iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
5. 7. 2013
12:30 na ČT2

1 2 3 4 5

84 hlasů
62995
zhlédnutí

Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

Dokument o životě, díle a odkazu sv. Cyrila a Metoděje

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

 • 00:01:00 V rozlehlém domě uprostřed
  soluňských zahrad
 • 00:01:03 se narodil poslední, sedmý syn
  jménem Konstantin.
 • 00:01:07 Psal se rok 827.
 • 00:01:28 Matka Marie byla podle některých
  pramenů Slovanka vznešeného rodu
 • 00:01:32 a otec Lev byl Řek,
  povoláním drugar,
 • 00:01:36 druhý nejvýznamnější muž
  v celé Makedonii,
 • 00:01:38 zástupce stratega,
  místodržícího byzantského císaře.
 • 00:01:43 Lev a Marie vedli své děti
  k úctě v Boha,
 • 00:01:46 k pracovitosti a střídmosti.
 • 00:01:49 Jejich prvorozenému, Metodějovi,
 • 00:01:51 bylo v době narození Konstantina
  dvanáct let.
 • 00:02:02 Hovoří průvodce filmem
  a představitel svatého Konstantina
 • 00:02:05 Miroslav Herold - jezuita, kněz,
  historik.
 • 00:02:09 Nebeským ochráncem města Soluně
  byl Demétrios,
 • 00:02:13 mučedník z konce 3. století.
 • 00:02:15 Tomu byl zasvěcen hlavní chrám
  města, bazilika sv. Demétria.
 • 00:02:20 Bylo to místo, kam Metoděj
  s Cyrilem chodívali jako děti.
 • 00:02:23 Byla to taková duchovní kolébka
  pro tyto dva tak veliké muže.
 • 00:02:32 Metoději a Konstantinovi šeptala
  první slovíčka v slovanském nářečí
 • 00:02:35 už jejich maminka.
 • 00:02:37 Řeč makedonských Slovanů byla tedy
  pro ně doslova jazykem mateřským.
 • 00:02:45 Konstantin byl odmalička
  jednoznačně tím,
 • 00:02:47 čemu se říká zázračné dítě.
 • 00:02:50 Své okolí stále znovu udivoval
  ohromující pamětí i samozřejmostí,
 • 00:02:54 s níž jako rozený lingvista
  chytal cizí jazyky,
 • 00:02:56 včetně jejich intonace a melodiky.
 • 00:03:04 Svět, do kterého se narodili
  Cyril a Metoděj,
 • 00:03:06 řešil staletý spor.
 • 00:03:08 Skutečné teologické jádro sporu
  mezi ikonoklasmem a ikonodulismem
 • 00:03:12 spočívalo v tom,
 • 00:03:13 do jaké míry ikona umožňuje
  spojení člověka s Bohem.
 • 00:03:32 Obraz či socha jako předmět
 • 00:03:34 nemohou a nesmějí být objektem
  náboženské úcty.
 • 00:03:38 Mohou však zpodobením,
  a tím i přiblížením světců,
 • 00:03:41 usnadnit úctu a modlitbu k nim.
 • 00:03:45 Je tedy jasný rozdíl mezi
  obrazem svatého a svatým obrazem.
 • 00:03:49 Hovoří průvodce filmem
 • 00:03:51 a představitel svatého Metoděje -
  Marek Orko Vácha,
 • 00:03:54 kněz, bioetik, pedagog a teolog.
 • 00:03:58 Světci na ikonách mají své
  charakteristické rysy.
 • 00:04:01 Mají velké oči,
  protože vidí to, co my nevidíme.
 • 00:04:05 Také mají uši, kterými naslouchají
  tomu, co my neslyšíme.
 • 00:04:10 Typicky mívají světci na ikonách
  dokonce i malá ústa,
 • 00:04:13 protože kontemplativní člověk,
  mystik, poslouchá a nemluví.
 • 00:04:19 Malíř ikon, tedy ten, kdo píše
  ikony, ustupuje naprosto do pozadí,
 • 00:04:23 proto ikony často nejsou vůbec
  podepsány malířem.
 • 00:04:27 Vzniká pouze jenom vztah
 • 00:04:30 mezi divákem, věřícím člověkem
  a mezi dílem.
 • 00:04:34 Proto ikona nikdy nepatří do muzea,
  ale patří vždycky do kostela,
 • 00:04:39 protože ikona je dílo,
  před kterým se mají věřící modlit,
 • 00:04:43 můžeme dokonce říct,
  že ikona je okno do absolutna.
 • 00:04:49 Skrze viditelné věci
  vidíme neviditelné.
 • 00:04:52 Ikona musí být vytvořena
  z organického materiálu,
 • 00:04:56 musí být na pravém přírodním dřevu
  a musí být použity přírodní barvy.
 • 00:05:05 Hlavní ulici města tvořila
  stará římská cesta Via Egnatia,
 • 00:05:08 vroubená řemeslnickými dílnami,
  sklady a obchody.
 • 00:05:13 Tudy procházely všechny karavany
 • 00:05:15 i všechna poselstva,
  která do města zavítala.
 • 00:05:17 Když tu svatý Pavel založil
  druhou evropskou obec věřících,
 • 00:05:20 stála už Soluň čtvrté století.
 • 00:05:23 Své řecké jméno získala po sestře
  Alexandra Velikého Thessalonike,
 • 00:05:27 jež byla manželkou makedonského
  krále Kassandra.
 • 00:05:30 Slovanům se později zdál
  tento název dlouhý,
 • 00:05:33 a tak městu začali říkat
  zkráceně Saloné
 • 00:05:36 a z toho nakonec vznikl
  název Soluň.
 • 00:05:43 Konstantin ani Metoděj
 • 00:05:44 nikdy nezapomněli na vzrušující
  kakofonii nábřeží a ulic,
 • 00:05:48 kde létaly vzduchem pokřiky
  ve všech jazycích světa.
 • 00:05:56 Byla to pro ně velká inspirace
 • 00:05:57 a bystrý Konstantin znal tak
  i mnoho jiných jazyků.
 • 00:06:26 Svatí Konstantin a Metoděj,
 • 00:06:27 označováni někdy jednoduše
  jako bratři ze Soluně,
 • 00:06:30 jsou známí jako apoštolové Slovanů,
  nebo také slovanští věrozvěstové.
 • 00:06:35 Svatý Metoděj vystudoval práva
 • 00:06:36 a věnoval se, jako jeho otec,
  činnosti ve státní správě.
 • 00:06:40 Už jako dvacetiletý získal
  významné místo archónta,
 • 00:06:43 vládce jedné z byzantských
  provincií,
 • 00:06:45 která byla obydlena výhradně
  Slovany.
 • 00:06:54 Nacházíme se ve městě tří názvů -
 • 00:06:56 Cařihrad, Konstantinopol,
  anebo Istanbul.
 • 00:07:01 I samotné slovo Istanbul
 • 00:07:03 vzniklo z řeckého "istin poli" -
  jdu do města.
 • 00:07:09 A toto město na pomezí
  mezi východem a západem
 • 00:07:13 možná svým vlastním způsobem
  rozhodlo o povolání svatého Cyrila,
 • 00:07:18 být mostem mezi Evropou a Asií,
  být mostem mezi východem a západem.
 • 00:07:25 Když v roce 1980
 • 00:07:26 papež Jan Pavel II. vyhlásil
  svaté Cyrila a Metoděje
 • 00:07:30 za spolupatrony Evropy,
 • 00:07:33 možná nám všem tím dal vzkaz,
  abychom i my, Slované,
 • 00:07:37 byli takovýmto mostem mezi
  dálným východem, dálným západem.
 • 00:07:48 Šestnáctiletého Konstantina
 • 00:07:50 ze Soluně do Konstantinopole
  pozval jeho příbuzný,
 • 00:07:53 vysoce postavený úředník
  na císařském dvoře Theoktistos,
 • 00:07:57 který dobře věděl o chlapcově
  talentu i touze po vzdělání.
 • 00:08:01 Nabídl mu ubytování ve svém
  pohodlném domě
 • 00:08:03 a rodina to vděčně přijala.
 • 00:08:06 V roce 843 dorazili
  do hlavního města Byzantské říše.
 • 00:08:09 Se vší opravdovostí,
  která mu byla tak vlastní,
 • 00:08:12 se Konstantin vrhal do studia.
 • 00:08:14 Výsledky vzbudily úžas
  a respekt celého jeho okolí.
 • 00:08:19 Prakticky ve stejné době,
 • 00:08:20 kdy konstantinopolská univerzita
  získala tohoto výjimečného žáka,
 • 00:08:23 získala i nejslavnějšího profesora
  té doby - Fotia,
 • 00:08:27 u kterého studoval dialektiku
  a ostatní odvětví filozofie.
 • 00:08:31 Postupoval dopředu tak rychle,
  že mohl záhy přejít ke studiu
 • 00:08:33 rétoriky, aritmetiky, astronomie
  a muziky.
 • 00:08:38 Konstantin měl muzikálnost
  vrozenou.
 • 00:08:39 Brzy začal komponovat
  a složil několik hymnických písní.
 • 00:08:45 I Chrám Boží moudrosti -
  Hagia Sofia,
 • 00:08:47 nakonec dostává minarety
  a je tedy místem,
 • 00:08:51 kde je Bůh uctíván
  jiným náboženským způsobem.
 • 00:08:56 Ovšem pro Konstantina Hagia Sofia
  bylo místo,
 • 00:08:59 které bylo zasvěceno Kristu,
  a to nebyl pouze nějaký prorok,
 • 00:09:03 ale ten, který je cesta,
  pravda a život,
 • 00:09:06 je to sama Boží moudrost,
  kterou Bůh tvořil tento svět.
 • 00:09:11 Je to prostředník mezi Bohem
  a lidmi,
 • 00:09:13 je to ten, který pro Konstantina
  znamenal celý jeho život,
 • 00:09:17 pro Metoděje také.
 • 00:09:29 Okolo roku 860 byli oba bratři
  vysláni byzantským císařem
 • 00:09:33 na misijní cestu k Chazarům
  na sever a na poloostrov Krym.
 • 00:09:37 Chazaři byli jediným nehebrejským
  etnikem,
 • 00:09:40 které hromadně přijalo
  židovské vyznání
 • 00:09:42 a to se stalo státním náboženstvím
  tohoto útvaru.
 • 00:09:46 Vedle politického úkolu,
 • 00:09:47 kterým byla společná obrana
  proti nájezdům,
 • 00:09:49 měli oba bratři i úkol náboženský,
 • 00:09:52 evangelizovat mezi pohanskými
  národy
 • 00:09:54 v oblasti dnešní Ukrajiny a okolí.
 • 00:10:16 Už na konci 10. století, začínaje
  rokem 988, byla pokřtěna Rus.
 • 00:10:25 Ruské země přijaly křesťanskou
  víru
 • 00:10:27 a protože naše běloruské země
  byly součástí Kyjevského Ruska,
 • 00:10:30 měli jsme už na konci 10. století
  dvě biskupství.
 • 00:10:39 Cyrilometodějské knihy
  a jejich překlady svatého písma
 • 00:10:42 se dostaly i sem,
  do staroruských zemí.
 • 00:10:50 V kryptě Cyrila a Metoděje hovořil
  protojerej Sergij Gordun,
 • 00:10:54 profesor Minské teologické
  akademie,
 • 00:10:56 vedoucí katedry biblických věd
  a církevních dějin.
 • 00:11:03 Židovský kagan uznale
  a s orientální zdvořilostí řekl:
 • 00:11:06 "Sám Bůh tě sem poslal
  k našemu vzdělání
 • 00:11:09 a od něho ses naučil všemu Písmu.
 • 00:11:11 Všechno jsi řádně pověděl
 • 00:11:13 a dosyta jsi nás potěšil
  medovými slovy svatých knih.
 • 00:11:16 My jsme sice lid neznalý písem,
  ale tomu věříme, že tys od Boha."
 • 00:11:50 Cyril a Metod jsou dva velcí
  slovanští svatí,
 • 00:11:53 kteří se narodili v 9. století
  a jsou aktuální dodnes.
 • 00:12:00 Už v tu dobu velice dobře
  pochopili slova Ježíše Krista:
 • 00:12:04 "Jděte a naučte všechny národy,
  a abyste je učili,
 • 00:12:07 máte jim pronášet Nový Zákon
  v jejich mateřském jazyce."
 • 00:12:14 Překládají Svaté písmo
  do slovanského jazyka
 • 00:12:16 a tím dělají Nový Zákon
  srozumitelným obyčejným lidem,
 • 00:12:19 kromě toho to jsou svatí,
 • 00:12:21 kteří se uctívají jak v západní,
  tak ve východní církvi.
 • 00:12:24 A v tomto smyslu jakoby
  realizují to,
 • 00:12:27 o čem mluvil blahoslavený
  Papež Jan Pavel II.,
 • 00:12:29 že Evropa musí dýchat
  oběma plícemi.
 • 00:12:40 Hovořil arcibiskup
  Tadeuš Kondrusevič
 • 00:12:42 z Metropolitní kurie Minsko-
  Mogilevské Eparchie v Bělorusku.
 • 00:12:48 Kagan na závěr mise
  byzantskému císaři napsal:
 • 00:12:51 "Poslals nám, pane, muže,
  který nám vysvětlil,
 • 00:12:54 že křesťanská víra je učením
  i skutky svatá.
 • 00:12:57 My všichni jsme spojenci
  a přáteli tvého císařství
 • 00:13:00 a ochotni k tvé službě,
  kamkoli požádáš."
 • 00:13:05 Konstantin dokázal pravověrné židy
  přesvědčit,
 • 00:13:07 že byzantský způsob uctívání
  svatých obrazů
 • 00:13:10 neznamená modlářství.
 • 00:13:16 Zatímco u nás, v západní Evropě
 • 00:13:18 pro nás, pro katolíky římského
  ritu,
 • 00:13:20 je bohoslužba kult,
  kterým oslavujeme Boha,
 • 00:13:24 v našich západních kostelích
 • 00:13:26 věřící můžou sedět
  i dokola kolem oltáře,
 • 00:13:28 všichni se dívají tak říkajíc
  knězi pod ruce
 • 00:13:32 a vidí, co se právě děje.
 • 00:13:34 Liturgie je vskutku velmi
  pravoúhlá, ostrá, osvětlená
 • 00:13:39 a je odrazem našeho racionálního
  nitra.
 • 00:13:41 Na východě jsou věci přesně
  opačné -
 • 00:13:45 přítmí, svíce, kadidlo,
  táhlé zpěvy,
 • 00:13:50 krásno se dotýká všech smyslů
  věřícího poutníka.
 • 00:13:55 Liturgie trvá dlouho
 • 00:13:57 a její nejdůležitější části
  se odehrávají za ikonostasem.
 • 00:14:03 Poutník vychází po několikahodinové
  liturgii ven,
 • 00:14:07 a ví, že Bůh je tajemství.
 • 00:14:09 Racionalita není tak zasažena,
  jako v západní liturgii,
 • 00:14:13 ale daleko více jsou zasaženy
  smysly.
 • 00:14:16 Konstantin s Metodějem
  tvoří určitý most
 • 00:14:19 mezi západní a východní liturgií,
 • 00:14:22 a možná nyní, na začátku
  21. století, přišel čas,
 • 00:14:27 aby naše katolická,
  tedy všeobecná církev,
 • 00:14:31 využívala jak bohatství západu,
  tak bohatství východu,
 • 00:14:36 abychom tak říkajíc používali
 • 00:14:38 nejenom pravou plíci,
  ale i levou plíci,
 • 00:14:40 abychom se nadechli z plných plic.
 • 00:14:50 Kliment I., muž,
 • 00:14:52 který "znal požehnané apoštoly
  a přátelil se s nimi",
 • 00:14:55 nalezl někdy v roce 101
  právě tady, na Krymu,
 • 00:14:58 mučednickou smrt
 • 00:14:59 a jeho mrtvé tělo pak bylo
  přivázáno ke kotvě
 • 00:15:02 a uvrženo do moře.
 • 00:15:06 Konstantin se svým bratrem
  Metodějem
 • 00:15:08 u Chazaru nalezli tělo
  svatého Klimenta
 • 00:15:10 za velmi zvláštních okolností.
 • 00:15:12 Sám Konstantin o tom napsal zprávu.
 • 00:15:15 Dnes si velice těžko představíme,
 • 00:15:17 co to pro tehdejší lidi znamenalo,
  najít ostatky mučedníka.
 • 00:15:21 Byl to nevýslovně cenný poklad.
 • 00:15:24 Konstantinovi a Metodějovi doslova
  otevíralo dveře, kamkoliv přišli,
 • 00:15:27 tedy do krajin, které byly
  křesťanské.
 • 00:15:30 Potom když přinášeli tyto relikvie
  do samotného Říma,
 • 00:15:35 tak tam byli přímo vítáni
  samotným papežem Hadrianem II.
 • 00:15:38 a římským lidem za velikých ovací
  a bylo uloženo do baziliky,
 • 00:15:43 zasvěcené svatému papeži
  Klimentovi.
 • 00:16:02 Když pak český kníže Bořivoj
 • 00:16:03 pod vlivem Velké Moravy
  šířil křesťanství v Čechách,
 • 00:16:07 tak první kostel,
  založený na Levém Hradci,
 • 00:16:10 na onom hradišti, kde sídlil,
 • 00:16:13 zasvětil svatému mučedníku
  Klimentovi.
 • 00:16:15 A pokud se podíváme na mapu Čech
 • 00:16:17 a spatříme místa, kde jsou kostely
  sv. Klimenta, tak zjistíme,
 • 00:16:21 že je to právě v těch důležitých
  centrech a komunikačních uzlech,
 • 00:16:25 kde se zprvu šířilo křesťanství.
 • 00:16:28 Je to velmi zajímavý pohled
  na posvátnou geografii naší země.
 • 00:16:44 Jednu věc cítil Konstantin
  bezpečně.
 • 00:16:46 Písmo je posvátným majetkem
  daného národa.
 • 00:16:50 Proto v byzantském pojetí psané
  slovo nemá nikdy za úkol bavit,
 • 00:16:55 nýbrž vždy jenom povznášet
  a mravně člověka utvářet.
 • 00:17:00 Slovo tedy nemůže být zapsáno
  jakkoli.
 • 00:17:04 Písmo musí být vždy v souladu
  s jazykem
 • 00:17:06 a národem, který daným jazykem
  mluví.
 • 00:17:17 První písmeno má v posvátném
  systému abecedy
 • 00:17:19 vždy svůj mystický rozměr,
 • 00:17:22 a tak Konstantin dal prvnímu
  magickému písmeni hlaholice
 • 00:17:25 grafickou podobu kříže.
 • 00:17:29 Nešlo mu pouze o otevření úst
  a mysli,
 • 00:17:31 on chtěl Slovanům otevřít
  i srdce a duše.
 • 00:17:41 Těžké je dobrat se oněch
  nejzákladnějších cihliček,
 • 00:17:44 ze kterých je vznešená katedrála
  jazyka vybudována.
 • 00:17:51 Konstantin měl v úmyslu
 • 00:17:52 ze slovanštiny učinit
  další literární jazyk
 • 00:17:54 a přeložit do ní části
  Písma svatého
 • 00:17:57 a některé liturgické texty.
 • 00:18:00 "Jen tehdy, když budeme Slovanům
 • 00:18:02 hlásat křesťanství v jazyce,
  kterému rozumějí,
 • 00:18:04 může mít mise úspěch."
 • 00:18:10 Konstantin ovládal naprosto
  perfektně mnoho jazyků
 • 00:18:13 a s nimi i mnoho abeced.
 • 00:18:15 A pak to byla samozřejmě kopština -
 • 00:18:17 jazyk křesťanských potomků
  starověkých Egypťanů.
 • 00:18:20 Ti řešili otázku písma kompromisem.
 • 00:18:23 Svůj jazyk zapisovali
  velkými řeckými literami,
 • 00:18:26 doplněnými o sedm znaků z původního
  egyptského démotického písma
 • 00:18:30 pro zvuky, které v řečtině nebyly.
 • 00:18:33 Je tohle snad cesta? Konstantin
  si tím zatím nebyl jist.
 • 00:19:17 Písmo hlaholici-glagolici
 • 00:19:20 už současníci Cyrila a Metoděje
  považovali za zvláštní Boží dar,
 • 00:19:23 za Boží inspiraci,
 • 00:19:25 který Cyril dostal pro svatost
  svého života.
 • 00:19:29 Lingvistický div světa,
 • 00:19:31 výsledek pečlivé mravenčí práce
  a geniality Konstantina,
 • 00:19:34 který propojil své bohaté
  a široké znalosti jazyků a písma
 • 00:19:38 v souvislostech s malebností
  slovanské řeči,
 • 00:19:41 kterou znal již od dětství.
 • 00:19:53 Cyril s Metodějem,
  když přistupovali k lidem,
 • 00:19:55 tak se snažili pochopit
  jejich mentalitu.
 • 00:19:57 Konstantin chtěl nějakým způsobem
  ukotvit jejich řeč v písmu,
 • 00:20:02 pracoval se zvukomalebností
  jejich řeči
 • 00:20:06 a pracoval také s bohatstvím
 • 00:20:09 všech možných písem okolních
  národů,
 • 00:20:11 které by co nejlépe
  tuto zvukomalebnost vyjádřily.
 • 00:20:15 Takže dvě ingredience - život
  a hovoření o životě, jazyk,
 • 00:20:20 a potom písmo spojil dohromady,
  vtělil to v ony litery,
 • 00:20:24 které byly lingvistickým zázrakem
  tehdejší doby,
 • 00:20:28 a v těchto literách, jejich
  překlady do slovanského jazyka,
 • 00:20:33 lidem na Velké Moravě přinesl
  největší bohatství,
 • 00:20:36 ve které hluboce věřil,
 • 00:20:38 totiž evangelium - Boží slovo,
  radostnou zprávu o Bohu a člověku.
 • 00:20:49 Vzniká tak vrcholné lingvistické
  dílo 9. století.
 • 00:21:07 Cyril a Metoděj se snažili
  pochopit
 • 00:21:08 mentalitu tehdejších národů
  a její vyjadřování v písmu.
 • 00:21:13 Slované byli v tomto ohledu
  jakoby nazí a oni se rozhodli,
 • 00:21:16 že jim také jejich mentalitu
  ukotví v jejich vlastním písmu
 • 00:21:19 a kulturně je tak oblečou.
 • 00:21:29 Potom však Bůh, milující lidi,
 • 00:21:31 který všechno řídí a nenechává
  lidské pokolení bez vzdělání,
 • 00:21:35 nýbrž přivádí všechny k poznání
  a spáse,
 • 00:21:39 slitoval se nad národem slovanským
 • 00:21:41 a poslal mu svatého Konstantina
  Filosofa, řečeného Cyrila,
 • 00:21:45 muže spravedlivého a opravdového
  a ten jim vytvořil 38 písmen,
 • 00:21:50 jednak podle soustavy řeckých
  písmen,
 • 00:21:52 jednak podle slovanské řeči.
 • 00:21:57 Před Konstantinem stál mnohem
  obtížnější úkol,
 • 00:22:00 než jsme dneska schopni
  si představit,
 • 00:22:01 protože nešlo jen o to,
 • 00:22:03 přeložit Písmo svaté
  z jednoho jazyka do druhého,
 • 00:22:06 šlo o to, aby se přeložil
  celkový kontext byzantské kultury
 • 00:22:11 do kultury Velké Moravy,
  která byla naprosto odlišná.
 • 00:22:16 A tak, jako se kdysi křesťanství
  usadilo do světa židovského
 • 00:22:20 a posléze do světa helénského,
  nyní bylo na Konstantinovi,
 • 00:22:23 aby myšlenku křesťanství
 • 00:22:25 usadil do myšlenkového světa
  Slovanů.
 • 00:22:29 Tohle je obrovský úkol pro nás
  v dnešní době.
 • 00:22:32 Nejde jen o to,
 • 00:22:33 přeložit Písmo svaté do moderního
  jazyka, to už máme,
 • 00:22:36 jde o to, přeložit Písmo svaté
  do srozumitelného jazyka,
 • 00:22:40 tak, aby Kristovu poselství
  bylo rozuměno.
 • 00:22:54 Slovanský jazyk se pozvedal
 • 00:22:55 k výšinám řečtiny, latiny
  a hebrejštiny.
 • 00:23:21 Koncem léta 863 byly přípravné
  práce skončeny.
 • 00:23:27 V čele vlastní mise stál
  Konstantin se svým,
 • 00:23:30 teď už zcela nepostradatelným
  bratrem Metodějem.
 • 00:23:33 Doprovázeli je mladí a oddaní
  klerici slovanského původu,
 • 00:23:36 především Kliment, Laurentios,
  Naum, Angelarios a Lazar.
 • 00:23:43 S byzantskou výpravou se vraceli
  i samotní moravští vyslanci,
 • 00:23:46 na Moravu odjížděli i stavitelé,
  řemeslníci a umělci.
 • 00:24:43 Bezpečnost celé této početné
  skupiny
 • 00:24:45 zajišťovala vojenská ochrana.
 • 00:24:47 Bylo to nezbytné.
  Celá oblast kolem Jaderského moře
 • 00:24:51 byla ohrožována divokými piráty
  z řad neretvanských Slovanů.
 • 00:24:55 Nasedli na loď a pod ochranou
  vojenských plavidel
 • 00:24:57 pokračovali podél břehů
  byzantské Dalmácie
 • 00:25:00 po moři až do Benátek,
 • 00:25:02 které byly v té době poslední
  byzantskou državou v Istrii.
 • 00:25:06 Závěrečná část cesty pak vedla
  po staré jantarové cestě,
 • 00:25:09 kterou běžně využívali benátští
  a akvilejští obchodníci.
 • 00:25:12 Byla ve výborném stavu
  a výprava se po ní snadno dostala
 • 00:25:15 až do někdejšího starořímského
  Carnunta
 • 00:25:18 na soutoku řeky Moravy a Dunaje.
 • 00:25:22 Doktor filozofie Luděk Galuška,
  kandidát věd,
 • 00:25:24 je absolventem archeologie
 • 00:25:25 na Komenského univerzitě
  v Bratislavě.
 • 00:25:28 První ideje křesťanství
  dostávají se sem,
 • 00:25:31 tedy k nedunajským Slovanům,
  moravským Slovanům,
 • 00:25:34 někdy na sklonku 8.,
  možná přelomu 8. a 9. století.
 • 00:25:38 Jejich nositeli jsou kněží,
  možná i mniši,
 • 00:25:42 z bavorské církevní diecéze,
 • 00:25:44 pocházející ze Salzburgu
  a posléze z Pasova,
 • 00:25:48 a je dost pravděpodobné,
 • 00:25:49 že jim v této fázi christianizace
  pomáhali i kněží z Akvileje,
 • 00:25:54 to znamená z oblasti
  severní Itálie.
 • 00:25:58 Ti přicházejí, možná na pozvání
  zčásti samotného panovníka,
 • 00:26:01 zčásti jako skuteční misionáři,
  vyslanci svých biskupství,
 • 00:26:05 aby tady šířili křesťanství,
 • 00:26:08 a jsou na tuto činnost připraveni,
 • 00:26:12 protože si ze starohornoněmeckého
  jazyka do jakési praslovanštiny,
 • 00:26:18 prostě do toho dialektu
  slovanského,
 • 00:26:20 kterým mluvili zdejší Slované,
 • 00:26:22 nechali přeložit základní,
  řekněme liturgické texty,
 • 00:26:26 jako bylo třeba Vyznání víry,
  tedy Krédo, nebo Otčenáš,
 • 00:26:32 a samozřejmě křestní formuli.
 • 00:26:33 Bylo by ale zase omylem myslet si,
 • 00:26:35 že jak mávnutím proutku prostě
  všichni zde náhle byli křesťani.
 • 00:26:39 Ta situace byla taková,
  že místní lid pravděpodobně
 • 00:26:42 těm řekněme rituálům křesťanským
  příliš nerozuměl,
 • 00:26:47 asi mu byly cizí,
  zejména teda ta latina
 • 00:26:49 a určité monotónní vyznění
  těch liturgií.
 • 00:26:54 Ta situace se hodně změnila
 • 00:26:55 po příchodu Konstantina a Metoděje
  na Velkou Moravu v roce 863.
 • 00:27:00 Konstantin vytvořil po příchodu
  sem na Moravu literární jazyk,
 • 00:27:04 tedy staroslověnštinu,
  a psanou podobu tohoto jazyka,
 • 00:27:09 čímž byla hlaholice,
  nebo také glagolice.
 • 00:27:14 A do obou pak společně
  se svým bratrem Metodějem
 • 00:27:16 přeložili ty základní
  liturgické potřeby.
 • 00:27:19 A šli i dál, přeložili
  Čtvero evangelií a některé další,
 • 00:27:22 které se nám dochovaly dodnes,
  až v pozdějších přepisech.
 • 00:27:26 Samozřejmě i ten rituál,
  který oni používali při mši,
 • 00:27:29 byl pravděpodobně Slovanům bližší,
 • 00:27:31 protože oni používali poměrně
  hodně zpěvnosti, zpívali tu mši,
 • 00:27:36 takže to možná tomu naturelu
  Slovanů bylo bližší,
 • 00:27:40 ne možná, ale určitě,
  než ta latina.
 • 00:27:56 Konstantin přivezl na Moravu
  některá základní teologická díla,
 • 00:27:59 přeložená do brilantní,
  vycizelované slovanštiny.
 • 00:28:03 Poprvé od příchodu křesťanství
 • 00:28:05 tak začala víra na Moravě
  promlouvat k srdci.
 • 00:28:08 Poprvé působila na cit,
  nabízela duchovní potravu, naději.
 • 00:28:14 Hovořila totiž v jazyce,
 • 00:28:15 jemuž všichni Konstantinovi žáci
  bez potíží rozuměli.
 • 00:28:21 Zároveň se ale literární
  staroslověnština
 • 00:28:23 od běžné "kuchyňské" mluvy
  Moravanů přece jen lišila
 • 00:28:27 a poskytovala jim tak i onen
  povznášející pocit svátečnosti
 • 00:28:31 a výlučnosti jazyka,
  kterým rozmlouvali s Bohem.
 • 00:28:36 Jazykové bariéry padly
 • 00:28:38 a moravští žáci mohli přejít
  od bezduchého memorování
 • 00:28:40 ke skutečnému studiu evangelií
  a dalších spisů,
 • 00:28:44 vedeni krok za krokem
 • 00:28:45 Konstantinovým zasvěceným
  výkladem.
 • 00:28:48 Následovalo křesťanské
  zákonodárství,
 • 00:28:51 Metodějův zákoník pro Moravany.
 • 00:29:00 Oba bratři opustili Moravu
  s největšími poctami
 • 00:29:03 koncem roku 866.
 • 00:29:05 Pobyli tu celkem tři roky
  a čtyři měsíce.
 • 00:29:08 Vše, co pro Moravu vytvořili,
  nechali bratři na místě,
 • 00:29:12 včetně svých překladů, které měly
  sloužit budoucí moravské církvi.
 • 00:29:19 Rostislav jim za jejich služby
  nabídl vpravdě královskou odměnu.
 • 00:29:24 Soluňští bratři však veškeré zlato
  a stříbro odmítli.
 • 00:29:27 Vyprosili si od knížete
  jen na devět set zajatců
 • 00:29:31 a těm pak darovali svobodu.
 • 00:29:33 Jediný poklad,
  který si s sebou odnášeli,
 • 00:29:35 byly ostatky svatého Klimenta.
 • 00:30:09 Papež se rozhodl, že s Konstantinem
  a Metodějem bude jednat osobně
 • 00:30:12 a povolal oba bratry do Říma.
 • 00:30:15 Pozvání je zastihlo v Benátkách.
 • 00:30:19 Jen tam dorazili,
  zjistili ke svému úžasu,
 • 00:30:22 že jsou populární.
 • 00:30:24 Zvěst o jejich učené disputaci
  v Akvileji je předešla,
 • 00:30:28 a tak budili pozornost a zájem
  doslova na každém kroku.
 • 00:30:44 Při jejich cestě do Říma
  však Mikuláš I. zemřel
 • 00:30:47 a jeho nástupcem se stal
  Hadrian II.,
 • 00:30:50 který jim vyšel vstříc
  před brány Říma,
 • 00:30:53 poklonil se Klimentovým ostatkům
 • 00:30:55 a přijal své hosty s velkolepostí
  hodnou králů.
 • 00:31:01 Mnoho členů církve
  tehdy zastávalo názor,
 • 00:31:03 že není možné uvádět nové jazyky
  do bohoslužby.
 • 00:31:05 Řídili se skutečností,
 • 00:31:07 že na kříži Ježíše Krista
  byl nápis INRI -
 • 00:31:11 Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum
  ve třech jazycích,
 • 00:31:14 totiž hebrejsky, latinsky a řecky.
 • 00:31:17 Byli to takzvaní trojjazyčníci.
 • 00:31:20 Naproti tomu Konstantin s Metodějem
 • 00:31:22 uvádějí do praxe revoluční
  myšlenku,
 • 00:31:24 že Bůh má být chválen všemi jazyky,
  všemi národy světa,
 • 00:31:29 a že je tedy naprosto správné,
 • 00:31:31 když bude oslavován i slovanským
  jazykem při liturgii.
 • 00:31:35 A to bylo vodítko, které přivedlo
  tyto svaté bratry k tomu,
 • 00:31:38 aby nakonec samotnému papeži
  Hadrianu II. v Římě
 • 00:31:41 představili tyto texty,
 • 00:31:43 on je pak nechal důkladně
  prozkoumat
 • 00:31:46 a sám je požehnal, schválil,
 • 00:31:50 položil je na oltář před milostný
  obraz Panny Marie s Ježíškem
 • 00:31:54 v bazilice Santa Maria Maggiore
  v Římě,
 • 00:31:56 sloužil nad nimi liturgii,
  přizval Konstantina i Metoděje,
 • 00:31:59 aby i oni sloužili ve
  staroslověnském jazyku liturgii
 • 00:32:03 a řekl, že je naprosto správné,
 • 00:32:05 aby Bůh byl chválen slovanským
  jazykem.
 • 00:32:08 Byl to veliký úspěch
  bratří Cyrila a Metoděje
 • 00:32:11 a otevřelo to cestu
  evangelizaci slovanských národů.
 • 00:32:34 Žáci soluňských bratří,
  mezi nimiž byli i Gorazd a Lazar,
 • 00:32:38 byli vysvěceni na diakony
  a presbytery.
 • 00:32:41 Metoděje, který byl až doposud
  jen laickým mnichem,
 • 00:32:44 vysvětil na kněze osobně
  papež Hadrian II.
 • 00:32:48 Ale to byl pořád jenom začátek.
 • 00:33:14 Počátkem března 868 měli
  Konstantin a Metoděj před sebou
 • 00:33:17 poslední, ale významem
  nejzávažnější úkol:
 • 00:33:22 Dosáhnout zřízení
  moravsko-panonské diecéze.
 • 00:33:41 Konstantinovi soluňskému
  se osudově přitížilo.
 • 00:33:44 Mimo jakoukoli pochybnost cítil,
  že jeho dny jsou sečteny.
 • 00:33:49 Vysílený chorobou, utýraný
  bolestmi
 • 00:33:52 a smrští těch nejhorších zpráv,
 • 00:33:54 rozhodl se dopřát si na samém
  konci života nepatrný přepych:
 • 00:33:58 zemřít jako mnich.
 • 00:34:01 Rok po svém příchodu do Říma
  proto oblékl mnišský šat,
 • 00:34:05 složil příslušné sliby
 • 00:34:06 a podle byzantského zvyku
  přitom přijal nové jméno,
 • 00:34:09 které muselo začínat stejným
  písmenem jako jeho jméno vlastní.
 • 00:34:14 Rozhodl se pro jméno Kyrillos,
  čili Cyril.
 • 00:34:19 Pak s netajenou úlevou
  tiše pronesl:
 • 00:34:22 "A od této chvíle nejsem sluhou
 • 00:34:24 ani císaře, ani kohokoli jiného
  na zemi, jen všemohoucího Boha."
 • 00:34:33 V zátiší klášterní cely mu bylo
  dopřáno pouhých padesát dní.
 • 00:34:38 Několik hodin před smrtí
  Metodějovi řekl:
 • 00:34:41 "Tolik jsme toho spolu prožili
  a udělali.
 • 00:34:44 Teď zůstaneš sám. Můj den končí.
 • 00:34:48 Vím, jak moc miluješ Horu,
 • 00:34:51 ale prosím tě, neopouštěj kvůli
  Olympu tu brázdu,
 • 00:34:55 kterou jsme společně vyorali.
 • 00:34:58 Vždyť čím jiným bys mohl být
  více spasen?"
 • 00:35:03 Dne 14. února 869
  Konstantin-Cyril zemřel.
 • 00:35:09 Bylo mu dvaačtyřicet let.
 • 00:35:29 "I pochovali ho v chrámu
  svatého Klimenta,
 • 00:35:31 kde se počaly dít na jeho čestném
  hrobě mnohé případy uzdravení.
 • 00:35:35 Slepí najednou počali vidět,
  nemocní se uzdravovat
 • 00:35:39 a z posedlých ďábli vycházet."
 • 00:35:48 Metoděj zůstává v Římě,
 • 00:35:49 protože neví, zda se může
  na Velkou Moravu vrátit.
 • 00:35:52 Papež na pozvání blatenského
  knížete Kocela
 • 00:35:56 Metoděje posílá ke Kocelovi,
 • 00:35:58 aby zjistil, jaká je tam církevní
  situace,
 • 00:36:00 Metoděj se později vrací,
  předává Hadrianovi II. informaci,
 • 00:36:05 že je možné tam založit
  novou církevní instituci,
 • 00:36:09 tedy nové arcibiskupství,
 • 00:36:11 to papež činí a posílá tam
  Metoděje
 • 00:36:13 jako arcibiskupa moravsko-
  panonského
 • 00:36:18 a dává mu oficiální titul
  sirmijského arcibiskupa.
 • 00:36:23 Je tedy Metoděj vyslán jako muž,
 • 00:36:25 který má stát mezi východofranckým
  a bavorským vlivem diecézí
 • 00:36:32 a mezi byzantským vlivem církevním,
 • 00:36:35 jakoby uprostřed, v návaznosti
  na Řím.
 • 00:36:38 Pozice moravsko-panonské církve
 • 00:36:40 stojí uprostřed mezi křesťanským
  východem a západem
 • 00:36:43 a má tak tvořit jakési vyvážení,
  které může směřovat
 • 00:36:47 k jakési jednotě těchto
  dvou křesťanských světů,
 • 00:36:50 které ještě v té době
  nebyly úplně rozděleny,
 • 00:36:52 ale bohužel pod vlivem patriarchy
  Fotia, patriarchy cařihradského,
 • 00:36:57 už tam ten příklon k tomu
  budoucímu rozdělení byl.
 • 00:37:05 Metoděj putoval pak
  až do své smrti
 • 00:37:07 mezi Moravou, Římem
  a Konstantinopolí
 • 00:37:09 ještě několikrát.
 • 00:37:11 Metoděj na konci svého života
  dokončil překlad Písma svatého
 • 00:37:15 a také pokřtil českého knížete
  Bořivoje.
 • 00:37:18 Kníže Bořivoj po svém pokřtění
  Metodějem na Velké Moravě
 • 00:37:21 povolal do Čech jeho žáky,
 • 00:37:23 aby pokřtili na Levém Hradci
  kněžnu svatou Ludmilu.
 • 00:37:39 Víme, že Bavoři si vždycky činili
  nárok na Moravu
 • 00:37:42 jako na své misijní území,
 • 00:37:44 a pravděpodobně podkopávali
  autoritu arcibiskupa Metoděje,
 • 00:37:48 jako hlavního metropolity
  moravského.
 • 00:37:50 Alespoň to vyplývá z některých
  stížnostních dopisů,
 • 00:37:53 na základě kterých vlastně
  v roce 880 Metoděj musel do Říma
 • 00:37:57 a před papežem obhajoval
  svoji činnost.
 • 00:38:00 Víme, že ji obhájil velice dobře,
 • 00:38:02 protože papež vydal bullu,
  tedy významnou listinu,
 • 00:38:06 kterou adresoval knížeti
  králi Svatoplukovi,
 • 00:38:09 a v té nazývá Metoděje
  arcibiskupem Svaté církve moravské,
 • 00:38:15 což znamená, že už je tu vytvořená
  domácí vlastní církev,
 • 00:38:19 tedy řekněme tomu arcibiskupství
  či biskupství.
 • 00:38:22 V té listině je dokonce Svatopluk,
  tedy král Moravanů,
 • 00:38:26 jmenován jediným synem Petrovým,
  a to je titulatura, která se dávala
 • 00:38:31 jenom uchazečům nebo pretendentům
  na císařský titul.
 • 00:38:35 Víme ale, že ty rozpory
  pokračovaly dál,
 • 00:38:37 zejména s nitranským biskupem
  Wichingem
 • 00:38:39 a Metoděj za těchto rozporů
  v roce 885 umírá,
 • 00:38:44 čímž samozřejmě během roku
  skončila, dá se říct,
 • 00:38:47 činnost i tady té slovansko,
 • 00:38:49 nebo staroslověnsko-byzantské
  církevní skupiny,
 • 00:38:53 protože víme, že její zastánci
  a příslušnici byli vyhnáni,
 • 00:38:57 prodáni do otroctví a podobně,
  a ta církev na Moravě
 • 00:39:01 už se od té doby v zásadě stává
  latinskou.
 • 00:39:07 Kdy Metoděj zemřel, přibližně víme,
  kde Metoděj zemřel, není tak jisté.
 • 00:39:13 Jedinou kusou zprávu známe
  ze stručných,
 • 00:39:15 takzvaných proložních životopisů
  svatých, kde se doslova píše:
 • 00:39:20 "Když vyučil své učedníky
  ve svaté víře,
 • 00:39:24 předpověděl svou smrt
  tři dny předem,
 • 00:39:26 zesnul smířen v Pánu.
 • 00:39:28 Leží pak ve velkém chrámě moravském
 • 00:39:30 po levé straně ve stěně
  za oltářem svaté Bohorodičky."
 • 00:39:36 Tato slova nedávají archeologům
  spát,
 • 00:39:38 neboť míst, kde by Metoděj mohl být
  pohřben, je celá řada.
 • 00:39:42 Na prvním místě samozřejmě zde,
  na Velehradě.
 • 00:39:46 Mohlo to být ale také
  na Hoře sv. Klimenta
 • 00:39:49 v nedalekých Chřibech.
 • 00:39:51 V úvahu přichází také
  Valy u Uherského Hradiště,
 • 00:39:54 anebo Sady u Mikulčic.
 • 00:40:05 Petr Kliment Koutný
  je duchovní správce
 • 00:40:07 Pravoslavné církevní obce
  ve Střílkách na Moravě.
 • 00:40:18 Nacházíme se v kapli sv. Rostislava
  ve Střílkách
 • 00:40:22 a za mnou na presbitární fresce
  jsou svatí sedmipočetníci.
 • 00:40:30 To jsou Cyril a Metoděj a jejich
  nejznámější spolupracovníci,
 • 00:40:33 které nám uchovala historie.
 • 00:40:35 Známe je podle jmen.
  Jsou to otcové, kteří přišli
 • 00:40:39 společně se svatým Cyrilem
  a Metodějem před téměř 1150 lety,
 • 00:40:45 aby tady začali pokládat
  to přijaté křesťanství
 • 00:40:50 a jsou to naši duchovní otcové,
 • 00:40:53 kteří duchovně rodili
  tento náš národ.
 • 00:41:05 Nacházíme se poblíž překrásného
  Ochridského jezera
 • 00:41:09 a chán Boris, který kdysi
  této oblasti vládl,
 • 00:41:12 přivítal vyhnané žáky svatého
  Metoděje s otevřenou náručí.
 • 00:41:16 A přímo zde, v této oblasti,
  se usadila jedna skupina kněží
 • 00:41:20 pod vedením svatého biskupa
  Klementa,
 • 00:41:22 takzvaného Klementa Velického.
 • 00:41:24 A tato skupina bude používat
  posvátné písmo Cyrilovo,
 • 00:41:29 takzvanou hlaholici.
 • 00:41:31 Druhá skupina slovanských kněží,
  působící poblíž města Preslav,
 • 00:41:36 bude používat pozměněnou hlaholici,
  takzvanou cyrilici,
 • 00:41:40 písmo, které je pojmenované
  na počest svatého Cyrila.
 • 00:41:45 Toto písmo také ovlivní
  i dějiny samotné azbuky.
 • 00:41:49 Je to písmo, kterým bylo napsáno
  velké množství textu,
 • 00:41:52 které se dnes po právu řadí
  do klenotů celého písemnictví
 • 00:41:57 a pro nás pro Slovany je občas
  užitečné si uvědomit,
 • 00:42:00 že od Běloruska až sem
  po samotné hranice s Řeckem,
 • 00:42:05 se v zásadě domluvíme
  jedním jazykem,
 • 00:42:07 že tvoříme jednu všeslovanskou
  rodinu.
 • 00:42:26 Prostřednictvím ochridské
 • 00:42:27 a preslavské slovanské literární
  školy
 • 00:42:29 byl tak kulturní odkaz Konstantina
  a Metoděje zachráněn
 • 00:42:33 a později předán
  i jiným slovanským národům,
 • 00:42:36 zejména Srbům a Rusům.
 • 00:42:43 A zde v Ochridu Kliment
  u bývalého biskupského sídla
 • 00:42:47 zakládá velmi důležitou
  staroslověnskou byzantskou školu.
 • 00:42:51 Je to škola nejenom pro liturgii
  a duchovní život,
 • 00:42:54 ale i pro kulturní
  a literární projev.
 • 00:42:57 Má mnoho žáků, kteří v jeho díle
  pokračují, téměř až 3500.
 • 00:43:02 Jsou vysíláni do více než
  300 misijních center,
 • 00:43:05 z tohoto místa, z Ochridu,
  je zakládáno kolem 40 klášterů.
 • 00:43:10 Je to tedy naprosto úžasná,
  slovanská, křesťanská mise
 • 00:43:15 v oblasti Bulharské říše
  tehdejší doby.
 • 00:43:20 Žáci svatých Cyrila a Metoděje -
 • 00:43:23 Gorazd, Kliment, Naum, Angelár
  a Sáva
 • 00:43:26 jsou uctíváni spolu se svými
  učiteli
 • 00:43:28 jako "svatí sedmipočetníci".
 • 00:43:31 O Gorazdovi, kterého sv. Metoděj
  určil za svého nástupce,
 • 00:43:35 nejsou dochovány zprávy.
 • 00:43:51 Kostel Nanebevzetí Panny Marie
  ve Staré Boleslavi -
 • 00:43:54 duchovně stěžejní místo
  českých dějin -
 • 00:43:57 je českým nejstarším mariánským
  poutním místem
 • 00:44:00 a uchovává se zde milostný obraz
  tzv. Palladium země České.
 • 00:44:06 Barokní dějepisectví přišlo
  s myšlenkou,
 • 00:44:08 že uctívané paladium,
 • 00:44:10 tedy ochranný obraz-reliéf
  Panny Marie,
 • 00:44:14 bylo přineseno soluňskými bratry
  z Byzance
 • 00:44:16 a darováno českému knížecímu rodu.
 • 00:44:19 Legendické barokní podání praví,
  jak se přes sv. Ludmilu a Václava
 • 00:44:23 milostný obraz Panny Marie -
  ochránkyně dostal do Boleslavi,
 • 00:44:28 kde s její úctou byl postupem času
  propojen
 • 00:44:31 kult dalších důležitých zemských
  patronů.
 • 00:44:35 Propojení svatováclavské
  a cyrilometodějské úcty
 • 00:44:37 v dějinách našich zemí ukazuje,
  že oba národy Čechů a Moravanů
 • 00:44:42 mají společné duchovní a kulturní
  kořeny
 • 00:44:45 a jejich cesta dějinami
  je tedy nerozlučná.
 • 00:44:49 Panna Maria tak postupně
  pod svým ochranným pláštěm
 • 00:44:52 spojila dvě duchovní tradice
  v nedílný celek.
 • 00:45:06 Odkaz sv. Cyrila a sv. Metoděje
 • 00:45:09 snad jako ponorná řeka
  proudí napříč staletími.
 • 00:45:13 A tu a tam, tu více, tu méně,
 • 00:45:15 prýští na různých důležitých
  místech našich dějin.
 • 00:45:20 Odkaz sv. Cyrila a Metoděje
  je zřejmý:
 • 00:45:23 Žádný dobrý skutek, který učiníme,
  nám Bůh nezůstane dlužen.
 • 00:45:28 A tak jako se modlíme
  "dědictví otců zachovej nám PaneŞ,
 • 00:45:32 modleme se za to,
 • 00:45:34 aby i naše dědictví zůstalo
  zachováno pro budoucí generace.
 • 00:45:50 "Slyšte nyní svým rozumem,
 • 00:45:52 slyšte všichni lidé slovanští,
 • 00:45:54 slyšte Slovo, od Boha přišlo,
 • 00:45:57 slovo, jež krmí lidské duše,
 • 00:45:59 slovo, jež sílí srdce i rozum,
 • 00:46:03 slovo to, jež vede k poznání Boha."
 • 00:46:11 Jezuita Cyril Vasil
 • 00:46:12 je vatikánským sekretářem
  Kongregace pro Východní církve.
 • 00:46:17 Já bych si moc přál,
 • 00:46:18 abychom se dokázali ke svatým
  Cyrilovi a Metodějovi víc modlit,
 • 00:46:20 abychom je opravdu chápali
  jako patrony, jako světce,
 • 00:46:23 kteří se přibližují osobně
  ke každému z nás,
 • 00:46:27 a jsou opravdu těmi prostředníky,
 • 00:46:29 nebo těmi, kteří se za nás mohou
  přimlouvat u Pána,
 • 00:46:33 protože k nám mají jakýsi osobní
  a bližší vztah, mezi námi a nebem.
 • 00:46:47 Cyrilometodějská tradice byla
  v Čechách velmi živá
 • 00:46:49 za vlády Karla IV.
 • 00:46:51 Bylo tomu tak proto,
 • 00:46:53 protože Karel IV. se považoval
  za dědice Přemyslovců,
 • 00:46:56 kteří přijali křest
  od sv. Metoděje,
 • 00:46:59 a také proto, že zastával ideu,
 • 00:47:01 že česká královská koruna
  má svůj původ na Moravě.
 • 00:47:06 Na panovníkovo přání zavedl
 • 00:47:07 první pražský arcibiskup
  Arnošt z Pardubic
 • 00:47:10 svátek soluňských bratří,
 • 00:47:12 kteří byli prohlášeni
  za patrony Zemí koruny české.
 • 00:47:18 Jsme v místě
  katedrály sv. Víta,
 • 00:47:20 které nám připomíná obnovu
  cyrilometodějského kultu
 • 00:47:25 v době Otce vlasti,
  Karla IV,
 • 00:47:29 ale klečící kardinál Schwarzenberg,
  Myslbekova socha, nám říká,
 • 00:47:34 že v 19. století byl to především
  on, který se zasloužil v Praze
 • 00:47:40 o vyzdvižení tohoto kultu
 • 00:47:42 vystavěním Cyrilometodějského
  chrámu v Karlíně.
 • 00:47:48 A tak Cyrilometodějský karlínský
  kostel je vlastně malá Morava,
 • 00:47:53 malý Velehrad v Praze.
 • 00:47:56 Dominik kardinál Duka
  je dominikánský duchovní,
 • 00:47:58 36. arcibiskup pražský
  a primas český.
 • 00:48:09 Karlínský kostel
  svatých Cyrila a Metoděje
 • 00:48:12 se může pochlubit velikou
  vzácností.
 • 00:48:14 Jsou to relikvie sv. Cyrila,
  které získal z Říma v roce 1969
 • 00:48:19 zdejší velmi charismatický farář,
  pater Karel Pilík.
 • 00:48:24 Tento kněz přivezl relikvie,
 • 00:48:26 které potom jeho pozdější nástupce
  pater Cúth
 • 00:48:30 nechal vložit do hlavního
  oltářního stolu,
 • 00:48:32 takže je mše svatá v tomto kostele
 • 00:48:34 sloužena přímo nad kostmi
  sv. Cyrila,
 • 00:48:37 což má svou duchovní hloubku.
 • 00:48:42 "Jak proroci již dříve
  předpověděli,
 • 00:48:44 Kristus přichází shromáždit
  národy,
 • 00:48:47 neboť je světlem celého
  tohoto světa.
 • 00:48:50 To se stalo v tomto sedmém věku.
 • 00:48:53 Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,
  hluší uslyší slovo Písma.
 • 00:48:59 Je tedy třeba poznat Boha."
 • 00:49:05 Velehrad je nejenom místo víry,
  hlásání a vyznávání,
 • 00:49:11 ale je to také místo,
  kde ta víra se musí žít
 • 00:49:14 a uskutečňovat ve vztahu.
 • 00:49:17 Za komunismu tady v těch
  klášterních budovách
 • 00:49:20 po celou dobu byli postižení.
 • 00:49:22 Dnes je to jenom malá část,
  která tvoří takový ústav,
 • 00:49:26 ve většině je gymnázium,
 • 00:49:28 ale církev chce budovat takové
  Kristovo myšlení, který řekl:
 • 00:49:33 "Co jste udělali jednomu
  z těch nejposlednějších,
 • 00:49:35 to jste udělali mně."
 • 00:49:37 Křesťan nemůže být křesťanem,
  když bude lhostejný k těm,
 • 00:49:40 kteří jsou potřební
  v jakékoliv formě.
 • 00:49:43 A proto k bohoslužbě a k hlásání
  patří také charita,
 • 00:49:47 jako jeden ze základních pilířů
  křesťanské víry a našeho vyznávání.
 • 00:49:54 Hovořil přímý pokračovatel
  arcibiskupa Metoděje,
 • 00:49:56 Monsignore Jan Bosco Graubner,
 • 00:49:58 14. arcibiskup olomoucký
  a metropolita moravský.
 • 00:50:05 "Proto slyšte Slované toto:
 • 00:50:07 Dar ten je věru od Boha daný,
  dar Boží je to údělu na pravici,
 • 00:50:12 dar duším nikdy se nekazící,
  dar duším, které jej přijmou."
 • 00:50:19 Možná je symbolické,
 • 00:50:21 že zde na Moravě nemáme
  nic hmatatelného,
 • 00:50:23 nic, čeho bychom se mohli dotknout.
 • 00:50:25 Odkaz svatých bratří
  je čistě duchovní.
 • 00:50:29 A přesto, zde na Velehradě
 • 00:50:31 se neuvěřitelných 1100 let
  po smrti sv. Metoděje
 • 00:50:35 schází na 200 tisíc poutníků,
 • 00:50:38 a v r. 1985 se tato poutní mše
  svatá
 • 00:50:42 stává první hlasitou manifestací
  proti komunistickému režimu.
 • 00:50:46 My kněží možná trochu pateticky
  zdůrazňujeme v přikázáních,
 • 00:50:49 že utrpení a krev mučedníků
  se stává semenem nových křesťanů.
 • 00:50:54 Přesto je to pravda,
  kterou nelze dostatečně zdůraznit.
 • 00:50:58 Boží logika je jiná,
  než naše lidská logika,
 • 00:51:01 a Boží čas plyne jinak,
  než čas nás, lidí.
 • 00:51:10 "Nahé jsou všechny národy bez knih
 • 00:51:12 a nemohou zápolit beze zbraně
  s protivníkem našich duší,
 • 00:51:15 uchystané za kořist věčných muk.
 • 00:51:19 Otevřte dokořán dveře rozumu,
 • 00:51:21 když jste přijali nyní zbraň
  tvrdou,
 • 00:51:24 kterou kovají knihy Páně
  hlavu ďáblovu mocně potírající.
 • 00:51:30 Neboť kdo přijmou knihy ty -
 • 00:51:32 moudrost Kristus v nich mluví
  a duše vaše posiluje."
 • 00:51:39 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2012

Související