iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
1. 3. 2005
14:55 na ČT2

1 2 3 4 5

0 hlasů
35
zhlédnutí

Nedej se

(Nedej se!)

Labské údolí – jezy

Nový systém pravidel pro ochranu přírodně cenných lokalit Natura 2000, který byl schválen Evropskou unií, má pomoci zachovat ekologickou stabilitu napříč jednotlivými státy. Tuzemský vládní návrh, který však představuje pouhých 17 % území původní navržené lokality, je zcela nedostatečný,

18 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Nedej se

 • 00:00:30 Že ochrana životního prostředí
  není jen rozmarem jednotlivců
 • 00:00:34 či nadšené skupiny milovníků
  přírody, ví snad dnes už každý.
 • 00:00:39 Dlouho je už zřejmé,
  že systémy ekologické stability
 • 00:00:43 mají nadnárodní charakter
  a že se jejich zachování neobejde
 • 00:00:47 bez spolupráce jednotlivých států,
  zaměřené k jejich ochraně.
 • 00:00:52 Evropská unie v reakci na toto
  poznání přišla před sedmi lety
 • 00:00:56 s pokusem zmapovat
  cenná území v Evropě
 • 00:01:00 a zřídit nad nimi ochrannou síť
  jasných pravidel.
 • 00:01:03 Dnes je systém na světě
  a nazývá se Natura 2000.
 • 00:01:09 Vlády členských států měly za úkol
  nejen tato pravidla zapracovat
 • 00:01:13 do zákonů jejich země,
  ale také po podrobném průzkumu
 • 00:01:17 přírodního bohatství
  vytvořit národní seznamy
 • 00:01:21 jednotlivých území
  pro zařazení do tohoto systému.
 • 00:01:27 Agentura ochrany přírody a krajiny
  České republiky,
 • 00:01:34 konkrétně středisko Ústí nad Labem
  navrhlo do národního seznamu
 • 00:01:37 celkem 68 lokalit
  podle Směrnice o stanovištích.
 • 00:01:40 Jednou z těchto lokalit
  je lokalita Labské údolí,
 • 00:01:45 která byla po schválení vládou
  silně redukována
 • 00:01:50 a její hranice velmi
  razantním způsobem upraveny.
 • 00:01:55 Náš původní návrh
  předpokládal lokalitu,
 • 00:01:58 která se táhne severojižním směrem
  od města Lovosice
 • 00:02:04 až po státní hranici se Spolkovou
  republikou Německo ve Hřensku.
 • 00:02:10 Celková rozloha lokality,
 • 00:02:13 která je zde znázorněna
  zelenou barvou,
 • 00:02:16 představuje zhruba
  85 kilometrů čtverečních
 • 00:02:19 a táhne se podél řeky Labe
  v délce 60 kilometrů.
 • 00:02:23 Tato lokalita obsahuje
  velmi cenná území
 • 00:02:27 nejen z hlediska národního, ale
  především z hlediska evropského.
 • 00:02:31 Celá tato lokalita byla navržena
  jako lokalita komplexní.
 • 00:02:35 To znamená, že obsahuje lokality
  jak chráněných druhů živočichů,
 • 00:02:41 tak chráněných druhů rostlin
  a vybraných typů stanovišť.
 • 00:02:45 Vládní návrh, který představuje
  pouhých 17 procent území
 • 00:02:50 původní navržené lokality,
  je zcela nedostatečný,
 • 00:02:54 protože ve své podstatě
  odporuje Směrnici o stanovištích,
 • 00:03:00 což je základní předpoklad
  pro naplnění smyslu Natury 2000.
 • 00:03:06 Podle evropských směrnic nemůže být
  lokalita z návrhu vyřazena
 • 00:03:10 z jiných než odborných důvodů.
  Pro lokalitu Dolní Labe
 • 00:03:17 žádný takový odborný důvod není.
  To rozhodnutí bylo politické.
 • 00:03:20 Nám v této chvíli nezbývá,
  než se prostřednictvím stížnosti
 • 00:03:24 obrátit na Evropskou komisi
  a usilovat o změnu toho rozhodnutí.
 • 00:03:29 Co očekáváte, že se stane?
 • 00:03:32 Evropská komise má možnost
  se obrátit na členský stát dopisem.
 • 00:03:37 Požádat ho o vysvětlení.
  Po druhém varovném dopisu
 • 00:03:40 pak už Evropská komise může podat
  žalobu u Evropského soudního dvora.
 • 00:03:44 Takové případy už byly souzeny
  a vždy se jednoznačně potvrdilo,
 • 00:03:48 že jiné než odborné důvody
  pro vyřazení lokality
 • 00:03:52 nesmí být zohledněny.
 • 00:03:54 Dovedete si představit, že by mohl
  náš stát nějak argumentovat
 • 00:03:57 ve prospěch svého rozhodnutí?
 • 00:04:00 Ty odborné důvody jsou nesporné.
  byla navržena lokalita,
 • 00:04:05 která zahrnuje 60 kilometrů
  toku dolního Labe
 • 00:04:09 s výskytem jediného původního
  poddruhu bobra v České republice,
 • 00:04:15 chránící lososa. Tato lokalita byla
  zkrácena na pouhých 6 kilometrů.
 • 00:04:20 Hranice je přesně tam, kde končí
  navrhovaný jez v Prostředním Žlebu.
 • 00:04:25 Čili je naprosto zjevné,
  že ten důvod byl
 • 00:04:29 usnadnit schvalování této stavby.
 • 00:04:32 Bylo to rozhodnutí
  jednoznačně politické.
 • 00:04:35 Neschválení Natury 2000 tak,
  jak bylo navrženo,
 • 00:04:42 je vyvrcholení snah této vlády
  prosadit stavbu jezu
 • 00:04:44 na dolním toku Labe.
  To je zcela zjevné.
 • 00:04:47 Ze 60 navržených kilometrů
  uznala jenom 10,
 • 00:04:51 a to přesně těch 10,
  které končí pod zamýšleným jezem.
 • 00:04:55 To znamená celý ten úsek,
  kde se ty jezy mají stavět,
 • 00:04:59 vypadl z Natury 2000.
  To je skandální věc,
 • 00:05:03 protože je jasné,
  že byť vláda ještě neřekla
 • 00:05:08 ano jezům, tak toto je příprava.
 • 00:05:12 Konec roku 2004 přinesl v tom
  případu dvě protikladná rozhodnutí.
 • 00:05:17 Ministerstvo životního prostředí
  odmítlo odvolání
 • 00:05:20 Ředitelství vodních cest
  a města Děčína
 • 00:05:24 proti neudělení výjimky ze Zákona
  na ochranu přírody a krajiny.
 • 00:05:27 A dva týdny nato vláda neschválila
  tuto lokalitu do soustavy Natura.
 • 00:05:34 Považuji to za neúspěch
  ministerstva životního prostředí.
 • 00:05:38 Ministerstvo životního prostředí
  pro tu stavbu neudělilo výjimku
 • 00:05:44 a nadále trvá na tom, že projekt
  je v této podobě nepřijatelný.
 • 00:05:47 Ministerstvo dopravy navrhovalo,
  aby byl z území Natury
 • 00:05:50 vyčleněn celý Labský kaňon.
  To ovšem bylo pro ministerstvo
 • 00:05:53 životního prostředí nepřijatelné,
  a proto prosadilo,
 • 00:05:56 aby se tam dostaly
  alespoň ty nejcennější části.
 • 00:05:59 Z hlediska
  nejen odborných poznatků,
 • 00:06:05 ale z hlediska evropského fenoménu,
  kterým Labe je,
 • 00:06:08 je právě Labské údolí prioritní
  lokalitou našeho národního seznamu.
 • 00:06:14 Je škoda, že na rozdíl
  od návrhu na německé straně,
 • 00:06:19 který zahrnuje Labské údolí
  v délce 300 kilometrů,
 • 00:06:24 na naší straně vláda schválila
  pouze 6 kilometrů Labského údolí.
 • 00:06:31 Z 68 lokalit, které byly navrženy
  v Ústeckém kraji,
 • 00:06:36 byly všechny schváleny,
  kromě lokality Labské údolí.
 • 00:06:42 Nevím přesně, kolik bylo navrženo
  lokalit pro sever,
 • 00:06:47 nicméně v celorepublikovém měřítku
  bylo navržených lokalit 884.
 • 00:06:50 Z toho vláda schválila 864.
 • 00:06:52 Ministerstvo to považuje
  za poměrně slušný úspěch.
 • 00:06:55 Je pravda, že se bohudík většinu
  území soustavy Natura 2000
 • 00:07:02 podařilo prosadit ve vládě.
  A tento konkrétní příklad
 • 00:07:05 je smutným případem, protože
  z toho fenomenálního údolí,
 • 00:07:10 kterým bezesporu kaňon Labe je,
  si zaslouží ochranu celá část,
 • 00:07:15 nikoliv jen vybrané části.
 • 00:07:18 Tím se oslabuje ochranný stupeň
  fenoménu celého kaňonu.
 • 00:07:24 Natura 2000 v údolí Labe
  by měla dostat přednost,
 • 00:07:28 protože to je dlouhodobá hodnota.
  A v případě úvahy
 • 00:07:33 o zlepšení splavnosti na Labi
  můžeme diskutovat o jiném řešení,
 • 00:07:39 které samozřejmě musí doznat
  kvalitativního posunu
 • 00:07:43 ve směru menších plavidel,
  protože Labe je sice velkou řekou,
 • 00:07:48 ale ne v České republice.
 • 00:07:50 Samozřejmě že se bude posuzovat
  vliv toho projektu na lokality
 • 00:07:56 Natury 2000, ať už stavba leží
  přímo v naturovém území, nebo ne.
 • 00:08:00 A tady číhá nebezpečí pro unikátní
  přírodu Polabí.
 • 00:08:04 Přestože jsou pro ministerstvo
  jezy nepřijatelným projektem,
 • 00:08:09 nebude už konečné rozhodnutí
  o této věci v jeho kompetenci.
 • 00:08:13 Dnes výjimky v oblasti ochrany
  životního prostředí uděluje vláda.
 • 00:08:17 Ta dala svým odmítnutím zařadit
  Polabí do Natury 2000 jasně najevo,
 • 00:08:23 že jezy stavět chce.
  Je tedy jen otázkou času,
 • 00:08:27 kdy za bezmocného přihlížení
  ministerstva životního prostředí
 • 00:08:30 budou jezy postaveny.
 • 00:08:33 K pravomoci rozhodnout
  dopomohli vládě její poslanci.
 • 00:08:37 Nám se nepodařilo vysvětlit
  většině poslanců v parlamentu,
 • 00:08:44 že tato věc je nesmyslná
  hned ze dvou hledisek.
 • 00:08:47 Za prvé vláda
  není žádný správní úřad,
 • 00:08:50 který by měl cosi rozhodovat,
  včetně režimu výjimek.
 • 00:08:54 Druhá věc je, že to je nesprávné
  i z hlediska fungování,
 • 00:08:58 protože se u vlády setkávají
  i výjimky zcela neporovnatelné.
 • 00:09:02 Když to hodně přeženu, tak od
  procházky v přírodní rezervaci
 • 00:09:06 mimo cesty až po takové projekty,
  jako je výstavba jezů na Labi.
 • 00:09:11 A postoj vlády k rozsahu chráněného
  území Natura 2000 v oblasti Labe
 • 00:09:17 naznačuje, že vůle prosadit ty jezy
  tady je a to nebezpečí trvá.
 • 00:09:24 To je pořád stejný problém.
  To je ukázkový případ toho,
 • 00:09:29 jak se vláda, ústavní činitelé
  i ti lokální gubernátoři
 • 00:09:33 chovají k přírodě
  a k zájmům lidí obecně.
 • 00:09:38 Někde se staví nesmyslně aquapark
  jenom proto, že tam je poslanec,
 • 00:09:43 který tam má známého starostu
  a postaví tam za desítky milionů
 • 00:09:46 zařízení, který zničí kus přírody
  a nikdo ho nevyužije.
 • 00:09:50 Někdo zase vybombarduje památky
  v Praze, aby tam mohl postavit
 • 00:09:54 podzemní garáže proto,
  že to někdo zaplatí.
 • 00:09:58 Včetně radních, kteří to odmávnou.
  A tady to je podobný.
 • 00:10:02 Tady někdo potřebuje zabetonovat
  kus řeky, protože má firmu,
 • 00:10:06 která vyrábí beton
  a má ty auťáky nakoupený.
 • 00:10:10 Potřebuje je nějak využít
  a má kamaráda na ministerstvu,
 • 00:10:13 ten zas má kamaráda někde
  a šup, vláda už to odmávne.
 • 00:10:17 A nikoho nezajímá, že tím
  zabetonují přírodu na desítky let.
 • 00:10:22 Generace po nás budou mít
  problémy, co s tím betonem dál.
 • 00:10:27 Stížnost, kterou připravují
  nevládní organizace na českou vládu
 • 00:10:33 na Evropskou komisi,
  není žádným projevem ekoterorismu.
 • 00:10:37 Naopak. To je opravný prostředek,
  který my musíme použít pro to,
 • 00:10:41 abychom zachránili výlučnou přírodu
  dolního Labe,
 • 00:10:46 která je výlučná
  nejen v rámci České republiky,
 • 00:10:50 ale v rámci celé Evropské unie.
  Bohužel není to poprvé,
 • 00:10:54 co musíme tímto způsobem apelovat.
  Jeden z takových případů
 • 00:10:59 byl Zákon o vnitrozemské plavbě,
  do kterého poslanec Schling
 • 00:11:04 vložil kontroverzní ustanovení,
  že všechny dopravní stavby
 • 00:11:10 jsou veřejně prospěšné
  a že dokonce oblast dolního Labe
 • 00:11:16 není chráněna podle Zákona
  o ochraně přírody a krajiny.
 • 00:11:20 Zelený kruh spojil
  všechny nevládní organizace,
 • 00:11:24 které se proti tomu postavily,
  přesvědčily senátory a poslance,
 • 00:11:29 aby alespoň část tohoto
  kontroverzního ustanovení
 • 00:11:33 ze zákona vypustili. Pomohl nám
  například senátor Skalický,
 • 00:11:39 který předložil pozměňovací návrh,
  který vypustil alespoň tu část,
 • 00:11:45 která měla vyloučit dolní Labe
  z ochrany přírody a krajiny.
 • 00:11:51 Já jsem navrhl v Evropském výboru
  a později to akceptoval celý Senát,
 • 00:11:58 abychom vypustili z návrhu zákona
  onu pasáž, kde se navrhovalo,
 • 00:12:01 aby to diskutované území
  dolního toku Labe na našem území
 • 00:12:07 bylo zcela vyňato z režimu
  Zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • 00:12:13 To je naprosto
  neakceptovatelný přístup.
 • 00:12:17 Onen veřejný zájem
  na ochraně přírody na straně jedné
 • 00:12:20 a eventuální veřejný zájem
  na lepší splavnosti Labe
 • 00:12:25 se musí vypořádat v rámci
  standardních řízení, nikoliv tím,
 • 00:12:31 že zákonodárce bude říkat,
  na který konkrétní úsek nějaké řeky
 • 00:12:37 se nebudou vztahovat
  obvyklá pravidla.
 • 00:12:39 Je to otázka, která se musí řešit
  řádnými odbornými procesy,
 • 00:12:44 nikoliv bojovným hlasováním
  zákonodárců ve Sněmovně a Senátu.
 • 00:12:49 To jsme v Senátu zrušili.
  Tady se strhla velká bitva o to.
 • 00:12:55 Nyní nás to čeká znova
  u Zákona o liniových stavbách.
 • 00:12:58 To je úplně stejný model,
  který deklaruje veřejný zájem
 • 00:13:03 u těchto staveb,
  což je samozřejmě nesmysl.
 • 00:13:06 Kdo může určit, co je veřejný zájem
  a co není? Pan Schling?
 • 00:13:10 To je omezování účasti veřejnosti
  na projednávání závažných staveb,
 • 00:13:15 jako jsou dálniční stavby
  nebo vodní cesty.
 • 00:13:20 Prostě ta občanská společnost
  překáží.
 • 00:13:26 Je to smutné poznání po 15 letech,
 • 00:13:29 ale vydáváme se úplně jinou cestou,
  než kam jde celá Evropa.
 • 00:13:34 My jsme pořád strháváni
  někam na Východ
 • 00:13:37 a je to jenom díky
  tomu obrovskému tlaku investorů
 • 00:13:41 a domnívám se, že i korupcí, která
  bohužel vládne v české politice.
 • 00:13:46 A protože vláda už na sebe strhla
  pravomoc udělit výjimky
 • 00:13:50 v oblasti životního prostředí,
  pokouší se nyní o totéž
 • 00:13:53 v ostatních oblastech,
  a to stejným způsobem.
 • 00:13:57 Ústavní groteska
  začala opět poslaneckým návrhem.
 • 00:14:01 Lobbistické skupiny chtěly
  přijmout zákon za každou cenu.
 • 00:14:06 Podávaly prostřednictvím poslanců
  řadu pozměňovacích návrhů.
 • 00:14:09 Došlo k tomu,
  že zákon je až nesmyslný.
 • 00:14:16 Například pan poslanec Pospíšil
  z ústavně - právního výboru,
 • 00:14:19 který je právníkem,
  to definuje takto:
 • 00:14:22 Vrcholem neprofesionality
  a neserióznosti
 • 00:14:25 je paragraf 3. odstavec 3.,
  kde se odkazuje na ustanovení
 • 00:14:29 správního řádu,
  která vůbec neexistují.
 • 00:14:34 Daný návrh je z pohledu právníka
  velmi nekvalitním textem.
 • 00:14:39 Je to v zásadě právní paskvil.
  Předložila ho skupina poslanců
 • 00:14:45 z řad vládní koalice
  s cílem stanovit výjimky
 • 00:14:48 z obecného správního řízení
  pro určité typy správního řízení.
 • 00:14:52 A to pro ty, kde se rozhoduje
  o určitých liniových stavbách -
 • 00:14:56 o silnicích, dálnicích a jiných
  rychlostních komunikacích.
 • 00:15:02 Neznamená to, že tyto zákonem
  určené výjimky bourají právní řád?
 • 00:15:07 Přesně tak.Právní řád má obsahovat
  jasná obecná pravidla,
 • 00:15:13 která platí pro každého.
  Každá výjimka z obecného pravidla
 • 00:15:17 vždycky porušuje právní řád
  a snižuje jeho kvalitu,
 • 00:15:21 protože se přihlásí další skupiny,
  které chtějí další výjimky,
 • 00:15:25 a na konci se právní řád
  stane souborem výjimek,
 • 00:15:29 kdy obecné pravidlo
  neplatí v zásadě pro nikoho.
 • 00:15:32 Říct obecně zákonem, že například
  u dvaceti staveb je veřejný zájem,
 • 00:15:36 je podle mého názoru špatně.
  A je to v rozporu s tím,
 • 00:15:39 jak teorie právního státu
  nahlíží na pojetí veřejného zájmu.
 • 00:15:44 Podmínkou právního státu
  mimo jiné je,
 • 00:15:47 že občan má mít plnou možnost hájit
  svá práva u nezávislého soudu.
 • 00:15:51 Můžeme diskutovat,
  jaká práva občan má mít,
 • 00:15:55 ale pokud je má,
  pokud tak stanoví zákon,
 • 00:15:59 pak má občan plné právo obrátit se
  na soud a dožadovat se svých práv.
 • 00:16:03 Předložený návrh zákona
  toto obchází.
 • 00:16:07 Zákonodárci paušálně říkají, v
  kterých případech je veřejný zájem,
 • 00:16:11 aniž by zkoumali konkrétní podmínky
  té které stavby,
 • 00:16:15 zda tam ten veřejný zájem
  je, či není.
 • 00:16:18 Situace dospěla tak daleko,
 • 00:16:22 že lobbisté velkých stavebních
  firem jsou tak silní,
 • 00:16:26 že jejich zájmy se řeší
  prostřednictvím Sněmovny a Senátu.
 • 00:16:33 Takže jejich nátlakem
  dochází k tomu,
 • 00:16:37 že se schvalují zákony,
  které jsou v rozporu
 • 00:16:40 se současným právním systémem,
  které ho narušují.
 • 00:16:46 A dochází k tomu, že ty dopady
  na občany, na obce a na přírodu
 • 00:16:53 jsou tak veliké, že se musí
  zvednout vlna odporu veřejnosti,
 • 00:16:58 která zastaví tuto destrukci
  našeho právního řádu.
 • 00:17:02 V případě jezů
  se nám v loňském roce podařilo
 • 00:17:06 zvednout tuto vlnu odporu,
  a poslanci a senátoři
 • 00:17:10 vyslyšeli veřejnost a kontroverzní
  část zákona vypustili.
 • 00:17:17 Já pevně doufám, že letos
  se situace bude opakovat
 • 00:17:22 a že zákon o dálnicích
  nebude schválen.
 • 00:17:27 Jak se zákon dostal
  až do třetího čtení,
 • 00:17:30 což je jeho schválení,
  je jasně vidět.
 • 00:17:33 naštěstí veřejný apel poslance
  probudil a zákon byl vrácen
 • 00:17:37 do čtení druhého, kde může být
  ze schvalování vyřazen.
 • 00:17:41 Snad se jeho zamítnutí nepřemění
  jako v případě jezů
 • 00:17:44 v kompetence pro vládu.
 • 00:17:46 Pak už by nebyli občané
  ani parlament potřeba.
 • 00:17:55 Titulky: Jaroslav Švagr,
  Česká televize, 2005