Úvod » Chemie » Domácí papírna

Domácí papírna

Přidat do mého PORTu

9. 1. 2008

Domácí papírna

Nejdůležitějším nosičem psaného slova v současnosti stále zůstává papír. Srovnáme jednotlivé fáze výroby domácího papíru s průmyslovou velkovýrobou v papírnách ve Štětí.

Filip: Po staletí bylo lidské vědění předáváno prostřednictvím psaného slova. A v tom sehrál klíčovou roli právě papír.

Michael: Paper is an amalgamation of plant or wood fibres, comprised of cellulose. Cellulose is a chain of glucose molecules linked together. Therefore we say it a polysaccharide. Individual cellulose chains are linked together with hydrogen bonds to give a very strong material that is indigestible by humans and ideal to write on.
Papír je spojením vláken rostlin nebo dřeva, tvořených celulózou. Celulóza je řetězec vzájemně propojených molekul glukózy. Proto jí říkáme polysacharid. Jednotlivé řetězce celulózy jsou vzájemně propojeny vodíkovou vazbou a tvoří tak velice pevnou látku, která je pro člověka nestravitelná ale je ideální ke psaní.

Tereza: První papír vyráběli už ve třetím tisíciletí před naším letopočtem Číňané.

Filip: Do Evropy přivezli znalosti výroby papíru teprve po roce 1120 Arabové.

Tereza: Zpočátku se výroba soustředila v tehdy arabském Španělsku, o sto let později v Itálii. Papír se vyráběl z textilního odpadu – zbytků bavlny, lnu a z konopí.

Filip: V roce 1720 jistý Francouz sledoval, jak si vosy v lese stavějí hnízdo. A přišel na to, že naprosto ideální, nejlevnější a nejpraktičtější surovinou pro výrobu papíru by mohlo být dřevo.

Michael: Trees are still used today as a major source of cellulose for papermaking. The first step in the papermaking process is to turn the trees into wood chippings. The cellulose fibers in the wood chippings are held together with the chemical compound called lignin. In this massive tower under temperatures and high pressures the lignin is removed thus releasing the cellulose fibers.
Dnes se stromy stále používají jako důležitý zdroj celulózy pro výboru papíru. Prvním krokem při výrobě papíru je přeměna stromů na dřevní štěpku. Vlákna celulózy ve štěpkách drží pohromadě chemická látka zvaná lignin. V této mohutné věži – vařáku – se za vysokých teplot a tlaků lignin odstraňuje a uvolňují se tak vlákna celulózy.

Filip: Jako zdroj celulózy nám poslouží také staré noviny.

Michael: Natrhat papír na malé kousky …

Filip: … a nechat přes noc rozmočit ve vodě.

Michael: Here is the 30% cellulose fiber pulp, which has been pulped now in this very machine.
Zde je 30% buničina, která byla rozmělněna v tomto stroji.

Michael: The cellulose fibers in the pulp are being ground to refine it.
Celulózová vlákna buničiny se rozcupují, aby se zjemnila.

Filip: Pro naše domácí podmínky rozmixujeme naši celulózovou hmotu na kaši.

Michael: Pokud nemáte mixér doma, classic pestle and mortar does the job very nicely.
… klasická palička a třecí miska to dobře zvládnou.

Filip: A nalijeme polovinu této naší celulózové kaše do vody.

Michael: And the result of the grinding is the 4% suspension of cellulose fibers.
Výsledkem rozcupování je 4% vodní suspenze celulózy.

Filip: Rozmícháme rovnoměrně…

Michael: And then take a framed sieve, like I have here, and carefully put it into our cellulose fiber suspension …
Pak vezmeme rámové sítko, jaké mám zde, a opatrně je ponoříme do naší celulózové suspenze …
… a opatrně vyzvednout rámeček a necháme vodu vytéct.

Michael: An industrial scale of the sieving process looks rather different. Once the webs of cellulose fibers are produced, it must be dried for forming usable products. Here we see the drying process … Very hot.
Odstraňování vody vypadá v průmyslových měřítkách poněkud jinak. Jakmile vzniknou buničinové listy, musejí se vysušit, abychom z nich zhotovili použitelné výrobky. Tady vidíme sušicí proces. … Je tu velmi horko.

Filip: I v našich domácích podmínkách potřebujeme z naší papírové hmoty na sítku odsát vodu. K tomu nám poslouží takový improvizovaný papírenský lis … podívejte.

Michael: We can see here the newspaper, absorbing the excess water. We are slowly but surely drying our paper pulp to create paper.
Vidíme, jak novinový papír pohlcuje přebytečnou vodu. Pomalu ale jistě vysoušíme naši buničinu, abychom vytvořili papír.

Michael: But to accelerate the drying process … my můžeme používat … a hair drier.
Abychom vysoušení urychlili … … fén.

Tereza:Ručně vyráběný “domácí” papír můžete doplnit různými grafickými prvky z papírové hmoty nebo výchozí celulózovou hmotu obarvit a získat tak různobarevný papír.

Michael: A tady je výsledek: 20 tun papíru, … which is going to be cut into smaller pieces for use.
…který se pro použití rozřeže na menší kusy.

Filip: Et voila. Náš papír je hotov.

Michael: Today, 90 % of paper pulp is made from wood. Paper production accounts for 43 % of all wood harvested, and represents an amazing 1,2 % of the world's total economic output.
Dnes se 90 % celulózy vyrábí ze dřeva. Produkce papíru spotřebuje 43 % vytěženého dřeva a představuje ohromujících 1,2 % celosvětové průmyslové výroby.

Filip: Odhaduje se, že pokud by polovina světové produkce papíru vznikla pomocí recyklace, pak bychom ušetřili asi 80 000 km² lesní plochy, což je mimochodem o málo větší rozloha, než je území celé České republiky.

Michael: Trees like this one play a crucial role in our planet’s carbon cycle. They take in CO2 from our atmosphere and release out oxygen gas.
Stromy – jako tento – hrají klíčovou roli v uhlíkovém cyklu naší planety. Přijímají CO2 z naší atmosféry a uvolňují plynný kyslík.

Filip: Recyklací papíru pomáháme naší planetě.

Vocabulary - slovníček

amalgamation – sloučení (podniků), slučování, spojení, splynutí (ras), amalgamát
plant – rostlina, zasadit, podnik, továrna
wood – dřevo, dřevěný, les, dřevěný hudební nástroj
fiber – vlákno, vláknový
comprise – tvořit, obsahovat, zahrnovat
cellulose – celulóza, buničina, buničitý, buňkovitý, komůrkový
chain – řetěz, řetězový, spojit,spoutat
glucose – glukóza, hroznový cukr
linked – spojený, provázaný
therefore – proto, tedy, tudíž
hydrogen bond – vodíková vazba
indigestible – nestravitelný, nesnesitelný
human – člověk, lidský, lidský bytost
tree – strom
major source – hlavní (důležitý) zdroj
papermaking – výroba papíru
wood chippings – dřevní štěpka
fiber – vlákno
chemical compound – chemická sloučenina
massive tower – velká věž
digester - vařák
remove – odstranit, vyjmout, sklidit
release – uvolnit, vypouštět, propustit, osvobodit
pulp – buničina, dužnina, drť, papírová kaše, rozmělnit, roztlouci, rozcupovat
cellulose fiber pulp – celulózová kaše, buničina
pulped – rozdrcený, rozcupovaný, rozvlákněný
grind, ground, ground – (nepravid.sloveso) mlít, rozemlít, rozdtrit, rozmělnit
refine – čistit, rafinovat, zušlechtit, zjemnit, oduševnit, zdokonalit se
pestle – palička
mortar – třecí miska, hmoždíř
suspension – suspense
frame – rám, rámec, rámeček, kostra, stavět, budovat, tvořit uspořádat, krov
sieve – síto, sítko, cedník, prosít, procedit, mluvka, drbna
framed sieve – sítko v rámečku
industrial scale – průmyslové měřítko
sieving process – cezení, odstranění (vody)
once – jakmile, jednou, kdysi
web – pavučina, tkanivo, předivo, blána
web of cellulose fibers – buničinový list (na pásovém sítu papírenského stroje)
dry – sušit, suchý, vyschlý, chladný
usable – použitelný, využitelný
drying process – process sušení
newspaper - noviny, novinový
absorb – absorbovat, pohlcovat, nasát, vstřebat
excess – nadbytek, nadměrný, přebytek
create – vytvořit, udělat, stvořit
accelerate – urychlit, zrychlit
hair drier – vysoušeč vlasů, fén
paper pulp – papírovina
account – účet, konto, vyúčtovat, vysvětlit, představovat
wood harvested – vytěžené dřevo, těžba dřeva
amazing – ohromný, ohromující, úžasný, udivující
world's total economic output – celosvětová průmyslová výroba
crucial – rozhodující, klíčový, zásadní
role – role, úloha, funkce
carbon cycle – uhlíkový cyklus
take in – přijímat, odebírat
oxygen gas –plynný kyslík

Vladimír Kunz

Vstoupit do diskuse

komentářů: 0

Video

Zajímavé odkazy

Nejsledovanější