Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

4. část — StB versus ČST — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

V předchozím díle jsme se zaměřili na specifický pohled na ČST - skrze agenturní svazek dlouholetého tajného spolupracovníka Státní bezpečnosti, který tajné policii pomáhal kontrolovat nejvýznačnější instituci komunistické propagandy a masové kultury po většinu normalizačního období. Dnešní díl dokončí příběh agenta Korála.

Za láhev martelu…

Podobně obdržel Korál koncem roku 1975, kdy ho již po reorganizaci Státní bezpečnosti řídilo3. oddělení2. odboru X. správy SNB, láhev martelu za dvě stě padesát korun. Schopný, spolehlivý a iniciativní tajný spolupracovník z Československé televize Praha mjr. Jakouběmu předal "kromě většího počtu ústních informací o situaci v objektu" celkem na dvacet závažnějších zpráv, jejichž obsah zatím není znám. Následujícího roku se řídící orgán se svým agentem sešel osmkrát, na kterých Korál předal sedm zpráv, z nichž čtyři2. odbor správy kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem využil do zvláštních informací a dvě do svodky. "TS se projevil jako schopný a seriozní. Zprávy, které předával, se potvrdily jako pravdivé. Jeho vztah ke spolupráci je dobrý..."

Obdobné obecné hodnocení mjr. Jakoubě zpracoval i za rok 1978, kdy se uskutečnilo osm schůzek, během nichž TS Korál předal čtyři agenturní zprávy (jedna šla do zvláštních informací pro vedení FMV). "Ke spolupráci se staví kladně a s naprostým pochopením našich StB zájmů v objektu Čs. televize. Výsledky spolupráce v posledních letech jsou slabší, neboť Korál má omezené možnosti styku se zájmovými osobami v redakcích, jeho pracoviště je v administrativní budově v Zahradním městě, kde se zabývá výzkumem diváckého ohlasu. Pro svoji nezakrývanou angažovanost a kladný vztah k politice strany ztratil i částečně důvěru osob pravicového zaměření." O rok později se pod vedením nového řídícího orgána kpt. Rostislava Láblera situace zásadně zlepšila, neboť "u něho podstatně vzrostla výslednost jeho činnosti… má k ŘO velmi dobrý vztah, úkoly plní v termínech a zprávy předává nyní písemnou formou…"

V lednu 1980 kpt. Lábler zpracoval vyhodnocení TS Korála za uplynulý rok. "Do mého řízení byl předán v červnu 1979. Jeho schůzková činnost je pravidelná a v celkové výslednosti nastalo zlepšení. Předal 12 AZ (agenturních záznamů), z nichž 5 bylo použito jako ZI (zvláštní informace) a 2 šly do SI (svodné informace). Schůzky jsou konány v zasedací místnosti FŽUK a v KB (konspiračním bytě) DRUŽSTVO… Navrhuji TS Korála ponechat v síti TS, využívat jej k získávání informací z úseku výzkumu a programu diváka, k operativní ochraně tohoto úseku a k zjišťování nehlášených styků pracovníků z této oblasti na čs. emigranty a vízové cizince…"

Od poloviny května 1980 převzal TS Korála k řízení další příslušník tajné policie - por. Jiří Slavíček (krycím jménem Sládek). Na "předávací" schůzce v Malostranské kavárně měl agent změnu odsouhlasit a uvést, že "bude i nadále nápomocen při kontrarozvědné kontrole objektu ČST. TS Korál informoval o změně ve funkci náměstka ústředního ředitele ČST, k čemuž byla vypracována samostatná AZ. Dále bylo s Korálem dohodnuto, že příští schůzka se uskuteční před začátkem televizního festivalu, ke kterému předá informaci."

Velmi otevřený spolupracovník

Z 24. září 1980 je zachován záznam o tzv. kontrolní schůzce, tj. schůzce, které se kromě řídícího důstojníka zúčastnil i jeho nadřízený, náčelník3. oddělení2. odboru X. správy SNB. JUDr. Ivan Masár po společných padesáti minutách v Malostranské kavárně agenta charakterizoval jako "velmi otevřeného": "Vzhľadom k tomu, že TS zaspomínal na minulé roky a menoval RO s ktorými bol na styku, rozhovor bol zavedený na pomoc a plnenie úloh, ktoré by sme vyžadovali do problematiky ČST. Po tomto úvodnom vstupe sa ujal ďalšieho priebehu schôdzky RO por. Slavíček. Vyťažoval, resp. položil otázku na TS k poslednému úkolu z minulej schôdzky, ktorý sa týkal osôb židovského pôvodu zamestnaných v jednotlivých redakciách ČST. Spolupracovník pohotovo reagoval na dotaz a podal bez zábran charakteristiku o jednotlivých osobách židovského pôvodu… Zistil som, že vzájomný vzťah medzi RO a TS je na dobrej úrovni…" Řídící orgán Slavíček se v záznamu dočkal - oproti agentovi - od svého nadřízeného určité kritiky. "TS Korál je vyspelý, inteligentný a vzdelaný spolupracovník, má ochotu nám byť nápomocný, preto RO musí vystupovať kultivovane a takticky správne."

Na konci schůzky por. Slavíček tajného spolupracovníka zaměřil "k zisteniu charakteristík a súčasnej situácie v Hlavnej redakcii zábavných programov (hlavne k osobám žid. pôvodu), k bývalej hlasatelke ČST R. Nachtigalovej, býv. manželke Fr. Štefana, t.č. emigranta v NSR, ktorá má konferovať súťažný seriál ‚Deset stupňů ke zlaté' od začiatku roku 1981".

Celkem Korál v roce 1980 předal šestnáct zpráv, z nichž2. odbor postoupil do informačního toku FMV šest informací. "Na úseku výzkumu programu ČST má TS Korál možnosti sledovat ohlasy na jednotlivé pořady ČST. Byl rovněž využíván při Mezinárodním televizním festivalu ‚Zlatá Praha'. Schůzky s TS se konají většinou ve vyčleněné místnosti na FŽUK, kde TS externě pracuje. Pro schůzky jsou zde vhodné podmínky a jsou konány pod legendou, že jde na konzultaci s posluchačem fakulty." V následujícím roce měl být "zaměřován k ohlasům na programy ČST, zejména pořady cyklu ‚Tak se ptám'... k MTF Zlatá Praha, kde má na starosti ‚Volnou tribunu'". Jeho vytěžování ze strany politické policie se mělo soustředit na "protispolečenské projevy v ČST, eventuelně i na FŽUK…"

K pětapadesátým narozeninám byl tajnému spolupracovníku Korál schválen stokorunový věcný dar, což měl být popud vedoucí k dalšímu "zkvalitnění" spolupráce.

V roce 1981 byl agent využíván zejména k zjišťování tzv. ohlasů na důležité televizní pořady, obligátně plnil úkoly při zajišťování MTF "Zlatá Praha". Rovněž byl využit k ohlasu na situaci v Polsku. Npor. Slavíček mohl konstatovat: "Jeho přístup ke spolupráci je zodpovědný, předává seriosní informace, přičemž se iniciativně snaží být nápomocen při kontrarozvědné ochraně ČST. TS Korál nebyl dekonspirován a nebyla v jeho prospěch prováděna žádná intervence. Navrhuji TS Korála nadále ponechat v síti TS do problematiky ČST."

Zdravotní potíže

V červenci 1982 se situace změnila, neboť agent Korál byl stižen infarktem a dlouhou dobu se nacházel v domácím léčení. Návrh na dočasné přerušení spolupráce podpořil jak vedoucí3. oddělení kpt. Masár, tak náčelník2. odboru pplk. JUDr. Miroslav Dohnal.

Dalším dokumentem z agenturního svazku TS Korál je záznam o předávací schůzce ze7. září 1983, která se konala v konspiračním bytě MÁNES. Npor. Slavíček nastupoval denní studium Vysoké školy SNB a za asistence kpt. Masára agenta předal do řízení poslednímu řídícímu orgánu kpt. JUDr. Břetislavu Šubrtovi, "který převzal problematiku ČST". Agent měl opět souhlasit se změnou a řídící důstojník s ním projednal "spojení… a způsob styku". Zajímavou poznámku uvedl kpt. Šubrt v samém závěru dokumentu: "Předávaný osobní spis TS ‚Korál' obsahuje 62 listů. Složka vlastnoručních zpráv (psaných agentem) obsahuje 162 listů. Složka korespondence obsahuje 8 listů. Složka FD obsahuje 5 listů. Za rok 1983 nebyly žádné výdaje."

Stručné vyhodnocení za rok 1983 konstatovalo, že TS Korál předal dvanáct písemných agenturních zpráv, "které měly patřičnou státobezpečnostní hodnotu". Nebylo divu, že agent byl ke konci roku opět odměněn věcným darem, i když z dnešního pohledu ve směšné výši - 200 Kčs. Zaměření na rok 1984 stanovil kpt. Šubrt za asistence náčelníka oddělení kpt. Masára následovně:

"- TS ‚Korál' bude využit k získávání poznatků k osobám z řad bývalých a současných pracovníků ČST Praha, které byly zařazeny do II. a III. garnitury.
- TS ‚Korál' bude úkolován k ohlasům na programy ČST Praha, zejména k negativním názorům týkajících se angažovaných pořadů uváděných v ČST k různým výročím.
- TS bude úkolován k získávání poznatků k MTF ‚Zlatá Praha', kdy má přehled a znalosti osob, které se MTF účastní.
- TS bude využíván k získávání poznatků k osobám židovského původu z ČST Praha, které mají sklon k negativnímu hodnocení vnitřní a mezinárodní situace.
- Dále bude využíván i k dřívějším stykům z doby, kdy působil ve funkci tajemníka Pelikána…"

Do srpna 1984, kdy se agentovi v důsledku třetího infarktu opět zásadně zhoršil zdravotní stav, stihl s řídícím důstojníkem uskutečnit dvanáct schůzek, na kterých předal jedenáct agenturních zpráv. Dvě z nich byly analytiky správy kontrarozvědky boje proti vnitřnímu nepříteli zařazeny do Informací pro náčelníka správy (INS) plk. Zdeňka Wiederlechnera a jedna do Denních informací (DI) určených vedení resortu. "Předávané zprávy měly patřičnou státobezpečnostní hodnotu." V důsledku nezměněného situace TS Korál odsouhlasilo vedení2. odboru X. správy SNB dočasné přerušení spolupráce na další tři měsíce. "Po opětovném nakontaktování a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu bude zvážena vhodnost jeho dalšího využití." Státní bezpečnost se i za těchto okolností nechtěla prověřeného spolupracovníka vzdát a plánovala jeho další využití. Mjr. Šubrt připravil nové konkrétní zaměření na rok 1985, které však již nebylo realizováno: "TS ‚Korál' bude nadále využíván k získávání poznatků k osobám z řad bývalých a současných pracovníků ČST Praha, které byly zařazeny do II. a III. garnitury (konkrétně se jedná o asistentku režie Mahulenu Hosnedlovou, pomocnou režisérku Annu Kohoutovou a režisérku Evu Bergerovou)…"

V březnu 1985 došlo3. oddělení2. odboru X. správy SNB k závěru, že je nutno plodnou spolupráci s dlouholetým tajným spolupracovníkem ukončit. V návrhu na uložení svazku TS do archivu stálo: "Uskutečněným kontaktem na TS Korála koncem února 1985 a provedenou konspirativní prověrkou v ČST Praha v březnu 1985 bylo zjištěno, že zdravotní stav TS Korála je nadále velmi vážný, kdy není schopen komunikovat. Dle vyjádření lékařů není naděje na zlepšení zdravotního stavu…"

Přestože v agenturním svazku Korál nejsou zachovány jeho zprávy, poměrně často využívané v informačním toku Státní bezpečnosti, jsou zde patrné zájmy komunistické tajné policie, i některé metody jejich práce. Je to ostatně pouze otázka času, kdy se agenturní zprávy tajného spolupracovníka s exotickým krycím jménem Korál objeví ve zpřístupňovaných materiálech StB.