Poznámky k ochraně osobních údajů pro účastníky telefonického hlasování v soutěži Eurovision song contest 2019

Následující informace jsou určeny k tomu, aby Vám jako účastníkovi telefonického hlasování v Eurovison song contest 2019 poskytly základní přehled o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech, které vám na základě předpisů v oblasti ochrany osobních údajů náležejí.

Kdo odpovídá za zpracování osobních údajů a kdo je kontaktní osobou?

Správcem osobních údajů je:

digame mobile GmbH

Schanzenstrasse 38

D-51063 Kolín nad Rýnem

Německo

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailu:

privacy@digame.de

Jaké zdroje a údaje budeme využívat?

Zpracujeme pouze osobní údaje, které získáme při vašem hlasování prostřednictvím telefonu nebo textové zprávy SMS za použití spojení zajišťovaném provozovatelem pevné linky nebo mobilní sítě.

V tomto ohledu o vás budeme shromažďovat výlučně následující kategorie údajů:

  • Vaše číslo mobilního telefonu (MSISDN – Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
  • Datum a čas Vaší účasti v hlasování
  • Název vašeho provozovatele pevné linky nebo mobilní sítě
  • Typ vaší smlouvy s provozovatelem sítě (předplacená, paušál).

K čemu budou Vaše údaje zpracovávány (účel zpracování) a jaký je právní základ pro tento účel?

Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s ustanoveními Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a s přihlédnutím k vyváženosti zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Komu budou moje údaje předávány?

V rámci společnosti budou vaše údaje zpřístupňovány oddělením, které je potřebují k plnění našich smluvních a právních závazků. Pro tyto účely mohou údaje získávat i poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé, kteří pro nás pracují, pokud se zvlášť zavážou k jejich důvěrnosti a integritě. Těmito příjemci mohou být například poskytovatelé IT nebo telekomunikačních služeb.

K předávání osobních údajů mimo společnost nebude docházet. Přestože nejsme organizátorem tele-fonického hlasování v rámci Eurovize –tím je Evropská vysílací unie, Ancienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Ženeva), Švýcarsko – na základě předpisů v oblasti osobních údajů jsme však v souvislosti s telefonickým hlasováním správcem údajů ve smyslu článku 4 odst. 7) GDPR. To proto, že Evropské vysílací unii budeme poskytovat pouze anonymizované výsledky telefonického hlasování.

Budou údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

K předávání výše uvedených osobních údajů do třetích zemí nebude docházet.

Jak dlouho budou moje údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat a uchovávat pouze tak dlouho, jak to bude nezbytné ke splnění našich smluvních a právních závazků.

Jakmile již údaje nebudeme potřebovat ke splnění smluvních nebo právních závazků, budeme je pravidelně mazat, pokud jejich další zpracování nebude nezbytné – na pevně stanovenou dobu – k následujícím účelům:

  • Plnění závazků v oblasti uchovávání údajů pro obchodní a daňových účely,
  • Německý obchodní zákoník (HGB), Daňový zákoník (AO), Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (GwG). Tyto zákony obecně stanoví lhůty pro uchovávání údajů pro účely archivace a dokumentace od dvou do deseti let.

Jaká práva na ochranu osobních údajů mi náležejí?

Každý účastník telefonického hlasování má právo na informace dle článku 15 GDPR; právo na opravu dle článku 16 GDPR; právo na výmaz dle článku 17 GDPR; právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR, právo vznést námitku dle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR.

Nad rámec výše uvedeného máte právo na podání stížnosti u dozorového úřadu (článek 77 GDPR).

Jakýkoliv souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, který nám udělíte, můžete kdykoliv odvolat. Vezměte, prosím, na vědomí, že odvolání souhlasu platí pouze pro budoucnost. Zpracování, k němuž došlo před odvoláním souhlasu, tím nebude dotčeno.

Jsem povinen údaje poskytnout?

Výše uvedené osobní údaje musíte poskytnout, abyste se mohli účastnit telefonického hlasování.

Dochází k automatizovanému rozhodování?

V zásadě nepoužíváme žádné plně automatizované rozhodovací procesy ve smyslu článku 22 GDPR při uzavření, realizaci nebo ukončení obchodního vztahu. Nevyužíváme ani profilování.

Mám právo vznést námitku?