Úvod » Chemie » Láska a čokoláda

Láska a čokoláda

Přidat do mého PORTu

13. 2. 2008

Láska a čokoláda

V tomto vydání před dnem svatého Valentýna, patrona zamilovaných, se s Michaelem podíváme jaké látky v našich potravinách ovlivňují naše nálady a city.

It's Valentines' Day! A celebration of love; a chance to tell someone what you feel for them; a romantic occasion for lovers. Chocolates are a traditional gift to present on such an occasion … but why? In this Michael´s Experiment we shall be taking a closer look at chocolate, its history and its chemical composition, and revealing why it is the ideal present for love.

Michael: Valentine´s Day se blíží, a proto dnes budeme zkoumat lásku a čokoládu.

Tereza: Láska je záhadná a mocná. Nikdy nevíme předem, kdy se objeví. A jejímu silnému kouzlu je velmi těžké odolat. Přivádí nás k slzám i k pláči. Bude Michael schopen tuto čistě emotivní záležitost vysvětlit opravdu vědecky?

Michael: To víte, že jo.

The process of falling in love can be divided into three principle phases: Lust, Attraction, and Attachment. Each of these phases is controlled by special biochemical compounds:
Zamilování se můžeme rozdělit do tří základních fází: touha, přitažlivost a spojení. Každou z těchto fází ovládají speciální biochemické látky:
… chemie lásky.

Tereza: Pocit touhy je řízen především hormony: testosteronem a estrogenem.

Michael: Testosterone and estrogen are both steroid hormones.
Testosteron a estrogen jsou steroidními hormony.

Můžete vidět: jejich chemická struktura je velmi podobná.

Both men and women produce both hormones however men produce far more testosterone than estrogen – a naopak – women produce a lot more estrogen than testosterone.
Muži i ženy vytvářejí oba hormony. Muži však produkují mnohem více testosteronu než estrogenu a naopak – ženy vytvářejí mnohem víc estrogenu než testosteronu.

Michael: The second phase of falling in love is ‘Attraction’.
Druhou fází zamilování se je silná přitažlivost.

Tereza: Znáte ten pocit. Nemůžete se pořádně soustředit na cokoli jiného než na svoji novou lásku.

Michael: You lose appetite …
Ztrácíte chuť k jídlu …

Tereza: Nemůžete spát …

Michael: And your heart is racing.
A vaše srdce bije jako o závod.

Tereza: Červenáte se, potí se vám ruce …

Michael: All these symptoms are thought to be caused by a group of neurotransmitters called ‘monoamines’. Important examples of these compounds are: dopamine, noradrenaline and phenylethylamine.
Zdá se, že všechny tyto příznaky způsobuje skupina neuropřenašečů, patřících mezi monoaminy. Důležitými příklady těchto látek jsou dopamin, noradrenalin a fenyletylamin.

Tereza: Směsice těchto chemických látek způsobí, že zamilovaný pár je tak soustředěn sám na sebe, že mu okolní dění naprosto uniká.

Michael: Phenylethylamine is produced in some of our major endocrine gland in our body. For example in the adrenal gland which is located just above our kidneys. But phenylethylamine is also found elsewhere, for example in chocolate.
Fenyletylamin vzniká v některých z našich velkých žláz s vnitřní sekrecí našeho těla. Například v nadledvinkách, které se nacházejí hned nad ledvinami. Fenyletylamin se však vyskytuje i jinde, například v čokoládě.

Michael: In fact, chocolate contains several interesting substances that have an effect on our body chemistry.
Čokoláda skutečně obsahuje několik zajímavých látek, které ovlivňují chemii našeho těla.

For example theobromine which is an alkaloid very similar to caffeine.
Například teobromin, což je alkaloid velice podobný kofeinu.

Tereza: Ten ovlivňuje naši srdeční činnost.

Michael: Chocolate also contains tryptophan; an amino acid and precursor to the neurotransmitter serotonin.
Čokoláda obsahuje také tryptofan, aminokyselinu a prekurzor neuropřenašeče serotoninu.

Tereza: Ten pro změnu ovlivňuje naši náladu.

Michael: And of course chocolate is very rich in sugars and fats, which trigger the hypothalamus gland in our heads to release pleasure-inducing chemicals such as dopamine.
Čokoláda obsahuje samozřejmě velmi mnoho cukrů a tuků, které spouštějí činnost hypotalamu v naší hlavě, který pak uvolňuje látky, navozující příjemné pocity, jako je například dopamin.

Michael: Part of the pleasure of eating chocolate is a fact that its melting temperature is slightly below human body temperature.
Příjemný pocit při pojídání čokolády je způsoben také tím, že teplota jejího tání je trošku nižší než teplota lidského těla.

Tereza: To se tak příjemně rozpouští v puse.

Filip: Čokoládu přivezli do Evropy ze Střední Ameriky Španělé v 16. století. Tajemství chemie lásky, ukryté v čokoládě, však neodhalila až dnešní věda.

Michael: Indeed, in the 18th Century, the famous seducer of women Casanova would drink not champagne before an evening’s entertainment, but chocolate.
Už v 18. století slavný svůdce žen Casanova nepil před večerní zábavou šampaňské, ale čokoládu.

Tereza: Poslední fází zamilování se je vzájemné splynutí duší. Dodává nám pocit, že k někomu patříme.

Michael: The feeling of attachment is to a certain extent controlled by a hormone oxytocin. In humans, it is thought to be released in both sexes during touching, hugging and orgasm and may be involved in formation of trust between people and generosity.
Pocit spojení je do určité míry řízen hormonem oxytocinem. Předpokládá se, že u lidí se uvolňuje u obou pohlaví během dotýkání, objímání i u orgasmu a že se může podílet na utváření důvěry mezi lidmi a na jejich šlechetnosti.

Tereza: Takže si užívejte svůj testosteron, …

Michael: … dopamine, …

Tereza: … fenyletylamin, …

Michael: … serotonin, …

Tereza: … theobromin …

Michael: … and oxytocin.

Tereza: A …

Oba: Happy Valentine´s!

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Video

Nejsledovanější