Akreditační podmínky MS v LH — Vše o ČT — Česká televize

Akreditační podmínky České televize pro přístup provozovatelů televizního vysílání k signálu přenosu nebo dodání záznamu z Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019 konaném 10. 5. – 26. 5. 2019 na Slovensku

Česká televize, se sídlem Praha 4 – Kavčí hory, PSČ 140 70, IČ: 00027383, která je provozovatelem televizního vysílání ze zákona, získala výhradní práva k vysílání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019 pro území České republiky a právo k přístupu výchozího signálu z tohoto mistrovství.

V zájmu ochrany základní svobody přijímat informace a pro zajištění úplné a řádné ochrany zájmů diváků na straně jedné a v souladu s ochranou výhradních práv České televize k televiznímu vysílání Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2019 (dále jen MS v LH 2019) pro území České republiky na straně druhé, stanoví Česká televize tyto Akreditační podmínky České televize pro přístup provozovatelů televizního vysílání k signálu přenosu nebo dodání záznamu z MS v LH 2019:

článek I.

Akreditace

Akreditací se rozumí udělení oprávnění České televize provozovateli televizního vysílání pro přístup k signálu přenosu z utkání MS v LH 2019 nebo dodání záznamu z utkání MS v LH 2019 za účelem vysílání krátkých zpravodajských výňatků.

článek II.

Podání žádosti o akreditaci

 1. Provozovatel televizního vysílání (§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání), který je usazen v České republice, může uplatnit u České televize žádost o akreditaci pro přístup k signálu z utkání MS v LH 2019 nebo o dodání záznamu přenosu z utkání MS v LH 2019 nebo jejich části, (dále jen „žadatel).
 2. Žádost o akreditaci pro přístup k signálu přenosu z utkání MS v LH 2019 nebo o dodání záznamu přenosu z utkání MS v LH 2019, (dále jen žádost o akreditaci), je žadatel povinen uplatnit na předepsaném formuláři uvedeném v příloze těchto akreditačních podmínek.
 3. Žadatel je povinen žádost o akreditaci řádně vyplnit a uvést v ní pravdivé a úplné údaje.
 4. Žadatel je povinen žádost o akreditaci řádně podepsat osobou oprávněnou jednat v této věci jménem žadatele.
 5. Žádost o akreditaci se doručuje na adresu:

Česká televize
Kavčí hory,140 70 Praha 4
k rukám pana Roberta Valici
vedoucího produkčních služeb

nebo

produkcni.sluzby@ceskatelevize.cz

 1. Doručením žádosti o akreditaci České televizi souhlasí provozovatel televizního vysílání s dodržováním těchto akreditačních podmínek.
článek III.

Postup České televize při udělení akreditace

 1. Česká televize postupuje při vyřizování žádosti o akreditaci spravedlivě a nediskriminačně.
 2. Vzhledem k tomu, že kapacity České televize nemusí stačit pro všechny zájemce o akreditaci, rozhoduje v takovém případě datum doručení řádné žádosti České televizi. Doručením žádosti o akreditaci se rozumí okamžik, kdy tato žádost byla doručena do elektronické podatelny České televize nebo kdy došla do podatelny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy.
 3. Pokud kapacity České televize vytvořené pro zajištění přístupu k signálu přenosu z jednotlivého utkání MS v LH 2019 nebo záznamu z jednotlivého utkání MS v LH 2019 nebudou vyčerpány, Česká televize potvrdí žadateli, že žádost akceptovala.
 4. Česká televize odmítne akreditaci zejména, pokud bude vyčerpána kapacita pro přístup k signálu přenosu z jednotlivého utkání MS v LH 2019 nebo k poskytnutí záznamu z jednotlivého utkání MS v LH 2019, z důvodu vyšší moci, žádost provozovatele vysílání nebude podána s dostatečným předstihem apod.
 5. Česká televize potvrzuje akceptaci jen u žádostí, které byly podány v souladu s těmito akreditačními podmínkami, přičemž akceptaci zašle provozovateli vysílání na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 6. Kontaktní adresa pro realizaci akreditace bude sdělena žadateli do 7. 5. 2019.
článek IV.

Povinnosti provozovatelů televizního vysílání při vysílání krátkých zpravodajských výňatků

 1. Provozovatel televizního vysílání, jemuž byla udělena akreditace, je oprávněn užít ve vysílání svých programů na území České republiky krátké zpravodajské výňatky v souladu s touto akreditaci a Akreditačními podmínkami České televize pro přístup provozovatelů televizního vysílání k signálu přenosu nebo dodání záznamu z MS v LH 2019.
 2. Krátkým zpravodajským výňatkem se rozumí zvukově obrazový, obrazový či zvukový záznam události nebo její části, jehož stopáž nepřesahuje 90 sekund, je použit do 24 hodin od konání akce, z níž je pořízen a je označen uvedením zdroje, a to takto: „zdroj: Česká televize“.
 3. Krátký zpravodajský výňatek je oprávněn provozovatel televizního vysílání užít pouze ve všeobecném zpravodajském pořadu svého programu šířeného televizním vysíláním výhradně na území České republiky.
 4. Všeobecným zpravodajským pořadem se rozumí pořad sestavený ze zpráv, reportáží a rozhovorů o aktuálním dění v oblasti vnitřní a zahraniční politiky, veřejného života, kultury, kriminality nebo sportu, včetně bloku zvláštního zpravodajství pravidelně navazujícího na tento pořad. Všeobecným zpravodajským pořadem nejsou ostatní pořady (§ 2 odst. 1 písm.l) zákona o vysílání), ani další části vysílání (§ 2 odst. 1 písm. j) zákona o vysílání). Krátké zpravodajské výňatky nelze rovněž použít pro vytvoření a vysílání pořadu složeného jen anebo převážně z těchto výňatků.
 5. Provozovatel televizního vysílání, který v souladu s těmito akreditačními podmínkami odvysílal všeobecný zpravodajský pořad s použitím krátkého zpravodajského výňatku, je oprávněn tentýž pořad použít při poskytování audiovizuální mediálních služeb na vyžádání, aniž by musel krátký zpravodajský výňatek z uvedeného pořadu vynechat.
článek V.

Cena a platební podmínky

 1. Za zajištění přístup k signálu přenosu v reálném čase v sídle České televize účtuje Česká televize částku 4.500,- Kč za odbočení přenosu z jednoho utkání MS v LH 2019
 2. Za dodání záznamu přenosu z jednoho utkání MS v LH 2019, jeho přepis na kazetu žadatele a předání v sídle České televize účtuje Česká televize částku 5.000,- Kč.
 3. Za výběr a sestřih materiálu z přenosu jednoho utkání MS v LH 2019 a jeho odeslání na FTP žadatele částku 5.500,- Kč
 4. Provozovatel vysílání je povinen uhradit souhrnnou cenu vypočtenou na základě výkazu objednaných a odebraných materiálů a na základě faktury – daňového dokladu se splatností 15 dní vystavené ČT do 10 dnů po skončení MS v LH 2019. Pokud nebude uhrazena cena včas, je Česká televize oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 0.02% za každý den prodlení.
článek VI.

Zrušení akreditace

 1. Česká televize již udělenou akreditaci jednostranně zruší, pokud zjistí, že akreditovaný provozovatel televizního vysílání porušil tyto akreditační podmínky.
 2. Pokud akreditovaný provozovatel televizního vysílání poruší tyto akreditační podmínky, je Česká televize oprávněna nejen jednostranně zrušit již udělenou akreditaci, ale nevyhovět další žádosti provozovatele televizního vysílání o akreditaci z MS v LH 2019.
 3. Česká televize může požadovat po provozovateli televizního vysílání náhradu škody, pokud porušil tyto akreditační podmínky.
článek VII.

Účinnost a uveřejnění akreditačních podmínek

 1. Akreditační podmínky nabývají účinnosti dnem 17.1.2019.
 2. Akreditační podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na adrese www.ceskatelevize.cz.

V Praze dne 16.1.2019

Jiří Ponikelský
výkonný ředitel programu ČT sport