Kde jsem:

Pravidla pro vyřizování podnětů a stížností — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Aktuální přehled stížností a podnětů, kterými se Rada zabývá, je součástí zápisů z jednání.

1. Základní koncepce vyřizování podnětů a stížností

1.1 Vyřizování podnětů a stížností je jedním z významných bodů činnosti Rady ČT ve vztahu ke koncesionářům. Jako zpětná vazba upozorňují na skutečné či domnělé chyby či přehmaty ve vysílání ČT, jejich bezodkladné a zejména kompetentní vyřízení je povinností Rady ČT jako kontrolního orgánu a ovlivňuje důvěryhodnost a respekt Rady ČT.

1.2 Podle charakteru stížností a podnětů je Rada ČT buď vyřizuje sama, vyžádá si vyjádření od GŘ ČT, případně předá GŘ ke konečnému vyřízení.

1.3 Agenda podnětů a stížností je v kompetenci a zodpovědnosti předsedy Rady ČT, který je zodpovědný za veškeré výstupy této agendy. Pracovní skupina z členů Rady ČT je tvořena ad hoc podle témat podnětů a stížností. V souladu s Jednacím řádem Rady ČT mají ostatní členové Rady ČT možnost vyjádřit se k odpovědím v průběhu 48 hodin.

1.4 Evidenci a archív došlých podnětů a stížností, stejně jako evidenci a archív odpovědí na podněty a stížnosti, spravuje sekretariát Rady ČT.

1.5 Dopisy, které nebudou obsahovat celé jméno, příjmení a úplnou poštovní adresu stěžovatelů, bude považovat Rada ČT za anonymní. Rada ČT se těmito dopisy nebude zabývat.

2. Zásady práce při vyřizování stížností či podnětů

2.1 Předseda zodpovědný za agendu předkládá pravidelně Radě

  • výčet případů, které připravil k vyřízení bez rozpravy v Radě, v němž uvede jména podavatelů podnětů a názvy pořadů, jichž se podněty týkají
  • informuje o případech, kdy požádal GŘ o stanovisko, a o tom, zda své stanovisko již GŘ předložil

2.2 Kopie všech dopisů a návrhů na odpovědi Rady rozešle sekretariát Rady e-mailovou poštou všem členům Rady , a to vždy nejpozději 48 hodin před jednáním Rady.

2.3 Žádosti Rady o poskytnutí stanoviska GŘ podává sekretariát písemně s podpisem předsedy (místopředsedy) Rady. Ostatní korespondenci s ČT a ústní (telefonické) požadavky a dotazy na ČT vyřizuje tajemnice Rady (sekretariát).

2.4 Všechny písemnosti, které jsou určeny adresátům mimo ČT, podepisuje předseda nebo zodpovědný místopředseda Rady; text je psán jménem Rady ČT. V odůvodněných případech může vedení Rady ČT pověřit podepsáním odpovědi na stížnost některého ze členů Rady ČT.

2.5 Podnět je postoupen jinému orgánu nebo jiné osobě mimo ČT, je-li věc mimo působnost Rady ČT i mimo působnost ČT, o čemž tazatele uvědomí písemně.

2.6 Každý člen Rady se může seznámit s příslušnou dokumentací týkající se podnětu na sekretariátu Rady. Podle povahy věci zašle nebo vydá sekretariát členu Rady dokumentaci nebo její část.

2.7 Odpovědi na podněty zahrnuté do celkového usnesení s ústní informací rozesílá sekretariát Rady stěžovatelům po uplynutí 48 hodin od přijetí usnesení Rady. Vznese-li člen Rady během 48 hodin námitku, sekretariát odpověď neodešle a věc se vrátí k rozpravě na Radě k případné revokaci jejího rozhodnutí o tomto podnětu. Člen Rady, který zaslání odpovědi pozastavil, navrhne Radě jiné znění odpovědi či jiný postup.

2.8 Stejně jako při hlasování o jiných usneseních se do zápisu o jednání Rady zaznamená nebo k zápisu dodatečně připojí odlišné stanovisko člena Rady (členů Rady), týkající se vyřízení podnětu.

2.9 Předseda požádá Radu, aby podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona o ČT vyloučila veřejnost z části jednání, na němž se budou projednávat skutečnosti chráněné podle zvláštních právních předpisů, mj. zákona o ochraně osobních údajů; Radu o to zejména požádá, mají-li se projednávat skutečnosti obsahující citlivé údaje ve smyslu ustanovení § 4 b/ zákona o ochraně osobních údajů, například údaje vypovídající o politických postojích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě osob, kterých se pořad týkal nebo které se na jeho tvorbě podílely nebo které podnět podaly.

2.10 Při projednávání podnětu, v němž GŘ předkládal své stanovisko, ho může GŘ doplnit ústně, a to na svoji žádost nebo na žádost Rady či jejího předsedy. Při ústním doplnění stanoviska ho může zastoupit pracovník ČT nebo pracovníci ČT, kterého nebo které osobně určí.

2.11 Vystoupení osob, které nejsou zaměstnanci ČT, se při ústním projednávání podnětu nepřipouští, nerozhodne-li Rada hlasováním jinak.

Zpracoval
Doc. PhDr. Milan Uhde
předseda Rady ČT