iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
16. 10. 2005
17:10 na ČT2

1 2 3 4 5

22 hlasů
6932
zhlédnutí

Poutní místa

Chlumek v Luži

17 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Poutní místa - Chlumek v Luži

 • 00:00:23 Jsou jich na našem území stovky.
 • 00:00:26 Pro věřící znamenají
  duchovní posilu, pramenící z víry,
 • 00:00:30 pro nevěřící představují
  zajímavou historii, umění,
 • 00:00:34 skvostnou architekturu,
  či krásu přírody.
 • 00:00:38 Pro všechny společně
  jsou pak svědky kultury národa.
 • 00:01:10 Ve jménu kříže a Pána uřižovaného,
 • 00:01:13 ve jménu Matky Jeho, Panny Marie,
 • 00:01:16 jesti třeba konati vše
  pro spásu duše její,
 • 00:01:20 ve spárech
  ďábelské moci přebývající.
 • 00:01:35 Tak nějak mohla znít slova modlitby
  jezuitského kněze,
 • 00:01:40 v hradní kapli tady v Luži,
  na hradě Košumberk.
 • 00:01:46 A tím,
  kdo měl být vyrván ze spárů ďábla,
 • 00:01:50 byla dvojnásobná vdova
  a stále ještě mladá žena,
 • 00:01:55 hraběnka
  Marie Maxmiliána Hieserlová,
 • 00:02:00 z 1. manželství Slavatová.
 • 00:02:08 1. manželem
  jí byl Jindřich Vilém Slavata,
 • 00:02:12 synovec jednoho
  z trojice císařských úředníků,
 • 00:02:15 vyhozených z oken Pražského hradu
  v květnu r. 1618,
 • 00:02:23 počátek to rebelie českých stavů
  proti nenáviděnému Habsburku.
 • 00:02:33 A jak to skončilo, víme.
 • 00:02:36 Bílou Horou a katem Mydlářem
  na Staroměstském náměstí.
 • 00:02:41 Holt - politika.
 • 00:02:54 Ale my jsme do Luže přišli,...
 • 00:02:56 ...za dodnes přetrvávající
  mariánskou tradicí,
 • 00:03:01 i když vlastně na jejím počátku
  ona politika také byla.
 • 00:03:05 Alois Jirásek tu dobu nazval
  dobou "temna".
 • 00:03:09 Byla však doba po třicetileté válce
  pro obyvatele zemí Koruny české,...
 • 00:03:14 ...skutečně temnem?
 • 00:03:19 Moc podporovaná vírou
  by určitě byla stejná,
 • 00:03:22 ať by ji měl kdokoliv.
 • 00:03:24 Ať by víra byla jakákoliv.
 • 00:03:27 Vždyť v celé tehdejší Evropě
  platilo: koho vláda, toho víra.
 • 00:03:42 Na většině poutních míst,
  která jsme dosud navštívili,
 • 00:03:46 se tradice poutí
  odvíjela od zjevení
 • 00:03:50 a následné úcty
  zobrazovaných světců
 • 00:03:53 a jejich zázračných působení.
 • 00:03:57 Tady tomu bylo poněkud jinak.
 • 00:04:01 Vznik poutního místa
  nevyšel z iniciativy,...
 • 00:04:05 ...prostého a zbožného lidu,
 • 00:04:07 ale z rozhodnutí vrchnosti.
 • 00:04:10 Už hraběnčin původ byl předpokladem
  vzniku zdejšího poutního místa.
 • 00:04:14 Vždyť její otec,
  Florián Dětřich Žďárský ze Žďáru,
 • 00:04:19 a matka z rodu Martiniců.
 • 00:04:23 Právě tyto rody,
  stejně jako Slavatové,
 • 00:04:25 velkou měrou přispěly
  k rekatolizaci českého prostředí.
 • 00:04:31 Ostatně její děd,
 • 00:04:33 karlštejnský purkrabí
  Jaroslav Bořita z Martinic,
 • 00:04:37 skončil v Jelením příkopu
  pražského Hradu,
 • 00:04:40 stejně jako strýc jejího manžela.
 • 00:04:46 A pak tu byl řád
  Tovaryšstva Ježíšova,
 • 00:04:50 který již před Bílou horou
  slavil na našem území úspěchy,
 • 00:04:54 a to v oblasti
  školství, vzdělanosti
 • 00:04:57 a ochránce pravé křesťanské víry.
 • 00:05:01 Nebylo tedy divu,
 • 00:05:02 že je vládnoucí vrstva považovala
  za nejlepší duchovní vůdce,
 • 00:05:06 nejlepší realizátory
  katolické reformace.
 • 00:05:12 Díky štědrým dotacím
  mohli jezuité budovat školy a domy,
 • 00:05:16 pro přípravu duchovních učitělů
  a misionářů,
 • 00:05:20 jejichž následovníci
  dokázali pak ovlivnit,...
 • 00:05:23 ...kulturu a vzdělanost
  v české kotlině po mnoho století.
 • 00:05:28 Vždyť ještě doba
  Masarykova školství,...
 • 00:05:31 ...za 1. republiky
  žila jejich duchem.
 • 00:05:36 To vše tedy mělo vliv
  na vznik zdejšího poutního místa.
 • 00:05:41 A jako na jiných poutních místech
  i v Luži byl na počátku,...
 • 00:05:45 ...milostný obraz
  Panny Marie s Ježíškem.
 • 00:05:51 Ovšem jeho uctívání začalo až poté,
 • 00:05:53 co se
  paní hraběnka Hieserlová rozhodla,
 • 00:05:57 že v hradní kapli
  pro něj není to pravé místo
 • 00:06:00 a že musí být přístupný všem.
 • 00:06:03 Proto bylo třeba vystavět
  mimo hrad důstojnou svatyni.
 • 00:06:16 Obraz ten maloval
  Lucas Cranach starší,
 • 00:06:21 dle originálu Panny Marie Pomocné,
  zvané Pasovská,
 • 00:06:26 tvrdila sama hraběnka Hieserlová
  o daru,
 • 00:06:29 který získala od svého bratra,
 • 00:06:31 Františka Eusebia
  Žďárského ze Žďáru.
 • 00:06:36 Slávu obraz získal
  už v období třicetileté války,
 • 00:06:40 nejvíce ale pak při obléhání Vídně
  Turky v r. 1683,
 • 00:06:47 kdy císař i množství věřících
  utíkali k Panně Marii do Pasova,
 • 00:06:53 s prosbou o pomoc
  před tureckými vojsky.
 • 00:06:58 Úspěch se dostavil, jak víme.
 • 00:07:00 Turci byli na hlavu poraženi.
 • 00:07:05 Vraťme se ale zpět do Luže
  a do r. 1664.
 • 00:07:11 Tehdy v prosinci,
  zřejmě na nátlak zbožné manželky,
 • 00:07:15 požádal hrabě
  František Kryštof Hieserle,
 • 00:07:20 zadlužený bouřlivák a bonviván,
 • 00:07:23 o povolení stavby kaple.
 • 00:07:25 Stavbu však realizovala hraběnka
  o 3 roky později sama,
 • 00:07:31 neboť rok už byla opět vdovou.
 • 00:07:35 14. Augusty L. P. 1667,...
 • 00:07:40 ...z vlastního měšce
  začato dílo na kapli s kostelíčkem,
 • 00:07:45 na kopci zvaném Chlomek,
  nad městem Luže ležící,
 • 00:07:50 pod titulem
  Narození Blahoslavené Panny Marie.
 • 00:08:14 Tak tedy vznikl,
 • 00:08:16 mezi hradem Košumberk
  a městem Luže,
 • 00:08:19 areál se 4 kaplemi menšími
  a 4 většími.
 • 00:08:25 Z poznámek hraběnky Hieserlové
  a pamětní knihy lužské usuzujeme,
 • 00:08:30 že šlo o typ kaple Panny Marie
  v bavorském Altötingu.
 • 00:08:35 Vysvěcení ústřední svatyně
  se uskutečnilo 8. září r. 1669.
 • 00:08:44 To bylo hraběnce teprve 34 let
  a sváděla velký vnitřní boj:
 • 00:08:51 uzavřít se do samoty kláštera,
 • 00:08:54 či přijmout nabídky
  k dalšímu sňatku?
 • 00:08:59 Zda to bylo
  díky těmto pochybám nevíme,
 • 00:09:01 jisté je,
 • 00:09:03 že v témže roce pozvala hraběnka
  na Košumberk jezuity,
 • 00:09:07 zpovědníky i rádce,
 • 00:09:10 kteří pak ovlivnili
  celý její život.
 • 00:09:14 Smím - li Vám, Milosti, poradit,
  nevstupujte do kláštera,
 • 00:09:18 ale složte slib vdovské čistoty.
 • 00:09:21 Uchrání Vás
  před všelikými návrhy a nabídkami.
 • 00:09:26 Uchrání Vás i před Vámi samotnou.
 • 00:09:29 Potřebujete klid a jistotu,
  co bude dál.
 • 00:09:34 Uzavřete slib vdovské čistoty
  a budete klidná.
 • 00:09:39 Tak nějak mohla znít slova
  hraběnčina zpovědníka.
 • 00:09:43 Jsou ale jen uměleckou fikcí
  Jiřího Šotoly,
 • 00:09:47 v jeho nejznámějším románu
  o životě hraběnky Hieserlové,
 • 00:09:51 "Tovaryšstvo Ježíšovo".
 • 00:09:54 Mimochodem,
 • 00:09:56 tento spisovatel a dramatik
  kraj kolem Luže natolik miloval,
 • 00:10:00 že je v nedalekých Janovičkách
  i pohřben.
 • 00:10:07 Nakolik se dala paní hraběnka
  přemluvit jezuitským zpovědníkem,
 • 00:10:11 nevíme.
 • 00:10:12 jisto jisté je že, byť ještě mladá,
  potřetí už se neprovdala.
 • 00:10:20 Jak jezuité předpokládali:
 • 00:10:23 nejenže jim paní hraběnka
  zbudovala tuto rezidenci,
 • 00:10:29 ale navíc jim odkázala
  všechen svůj majetek.
 • 00:10:36 O ten se později soudila s jezuity
  rodina hraběnčiny dcery. Neúspěšně.
 • 00:10:42 Jezuité, na památku vítězství,
  umístili do kostela obraz sv. Áji,
 • 00:10:48 patronky soudních rozepří.
 • 00:10:50 Je zde dodnes.
 • 00:10:54 Ale nepředbíhejme.
 • 00:10:55 V r. 1683, to bylo hraběnce 50 let,
 • 00:11:00 si v blízkosti kostela
  nechala postavit skromný dům,
 • 00:11:04 do něhož se
  z Košumberku přestěhovala
 • 00:11:08 a v němž žila
  po celý zbytek života.
 • 00:11:12 V tu dobu již tady
  na návrší nad městem,...
 • 00:11:14 ...vládl čilý ruch.
 • 00:11:17 Obraz Panny Marie Košumberské,
  jak se jí také říkalo,
 • 00:11:20 přitahoval stále více poutníků.
 • 00:11:23 Proto se jezuité již v r. 1688
  rozhodli postavit nový kostel,
 • 00:11:29 a s ním i přitažlivě pojmenovat
  nově vzniklé poutní místo.
 • 00:11:38 No a jak se vlastně to vaše
  nové poutní místo bude jmenovat?
 • 00:11:42 Chtěli bychom mu říkat
  "U Matky Boží Košumberské".
 • 00:11:47 Ale no to snad ne...
 • 00:11:49 Ne, to příliš připomíná ten hrad...
 • 00:11:53 A taky Slavaty.
 • 00:11:55 Neříká se tady nějak tomu návrší?
 • 00:11:59 Říkali tomu "U šibenice".
 • 00:12:02 No to snad ne!
 • 00:12:04 Ale taky "Na Chlumečku".
 • 00:12:06 "Na Chlumečku"?
 • 00:12:08 Ano.
 • 00:12:09 No to je krásné jméno!
 • 00:12:11 "Na Chlumečku"...
 • 00:12:13 Panna Maria na Chlumečku.
 • 00:12:17 Lidem se to bude líbit,
  dobře se to pamatuje,
 • 00:12:21 a budou sem chodit jako domů.
 • 00:12:27 Možná takto, možná ale jinak
  mohli vést dialog 2 jezuité,
 • 00:12:32 jejichž snahou bylo,
 • 00:12:34 aby se nový kostel na Chlumku,...
 • 00:12:36 ...stal
  skutečně slavným poutním místem.
 • 00:12:40 Nicméně,
  později tomu tak skutečně bylo.
 • 00:12:45 6. dubna r. 1690,...
 • 00:12:48 ...hraběnka Hieserlová uzavřela
  smlouvu na vybudování kostela.
 • 00:12:53 Ovšem již od počátku nad stavbou
  visela hrozba nedostatku peněz.
 • 00:12:58 Když pak hraběnka
  v říjnu téhož roku umírá,
 • 00:13:02 a za 7 měsíců nato oheň ničí Luži,
 • 00:13:05 práce na kostele
  byly ohroženy úplně.
 • 00:13:11 Přsto však P. Karel Labuška
  a superior Vojtěch Had,
 • 00:13:15 s novým stavitelem
  Pavlem Ignácem Bayerem z Prahy,
 • 00:13:18 dovedli stavbu do stavu,
 • 00:13:21 kdy mohl být obraz Panny Marie,
  7. září r. 1696,
 • 00:13:27 přenesen z jezuitské rezidence
  do nového kostela.
 • 00:14:14 Úpravy interiéru i okolí kostela
  pokračovaly,...
 • 00:14:17 ...ještě na počátku 18. století.
 • 00:14:20 A výsledkem je honosná ukázka
  jezuitské architektury
 • 00:14:25 a barokního umění v českých zemích.
 • 00:14:29 Co se stalo vzorem P. Labuškovi
  pro zvláštní přístřešek,...
 • 00:14:33 ...hlavního oltáře
  s obrazem Panny Marie,
 • 00:14:36 se rovněž neví.
 • 00:14:38 Z jeho dopisu z března r. 1695
  se dovídáme,
 • 00:14:43 že polygonální lucernu,
  nezvyklou na českém území,
 • 00:14:47 nazýval "pergolou".
 • 00:14:53 O svěřený Košumberk
  se jezuité příliš nestarali.
 • 00:14:55 Vlastně hrad ani neobývali.
 • 00:14:58 Zato ale pozornost upnuli
  na nový kostel a jeho poutní život.
 • 00:15:24 Přizvaní umělci,
  mezi nimi i Škrétovi žáci,
 • 00:15:28 jen zvyšovali prestiž
  poutního místa na Chlumečku v Luži.
 • 00:15:34 A tak jeho sláva
  mohla propuknout naplno.
 • 00:15:38 Ani josefinské reformy
  je příliš neohrozily.
 • 00:15:42 Kostel se stal farním
  a poutníci do něj přicházeli dál.
 • 00:15:46 Stejně jako dnes.
 • 00:15:50 Poutní tradice se v pozdějších
  letech dostala do povědomí,...
 • 00:15:53 ...věřících nejen díky
  mnoha zázračným vyslyšením,
 • 00:15:57 ale také díky netradičním názvům.
 • 00:16:03 Tady si totiž
  volí konání hlavních poutí,...
 • 00:16:06 ...i podle vegetačních období.
 • 00:16:10 A tak tu mají třeba pouť třešnovou,
  okurkovou a švestkovou.
 • 00:16:18 No řekněte, není to krása?
 • 00:16:20 A přitom, jak jste viděli,
  o poutníky tady nouzi nikdy nemají.
 • 00:16:25 I když třeba ten rok
  se zrovna neurodí ani třešně,
 • 00:16:29 ani okurky,
 • 00:16:31 ba dokonce ani ne švestky.
 • 00:16:42 Skryté titulky:
  Hana Svanovská
 • 00:17:24 .

Související