PRAVIDLA SOUTĚŽE o pozvánku na slavnostní zakončení druhé řady seriálu První republika II

I. Obecná ustanovení

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČO 00027383 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěží se rozumí divácká soutěž založená na principu zaslání soutěžního příspěvku prostřednictvím sociální sítě Facebook.
 3. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 4. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti Facebook od 28. 11. 2017 od 20:00 hod. do 29. 11. 2017 do 20:00 hod.

II. Soutěžící

 1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který je registrován na sociální síti Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Facebooku a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).
 2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook.
 3. Účast soutěžícího v soutěži je založena doplněním odpovědi na otázku „Napište, ve kterém díle seriálu První republika se zasnoubí Irena a označte jednoho člověka, kterého byste chtěli vzít na slavnostní večer s sebou.“ (dále jen „soutěžní příspěvek“).
 4. Uveřejněním soutěžního příspěvku na Facebooku uděluje soutěžící pořadateli souhlas k zařazení soutěžního příspěvku do soutěže a ke zveřejnění soutěžního příspěvku také na webové stránce pořadatele.

III. Výherci, výhry a způsob určení výherců

 1. V soutěži bude určeno 10 výherců, kteří správně a nejrychleji odpoví na soutěžní otázku.
 2. Výhrou je pozvánka pro výherce a jeho doprovod na slavnostní zakončení druhé řady seriálu První republika II, která se uskuteční v Praze dne 2. 12. 2017 v prostorách Sacre Coeur (Holečkova 31, Praha 5).
 3. Výhra v úhrnné hodnotě nepřevyšující 10.000,- je osvobozena od daně z příjmů dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) bod 3. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 4. Výherce bude pořadatelem informován označením v příspěvku a prostřednictvím direct message dne 1. 12. 2017.
 5. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do dvou dnů od vyhlášení výsledků soutěže, nárok na výhru zaniká.
 6. Výherce bude po nahlášení svého jména a příjmení zapsán na guestlist slavnostního zakončení druhé řady seriálu První republika II.
 7. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla. Nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na stránce pořadatele.
 3. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.
 4. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.
 5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je podle ZOOÚ pořadatel. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese socialmedia@ceskatelevize.cz či na adrese sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli. Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pro účely provozování soutěží na internetových stránkách a ve vysílání České televize na základě registrace Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 00007607/017 ze dne 18. 6. 2010.
 6. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Facebooku pořadatele.
 7. Tato pravidla se zveřejňují na webu České televize a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.