Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

David Tonzar — Lidé — Česká televize

husitský biskup

narozen 22. května 1972

David Tonzar je biskupem Církve československé husitské. Po absolvování gymnázia nastoupil na Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, kde promoval na doktora teologie. O čtyři roky později byl jmenován hostujícím docentem Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislavě a v roce 2009 úspěšně ukončil habilitační řízení a byl jmenován řádným docentem. Po přijetí kněžského svěcení v roce 1997 působil jako duchovní v náboženských obcích Církve československé husitské a také jako spirituál Husitské teologické fakulty UK, kde zároveň vyučoval. Od roku 2003 je ředitelem Husova institutu teologických studií, u jehož zrodu stál a na jehož dalším rozvoji se i nadále podílí. Je členem Společnosti pro církevní právo a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Přednášel na mnoha teologických, historických i lékařských konferencích. V roce 2005 získal Cenu Jana Opletala za rozvoj akademické samosprávy.

Odkazy