Krotitelé dluhů

Hodnocení pořadu:
1 2 3 4 5 Počet hlasů: 24  
Sdílet
| Poslat odkaz

Investice

DLUHOPIS

Dluhopis (nebo také obligace, či bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta dluhopisu (dlužníka) vůči vlastníkovi dluhopisu (věřiteli). S cenným papírem je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Nevýhodou pro malé investory je poměrně vysoká nominální hodnota dluhopisu, tedy i nutnost relativně vysoké vstupní investice. Od klasických půjček se dluhopisy liší i tím, že jsou veřejně obchodovatelné.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Předmětem podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů. Kromě kolektivního investování může investiční společnost na základě smlouvy obhospodařovat majetek individuálního zákazníka.

INVESTIČNÍ FOND

Investiční fond je akciovou společností, která získává prostředky nutné pro investování formou úpisu akcií. Investoři tyto akcie nakupují. Investiční fond je zakládán na dobu určitou, během níž nemá fond povinnost od investora – akcionáře tyto akcie odkupovat. Investor – akcionář však může akcie investičního fondu prodat jinému investorovi (podobně jako o investičních fondů uzavřených) a získat tak finanční prostředky ještě před ukončením činnosti investičního fondu. Likvidita investic do investičních fondů je proto také menší než u investic do otevřených podílových fondů. Rizikovost investic do investičních fondů je proto vyšší než u otevřených podílových fondů.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat, jaké výnosy očekává a zejména jaké riziko je ochoten podstoupit. Rozlišují se tři typy investorů, a to hlavně podle vztahu k riziku: konzervativní, standardní a spekulativní.

PODÍLOVÝ FOND

Nejrozšířenějším typem fondu je podílový fond. Jeho veškerá činnost je zajišťována investiční společností. Prostředky určené k investování získává investiční společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů. Koupí podílového listu investuje podílník své prostředky do podílového fondu, který pak takto vložené peníze zhodnocuje investicemi na finančním trhu. Jestliže podílový fond investuje úspěšně, hodnota investic roste. Investor – podílník získá výnos rovnající se tomuto zhodnocení, po odpočtů poplatků, které jsou určeny na krytí nákladů a odměn správce. Podle toho, jakým způsobem investor - podílník tento výnos získává, se fondy dělí na otevřené a uzavřené. U otevřeného fondu musí investiční společnost pravidelně vyhlašovat tzv. cenu odkupu. Ta je vypočtena z hodnoty celkových investic provedených fondem připadajících na jeden podílový list. Za takto stanovenou cenu je pak společnost povinna na požádání odkoupit od investora - podílníka jeho podílové listy. Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která odpovídá aktuální hodnotě vyhlášené ke dni podání žádosti o odkup.

PORTFOLIO

Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho subjektu. Osoba tak může mít ve svém investičním portfoliu dluhopisy, akcie, podílové listy, vklady na termínovaných účtech apod.

Stopáž: 26 minut – Rok výroby: 2011 – P  ST
Žánr: Vzdělávání
Vysílání pořadu

Tento pořad v současnosti nevysíláme. Můžete si však nechat zaslat zprávu, pokud se objeví v aktuálním vysílání:

Nastavit připomenutí

Starší data vysílání všech dílů najdete kliknutím na následující odkaz.