Spolek výtvarných umělců Mánes založili v r. 1887 studenti uměleckých škol, mezi nimi např. Alfons Mucha a Luděk Marold, kteří tak pokračovali v tradici spolku Škréta, vzniklého v Mnichově, kde tehdy studovali. Prvním starostou spolku byl Mikoláš Aleš.

Za dobu své existence sdružil dlouhý zástup generací českých malířů (např. M. Švabinský, J. Preisler, E. Filla, V. Špála, J. Štyrský, Toyen, J. Bauch), sochařů (např. Fr. Bílek, O. Gutfreund, K. Dvořák, J. Mařatka, B. Kafka, B. Stefan, J. Wagner), architektů (např. J. Kotěra, J. Plečnik, P. Janák, J. Gočár, O. Novotný), teoretiků a historiků umění (A. Matějček, V. Kramář, A. Novák, J. Pečírka, Z. Wirth). Jeho zahraničními členy byli nejvýznamnější výtvarní umělci tohoto století (např. E. Munch, A. Rodin, H. Matisse, P. Picasso, M. Chagall, S. Dalí) a architekti (F. L. Wright, H. van de Velde, W. Gropius, Le Corbusier).

Spolek se systematicky věnoval činnosti výstavní (od přelomu století propagaci světového umění), odborně popularizační a ediční (časopis Volné směry, ediční řada monografií Prameny, edice Zlatoroh, Knihy Mánesa).

V létech 1949 až 1989 byla veřejná spolková činnost zakázána. V roce 1990 ji opět obnovilo 22 tehdy žijících členů. Dnes S.V.U. Mánes sdružuje 54 malířů, 13 sochařů, 29 architektů, 2 designery a 5 fotografů. Od roku 1997 vydává spolek pro své členy a přátele „Listy S.V.U. Mánes”.

Spolkový dům vystavěl S.V.U. Mánes (1930, realizace projektu arch. Otakara Novotného) jako jedno z výstavních, vzdělávacích a společenských center české kultury, provozoval je do násilného zásahu poúnorové diktatury a zrušení spolků (březen 1956). Od roku 1990 spolek usiluje o plnou obnovu svého vlastnictví a to jak mimosoudní cestou (petice k PČR, vyjednávání s výbory Českého fondu výtvarných umění a poté se správními radami Nadace Český fond umění), tak trvajícím soudním sporem Mánes versus Český fond výtvarných umění, resp. Nadace Český fond umění ve věci určení vlastnictví k nemovitostem, tj. spolkovému domu a k němu příslušným stavebním parcelám. V období do ukončení pře využívá, spravuje a udržuje spolkovou budovu správní rada N ČFU s tím, že rozsah její správy je omezen předběžným soudním opatřením. Již téměř deset let se spolek dovolává spravedlnosti a dokazuje, že rozhodnutí o rozpuštění S.V.U. Mánes a zabavení jeho movitého i nemovitého majetku bylo vydáno v rozporu i s tehdy platnými zákony.