Tři králové a dary

Pavel Konzbul Páter Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr. se narodil se roku 1965 v Brně, vystudoval FEI VUT Brno, obor elektrotechnologie. Pracoval v UPT AV ČR Brno v oboru konstrukce korekčních cívek pro NMR tomografii. V této oblasti publikoval řadu odborných prací v zahraničí (Anglie, USA, Japonsko) a obhájil doktorskou práci. Dále vystudoval CMTF UP v Olomouci a v roce 2003 přijal v brněnské diecézi z rukou biskupa Vojtěcha kněžské svěcení. Působil ve farnostech Letovice, Boskovice a Hustopeče u Brna. Od r. 2005 je spirituálem (školním kaplanem) Biskupského gymnázia Brno a členem Školské komise brněnské diecéze. Je autorem několika knížek promluv nejen pro studenty a řady populárně náboženských článků. Vyučuje na teologickém a katechetickém kursu brněnské diecéze a na PF MU v Brně. Spolupracuje s duchovním centrem na Vranově u Brna, kde dává pravidelně duchovní obnovy, a s Katechetickým centrem brněnského biskupství.

Tři králové a dary

Sváteční slovo spirituála Biskupského gymnázia v Brně Pavla Konzbula Předevčírem jsme si v církevním kalendáři připomněli slavnost Zjevení Páně, lidově Tří králů. Dříve tímto svátkem končilo dvanáctidenní období Vánoc. A tak asi není náhodou, že i divadelní hra Večer tříkrálový od Williama Shakespeara se jmenuje v originále The Twelveth Night. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za Vánocemi.

Podle toho, jak se lidé staví k hledání smyslu života, lze je rozdělit do několika skupin. Pěkně to vyjádřil profesor vídeňské umělecké akademie Josef rytíř von Fuhrich, který namaloval betlém, kde se mezi postavami nachází nejen tři králové a pastýři, ale i Jidáš, a dokonce i tehdejší nejmocnější král Středomoří Herodes. Jako by malíř nechtěl na nikoho, kdo Ježíše hledal, zapomenout.

Na závěr nesmíme zapomenout na trojici mužů, která snad nechybí v žádném betlémě – tři králové. Poněkud zarážející je fakt, že v evangeliích není ani slova o králích. Ve starokřesťanském výkladu kolísal jejich počet dokonce od dvou po dvanáct. Nakonec zvítězila logika, a protože v Písmu se hovoří o třech darech pro novorozeného Ježíše, tak se na scéně objevují právě králové tři. Jména Kašpar, Melichar a Baltazar pak dostali v lidových legendách v 7. století. Zároveň byly třem králům „přiřazeny“ i dary – Kašpar nesl zlato, Melichar kadidlo a Baltazar myrhu.

Sváteční slovo spirituála Biskupského gymnázia v Brně Pavla Konzbula Dárky dnes děti dělí na měkké a tvrdé, měkké jsou oblečení, tvrdé zbytek. Podívejme se, co tedy tyto tři královské tvrdé dárky znamenají. Zlato – hlavním důvodem, proč je zlato oblíbeným materiálem, je skutečnost, že jeho atraktivní lesk je stálý. Kadidlo – je směsí vonných pryskyřic. Nepochybně tento dar je tedy dezinfekční prostředek. Myrha – z arabského murr – hořký, je ztuhlá vonná pryskyřice z keře myrhovníku. Pro Židy byla rituálním olejem a Hippokrates ji používal k léčbě oparů. Můžeme ji tedy nazvat lékem.

Nejdůležitější však je, že mudrci nejen Božské dítě našli a dali mu dárky, ale že se mu také poklonili. Náš život nemá být jenom hledání a nalézání, ale také v sobě zahrnuje rozměr oběti jako daru pro druhé. Když to pochopíme, tak právě v ten okamžik platí to, co kdysi napsal apoštol Pavel křesťanům do Říma: „Přinášejte sami sebe jako oběť živou, svatou a Bohu milou.“ Pokud jsme se v životě setkali s působením lásky, pak nastává okamžik, kdy naše vůle musí ustoupit našemu egoismu, jinak víra a láska nepřinesou ovoce. I my dostaneme v tomto roce díky lásce Boží i druhých lidí spoustu darů. A bude jen na nás, k čemu je použijeme, zda díky našim rozhodnutím a naší trpělivosti přinesou žádané ovoce, nebo ne.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2011
 P ST