iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
30. 12. 2018
02:45 na ČT art

1 2 3 4 5

0 hlasů
1089
zhlédnutí

Rudolfínská sbírka

Fascinující sbírka habsburského císaře, která učinila z renesanční Prahy mekku umělců a dočkala se zkázy na konci třicetileté války.

11 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Rudolfínská sbírka

 • 00:00:11 -Výstavní letohrádek
  v areálu Pražského hradu
 • 00:00:15 nechal císař Ferdinand I.
  postavit pro svou manželku Annu.
 • 00:00:19 Netušil však,
 • 00:00:21 že v budoucnu nebude sloužit
  jen společenským zábavám,
 • 00:00:25 ale stane se,
  byť na krátkou dobu,
 • 00:00:27 jedním z prostorů shromažďující
  vzácná umělecká díla
 • 00:00:31 i astronomické přístroje.
 • 00:00:40 Díky císařovu
  stavebnímu podnikání
 • 00:00:43 mizely stopy po velkém požáru,
  který zničil Hrad v roce 1541.
 • 00:00:57 V sídle českých králů
  se však císař objevoval jen zřídka.
 • 00:01:01 Byl to až Ferdinandův vnuk
  Rudolf II.,
 • 00:01:05 který se zasloužil o to,
 • 00:01:07 že se Praha opět povznesla
  mezi významné evropské metropole.
 • 00:01:12 Pražský hrad skýtal ideální
  prostředí pro císařovy záliby,
 • 00:01:16 zájem o vědu, umění,
  sběratelství.
 • 00:01:23 Rudolf II. sezval do Prahy
  významné umělce,
 • 00:01:26 řemeslníky a vědce,
 • 00:01:28 a poskytl jim
  dobře vybavené dílny,
 • 00:01:31 aby se plně mohli věnovat
  své práci.
 • 00:01:33 Sbírky, které císař
  na Pražském hradě shromáždil,
 • 00:01:37 měly poskytovat
  co nejrozsáhlejší obraz světa.
 • 00:01:41 Obsahovaly všechno,
  co vytvořila příroda i člověk,
 • 00:01:45 a to jak svou dovedností,
  tak i talentem a uměním.
 • 00:02:12 Pomocí astronomických přístrojů
 • 00:02:15 odhalovali císařští astronomové
  Tycho Brahe a Johannes Kepler
 • 00:02:20 Rudolfovi II. záhady kosmu.
 • 00:02:22 Císař se zajímal především
 • 00:02:25 o vysvětlení vztahů světa
  k vesmíru,
 • 00:02:28 o spojení lidských osudů
  s pohyby nebeských planet.
 • 00:02:48 Mnoho přístrojů
  ke zkoumání nebeské oblohy
 • 00:02:51 a k nejrůznějším měřením
  vyráběl Erasmus Habermel.
 • 00:02:55 Jeho díla vynikají dokonalými tvary
 • 00:02:58 jen střídmě zdobenými
  charakteristickým dekorem.
 • 00:03:26 Velký zájem císaře
  o měření času
 • 00:03:29 uspokojovali
  vynikající tvůrci hodin.
 • 00:03:32 Umělecká hodnota přístrojů
 • 00:03:34 často přesahovala
  jejich hodnotu technickou.
 • 00:03:56 Císaře hodiny přitahovaly,
 • 00:03:58 neboť se jednalo o stroje
  odměřující neúprosně čas,
 • 00:04:03 kterému nebylo možno uniknout.
 • 00:04:05 Čas, vyplňovaný
  bezuzdnými projevy radosti,
 • 00:04:09 které rázem střídaly pocity
  nevyslovitelné úzkosti.
 • 00:04:13 Taková byla atmosféra doby,
  kterou žil,
 • 00:04:16 vzrušená epocha
  dohasínající renesance.
 • 00:04:24 Pro císaře pracovala
  celá plejáda vynikajících zlatníků
 • 00:04:29 ze všech koutů Evropy.
 • 00:04:31 Vyráběli zajímavé reliéfy,
  hodiny, šperky,
 • 00:04:35 nádoby užitkové i ozdobné.
 • 00:05:07 Podíleli se však
  i na složitých automatech,
 • 00:05:10 které se zdánlivě
  samovolně pohybovaly.
 • 00:05:14 Měly v divákovi vyvolat údiv
  nad dovedností svého tvůrce,
 • 00:05:18 především však pobavit,
  zaujmout svou neobvyklostí.
 • 00:06:01 Rudolf obdivoval také
  výrobky sklářů a řezačů kamene.
 • 00:06:54 Na svůj dvůr pozval
  i Kašpara Lehmanna,
 • 00:06:58 který jako jeden z prvních
  použil techniky řezání
 • 00:07:02 k výzdobě skleněných nádob.
 • 00:07:05 Avšak neuspokojil se jen tím.
 • 00:07:08 Své mistrovství,
 • 00:07:11 dokonalé zvládnutí
  obtížné techniky,
 • 00:07:13 demonstroval především
  na skleněné destičce,
 • 00:07:17 do které vyryl podobiznu
  saského kurfiřta.
 • 00:07:28 Nebylo žádným tajemstvím,
  že císař Rudolf II.
 • 00:07:31 je ochotný věnovat sběratelství
  spoustu peněz a času,
 • 00:07:35 a že svými rostoucími požadavky
  zaměstnává mnoho lidí.
 • 00:07:39 Císařští vyslanci
  měli za úkol nakupovat sochy,
 • 00:07:43 obrazy, klenoty, drahé kameny.
 • 00:07:45 Různí agenti sháněli po Evropě
  pro pražský dvůr
 • 00:07:49 informace
  o uměleckých pokladech,
 • 00:07:52 které by bylo možno získat
  pro císaře.
 • 00:07:54 Díky takovým nákupům
 • 00:07:57 se Rudolfovy sbírky
  staly slavnými v celé Evropě.
 • 00:08:01 České země,
  bohaté na naleziště drahých kamenů,
 • 00:08:04 poskytovaly dostatek materiálu
  pro glyptiky,
 • 00:08:07 řezáče kamenů.
 • 00:08:09 Pracovali také technikou
  pietra dura.
 • 00:08:12 Vytvářeli mozaiky složené
 • 00:08:14 z tenkých leštěných destiček
  z polodrahokamů.
 • 00:08:17 Touto technikou,
 • 00:08:19 kterou do Prahy přinesli
  bratři Castrucciové z Florencie,
 • 00:08:23 se zhotovovaly
  nejen nádherné stoly a kabinety,
 • 00:08:27 ale i obrazy,
 • 00:08:29 jejichž předlohami byla díla
  rudolfínských malířů.
 • 00:08:33 Hlavním Rudolfovým zájmem
  však bylo malířství.
 • 00:08:36 Na císařském dvoře
  se shromáždila
 • 00:08:39 početná skupina umělců
  z celé Evropy,
 • 00:08:42 z nichž nejvýznamnější byl
  Bartholomeus Spranger.
 • 00:08:57 Ve svých obrazech ukazoval
  nejen krásu lidského těla
 • 00:09:01 v elegantně naaranžovaných pózách,
 • 00:09:04 ale doplňoval ji
  i krásnými předměty,
 • 00:09:07 podobnými těm,
  které poznal v císařských sbírkách.
 • 00:09:11 Nádherné šperky,
 • 00:09:14 výrobky dvorních
  uměleckých řemeslníků,
 • 00:09:17 zdobí Spící Venuši
  Dircka de Quade van Ravesteyna.
 • 00:09:22 Galerie však nesestávala
  jen z děl rudolfínských malířů.
 • 00:09:26 Obsahovala na tři tisíce obrazů
  vynikajících italských,
 • 00:09:31 nizozemských
  a německých umělců.
 • 00:09:34 Dürerovu Růžencovou slavnost
  koupil Rudolf II. za značnou částku
 • 00:09:39 z kostela svatého Bartoloměje
  v Benátkách.
 • 00:09:42 Dürerovo slavné dílo
 • 00:09:45 neslo z Benátek přes Alpy
  několik silných mužů,
 • 00:09:48 aby při transportu
  neutrpělo újmu otřesy a nárazy.
 • 00:10:04 Rudolf II. žil ve strachu
  před hrozícím tureckým nebezpečím.
 • 00:10:09 Toužil po míru, klidu, hojnosti,
 • 00:10:12 po tom,
  aby vzkvétalo umění a vědy,
 • 00:10:16 aby moudrost a rozvaha
  zvítězily nad fúrií boje,
 • 00:10:20 jak ukazuje Ravesteynova alegorie
  z pražské Národní galerie.
 • 00:10:33 Unavený císař,
 • 00:10:35 nemocný a zklamaný ctižádostivými
  příbuznými,
 • 00:10:40 zemřel 20. ledna 1612.
 • 00:10:42 Vyčítali mu nerozhodnost
  v politickém rozhodování,
 • 00:10:46 přílišnou toleranci,
  malý zájem o vládu.
 • 00:10:49 Rovnováha sil,
 • 00:10:51 kterou se snažil udržet mezi
  stranou katolíků a protestantů,
 • 00:10:55 skončila jeho smrtí.
 • 00:10:57 Potom již nikdo nedokázal zabránit
  nesmyslnému válčení.
 • 00:11:01 Stavidla třicetileté války
  se otevřela.
 • 00:11:04 Mekka umělců v srdci Evropy
  zanikla.
 • 00:11:08 Švédská vojska odvezla z Prahy
  všechny vzácné poklady,
 • 00:11:12 které byly v císařském paláci
  k dosažení.
 • 00:11:15 Zkáza rudolfínských sbírek
  byla dovršena
 • 00:11:18 na samém konci třicetileté války.
 • 00:11:26 Skryté titulky: M. Čumpelíková,
  Česká televize 2018.

Související