Projev prezidenta Ludvíka Svobody k úmrtí Jana Palacha

Televizní projev prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody k úmrtí studenta Jana Palacha, který se na protest proti politické situaci v naší zemi, dne 16. ledna 1969 upálil v Praze na Václavském náměstí

Přepis mluveného slova

Drazí přátelé. Po nedlouhé době se dnes opětovně k vám obracím. Hovořil jsem k vám na Nový rok. Vyslovil jsem své přesvědčení, že máme před sebou dobrou a nadějnou perspektivu, že při společném a obětavém úsilí nás všech, máme zcela reálné předpoklady překonat dnešní složitou situaci. Že máme možnost otevřít naší vlasti cestu dalšího rozvoje, cestu ke šťastnějšímu zítřku. Již jsme si řekli mnohokrát, že všechno záleží na nás. Na naší rozvaze i úsilí, na naší moudrosti i vytrvalosti. Naší schopnosti přeměňovat ideály ve skutečnost. Dostal jsem od vás již stovky a tisíce dopisů, v nichž nabízíte všechny své síly do naší společné práce. Jsou pro mne dokladem toho, že všichni máme společný cíl a společnou vůli, aby tento rok se stal rokem politické konsolidace, rokem usilovného a rozhodného řešení palčivějších, otevřených problémů hospodářského i politického života v naší zemi.

Tím bolestnější je, že v tyto dny došlo k tragické události. V neděli zemřel mladý člověk Jan Palach. Člověk čistého charakteru i čistých záměrů. Jako voják dovedu ocenit sebezapření i osobní statečnost Jana Palacha. Jako prezident i občan naší republiky však nemohu skrýt, že nesouhlasím s tím, aby se tímto způsobem vyjadřovaly politické postoje. Právě jsem dostal otřesnou zprávu, že v Plzni, podobným způsobem vztáhl ruku na svůj život další mladý člověk. Za vaše rodiče, za všechen lid naší země, za sebe i ve jménu lidskosti, ke které jsme se společně zavázali, vás žádám: zastavte tyto strašlivé činy.

Já už jsem často hleděl smrti do tváře. Za největší povinnost občana však považuji dát své vlasti každou hodinu, každý den svého života. Všechny své síly. Mějte to prosím na paměti, zejména vy mladí lidé, abyste promýšleli vlastní činy i jejich možní důsledky. Abyste si byly vědomy vysoké odpovědnosti, která na vás, na nás všech spočívá. Vím, že jsou různé názory na to jak dosáhnout našich poctivých socialistických cílů. Vy mladí lidé máte rádi přímočarost, bez oklik a kompromisů. Plně chápu vás, i ostatní naši veřejnost, která by si přála, aby náš postup při řešení palčivých problémů současnosti byl co nejrychlejší a nejúčinnější. Přáli bychom si to pochopitelně i my. Musíme však postupovat tak, aby se nám dílo podařilo. Řídit se rozvahou a rozumem, brát v úvahu předpoklady, které máme.

Sám jsem se už něco nastoupal na vysoké hory. Obrazně i ve skutečnosti, a dobře vím, že ta zdánlivě nejkratší, nejpřímější cesta je někdy cestou do propasti. A že spolehlivě vede k cíli nejednou, cesta s oklikami a rozvahou. Zabraňme tomu, aby ušlechtilých lidských citů, bylo zneužito. Aby tragédie dvou mladých lidí vyústila do činů, které by vedly k vyvolání tragédie celého národa. Společným úsilím překonejme stále se opakující konflikty a hrozby krizí. Společně se dejme do práce na uskutečňování jediného pozitivního programu, který dnes máme. Na uskutečňování politiky, která jedině může vyvést naše národy ze situace, v níž se nachází.

V tom se obracím nejen k vám, mladým, ale i k vám občanům starší generace, kteří opřeni o své životní zkušenosti, můžete být dobrými rádci naší mládeže. Vy nejlépe víte, že k velikému požáru stačí jediná jiskra, ale může stát tisíce nevinných životů. Naléhavě vás žádám, abyste nepodceňovali toto nebezpečí. Jeho vážnost potvrzuje i ta skutečnost, že různými cestami jsou po republice rozšiřovány všelijaké falešné informace, které mají vyvolat nepokoj. Z různých stran se šíří tiskoviny a letáky týkající se mimo jiné i mé osoby, které vás mají oklamat, vyvolat různé pochyby i panické nálady. Nevěřte jim a odmítejte je.

My všichni chceme, aby naše socialistická vlast se rozvíjela jako země svobodná a nezávislá na hluboce demokratických principech. Aby náš lid byl v pravdě jediným zdrojem moci, k tomu však vede jen jediná spolehlivá cesta. Cesta uvážlivá, opírající se o promyšlený program. Cesta, která má svůj základ a svá východiska v akčním programu, cesta, která by byla stvrzena usnesením listopadového ÚV KSČ. Vláda připravila program toho, co chce k provádění polednové politiky dělat. Stejně tak i vlády České a Slovenské republiky. Vláda i já osobně vynakládáme a vynaložíme všechny síly, které máme, pro uskutečnění světlých cílů polednového programu komunistické strany. O tom vás chci drazí přátele znovu ujistit. Nemáme lehké podmínky pro svoji práci. Přesto jsme a chceme být kritiky jejím výsledkům.

Nemůžeme uskutečňovat náš program tak rychle, jak by si mnozí přáli. To vyvolává pochybnosti a někdy i pocity nedůvěry. Mnohé je možno zlepšit, soustavnějšími informacemi. Nepramení však nejasnosti mnohdy z toho, že se málo zamýšlíme nad obsahem a podstatou dokumentu ÚV KSČ i vlády, i nad projevy soudruha Dubčeka a ostatních vedoucích soudruhů? Víme, čím žije lid, jaké má starosti a otázky. Zároveň budeme a musíme usilovat o to, aby lidé více věděli a lépe rozuměli tomu, co dělá a chce dělat jejich vláda. V tomto duchu také dnes představitelé vlády hovořili s představiteli studentů o jejich názorech a zítra se tím bude zabývat vláda. Jak jsem již jednou řekl. Vláda není proto, aby vládla nad lidem, ale s lidem, tedy i s odbory i studenty i se všemi organizacemi mládeže i s dalšími organizacemi našich rolníků, žen, vědců, umělců. v souladu s tím jak se rozvíjí činnost Národní fronty.

Všichni chceme, aby naše státní orgány pracovaly na demokratických zásadách. Aby orgány lidu byly také lidem demokraticky zvoleny. Aby se upevňovala suverenita a mezinárodní postavení naší země. To je součástí našeho programu, dalšího rozvoje socialismu. Ne pouze otázky zastavení nelegálních tiskovin, ne pouze svoboda tisku, ale všechny demokratické svobody. Od těchto cílů jsme neustoupili a neustoupíme. Dali jste nám důvěru po lednu i v srpnu. Díky této důvěře se nám podařilo od srpna učinit více, než tehdy mnozí doufali.

Chceme spolu s vámi vybudovat v této zemi společnost socialistickou, demokratickou, společnost lidí svobodných a ukázněných. Abychom to ale mohli uskutečnit, potřebujeme ne ultimáta, ale aktivní podporu pro tvořivou práci. Bez toho nám hrozí anarchie a rozvrat v hospodářství, rozvrat, který by vedl k tomu, že by za nás musel vládu převzít někdo jiný. I do budoucna tedy vše závisí na tom, zda nám dáte, své vládě, soudruhu Dubčekovi i mně, důvěru. Zda chcete vládnout i odpovídat s námi. My bez vás, soudruzi a přátelé, vládnout nemůžeme a nechceme.

arm. gen. Ludvík Svoboda, prezident ČSSR

Stopáž13 minut
Rok výroby 1969
 P čb 4:3