Svobodný život – na cestě ke společnému dobru

Svobodný život - na cestě ke společnému dobru

Mám rád staré biblické příběhy. Zvláště ten o Izraelcích žijících v Egyptě. Je to příběh otroctví a je to příběh svobody. Někde na jeho počátku je mocný vládce, faraón. Muž, který měl vše, co si mohl představit. Byl to muž, který měl kontrolu úplně nade vším. A přece se jednou v noci stalo, že měl sen. A ten sen ho vyděsil. Jeho strach spustil řetězec událostí, na jehož konci potom bylo otroctví. Ten sen byl o 7 kravách tučných a o 7 kravách hubených. Nerozuměl tomu snu a tak si povolal všechny svoje rádce. Ukázalo se, že nikdo z nich nedokáže vysvětlit, co tento sen znamená. Doslechl se, že ve svém vězení má Hebrejce, muže Josefa, který údajně sny vykládat umí. Tak si ho zavolal a Josef mu sny vysvětlil. Nejprve přijde na Egypt 7 bohatých let a to budou léta hojnosti. Pak přijde 7 chudých let, kdy nebude dostatek úrody. A Josef byl potom ustanoven vládcem Egypta jako moudrý muž a dostal na starost ekonomiku Egypta.

7 bohatých let schraňoval do stodol obilí, a když přišlo 7 chudých let, začal z obrovských zásob prodávat. Nejprve prodával za peníze, potom za zlato. Když došly peníze a došlo zlato, začal prodávat za dobytek. Tak lidé prodávali dobytek. Když došel dobytek, začali prodávat své pozemky. To, z čeho měli obživu. A když už neměli co prodat, tak nakonec prodávali sami sebe. A ještě byli rádi přes to, že se stali faraónovými otroky.

Na začátku celého příběhu je 1 noc, v níž měl faraón sen, který ho vystrašil. A na konci je otroctví. A mezi těmi, kteří v Egyptě trpěli pod otrockou nadvládou, byli také Hebrejové. Do příběhu vstupuje Hospodin, který slyšel úpění Izraelců, a rozhodl se, že je zbaví otrockých pout. Povolal si Mojžíše a s jeho pomocí za mimořádných okolností vyvedl Izraelce z egyptského otroctví na poušť, do svobody. Z otroků jsou najednou svobodní lidé. A tam se ukazuje, že i svoboda je docela náročná

Jaký je rozdíl mezi svobodou a otroctvím? Jedním z těch rozdílů je to, čím jsou vedeny naše činy. Když se podíváme na egyptského vládce, on jednal z motivu strachu. Bál se. A proto působil strach. Zatímco svoboda, ta vyžaduje důvěru. To se očekávalo od Izraelců. Svobodných Izraelců na poušti. Že budou důvěřovat Hospodinovi i v těžkých podmínkách.

Tady je něco, co se mně zdá aktuální i do dnešní doby. Když se podívám na naši společnost, na mocné, na politiky, ale vlastně i na běžného člověka, tak se mi zdá, že mnozí jednají z pozice strachu. A tento strach potom působí zase strach! Zdá se mi, že je důležité hledat zdroje důvěry. Protože důvěra vytváří společnost, která přináší dobré pro každého člověka. Zkrátka nezotročuje. A tak nám všem přeji, abychom hledali důvěru nejenom v sebe sama, ale především důvěru v Pána Boha, který může zasahovat do okolností, které my nemůžeme změnit.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2018
 ZJ ST HD