Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
19. 4. 2023
17. 5. 2023
7. a 21. 6. 2023
19. 7. 2023
23. 8. 2023
20. 9. 2023
18. 10. 2023
15. 11. 2023
13. 12. 2023

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Výběrové řízení na generálního ředitele České televize — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:

  GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE
   
 • Podrobné podmínky výběrového řízení naleznete ZDE

RADA ČESKÉ TELEVIZE

vyhlašuje na základě § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce:

GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE

Požadujeme:

 • splnění předpokladů pro výkon funkce generálního ředitele České televize vyplývajících ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
 • vysokoškolské vzdělání: ukončený magisterský studijní program ve smyslu §46, zákona č. 111/1998 Sb.; nebo rovnocenné vysokoškolské vzdělání
 • osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby
 • respektování požadavků vyplývajících z formálního a obsahového rámce výběrového řízení
 • aktivní znalost jednoho světového jazyka

Vítaná je praxe v médiích a zkušenost v řídících funkcích v mediální oblasti.

Přihláška k účasti ve výběrovém řízení musí obsahovat:

 1. Jméno, příjmení, případný akademický titul uchazeče
 2. Datum narození
 3. Kopii dokladu, který prokazuje, že uchazeč je občanem České republiky
 4. Adresu trvalého bydliště
 5. Kontaktní adresu, není-li shodná s adresou trvalého bydliště, včetně telefonních čísel a adresy elektronické pošty
 6. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém VŠ vzdělání
 7. Originál výpisu z rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší tří měsíců
 8. Ověřenou kopii osvědčení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky („Lustrační zákon“). Toto osvědčení lze dočasně nahradit čestným prohlášením s ověřenou fotokopií žádosti, kterou uchazeč požádal o vydání tohoto osvědčení. Kandidát se zavazuje toto osvědčení doručit vyhlašovateli výběrového řízení nejpozději do 30 dnů od podání přihlášky do výběrového řízení, pokud se bude nadále o funkci GŘ ucházet
 9. Čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona
 10. Čestné prohlášení o absenci skutečností, které znamenají konflikt zájmů ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 a 2 Zákona o ČT nebo čestné prohlášení o tom, že v případě jmenování GŘ, uvede své poměry do souladu se zmiňovanými zákony
 11. Strukturovaný životopis, ve kterém bude vedle základních informací blíže specifikováno dosažené vzdělání, profesní zkušenost a jazykové znalosti kandidáta
 12. Vlastní koncepci dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby v rozsahu přibližně 5–10 normostran A4. V záměru musejí být vytyčeny jednotlivé kroky a priority v horizontu funkčního období generálního ředitele. Tento dokument je třeba přiložit též na USB FLASH disku ve formátu PDF.
 13. Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

  Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení Radě České televize dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování a případně poskytnutí třetím osobám za účelem výběrového řízení na funkci generální ředitel/ka České televize.

  Souhlasím s tím, aby můj materiál Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby, byl případně uveřejněn na webových stránkách Rady ČT.

  Jméno a příjmení

  Datum narození

  Vlastnoruční podpis

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Uchazeči mohou podávat své přihlášky ve dnech 13. 4. (čtvrtek), 14. 4. (pátek) a 17. 4. 2023 (pondělí) – vždy v rozmezí od 9:00 do 16:00 hod. Místem pro přebírání přihlášek je sídlo sekretariátu Rady ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1130/6, (tzv. budova Rohlík) Praha 4, PSČ 140 70.

Přihlášky mohou uchazeči doručit osobně, prostřednictvím pověřeného zástupce nebo kurýrem. O doručení přihlášky bude uchazeči (nebo jeho zástupci) na požádání vystaveno písemné potvrzení.

Uzávěrka podání přihlášek je 17. 4. 2023 v 16 hod. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Případné dotazy zasílejte na e-mail radact@ceskatelevize.cz.

Formální požadavky a doporučení

Rada doporučuje, aby přihláška byla ve vlastním zájmu uchazeče zabezpečena proti neoprávněné manipulaci pevným, nerozebíratelným sešitím, avšak tak, aby bylo možné jednotlivé stránky přihlášky při listování bezproblémově obracet.

V případě podání přihlášky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí být tato zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem opět tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování bezproblémově obracet.

Všechny strany přihlášky i příloh budou ve spodním okraji listiny očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou; tato povinnost se nevztahuje na úřední listiny, resp. jejich úředně ověřené kopie tvořící přílohy přihlášky.

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce či jiném obalu, označeném JMÉNEM UCHAZEČE a názvem „RADA ČT“ a na ní bude výrazným způsobem uveden text „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI GENERÁLNÍ ŘEDITEL/KA ČESKÉ TELEVIZE – NEOTEVÍRAT PŘED STANOVENÝM TERMÍNEM OTEVÍRANÍ OBÁLEK!”.

Zrušení výběrového řízení

Rada České televize si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

Ke stažení

Podmínky výběrového řízení ve formátu PDF (241 kB)