iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
20. 5. 2010
19:25 na ČT1

1 2 3 4 5

11 hlasů
7416
zhlédnutí

Černé ovce

Územní plán — Zlato nezlato

13 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Černé ovce

 • 00:00:18 Chránit přírodu je nutné.
  A někteří lidé jsou za to placeni.
 • 00:00:23 Ale kde končí jejich oprávněné
  požadavky a začíná šikana?
 • 00:00:27 Vítejte u ČERNÝCH OVCÍ.
  A co nás čeká?
 • 00:00:29 Chtěli žít v přírodě
  a starat se o ni.
 • 00:00:32 Místo toho marně obíhají úřady.
 • 00:00:34 Varování před podvodníky. Zastaví
  nás na silnici a oberou o peníze.
 • 00:00:40 Manželé Štáglovi založili
  ovocný sad a ekofarmu.
 • 00:00:43 K tomu je ale nutný taky dům
  a technické zázemí.
 • 00:00:46 Ochránci krajiny ale se stavbou
  domu v daném místě nesouhlasili.
 • 00:00:51 A tak Štáglovým začaly krušné časy.
 • 00:00:54 Podstatou je, že nemůžeme
  pečovat o krajinu.
 • 00:00:57 Je škoda, že i zde jsou lidé,
  kteří by u nás rádi pracovali,
 • 00:01:02 a nemůžeme jim nic nabídnout, nemáme
  tady ani obyčejný suchý záchod.
 • 00:01:06 Manželé Jiří a Katarína Štáglovi
  z České Lípy si v prosinci 2002
 • 00:01:10 koupili pozemky v obci Stružnice
  a založili tam
 • 00:01:13 ovocný sad a ekofarmu
 • 00:01:15 O sad se musí každodenně starat,
  a tak se rozhodli,
 • 00:01:18 že si u něj postaví
  technické zázemí a rodinný dům.
 • 00:01:21 Ten dům je nezbytnou podmínkou.
 • 00:01:24 Ekofarmu máme evidovanou
  a provozujeme ji,
 • 00:01:27 tak ji musíme spravovat.
 • 00:01:28 Musíme tady bydlet, nemůžu si sundat
  kravatu každý den, navléct holinky
 • 00:01:33 a jet do sadu,
  to není technicky možné.
 • 00:01:35 Sad se nachází na okraji Chráněné
  krajinné oblasti České středohoří,
 • 00:01:40 v jeho poslední, takzvané
  4. zóně ochrany.
 • 00:01:42 Přesto správa CHKO se stavbou domu
  přímo v sadu nesouhlasila
 • 00:01:46 a doporučila Štáglovým,
  aby si koupili pozemky pod sadem.
 • 00:01:50 Ty jsou ve stejné zóně ochrany,
  územní plán obce Stružnice
 • 00:01:53 je však určuje k zástavbě.
 • 00:01:55 My jsme mysleli, že koupíme parcelu,
  kde se dá stavět, a postavíme.
 • 00:01:59 To bylo před třemi lety.
 • 00:02:01 Obec Stružnice se stavbou rodinného
  domu bez problémů souhlasila.
 • 00:02:05 Dům ale Štáglovi nepostavili
  dodnes. Proč?
 • 00:02:08 Stavební úřad postupoval v souladu
  se zákonem a na základě zamítavého
 • 00:02:14 stanoviska CHKO České středohoří
  vydal zamítavé stanovisko.
 • 00:02:18 Proč správa CHKO
  se stavbou nesouhlasí?
 • 00:02:20 Vždyť pozemky ke stavbě Štáglovým
  přímo doporučila.
 • 00:02:24 Pokud se jedná o toto území,
  tak principielně se podle názoru
 • 00:02:29 správy CHKO na něm stavět může.
 • 00:02:32 Je určeno k výstavbě obydlí
  venkovského charakteru.
 • 00:02:35 Pokud se jedná o manžele Štáglovy,
  tak jsme vyslovili nesouhlas
 • 00:02:39 s umístěním rodinného domu
  na pozemku v poloze, kterou
 • 00:02:43 preferovali manželé Štáglovi.
 • 00:02:45 To neznamená, že nesouhlasíme
  kategoricky s výstavbou.
 • 00:02:48 Jedná se pouze o vhodné posunutí
  domu na tom pozemku tak,
 • 00:02:52 aby byl respektován
  ulicový charakter zástavby.
 • 00:02:55 Přesněji řečeno - správa chráněné
  krajinné oblasti napsala,
 • 00:02:59 že Štáglovi stavět mohou,
  ale pouze 7 metrů od cesty,
 • 00:03:02 tak aby domy vytvářely ulice.
 • 00:03:05 To ale stavebníci nechtějí.
  A mají k tomu hned několik důvodů.
 • 00:03:08 Tam se drží voda, je tam skladiště,
  je tam skládka nějakého odpadu.
 • 00:03:13 Druhá věc je, že když jsme koupili
  pozemek, kde se může stavět
 • 00:03:16 na celém území, tak nevidíme důvod,
  proč by nám CHKO říkalo,
 • 00:03:20 jestli máme stavět tady nebo tam.
  Podle mě to není v pravomoci CHKO.
 • 00:03:25 V listopadu 2008 podali
  manželé Štáglovi
 • 00:03:27 proti zamítavému rozhodnutí
  stavebního úřadu odvolání.
 • 00:03:31 Mimo jiné uvádějí, že správa CHKO
  omezuje jejich vlastnická práva.
 • 00:03:35 Krajský úřad dal stanovisko
  správy CHKO prošetřit
 • 00:03:38 ministerstvu životního prostředí.
 • 00:03:41 To za tři měsíce závazné stanovisko
  správy CHKO zrušilo.
 • 00:03:46 Ministerstvo životního prostředí
  zrušilo rozhodnutí správy CHKO,
 • 00:03:50 protože bylo vydáno s podmínkou,
  která by změnila
 • 00:03:53 celý ten stavební záměr.
 • 00:03:55 A požadovalo po správě CHKO
  vydat rozhodnutí,
 • 00:03:58 buď kladné nebo záporné.
 • 00:04:00 Měli se k tomu vyjádřit,
  ale neměli upřesňovat,
 • 00:04:03 -kde ten dům může být
  a kde by neměl být.-Ano.
 • 00:04:06 Tak v dubnu 2009 správa CHKO vydává
  stanovisko nové, jednoznačné.
 • 00:04:10 S vydáním územního rozhodnutí
  o umístění rodinného domu
 • 00:04:13 Štáglových nesouhlasí.
 • 00:04:15 Toto stanovisko správy CHKO
  je pro stavební úřad závazné.
 • 00:04:18 Stanovisko správy chráněné krajinné
  oblasti je v tomto případě
 • 00:04:22 takzvaným stanoviskem dotčeného
  orgánu státní správy.
 • 00:04:27 A závazné je právě proto,
  že stavební úřad je jím vázám
 • 00:04:31 a nemůže se od něj odchýlit.
 • 00:04:33 Správa CHKO trvá na svém.
 • 00:04:34 Dům si Štáglovi na svém pozemku
  postavit mohou,
 • 00:04:38 ale pouze 7 metrů od cesty.
 • 00:04:39 Problém spočívá v umístění
  toho rodinného domu.
 • 00:04:44 Doporučovali bychom posunout
  rodinný dům do nižší polohy
 • 00:04:47 na tom pozemku, ne trvat
  na poloze nejvyšší.
 • 00:04:50 Ono není až tak rozhodující,
  jestli ten rodinný dům bude
 • 00:04:54 umístěn od okraje té místní
  komunikace 7, 10 nebo 12 metrů,
 • 00:04:58 to je otázka vyjednávání.
 • 00:05:00 Každopádně je tam potřeba dodržet
  rámcově ulicovou strukturu obce.
 • 00:05:04 Tam je ještě rozpor s územním
  plánem, kde se píše,
 • 00:05:07 že tam je zástavba rozvolněná.
 • 00:05:09 A vy říkáte,
  že tam je zástavba ulicová.
 • 00:05:12 Na to nemohu reagovat, protože
  územní plán nemám před sebou,
 • 00:05:15 a domnívám se,
  že takto to tam není formulováno.
 • 00:05:18 Jak je to tedy v územním plánu?
 • 00:05:21 Na druh zástavby v předmětném území
  jsme se zeptali přímo jeho autorky.
 • 00:05:25 Nám na CHKO říkali, že v okolí
  území, kde oni chtějí stavět,
 • 00:05:29 je ulicová zástavba, a proto trvají
  na ulicové zástavbě.
 • 00:05:34 To opravdu není, ulicová zástavba
  tady skutečně není.
 • 00:05:38 Ulicová zástavba je v centru
  obce Jezvé, kolem kostela.
 • 00:05:42 Dále následují stodoly.
 • 00:05:46 A tohle už je prostor záhumenní,
  kde je navržena plocha
 • 00:05:50 pro výstavbu, ale už by ta zástavba
  neměla být ulicová,
 • 00:05:54 ani to není žádoucí.
 • 00:05:58 Tady už by měla jít zástavba
  do prostoru krajiny.
 • 00:06:04 Je jistě dobře, že se správa CHKO
  ke stavbě domu vyjadřuje.
 • 00:06:08 Jak je ale patrné, její hlavní
  argument pro zamítnutí stavby -
 • 00:06:12 - tedy ulicová zástavba -
  není podle autorky územního plánu
 • 00:06:16 na místě. Štáglovi se proto
  odvolali na krajský úřad.
 • 00:06:19 Ten ale odvolání zamítl.
 • 00:06:21 Štáglovi byli bezradní, prý hlavně
  proto si v prosinci 2009 nechali
 • 00:06:25 bez stavebního povolení vylít
  základové pásy rodinného domu.
 • 00:06:29 Tím ale nic nevyřešili, spíše
  naopak, dostali vysokou pokutu.
 • 00:06:33 Jak mohou postupovat dál?
 • 00:06:35 Jediné, co je možno v tomto případě
  asi dělat, je bránit se
 • 00:06:40 proti tomu závaznému stanovisku.
 • 00:06:42 Ještě donedávna platilo,
  protože to není vlastně rozhodnutí,
 • 00:06:46 chybí tam i poučení odvolání,
  že tato stanoviska
 • 00:06:49 byla nepřezkoumatelná.
 • 00:06:50 Nejvyšší správní soud ale v roce
  2008 judikoval, že se jedná těmito
 • 00:06:55 závaznými stanovisky o takový zásah
  do individuálních práv občanů,
 • 00:06:59 že by neměly být vyloučeny
  ze soudní ochrany.
 • 00:07:02 Nejvyšší správní soud
  tedy připustil i žalobu
 • 00:07:05 proti těmto závazným stanoviskům.
 • 00:07:07 Samozřejmě člověka někdy popadnou
  i takové ty černé myšlenky -
 • 00:07:11 vždyť to můžeme pokácet, zas o tolik
  nejde a CHKO bude mít radost.
 • 00:07:14 Budou tu zase sekat traktory trávu
  a lidé tu nebudou,
 • 00:07:18 ale to mi připadá docela smutné.
 • 00:07:23 Pozor na podvodníky.
  Jsou čím dál vynalézavější.
 • 00:07:26 Například nás stopnou na silnici
  s tím, že se dostali do problémů.
 • 00:07:30 Chtějí půjčit peníze a za to nás
  zahrnou zlatými šperky.
 • 00:07:34 Teprve doma zjistíme, že zlato
  je kočičí. Jenom zamňoukat.
 • 00:07:37 Skutečně mě mrzí, že v dnešní době,
  když chcete někomu pomoct,
 • 00:07:41 tak vás ten druhý člověk podvede.
 • 00:07:45 Vladimíra Doležalová z Prahy
  jela v sobotu dopoledne
 • 00:07:49 Průmyslovou ulicí.
 • 00:07:52 A všimla jsem si auta.
 • 00:07:54 U něho stál člověk, který na mě
  gestikuloval, abych zastavila.
 • 00:07:58 A tak zastavila a vyšla z auta ven.
 • 00:08:02 Mluvil německy
  a částečně jsem mu rozuměla.
 • 00:08:05 Pochopila jsem, že mně vysvětluje,
  že má kartu, kterou má nějak
 • 00:08:10 porouchanou, byla sobota,
  a že potřebuje nutně částku
 • 00:08:15 3 000 Kč na cestu, aby dojel domů.
 • 00:08:19 Paní Doležalová chvíli váhala
  a nakonec se rozhodla, že pomůže.
 • 00:08:25 Uměla jsem si představit,
  že by taková situace
 • 00:08:28 mohla kdykoliv potkat mě.
 • 00:08:30 Takže ty 3 000 Kč jsem mu dala
  s tím, že mi je pošle.
 • 00:08:34 Dal mi vizitku.
 • 00:08:35 Na ní stálo, že muž je manažerem
  německé firmy z Dortmundu.
 • 00:08:39 Protože vypadal velmi slušně,
  neměla paní Doležalová pochybnosti.
 • 00:08:43 Chtěla jsem mu dát adresu, jenomže
  on začal sundávat z krku zlato,
 • 00:08:48 z rukou prsteny a nabízel mi je.
 • 00:08:50 Když jsem mu dávala ty peníze
  a vzala peněženku, tak si všimnul,
 • 00:08:55 že těch peněz tam náhodou mám víc.
 • 00:08:57 Takže začal vysvětlovat,
  že potřebuje víc peněz,
 • 00:09:00 přivolal další dva spolujezdce,
  kteří mi taky začali nosit řetězy,
 • 00:09:05 sundávali je z krku, prsteny.
 • 00:09:07 Až jsem najednou držela v ruce
  hromadu zlata.
 • 00:09:12 Paní Doležalová žádné zlato
  nechtěla, bránila se, že ne,
 • 00:09:15 ale nakonec dala cizinci
  veškeré peníze z peněženky.
 • 00:09:20 Já jsem mu je dala i z toho důvodu,
  protože najednou vedle mě stáli
 • 00:09:25 tři chlapi, udělal i takový pokus
  mi sáhnout do peněženky.
 • 00:09:29 Já jsem si uvědomila, že mi ji můžou
  kdykoli vytrhnout a odjet,
 • 00:09:33 takže jsem jim to dala.
 • 00:09:34 Než se vzpamatovala, nastoupili
  cizinci do auta značky BMW
 • 00:09:38 a byli pryč.
  Celkem přišla o 15 000 Kč.
 • 00:09:41 Proto se paní Doležalová
  obrátila na naši redakci.
 • 00:09:44 My jsme údajné zlato odnesli
  do Puncovního úřadu v Praze,
 • 00:09:48 kde podrobně šperky prozkoumali
  a zjistili jejich složení.
 • 00:09:52 Donesli jste nám docela hezké
  předměty, ale bezcenné,
 • 00:09:56 protože jak jsme vyzkoušeli,
  tak řetízek i prstýnek
 • 00:10:01 a všechny tyto řetízky jsou
  z mosazi, z obecného kovu.
 • 00:10:05 Přitom na všech špercích
  je jakýsi punc.
 • 00:10:07 To je důležitá informace.
 • 00:10:09 Ne všechno, co je vyraženo
  v prstýncích nebo na předmětech,
 • 00:10:13 jsou puncy.
 • 00:10:14 Puncem je pouze státní punc, státní
  značka, která je registrovaná,
 • 00:10:19 kterou tam může dát
  jenom puncovní úřad.
 • 00:10:21 Už před rokem v Praze a okolí
  docházelo k podobným podvodům.
 • 00:10:25 Zhruba v květnu roku 2009
  jsme zaznamenali osoby,
 • 00:10:31 které na pražském okruhu
  zastavovaly vozidla
 • 00:10:34 a nabízely, že mají poruchu
  a že za zlato, které mají,
 • 00:10:37 tak vymění peníze.
 • 00:10:39 Tehdy se policii podařilo pachatele
  trestné činnosti identifikovat.
 • 00:10:44 Dnes jsou tady znovu,
  jiní a velmi přesvědčiví.
 • 00:10:47 Podle policie určitě nejde
  o ojedinělý případ.
 • 00:10:50 Ve většině těch případů jsou
  slušně oblečeni, nebudí dojem,
 • 00:10:54 že by měli být nějakým
  způsobem podezřelí.
 • 00:11:00 Osloví nás s tím, že měli nějakou
  nehodu a potřebují pomoc.
 • 00:11:04 Pokud ten člověk nám začne výměnou
  nabízet např. zlaté řetězy
 • 00:11:08 anebo různé přívěsky,
  které má na těle, už to by nám mělo
 • 00:11:12 napovědět, že není něco v pořádku.
 • 00:11:15 Pokud byl řidič ubezpečen, že se
  jedná o zlato, a ve skutečnosti
 • 00:11:20 se o zlato nejednalo,
  jedná se o trestný čin podvodu
 • 00:11:23 a je namístě podat trestní oznámení.
 • 00:11:26 Ovšem k tomu, aby pátrání policie
  mělo nějaký úspěch, je zapotřebí
 • 00:11:30 umět cizince popsat
  a mít aspoň registrační značku.
 • 00:11:33 To paní Doležalová neměla.
 • 00:11:35 Bylo to všechno tak nečekané,
  tak rychle se to seběhlo,
 • 00:11:39 že najednou byli pryč.
 • 00:11:41 Pokud vystoupíme z vozidla,
  měli bychom jej řádně zabezpečit,
 • 00:11:44 tzn. uzamknout.
 • 00:11:46 Pokud ten člověk skutečně
  potřebuje pomoc, poznáme to
 • 00:11:49 asi během několika minut.
 • 00:11:51 Není problémem takovému člověku
  zavolat např. asistenční službu.
 • 00:11:55 A pokud už chcete pomoci, buďte
  opatrní, protože podvodníci mohou
 • 00:11:59 být v případě neúspěchu agresivní,
  a ihned raději zavolejte linku 158.
 • 00:12:04 Že peníze už neuvidím,
  s tím jsem se smířila,
 • 00:12:07 ale na Českou televizi jsem se
  obrátila hlavně proto,
 • 00:12:10 abych varovala další lidi,
  aby nenaletěli jako já.
 • 00:12:16 Na Prostějovsku je asi něco
  ve vzduchu. Rodí se tam samí obři.
 • 00:12:20 Tito novorozenci totiž váží
  okolo 3 000 kilogramů.
 • 00:12:23 To musejí maminky
  asi hodně posilovat.
 • 00:12:26 Děkujeme a tričko posíláme Barboře
  Moukové z Horního Štěpánova.
 • 00:12:31 Z ČERNÝCH OVCÍ je to všechno.
 • 00:12:33 Zítra se v těch BÍLÝCH vrátíme
  k případu sluchově postižené
 • 00:12:37 slečny, která chtěla
  absolvovat autoškolu.
 • 00:12:39 Mějte se hezky
  a s Vladem Štanclem na viděnou.
 • 00:12:44 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2010

Související