČT2 nonstop 24 hodin denně a na ČT1 navíc rozpojovala část vysílání na regionálně šířené. Jaký objem to představovalo v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, kterou naleznete pod výše uvedeným odkazem.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2007 (25 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha provozovaných celoplošných programů v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na vysílací ploše celostátního a regionálního vysílání ČT (23 kB)
Zastoupení nejen Prahy, ale i studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné – na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (22 kB)
S rozšířením vysílání na nonstop 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle jejich získání (33 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanicemi: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (44 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následující další typy, prozradí následující dokument.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (53 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů ve vysílání České televize? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Odpovědi na tyto i další otázky obsahuje dokument, který je ke stažení ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (32 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (22 kB)
K poslání veřejné služby patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah ve vysílání České televize vypadá v jednotlivých čtvrtletích i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (24 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se Česká televize vyrovnává s touto charitativní činností v daném roce, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (21 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabízené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné; jde například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, apod. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2006

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2006 (22 kB)
Také v roce 2006 Česká televize vysílala na obou celoplošných programech ČT1 a ČT2 nonstop 24 hodin denně a na ČT1 navíc rozpojovala část vysílání na regionálně šířené. Jaký objem to představovalo v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, která se vám objeví po kliknutí.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2006 (25 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha provozovaných celoplošných programů v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na vysílací ploše celostátního a regionálního vysílání ČT (23 kB)
Zastoupení nejen Prahy, ale i studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné – na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (22 kB)
S rozšířením vysílání na nonstop 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle jejich získání (33 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanicemi: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou..

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (44 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následující další typy, prozradí následující dokument.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (53 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů ve vysílání České televize? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Odpovědi na tyto i další otázky obsahuje dokument, který je ke stažení ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (32 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (22 kB)
K poslání veřejné služby patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah ve vysílání České televize vypadá v jednotlivých čtvrtletích i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (24 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se Česká televize vyrovnává s touto charitativní činností v daném roce, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (21 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabízené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné; jde například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, apod. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2005

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2005 (22 kB)
Také v roce 2005 Česká televize vysílala na obou celoplošných programech ČT1 a ČT2 nonstop 24 hodin denně a na ČT1 navíc rozpojovala část vysílání na regionálně šířené. Jaký objem to představovalo jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, která se vám objeví po kliknutí.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2005 (25 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha provozovaných celoplošných programů v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na vysílací ploše celostátního a regionálního vysílání ČT (23 kB)
Zastoupení nejen Prahy, ale i studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné – na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (22 kB)
S rozšířením vysílání na nonstop 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle jejich získání (33 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanicemi: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (43 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následující další typy, prozradí dokument ke stažení ve formátu pdf.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (46 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů ve vysílání České televize? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Odpovědi na tyto i další otázky obsahuje dokument, který je ke stažení ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (31 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“. Jak si v tomto směru Česká televize vede, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (22 kB)
K poslání veřejné služby patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah ve vysílání České televize vypadá v jednotlivých čtvrtletích i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (25 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je soustavná péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Údaje o tom, jak se Česká televize vyrovnává s touto charitativní činností v daném roce, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (21 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabízené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize jsou pro dětského diváka vhodné; jde například o celou řadu dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu, apod. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2004

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 (50 kB)
Také v roce 2004 Česká televize vysílá na každém z obou provozovaných programů 24 hodin denně. Jaký objem to představuje v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, která se vám objeví po kliknutí.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2004 (55 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (50 kB)
Zastoupení studií v Brně i Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (49 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle způsobu jejich získání (66 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanice: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (67 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následují další typy, prozradí dokument ke stažení ve formátu pdf.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (67 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Tyto i další údaje obsahuje dokument ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (71 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“. Jak si v tomto směru Česká televize vede, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (54 kB)
K poslání veřejné služby ČT patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah vypadá v jednotlivých čtvrtletí i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (58 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Jak se ČT s touto charitativní činností vyrovnává v jednotlivých čtvrtletích i během celého roku, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (45 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabídnuté údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize veřejné služby jsou pro dětského diváka vhodné; jde např. o celou řadu přírodopisných dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2003

Objem vysílací plochy ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2003 (50 kB)
Také v roce 2003 Česká televize vysílá na každém z obou provozovaných programů 24 hodin denně. Jaký objem to představuje v jednotlivých čtvrtletích roku, je patrné z tabulky, která se vám objeví po kliknutí.

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992 až 2003 (58 kB)
Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Údaje o tom, jak rostla vysílací plocha v jednotlivých letech její dosavadní existence, obsahuje tabulka.

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (53 kB)
Zastoupení studií v Brně i Ostravě ve vysílání České televize je jednoznačně nepřehlédnutelné na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (52 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás.

Původ vysílaných pořadů podle způsobu jejich získání (67 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejné služby a komerčními stanice: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT (72 kB)
Nejobjemnější položku ve vysílání České televize představují pořady dramatické. V jakém pořadí následují další typy, prozradí dokument ke stažení ve formátu pdf.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (70 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Nabízí víc pořadů evropské provenience než americké? Tyto i další údaje obsahuje dokument ve formátu pdf.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (62 kB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 „vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu“. Jak si v tomto směru Česká televize vede, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (61 kB)
K poslání veřejné služby ČT patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Jak jejich rozsah vypadá v jednotlivých čtvrtletí i v rámci celého roku, ukazují data, která lze stáhnout ve formátu pdf.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (75 kB)
Jiným úkolem televize veřejné služby je péče o zpřístupňování vysílaných pořadů sluchově postiženým. Jak se ČT s touto charitativní činností vyrovnává v jednotlivých čtvrtletích i během celého roku, naleznete v dokumentu nabídnutém ke stažení ve formátu pdf.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (56 kB)
Dříve, než si ve formátu pdf stáhnete nabídnuté údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které z celkové nabídky obou programů České televize veřejné služby jsou pro dětského diváka vhodné; jde např. o celou řadu přírodopisných dokumentů či cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2002

V roce 2002 roční úhrn vysílání České televize na obou provozovaných programech znovu překonává objem 17 500 hodin, což představuje programovou nabídku v rozsahu 48 hodin denně. Jak se situace v tomto směru vyvíjela v průběhu roku ukazuje tabulka:

Vysílací plocha ČT v jednotlivých čtvrtletích roku 2002 (pdf, 60 KB).

Česká televize slouží veřejnosti od roku 1992. Jak rostla vysílací plocha během jejích existence, obsahuje tabulka:

Celková vysílací plocha ČT v letech 1992-2002 (pdf, 70 KB).

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (63 KB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize je zřetelné na obrazovce i ve statistice.

Poměr premiér a repríz ve vysílání ČT (62 KB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude na světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v posledních letech připadá v průměru na jednu hodinu reprízového vysílání cca 3 hodiny premiér.

Původ pořadů vysílaných ČT podle způsobu získání (77 KB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: televize veřejné služby vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení programových typů ve vysílání ČT v roce 2002 (83 KB)
Jaké druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, zábavné, hudební, dramatické? Jsou to pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, máte k dispozici dokument ke stažení ve formátu PDF.

Zahraniční pořady ve vysílání ČT (82 KB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc pořadů evropské provenience než americké? Tyto i další údaje jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT (70 KB)
Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 "vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu". Jak si Česká televize v roce 2002 v tomto směru vedla, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí.

Objem regionálního vysílání zpravodajských a publicistických pořadů ČT (70 KB)
K poslání veřejné služby České televize patří také regionálně vysílané zpravodajství a publicistika. Příslušné údaje naleznete v dokumentu, který nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných v úpravě pro sluchově postižené (76 KB)
Dalším úkolem televize veřejné služby je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým. Jak se s touto charitativní povinností Česká televize vyrovnává, ukazují data, které si lze stáhnout ve formátu PDF.

Objem pořadů adresně určených dětem ve vysílání ČT (68 KB)
Dříve, než si ve formátu PDF stáhnete uvedené údaje, je dobré si uvědomit, že objem pořadů adresně určených dětem bývá pochopitelně menší než suma titulů, které jsou z celkové programové nabídky obou programů České televize pro dětského diváka vhodné; jde např. o celou řadu přírodopisných dokumentů, cestopisných snímků a také třeba o všechny sportovní pořady vysílané z pohledu dětí v přijatelnou denní hodinu. Objem těchto pořadů vhodných pro děti jak přístupností obsahu, tak vysílací hodinou osciluje dlouhodobě kolem čtvrtiny celkové vysílací plochy.

2001

Čtvrtletní rozsah vysílání (20 kB)

V roce 2001 roční úhrn vysílání České televize na obou provozovaných programech opět překonává hranici 17 500 hodin, což představuje programovou nabídku v objemu 48 hodin denně. Jak se situace v tomto směru vyvíjela v jednotlivých čtvrtletích, ukazuje nabízená tabulka.

Vysílací plocha (13 kB) České televize v jednotlivých čtvrtletích

Roční vývoj rozsahu vysílací plochy (25 kB)

Česká televize slouží veřejnosti již jedenáctým rokem. Jak se vyvíjel rozsah vysílací plochy v prvním desetiletí její existence, tedy v letech 1992 (kdy Česká televize vznikla) až 2001, ukazuje tabulka, která se vám objeví na kliknutí.

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (18 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout ani na obrazovce ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (20 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v posledních letech připadá v průměru na jednu hodinu reprízového vysílání cca 3 hodiny premiér.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (22 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: televize veřejné služby vysílají více vlastních pořadů. Česká televize není v tomto směru žádnou výjimkou.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (45 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - zpravodajské publicistické, dokumentární, sportovní zábavné, hudební, dramatické …? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, máte k dispozici dokument ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (33 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských pořadů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Objem evropské tvorby ve vysílání ČT v roce 2001 (19 kB)
Objem evrtopské tvorby ve vysílání České televize v roce 2001. Česká televize je povinna na základě zákona č. 231/2001 o provozování rozhlasového a televizního vysílání podle § 42 "vyhradit pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času každého svého programu". Jak si Česká televize v tomto směru vedla, ukazuje materiál, který se objeví po kliknutí

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (13 kB)
Jedním z úkolů televize veřejné služby je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají data v tabulce, kterou nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Objem regionálně vysílaného zpravodajství a publicistiky (19 kB)
Poslání veřejné služby Česká televize naplňuje také regionálně vysílaným zpravodajstvím a publicistikou. Více naleznete v dokumentu, který je ke stažení ve formátu PDF

2000

Během roku 2000 se čtvrtletní rozsah vysílání (15 KB) obou programů České televize dostává v prvních dvou čtvrtletích na 4368 hodin a v posledních dvou čtvrtletích na 4416 hodin. Roční úhrn tak poprvé překonává hranici 17 500 hodin, což v celoročním průměru znamená programovou nabídku v objemu 48 hodin denně.

Roční vývoj rozsahu vysílací plochy od roku 1992, kdy Česká televize vznikla, do roku 2000

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (14 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout na obrazovce, ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (17 kB)
S rozšířením vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibylo repríz do té míry, že převažují nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v roce 2000 na jednu hodinu reprízového vysílání připadalo 0,75 hodiny premiér.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (36 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - informativní, zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, vzdělávací, osvětové, zábavné, hudebně zábavné, hudební, dramatické, literární, náboženské, reklamní? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, je zde dokument ke stažení ve formátu PDF.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (19 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Jak si v tomto směru vede Česká televize, obsahuje dokument, který vám nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (32 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských titulů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (12 kB)
Jedním z úkolů veřejnoprávní televize je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým viditelnými či skrytými titulky, teletextem, apod. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají tabulky, které nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

1999

V průběhu roku 1999 se čtvrtletní rozsah vysílání (18 kB) obou programů České televize dostává postupně nad 4300 a 4400 hodin a jeho roční úhrn poprvé překonává hranici 17 tisíc hodin (což v denním průměru znamená programovou nabídku v objemu téměř 48 hodin).

Vývoj rozsahu vysílací plochy od roku 1992 do roku 1999 (18 kB)

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Podíl jednotlivých studií na celkové vysílací ploše (17 kB)
Podíl studií v Brně a Ostravě ve vysílání České televize nelze přehlédnout - na obrazovce, ani ve statistice.

Poměr premiér a repríz (17 kB)
S rozšiřováním vysílání na 24 hodin denně na obou programech České televize zákonitě v programové nabídce přibývá repríz do té míry, že začínají převažovat nad premiérami. Děje se tak všude ve světě a jinak tomu není ani u nás. V případě České televize v roce 1999 na jednu hodinu reprízového vysílání připadalo 0,7 hodiny premiér.

Zastoupení jednotlivých programových typů ve vysílání (28 kB)
Které druhy pořadů představují ve vysílání České televize nejobjemnější položku - informativní, zpravodajské, publicistické, dokumentární, sportovní, vzdělávací, osvětové, zábavné, hudebně zábavné, hudební, dramatické, literární, náboženské, reklamní? Nehádejte! Prozradíme, že to jsou pořady dramatické. Chcete-li znát pořadí dalších programových typů, je zde dokument ke stažení ve formátu PDF.

Poměr vlastních a převzatých pořadů (18 kB)
Míra zastoupení pořadů vlastní produkce ve vysílání je jedním ze zásadních rozdílů mezi televizemi veřejnoprávními a komerčními: veřejnoprávní televize vysílají více vlastních pořadů. Jak si v tomto směru vede Česká televize, obsahuje dokument, který vám nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

Podíl zahraničních pořadů (27 kB)
Které země jsou mezi největšími původci zahraničních pořadů vysílaných Českou televizí? Je v její nabídce víc evropských titulů než amerických? Tyto i další detaily jsou v dokumentu připraveném ke stažení ve formátu PDF.

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (17 kB)
Jedním z úkolů veřejnoprávní televize je cílevědomá péče o zpřístupňování televizních pořadů sluchově postiženým viditelnými či skrytými titulky, teletextem, apod. Jak se s tímto charitativním úkolem vyrovnává Česká televize, vypovídají tabulky, které nabízíme ke stažení ve formátu PDF.

1998

Statistiky vysílání

Základní údaje o vysílání České televize se až na výjimky kompletují jednou ročně a vedle celkové vysílací plochy zahrnují:

Čtvrtletní rozsah vysílání obou programů České televize (65 kB)

Podíl studií na celkové vysílací ploše (63 kB)

Poměr premiér a repríz (64 kB)

Zastoupení jednotlivých programových typů (80 kB)

Poměr vlastních a převzatých pořadů (63 kB)

Podíl zahraničních pořadů (98 kB)

Počet pořadů vysílaných pro sluchově postižené (78 kB)