iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
17. 5. 2009
14:15 na ČT1

1 2 3 4 5

28 hlasů
3772
zhlédnutí

Cesty víry

Itálie na Moravě

Jihomoravský Mikulov jako město duchovní tolerance v proměnách staletí

21 min | další Náboženské »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cesty víry - Itálie na Moravě

 • 00:00:13 HUDBA.
 • 00:00:26 Pavlovské vrchy
  tvoří dominantu jihomoravské,
 • 00:00:29 pohraniční krajiny.
 • 00:00:31 Od pradávna
  přitahovaly zájem lidí.
 • 00:00:34 Ať už "lovců mamutů?
  z nedalekých Dolních Věstonic
 • 00:00:38 nebo vojáků římských legií,
 • 00:00:40 kteří měli do tohoto kraje
 • 00:00:42 přinést z Itálie
  první rostlinky vinné révy.
 • 00:00:49 Za renesance se díky vládci města,
  kardinálu Dietrichštejnovi,
 • 00:00:54 stalo z Mikulova,
  ležícího na úpatí Pálavy,
 • 00:00:58 bezmála hlavní město Moravy.
 • 00:01:01 Italští architekti vtiskli Mikulovu
 • 00:01:04 nesmazatelně ráz
  italského městečka,
 • 00:01:06 dokreslený vápencovými skalisky
  a slunným podnebím.
 • 00:01:13 Mikulov mi připomíná Itálii
  především charakterem města.
 • 00:01:18 Architektura,
 • 00:01:20 která se do určité míry
  italským městům podobá.
 • 00:01:23 Pak by to bylo celkově i podnebí,
 • 00:01:27 které je také takové slunečné,
  teplé...
 • 00:01:30 No a vinohrady, okolí.
 • 00:01:32 To dává městu charakter,
  radostný a veselý ráz.
 • 00:01:39 Ale samozřejmě Mikulov,
  jak už jsem kdesi četl,
 • 00:01:42 říká se,
 • 00:01:43 že je to kus Itálie
  mezi Brnem a Vídní.
 • 00:01:48 A já si myslím, že je dobré,
 • 00:01:50 že máme v naší vlasti
  také kus Itálie,
 • 00:01:53 která je pro nás
  vždycky něčím, co přitahuje.
 • 00:01:56 Co je zajímavé.
 • 00:01:58 Nejenom pro dovolenou,
  ale především pro poznávání.
 • 00:02:04 Protože Itálie,
  to je opravdu historické bohatství.
 • 00:02:09 Do Mikulova jsem přišel
  15. srpna r. 2001.
 • 00:02:15 Předtím jsem byl 8 měsíců
  v Třebíči.
 • 00:02:20 Ještě předtím jsem byl v Římě,
 • 00:02:23 v papežském kolegiu
  sv. Jana Nepomuckého.
 • 00:02:28 Tam jsem býval jako seminarista,
 • 00:02:31 později si mě monsignor Vrána,
  tehdejší rektor koleje,
 • 00:02:36 vybral jako spolupracovníka
  a dělal jsem ekonoma.
 • 00:02:43 Až jsem nakonec vystřídal
  P. Karla Janouška
 • 00:02:46 na místě vícerektora.
 • 00:02:50 On potom přešel na místo rektora.
 • 00:02:52 Přišel jsem do Itálie
  v r. 1980,
 • 00:02:56 začal jsem tam studovat
  na lateránské univerzitě,
 • 00:02:59 tam jsem odstudoval 5 roků
 • 00:03:01 a potom mě můj tehdejší biskup,
  pan biskup Škarvada,
 • 00:03:06 poslal do Mnichova
  mezi naše české imigranty.
 • 00:03:12 Tam jsem byl 2 roky
  na čistě německé faře.
 • 00:03:18 Tam jsem byl dokonce
  osobním sekretářem
 • 00:03:21 tehdejšího kardinála,
  Josepha Ratzingera,
 • 00:03:24 dnešního papeže.
 • 00:03:26 A potom 3 roky jsem pracoval
  na České katolické misi v Mnichově.
 • 00:03:31 Po r. 1989
  jsem byl povolán do Říma,
 • 00:03:34 tam jsem začal pracovat
  jako vícerektor koleje Nepomucenum
 • 00:03:39 a poslední 3 roky
  jsem tam pracoval jako rektor.
 • 00:03:44 Po r. 2000, na konci r. 2000,
  před Vánocemi,
 • 00:03:48 jsem po dohodě
  s panem biskupem Cikerlem
 • 00:03:54 odešel sem, do naší diecéze,
 • 00:03:57 a od té doby pracuji zde,
  v Mikulově.
 • 00:04:00 Nebo tedy bydlím v Mikulově,
  ale pracuji pro okolní farnosti,
 • 00:04:05 které zde máme.
 • 00:04:10 Místní obyvatelé
  určitě mají na co navazovat.
 • 00:04:13 K pozoruhodné tradici Mikulova
  patří tolerance k jiným názorům.
 • 00:04:20 Jen tak mohli do tohoto města,
 • 00:04:22 za panování rodu Lichtenštejnů,
  v 15. století,
 • 00:04:25 přijít Židé poté,
 • 00:04:27 co byli vypovězeni
  z Vídně a Dolních Rakous.
 • 00:04:30 Jiným příkladem tolerance
  je přijetí novokřtěnců
 • 00:04:34 neboli "habánů?,
 • 00:04:35 kteří v 16. století
  přišli do Mikulova
 • 00:04:38 jako jedna z reformačních sekt.
 • 00:04:42 Pro Mikulov je typické
  nejen soužití Čechů s Němci,
 • 00:04:46 ale i s židovským obyvatelstvem.
 • 00:04:49 Židovští obyvatelé
  se zde začali usazovat
 • 00:04:52 přibližně v 2. polovině
  15. století,
 • 00:04:55 v současné chvíli
  stojíme na židovském hřbitově,
 • 00:04:59 před obřadní síní
  architekta Maxe Fleischera.
 • 00:05:14 Další památkou
  židovského Mikulova je hřbitov,
 • 00:05:17 který patří k největším v ČR,
 • 00:05:19 nachází se zde téměř
  4 000 náhrobků.
 • 00:05:25 Nejstarší čitelný náhrobek
  pochází z r. 1605.
 • 00:05:30 Hřbitov vznikl
  v souvislosti s rozšířením
 • 00:05:33 žiovského osídlení,
 • 00:05:35 v 15. a v 16. století.
 • 00:05:49 Dominantou židovského hřbitova
  je rabínský vršek,
 • 00:05:52 na kterém si můžete prohlédnout
  velké množství barokních náhrobků,
 • 00:05:58 které byly rekonstruovány
  v poměrně nedávné době.
 • 00:06:02 Tyto náhrobky
  jsou cílem poutníků,
 • 00:06:04 ultraortodoxních Židů,
 • 00:06:07 jak z Izraele, tak z USA.
 • 00:06:15 V letošním roce si připomínáme
  400. výročí úmrtí
 • 00:06:18 Rabi Lowa,
 • 00:06:20 celým jménem Jehuda Lebn Bezalel,
 • 00:06:23 známe ho také pod jménem
  "pražský Maharal?.
 • 00:06:27 Není pochovaný v Mikulově,
 • 00:06:29 je pochovaný
  na pražském židovském hřbitově,
 • 00:06:33 ale předpokládá se,
 • 00:06:34 že působil na pozici
  moravského zemského rabína,
 • 00:06:38 v 2. polovině 16. století.
 • 00:06:42 HUDBA.
 • 00:07:17 Víme - li
  o duchovních dějinách Mikulova
 • 00:07:20 v 16. století,
 • 00:07:22 nemůžeme pochopitelně pominout
  fenomén reformace.
 • 00:07:26 Jedním z radikálních proudů
  tohoto hnutí Evropy 16. století
 • 00:07:30 bylo učení novokřtenců.
 • 00:07:32 Viditelným znakem,
 • 00:07:34 podle kterého
  dostala tato sekta své pojmenování,
 • 00:07:38 bylo odmítání křtu dětí
 • 00:07:40 a akceptování křtu
  pouze dospělých osob
 • 00:07:44 na základě
  jejich svobodného rozhodnutí.
 • 00:07:49 Na Moravu přišla tato sekta
  pod vedením Baltazara Uhrmayera
 • 00:07:54 v r. 1526.
 • 00:07:56 Prvním místem,
  kde se na Moravě usadili,
 • 00:08:00 byl právě Mikulov.
 • 00:08:11 Hlavním důvodem,
  proč snad právě Mikulov
 • 00:08:15 byl místem,
  kde se novokřtěnci usídlili,
 • 00:08:17 byly zřejmě sympatie
  tehdejšího majitele
 • 00:08:20 mikulovského panství,
  Leonarda z Lichtenštejna,
 • 00:08:24 k učení novokřtěnců.
 • 00:08:25 Z Mikulova se potom
  celé toto hnutí rozšířilo
 • 00:08:29 po celé jižní Moravě.
 • 00:08:31 Sídla novokřtěnců najdeme
  v celém širokém i blízkém okolí.
 • 00:08:36 Ovšem důvodem,
 • 00:08:37 proč se usazovali na panstvích
  další moravské šlechty
 • 00:08:42 nebyla konfesijní spřízněnost
  novokřtěnců s jejich novými pány,
 • 00:08:47 ale šlo spíše o důvod ekonomický.
 • 00:08:51 Oni se totiž usazovali
 • 00:08:54 jak na panstvích šlechty
  protestantské,
 • 00:08:56 všech různých denominací,
 • 00:08:58 tak dokonce šlechty katolické.
 • 00:09:01 Jako poddaní znamenali
  pro svoji vrchnost
 • 00:09:04 značný ekonomický přínos,
 • 00:09:06 a to především proto,
 • 00:09:08 že přicházeli
  z vyspělejší západní Evropy,
 • 00:09:12 přinášeli s sebou
  znalosti nových výrobních postupů,
 • 00:09:16 dokonalejších,
 • 00:09:17 vytvořili tu něco
  na způsob kolektivní velkovýroby,
 • 00:09:22 a v neposlední řadě
  se nemuseli držet
 • 00:09:25 žádných cechovních předpisů.
 • 00:09:33 Nejznámějším
  a nejmarkantnějším příkladem
 • 00:09:36 přínosu nových technologií,
 • 00:09:38 který novokřtěnci
  přinesli do západní Evropy,
 • 00:09:41 je výroba "fajánsí".
 • 00:09:43 Tedy vysoce kvalitního
  glazovaného keramického zboží,
 • 00:09:46 které bylo určeno
  především pro zámožný trh,
 • 00:09:50 ať už mezi bohatou šlechtou
  a bohatým měšťanstvem.
 • 00:09:53 Právě znalost výroby "fajánsí?
 • 00:09:56 zůstala po celou dobu
  přítomnosti novokřtěnců na Moravě
 • 00:09:59 omezena pouze na jejich komunitu.
 • 00:10:02 Domácí řemeslníci nedokázali
  nikdy nic takového vyrobit.
 • 00:10:19 Kromě hrnčířství
 • 00:10:20 vynikali
  také v dalších řemeslných oborech,
 • 00:10:23 ale nejenom řeneslných.
 • 00:10:25 Byli vynikající zemědělci.
 • 00:10:27 Především na jižní Moravě
  vynikali ve vinohradnictví,
 • 00:10:31 ale také třeba v lékařství.
 • 00:10:33 Známe jméno
  mikulovského novokřtěnského lékaře,
 • 00:10:35 Georga Zoubela,
 • 00:10:37 jterý byl v r. 1599 povolán
  do Prahy,
 • 00:10:40 na císařský dvůr Rudolfa II.
 • 00:10:42 V době,
  kdy tam vypukla morová epidemie.
 • 00:10:45 Tohle všechno způsobovalo,
 • 00:10:47 že novokřtěnci byli
  na panství moravských šlechticů
 • 00:10:49 vítáni.
 • 00:10:50 Protestantských i katolických,
  jak už jsem říkal.
 • 00:10:54 Oni sami označovali
  pobyt v 16. století na Moravě
 • 00:10:59 jako "zlatý věk?.
 • 00:11:01 Zlatou dobu novokřtěnců.
 • 00:11:03 Bohužel pro ně
  tato "zlatá doba? netrvala dlouho.
 • 00:11:07 Vlastně jenom do bitvy na Bílé Hoře
  v r. 1620,
 • 00:11:11 kdy se krátce po ní postarala
  vítězná rekatolizace o to,
 • 00:11:15 že v r. 1622 byli novokřtěnci
  z území Moravy vypovězeni.
 • 00:11:25 Morava 16. a počátku 17. století
 • 00:11:28 může klidně být nazývána
  šťastnou Moravou.
 • 00:11:32 Mikulov,
 • 00:11:33 který leží
  na samé jižní hranici Moravy,
 • 00:11:37 je spjat se jmény
  2 šlechtických rodů.
 • 00:11:40 Lichtenštejnů a Dietrichštejnů.
 • 00:11:43 První dietrichštejnský majitel
  mikulovského panství,
 • 00:11:47 Adam, a jeho syn,
 • 00:11:48 se o mikulovské panství
  starali opravdu ukázkovým způsobem.
 • 00:11:53 Zejména František ho pozvedl
  v podstatě na evropskou úroveň.
 • 00:11:58 František kardinál Dietrichštejn
  se narodil v Madridu
 • 00:12:02 v r. 1570.
 • 00:12:03 Ale své dětství
  prožil zde na Moravě, v Mikulově.
 • 00:12:07 Později studoval
  na jezuitských kolejích v Praze,
 • 00:12:10 v Římě,
 • 00:12:11 a stal se blízkým přítelem
  papeže Klementa VIII.,
 • 00:12:15 jehož byl tajným radou.
 • 00:12:17 A právě přátelství s papežem
  Klementem VIII. znamenalo,
 • 00:12:20 že se později stal
  olomouským biskupem
 • 00:12:23 a již ve svých 29 letech
  je kardinálem.
 • 00:12:27 Kardinál Dietrichštejn
  je spjat s celou řadou
 • 00:12:30 zakladatelských podniků
  v Mikulově.
 • 00:12:32 Byl to on,
 • 00:12:34 kdo pozval řád kapucínů
  sem do Mikulova,
 • 00:12:35 již v r. 1611.
 • 00:12:37 Pozval také řád piaristů,
 • 00:12:40 o několik let později.
 • 00:12:42 Nechal přebudovat mikulovský hrad
 • 00:12:44 v pozdně renesanční, manýristické
  sídlo evropské úrovně.
 • 00:12:47 Inicioval vznik
 • 00:12:49 kolegiátní kapituly
  u sv. Václava.
 • 00:12:51 Nechal postavit
  také první loretu v českých zemích.
 • 00:12:59 Loreta nebo také
  ?svatá chýška?, jak bývá nazývána,
 • 00:13:02 je domek,
  ve kterém přebývala Panna Maria,
 • 00:13:06 tyto domky,
 • 00:13:07 tyto ?svaté chýšky?
  se budovaly na různých místech.
 • 00:13:12 Zdá se,
 • 00:13:13 že právě mikulovská loreta
  je první zaapalskou loretou
 • 00:13:17 a podle ní
  se také budovaly ty další,
 • 00:13:21 třeba loreta pražská
  nebo i brněnská u kapucínů.
 • 00:13:38 Dnešní ditriechštejnská hrobka
  a její okolí
 • 00:13:41 má velmi starou historii.
 • 00:13:43 Zde nechal kardinál Dietrichštejn
  založit kapucínský klášter
 • 00:13:47 a v jeho těsné blízkosti loretu.
 • 00:13:49 Později zde vznikl
  kostel sv. Anny,
 • 00:13:52 jehož architektem byl Ital
  Giovanní Giacomo Tencala.
 • 00:13:56 Interiér kostela
 • 00:13:57 vyzdobil významný italský štukatér
  Giacomo Castelli.
 • 00:14:09 Později kostel vyhořel,
 • 00:14:10 stejně tak i loreta
  a černá madona,
 • 00:14:14 která se zde nacházela,
 • 00:14:16 byla převezena
  do kostela sv. Václava.
 • 00:14:19 Místo dlouho chátralo
  a v polovině 19. století
 • 00:14:22 zde Dietrichštejnové
  zbytky stavby přestavěli na hrobku.
 • 00:14:43 Nyní stojíme
  před kostelem sv. Václava,
 • 00:14:46 který právě v době kardinálově
 • 00:14:48 prošel pozdně renesanční,
  manýristickou přestavbou.
 • 00:14:52 Zde se nachází ?černá madona?,
 • 00:14:54 která byla přenesena sem,
  do kostela sv. Václava,
 • 00:14:58 po požáru lorety v r. 1784.
 • 00:15:08 Tak vystupujeme
  na Svatý kopeček u Mikulova.
 • 00:15:12 To je jedno
  z nejpřitažlivějších míst,
 • 00:15:14 v této oblasti,
 • 00:15:16 a když se podíváme
  na toto nádherné okolí,
 • 00:15:19 tak nás může napadnout,
  že jsme skoro v Itálii.
 • 00:15:24 Ten vhled do údolí,
  to je přece něco úžasného.
 • 00:15:29 Když byste přišli
  do severní Itálie,
 • 00:15:33 tak tam je také
  takový ?svatý kopeček?
 • 00:15:37 a snad prý podle tohoto vzoru
 • 00:15:40 kardinál Dietrichštejn
  také budoval tento kopeček.
 • 00:15:45 Je to místo skutečně duchovní.
 • 00:15:48 Lidé sem přicházejí také proto,
 • 00:15:50 aby načerpali
  určitou duchovní sílu.
 • 00:15:52 Ale to okolí,
  to je také něco úžasného
 • 00:15:55 a nádherného.
 • 00:15:59 Kaple sv. Šebestiána
  byla vybudována po r. 1622
 • 00:16:03 jako výraz poděkování
  za vysvobození z morové epidemie.
 • 00:16:13 Kaple několikrát vyhořela
  od zásahu bleskem.
 • 00:16:16 Podobně tomu bylo u zvonice.
 • 00:16:18 Neštěstí dovršily
  josefinské reformy,
 • 00:16:21 které r. 1786 kostel zrušily.
 • 00:16:25 Teprve koncem 19. století
  byly stavby znovu vzkříšeny
 • 00:16:29 a restaurovány.
 • 00:16:31 Na konci 2. světové války
  ovšem nastala zkáza
 • 00:16:34 téměř úplná.
 • 00:16:37 Dalších 50 let památky jen chátraly
 • 00:16:40 a obnovy se jim dostalo
  teprve po r. 1989.
 • 00:16:46 V r. 1626 byla
  na západním svahu Svatého kopečka
 • 00:16:50 zbudována stezka pro poutníky.
 • 00:16:54 Ta stezka je lemována kaplemi,
 • 00:16:57 tyto kaple nejsou
  klasické kaple křížové cesty,
 • 00:17:01 ale jsou to spíše kaple pašijové.
 • 00:17:05 Celá tato křížová cesta
  končí velkou kaplí,
 • 00:17:09 kaplí Božího hrobu
  nebo také kaplí Nanebevstoupení.
 • 00:17:15 Je to velmi krásná kaple
  v jeruzalémském slohu.
 • 00:17:28 Piaristický kostel
  sv. Jana Křtitele
 • 00:17:30 se nachází v místech,
 • 00:17:32 kde původně stávala
  špitáůní kaple ze 14. století.
 • 00:17:35 Kostel prošel zásadní přestavbou
  v 18. století.
 • 00:17:38 Na jeho výzdobě se zásadním
  způsobem
 • 00:17:41 podílel rakouský malíř Malberech.
 • 00:17:49 Mluvíme - li
  o italských vlivech v Mikulově,
 • 00:17:52 nesmíme zapomenout
  ani na piaristické gymnázium.
 • 00:17:54 Nechal ho založit
  kardinál Dietrichštejn v r. 1629
 • 00:17:58 a v r. 1631
  sem pozval řád piaristů.
 • 00:18:02 Bylo to první místo,
  kam piaristé přišli mimo Itálii.
 • 00:18:06 Gymnázium bylo vybaveno
  skvělou knihovnou
 • 00:18:09 a mělo celou řadu
  vynikajících pomůcek,
 • 00:18:12 matematických i fyzikálních,
 • 00:18:15 které dodnes tvoří
  jedny z hlavních sbírkových
 • 00:18:17 předmětů
 • 00:18:18 regionálního muzea v Mikulově.
 • 00:18:21 K absolventům gymnázia
  patřil mimojiné i přírodověc
 • 00:18:23 Jan Evangelista Purkyně
  nebo Mikuláš Adaukt Voigt,
 • 00:18:27 zakladatel vědecké numismatiky
  v českých zemích.
 • 00:18:32 Mentalita italských
  a našich katolíků,
 • 00:18:35 to je dost těžké srovnání.
 • 00:18:39 Protože Itálie je přece jen
  mnohem větší než ČR
 • 00:18:42 a oblasti v Itálii se
  od sebe dost liší,
 • 00:18:47 ať už je to jih nebo sever.
 • 00:18:51 Ale přece jenom
  určitou společnou linii
 • 00:18:54 bychom tam mohli hledat.
 • 00:18:56 Především Italové
  si vždycky říkají,
 • 00:18:58 že oni jsou tradiční katolíci.
 • 00:19:01 A i když nejsou katolíci na 100%,
 • 00:19:05 tak přece jenom ta návaznost
  na to křesťanství a ten pocit,
 • 00:19:09 že mají křesťanské kořeny,
  ten je velmi silný.
 • 00:19:14 Bohužel,
 • 00:19:15 to u nás není především
  v oblasti českého,
 • 00:19:19 ale i moravského pohraničí.
 • 00:19:22 Tam ta víra a křesťanství
  hodně utrpělo
 • 00:19:25 především v uplynulých letech,
  od 50. let do r. 1989.
 • 00:19:31 Ale myslím si,
 • 00:19:32 že v té víře
  se ani tak nejedná o kvantitu,
 • 00:19:36 jako spíše o kvalitu.
 • 00:19:38 A my v té naší oblasti zde
  musíme bojovat právě o tu kvalitu.
 • 00:19:43 Nepočítat tolik,
  ale především hledět
 • 00:19:46 na srdce člověka.
 • 00:20:25 Svatý kopeček je místo duchovní.
 • 00:20:28 Věřící se zde schází
  1. neděli v září,
 • 00:20:31 je to pouť,
  která přiláká mnoho lidí,
 • 00:20:35 a to nejenom lidí věřících.
 • 00:20:38 Přicházejí sem,
  aby se jednak občerstvili,
 • 00:20:41 protože ten pohled zde
  je skutečně velmi krásný,
 • 00:20:45 ta scenérie je úžasná.
 • 00:20:47 Ale ono je to místo
  především promodlené.
 • 00:20:50 A v dnešní době,
 • 00:20:51 kdy lidé mají tolik starostí
  a trápení,
 • 00:20:54 tak hledají takováto místa.
 • 00:20:56 Místa,
  kde by si mohli odpočinout
 • 00:20:59 a kde by mohli znovu načerpat
  duchovních sil.
 • 00:21:05 Skryté titulky:
  Hana Svanovská.
 • 00:21:24 .

Související