Studna jako místo setkání

Nacházíme se v lokalitě nazývané Podkomorské lesy a stojíme kousek od studánky, ke které každý den přicházejí lidé, aby si odnesli domů lahodnou vodu. Dnes jsou takovéto studánky spíše výjimkou, ale v dobách dřívějších, byla každá taková studna nebo studánka důležitým místem. Nešlo jen o načerpání vody, ale prostranství v blízkosti studny bylo místem setkávání.

Když budeme listovat stránkami Bible, zjistíme, že v blízkosti study došlo k řadě důležitých událostí. Podívejme se nyní blíže na setkání Jákoba a Ráchel u studny na okraji Cháranu. Bible říká: „Jákob spatřil v poli studnu, u níž odpočívala tři stáda ovcí. Na jejím otvoru byl velký kámen. Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studny a napájeli ovce, potom zase kámen přivalili na otvor studny.“

Jákob vede s přítomnými pastýři debatu na téma: proč čekají, proč nenapojí stáda okamžitě? Ze souvislostí vyplývá, že kámen je tak veliký, že do jeho odvalení se museli zapojit všichni okolní pastýři, proto bylo nutné čekat až se sejdou. Biblický text pokračuje: „Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana a jeho ovce, přistoupil a odvalil kámen z otvoru studny a napojil ovce Lábana, bratra své matky. Jákob pak Ráchel políbil.“

Tolik Bible o prvním setkání Jákoba s jeho životní láskou a pozdější manželkou Ráchel. Židovští rabíni tento úryvek velmi rádi rozebírají a komentují. To první čeho si všímají, je uspořádání studny. Její ústí je zakryto velkým kamenem. Tento kámen chrání studnu před tím, aby do vody nepadaly nečistoty a neznehodnotily vodu. Na druhou stranu kámen je překážkou, která brání dostat se k vodě. Druhým momentem je reakce Jákoba. Rabínská tradice říká, že když Jákob uviděl Ráchel, zaradoval se tak velkou radostí, že sám a snadno odvalil kámen z ústí studny. Zapomněl sám na sebe, napojil žíznivé ovce a potom se přivítal s Ráchel.

Voda je v Bibli symbolem všech zdarma daných a nezasloužených darů, které dostává člověk od Boha. Ovšem ne vždy je snadné se k vodě dostat. Odstranění kamene je pro rabíny symbol všech prací a námah, které vedou k odstranění překážek, k usnadnění života, k životu ve větší hloubce a plnosti.

To hlavní o co tomto příběhu jde, je setkání, které proměnilo Jákoba. Z člověka zahleděného do sebe, se stal člověk spolupracující. Poznal radost a lásku a to mu dodalo sílu a energii ke službě druhým.

Až budeme zase někdy stát u studánky a dívat se její hladinu, postavme se tak, abychom viděli nejen odraz vlastní tváře, ale také okolní krajinu a uvědomme si, že jsme povoláni k vzájemné pomoci a spolupráci.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2020
 P ZJ ST HD