Akce pořádané k historickým výročím v roce 2018 — Kritéria podpory a formuláře — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Postup při předkládání žádostí

Každá žádost o mediální partnerství musí projít schvalovacím procesem a splnit tyto základní podmínky pro přijetí:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace),
  • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky,
  • doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu, aby mohla být řádně projednána

Výběr projektů je důkladný a pořadatelé musí předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod.

V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, žádost bude automaticky vyřazena z projednávání. O této skutečnosti bude žadatel informován.

Doporučujeme, aby pořadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo e-mailem s Janou Kozojedovou (viz Kontakty).

Kritéria pro posouzení žádosti

Komise posuzuje a prověřuje přijaté žádosti především z těchto hledisek:

  • celospolečenského zásahu
  • kvality zpracování projektu (včetně definování cílových skupin a předložení konkrétní strategie mediální kampaně)
  • soulad s dlouhodobou strategií České televize a s posláním televize veřejné služby a jejím etickým kodexem
  • míry efektivity a prospěšnosti projektu v celonárodním měřítku
  • míry edukativnosti projektu
  • důvěryhodnosti projektu a organizace
  • hospodaření předkládající neziskové organizace