iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
22. 5. 2013
21:30 na ČT2

1 2 3 4 5

12 hlasů
10745
zhlédnutí

Šumné stopy

Izrael - Bauhaus

Toto putování se věnuje zejména moderní architektuře v Tel Avivu.

26 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Šumné stopy - Izrael - Bauhaus

 • 00:00:29 V dnešním šumném
  izraelském putování
 • 00:00:33 nás vítá z prvního dílu známý
  orientalista
 • 00:00:37 a beduínský náčelník Alois Musil.
 • 00:00:40 -Šalom.
  -Šalom, pane architekte.
 • 00:00:43 Já jsem vám říkal,
  že se potkáme ještě v poušti.
 • 00:00:46 Dnes bych vás rád upozornil
  na pouštní draky,
 • 00:00:50 což jsou nejstarší stavby
  v Izraeli,
 • 00:00:53 prehistorické rýhy v krajině,
  staré mnoho tisíc let.
 • 00:00:58 Přistávací dráhy pro marťany,
 • 00:01:01 které jste stejně jako tisíc let
  starou švestku zde objevil.
 • 00:01:04 No, marťany, nevím,
 • 00:01:07 ale izraelští piloti
  se během arabských válek
 • 00:01:10 podle nich docela dobře
  orientovali.
 • 00:01:13 Aha, zdejší drsná země skrývá
  různá tajemství a znamení.
 • 00:01:16 Je zemí zaslíbenou
 • 00:01:19 a vede k ní cesta
  čtyřiceti lety bloudění v poušti.
 • 00:01:22 Kdyby čtyřiceti lety.
  Tisíc let bloudění!
 • 00:01:25 Ale na konci cesty
  se dokáže odvděčit.
 • 00:01:29 Víte co, běžte na Masadu.
 • 00:01:32 Tuto zemi nemůžete poznávat
  pouze ve spěchu.
 • 00:01:36 -Šalom.
  -Šalom.
 • 00:01:39 No, nevím, jestli vás zrovna
  na Masadě čeká mír.
 • 00:02:01 Známý děsivý příběh,
 • 00:02:04 který sugestivně popsal významný
  historik Josephus Flavius.
 • 00:02:09 Tisíc obránců Masady
  včetně žen a dětí
 • 00:02:12 raději podstoupilo
  dobrovolnou rituální smrt
 • 00:02:17 než potupné římské zajetí.
 • 00:02:22 Zdejší židovští obyvatelé zélóti
 • 00:02:26 obsadili pevnost na strmém,
  400 metrů vysokém útesu
 • 00:02:30 na počátku židovské války
  proti Římanům
 • 00:02:34 roku 66 našeho letopočtu.
 • 00:02:37 A dokázali se zde statečně
  bránit celých sedm let.
 • 00:02:41 Stavby byly komponovány
 • 00:02:44 v účelném pravoúhlém
  tvarosloví.
 • 00:02:47 Jako by předpověděly
  mistrovskou jednoduchost
 • 00:02:50 izraelského Bauhausu
  o 20 století později.
 • 00:02:56 Když to vyžadovala nutnost
  reprezentovat,
 • 00:02:59 byly jinak strohé stavby
  bohatě dekorovány
 • 00:03:03 jako v západním,
  kdysi Herodově paláci,
 • 00:03:06 kde nalezneme mozaiky
  inspirované
 • 00:03:09 nekonečnými zákruty
  organických křivek,
 • 00:03:12 uzavřené v drobném chvění,
 • 00:03:15 bez kterého není
  ono pevné základní.
 • 00:03:25 Stejně tak jako těžko pochopíte
 • 00:03:28 fyzikálně nesdělitelný pocit
  ne chození po vodě,
 • 00:03:32 ale ležení na přesolené vodě
  Mrtvého moře,
 • 00:03:36 stejně tak naše pohodlné dny
  těžko porozumějí
 • 00:03:39 židovské rezistenci
  v pevnosti Masada.
 • 00:03:48 Zaslíbil Hospodin
  izraelskému lidu tuto zemi?
 • 00:03:52 Odpověď můžeme najít
  v kumránských svitcích,
 • 00:03:56 objevených náhodou
  v roce 1947
 • 00:03:59 arabským chlapcem
  hledajícím zaběhnutou kozu
 • 00:04:03 v jeskyni ve skaliskách
  nad Mrtvým mořem.
 • 00:04:11 Svitky potvrdily historickou
  pravost částí Starého zákona,
 • 00:04:16 především Proroctví Izaiáše.
 • 00:04:19 Navíc se v nich můžeme dočíst,
  jak Izrael přišel ke svému jménu.
 • 00:04:26 Jácob u brodu přes řeku Jabok
  zápasil s neznámým duchem.
 • 00:04:33 Než ho Jácob pustil,
  dal mu nepoznaný muž nové jméno,
 • 00:04:37 Izrael, tedy ten, který zápasí
  s Bohem, nebo Zápasí Bůh.
 • 00:04:43 Jak to však souvisí
  s českou architekturou?
 • 00:04:48 Nevidím před sebou
  Jácobův žebřík,
 • 00:04:51 a tak se nechám vést lapidárně
 • 00:04:55 tvarem nádoby ukrývající svitky.
 • 00:05:06 Architektonickou schránu
  pro kumránské svitky
 • 00:05:10 naprojektoval v roce 1965
 • 00:05:13 v rámci Izraelského muzea
  Friedrich Kiesler
 • 00:05:17 společně s potomkem
  českých emigrantů
 • 00:05:20 Armandem Filipem Bartošem,
 • 00:05:23 narozeným roku 1910
  v New Yorku.
 • 00:05:27 Organická rotační forma domu
 • 00:05:30 nám vzdáleně může připomenout
  jinou muzejní stavbu,
 • 00:05:33 Guggenheimovo muzeum v New Yorku
  od Franka Lloyda Wrighta.
 • 00:05:37 U ní byl architekt a statik
  A. F. Bartoš
 • 00:05:41 také spoluautorem
  konstrukčního systému.
 • 00:05:45 Architekt surrealistických
  výstav Friedrich Kiesler,
 • 00:05:49 přítel Vítězslava Nezvala
  a Karla Teigeho,
 • 00:05:52 vycházel při navrhování objektu
 • 00:05:55 z tvaru hliněné nádoby
  ukrývající svitky,
 • 00:05:58 která ve svém jemném,
  vrstveném keramickém obalu
 • 00:06:02 tvoří plášť skořepiny
  této symbolické stavby.
 • 00:06:07 Kiesler, rodák z Bukoviny,
 • 00:06:10 komponuje bílou kopuli
  na tmavém pozadí,
 • 00:06:13 představující věčnou válku
  mezi syny Tmy a syny Světla.
 • 00:06:18 Navíc tato organická
  betonová forma
 • 00:06:22 je odolná proti
  nepřátelskému útoku,
 • 00:06:25 a tak zároveň plní i funkci krytu
  pro vzácné pergameny.
 • 00:06:29 Uvnitř jako v trezoru
  jsou uloženy
 • 00:06:32 nejstarší známé starozákonní
  písemné texty,
 • 00:06:36 zaznamenávající příběhy,
 • 00:06:39 které se odehrály ve starém
  Jeruzalémě a zdejší zemi.
 • 00:06:52 Než však Jeruzalém vypadal
  jako kvetoucí rajská zahrada,
 • 00:06:57 prošel mnoha vzestupy a pády.
 • 00:07:02 Jeho lapidární kamenné domy
  z doby krále Šalamouna,
 • 00:07:07 tedy téměř 1000 let před Kristem,
 • 00:07:10 opět tak nápadně podobné kubické
  jednoduchosti funkcionalismu,
 • 00:07:14 byly však pobořeny.
 • 00:07:17 Jeruzalém byl téměř
  sedmdesátkrát zničen.
 • 00:07:21 V roce 132 byl srovnán se zemí
 • 00:07:24 a Židé do něj měli
  zakázán přístup.
 • 00:07:27 Jak v iluzorním zrcadle
  se zde střídali
 • 00:07:30 Peršané, Římané,
  mameluci, křižáci.
 • 00:07:35 Současnou těžko řešitelnou
  situaci
 • 00:07:38 volně vystihuje vizuální
  instalace v leštěné oceli
 • 00:07:42 indicko-britského sochaře
  Aniše Kapura.
 • 00:07:47 Vše se staví na hlavu.
 • 00:07:50 Zde se ale neholduje
  malověrnosti.
 • 00:07:53 Úkolem je proměňovat poušť
  ne v každém srdci,
 • 00:07:56 ale třeba i na první pohled
  banálně,
 • 00:07:59 výsadbou stromů
  v hornaté krajině.
 • 00:08:12 Lidé přicházející do Izraele
 • 00:08:15 pomáhají životadárné, ale spalující
  slunce zastiňovat stromy.
 • 00:08:20 Tak vznikl vedle Českého lesa
  i tento les Nahshon
 • 00:08:23 na poloviční cestě mezi
  Tel Avivem a Jeruzalémem.
 • 00:08:27 Země, skupiny, rodiny
  i jednotlivci
 • 00:08:31 přes 110 let starou organizaci
  Židovský národní fond,
 • 00:08:35 který je majitelem
  dvaceti procent půdy v Izraeli,
 • 00:08:39 věnují státu
  jednotlivé stromy.
 • 00:08:44 A jestliže je v Izraeli strom
  se jménem Tomáš Garrigue Masaryk,
 • 00:08:48 neporušme tento zvyk.
 • 00:08:51 Ať pouští zní jak znělý zvon
  hlasem svým i Šumný strom.
 • 00:08:56 Sází za Čechy, Moravu
  a Slezsko
 • 00:09:03 současný pan velvyslanec
  Tomáš Pojar
 • 00:09:06 a nejedno jeho děcko.
 • 00:09:09 Nebo mladý muž?
 • 00:09:11 V Izraeli se před sázením stromů
  tradičně říká modlitba,
 • 00:09:15 kterou složil rabín
  Ben Zion Chai Uziel:
 • 00:09:21 Otče náš na nebesích,
  chtěj, Pane Bože, tvoji zemi,
 • 00:09:25 a poděl ji tvojí dobrotou
  a blahovůlí.
 • 00:09:28 Požehnej jí rosou,
 • 00:09:31 vyprošené deště uděl v pravý čas
  po horách a údolích Izraele
 • 00:09:36 a zavlažuj jimi
  každou rostlinu a strom,
 • 00:09:40 posilni ruce
  všech našich bratrů
 • 00:09:43 pracujících na zúrodnění
  této Svaté země
 • 00:09:47 a požehnej dílo jejich paží.
 • 00:09:51 A požehnej tvůj národ Izrael
  a zemi, kterou jsi nám dal,
 • 00:09:57 Když jsi ji zapřísahal
  našim praotcům.
 • 00:10:11 Bílé, zářící domy sázel
  ve třicátých letech,
 • 00:10:16 šťastné době Tel Avivu,
  architekt Josef Tischler,
 • 00:10:20 který se narodil roku 1887
  na Podkarpatské Rusi.
 • 00:10:27 Žák profesora Mayredera
  z brněnské techniky
 • 00:10:30 emigroval ve 20. letech
  20. století do Palestiny.
 • 00:10:35 Zde se zúčastnil
  jedné z největších erupcí
 • 00:10:39 moderní funkcionalistické
  architektury.
 • 00:10:42 Jak to v Tel Avivu
  všechno začalo?
 • 00:10:45 To musíme z Rothschild bulváru
  asi o kilometr vedle na pláž.
 • 00:10:57 Roku 1909 se několik židovských
  obyvatel města Jaffa rozhodlo,
 • 00:11:02 že chtějí začít žít nově,
  bez zatížení minulosti,
 • 00:11:07 bez kompromisu, přísně.
 • 00:11:10 Zakoupili část pouště,
 • 00:11:13 mušličkami vyznačili
  jednotlivé parcely,
 • 00:11:15 o které později losovali.
 • 00:11:18 Nemůžeme si myslet,
  že nezasáhla vyšší moc.
 • 00:11:21 Číslo 1 si z osudí vytáhl
  Meir Dizengoff,
 • 00:11:26 později jeden z nejschopnějších
  starostů 20. století.
 • 00:11:35 A začalo téměř z ničeho vznikat
 • 00:11:38 jedno z nejmodernějších měst
  své doby,
 • 00:11:41 které snad nejvýstižněji popsal
  židovský výtvarník Dani Karavan.
 • 00:11:46 Poslouchejme chvíli jeho slova,
 • 00:11:49 noříce se do pravoúhlých
  kubických prostorů Tel Avivu.
 • 00:11:58 Tel Aviv je město
  povstávající z písku.
 • 00:12:02 Město je strom,
  který hledá svou identitu.
 • 00:12:07 Město je dívka,
 • 00:12:09 co chce být milována,
  obletována, vytoužená.
 • 00:12:14 Stará města se líčí,
  vyhlazují vrásky,
 • 00:12:17 chtějí být dějinná.
 • 00:12:20 Tel Aviv se rozvíjí.
 • 00:12:23 Mladí, kteří cítili blížící se
  bouři nad Evropou,
 • 00:12:27 do Izraele přivezli vše,
  co bylo moderní a nové.
 • 00:12:30 Modernismus odhalil
  jednoduchost.
 • 00:12:33 Šel ke kořenům,
  kouli, jehlanu a válci.
 • 00:12:38 Daleko od zatěžkané Evropy
 • 00:12:41 studenti práv, medicíny
  a filozofie
 • 00:12:45 míchali písek Svaté země,
  cement a modrou vodu.
 • 00:12:53 Odlili tvárnice, které položili
  řadu po řadě v rovných linkách.
 • 00:12:57 Pokryli stěny vápennou omítkou
  a posléze natřeli bílou barvou.
 • 00:13:03 Tak psali každodenní poezii
  jednoduchými materiály.
 • 00:13:08 Styl Bauhausu tak dobře ladí
  k novému světu,
 • 00:13:12 k novému způsobu života.
 • 00:13:15 Jako by se narodil v Evropě
  zejména pro Tel Aviv, Bílé město.
 • 00:13:25 Tel Aviv, Pahorek jara,
 • 00:13:28 tedy určité spojení
  starého a mladého.
 • 00:13:32 Je také překladem Herzlova
  vizionářského díla Altneuland
 • 00:13:37 o židovském státu z roku 1922,
  Staronová země.
 • 00:13:44 A to už nám v uších přímo zní
  Staronová synagoga v Praze,
 • 00:13:48 možná prvotní
  Herzlova inspirace.
 • 00:13:51 Takže název Tel Aviv
  možná pochází přímo z Prahy.
 • 00:14:04 V Brně, Praze, Berlíně
  jsme zvyklí nacházet
 • 00:14:08 v části měst z dvacátých
  a čtyřicátých let
 • 00:14:11 velké množství elegantních
  krychlových domů.
 • 00:14:15 Telavivské stavebnictví fanoušky
  architektury úplně uchvátí.
 • 00:14:19 V několika na sebe
  navazujících čtvrtích
 • 00:14:22 najdeme až 500 většinou
  činžovních domů.
 • 00:14:26 Proto UNESCO v roce 2004
 • 00:14:29 vyhlásilo telavivský Bauhaus
 • 00:14:33 za největší světovou koncentraci
 • 00:14:36 moderní funkcionalistické
  architektury.
 • 00:14:40 Zdá se vám, že jsme zapomněli
  na architekta Josefa Tischlera?
 • 00:14:44 Nebojte se, na konci tohoto dílu
  se k němu vrátíme.
 • 00:14:47 Teď poslouchejme očima
  sólo pro Bauhaus.
 • 00:15:03 V Tel Avivu je Bauhausu
  stále dost.
 • 00:15:06 Zde si Evropan nepřipadá
  jako nezvaný host.
 • 00:15:12 Všechny zdejší
  funkcionalistické domy
 • 00:15:15 však navštívit nestihneme.
 • 00:15:18 Nechme na dětské hračce,
 • 00:15:20 ať sama určí tři náhodná
  telavivská zastavení.
 • 00:15:26 Chytrá káča, hebrejsky dreidl,
  nás rovnou poslala
 • 00:15:30 k jednomu z nejvýraznějších
  tvůrců telavivského Bauhausu,
 • 00:15:34 Oskaru Kaufmannovi a jeho
  činžovní vile z roku 1935,
 • 00:15:38 na které jak v učebnici
  nejmodernější architektury
 • 00:15:42 můžeme číst
  vytříbená tvarosloví.
 • 00:15:48 Vstup pod oblinou se zabydlí,
  hned vedle vyšlechtěné zábradlí.
 • 00:15:55 Dobové ikony - oválné balkony.
 • 00:15:58 S nimi souzvuk hraje
  měkké nároží, jež dotyky zraje.
 • 00:16:03 Zde neřízneš se o hrany.
 • 00:16:06 Pouze hluboké stíny
  do domu jsou vepsány.
 • 00:16:10 A do třetice - vzpomeňme
  na modernistické tradice.
 • 00:16:15 Okno dělené
  i se skly zaoblené.
 • 00:16:20 A směrem k nebi
  jen tenká linka.
 • 00:16:24 Na kovových sloupcích
  geometrie spinká.
 • 00:16:34 Tel Aviv však netvořily
  pouze úchvatné činžovní vily,
 • 00:16:38 ale také bloky
  sociální výstavby.
 • 00:16:44 Bylo třeba ubytovat nekonečný
  proud přicházejících z Evropy,
 • 00:16:48 neboť ve dvacátých letech
  u palestinských břehů
 • 00:16:52 každý den zakotvila loď
  s tisíci přistěhovalci.
 • 00:16:56 Ti nacházeli nový domov třeba
  i v těchto racionálních kvádrech
 • 00:17:01 s nehýřivými, ale dostatečnými
  pavlačovými byty.
 • 00:17:14 Židé z Evropy
  si s sebou přinášeli
 • 00:17:17 i touhu po kulturním životě,
  na jaký byli zvyklí.
 • 00:17:21 A tak dominantní stavbou
  kruhového náměstí Dizengoff,
 • 00:17:26 navrženého v roce 1939
  Žeňou Averbuchovou,
 • 00:17:30 se stává kino Ester.
 • 00:17:33 V osmdesátých letech bylo
  centrální náměstí přikryto
 • 00:17:38 pěší zónou s kinetickou kašnou
  Jakova Agama Oheň a voda.
 • 00:17:56 Náměstí však tímto zásahem
 • 00:17:59 ztrácí svou přirozenou
  funkcionalistickou proporci.
 • 00:18:03 A tak v roce 2009
  město rozhodlo
 • 00:18:06 o odstranění tohoto
  vzdušeného chodníku.
 • 00:18:09 K tomu ale zatím nedošlo.
 • 00:18:17 Bývalé kino se v nedávné době
  změnilo na hotel,
 • 00:18:22 který však na svou minulost
  nezapomíná.
 • 00:18:28 Chaplinův film Diktátor
  a tento dům
 • 00:18:32 jsou téměř stejně staří
  a jejich kvalita stále září.
 • 00:18:39 A kam dál?
  Kávu si tady dám?
 • 00:18:54 Káča nás poslala jinam.
 • 00:18:57 Káva nebude v záři
  celuloidového pásu.
 • 00:19:04 V telavivských ulicích
  máme důvěrný domácí pocit.
 • 00:19:09 A to nejen díky zaobleným
  balkonům,
 • 00:19:12 hlubokým stínům vepsaným
  do bělostných fasád,
 • 00:19:15 pletivu uchycenému
  do subtilní pásoviny,
 • 00:19:22 ale třeba i díky
  vstřícné atmosféře
 • 00:19:25 všudypřítomných kaváren.
 • 00:19:30 Jsme v Německu?
  Nebo ve Švýcarsku?
 • 00:19:34 Ne, jsme téměř v Československu.
  Café Masaryk.
 • 00:19:39 Tomáš Garrigue, přítel
  a ochránce židovského národa
 • 00:19:42 nejen z dob hilsneriády,
  ale také první evropský státník,
 • 00:19:46 který nově vznikající
  židovské centrum
 • 00:19:50 navštívil již v roce 1929.
 • 00:19:54 Café Masaryk.
 • 00:19:58 A nyní od prvního československého
  prezidenta Masaryka
 • 00:20:02 k prvnímu izraelskému
  prezidentovi Weizmannovi.
 • 00:20:08 Trochu stranou Tel Avivu,
 • 00:20:11 nejen místopisně,
  ale i ve výtvarném výrazu,
 • 00:20:14 jsou realizace architekta
  expresionisty Ericha Mendelsohna,
 • 00:20:18 kterého jsme potkali už při
  prvním putování Šumnými městy,
 • 00:20:23 a to v Moravské Ostravě,
 • 00:20:26 kde v roce 1933 projektoval
  obchodní dům Bachner.
 • 00:20:31 O rok později autor slavné
  Einsteinovy věže v Postupimi
 • 00:20:35 začal navrhovat
  rodinnou rezidenci
 • 00:20:38 pro světově uznávaného vědce,
  chemika, sionistu
 • 00:20:41 a posléze prvního prezidenta
  Státu Izrael Chaima Weizmanna.
 • 00:20:46 Stavba v městě Rechovot
 • 00:20:49 je součástí nynějšího
  Weizmannova vědeckého institutu.
 • 00:20:54 Dům je zřejmě také inspirován
  vilou Savoy od Le Corbusiera.
 • 00:20:59 Je komponován do písmene U.
 • 00:21:02 Dvě obytná křídla uzavírají bazén.
 • 00:21:05 Tato sloupová architektura
 • 00:21:08 v nás vyvolává vzpomínku
  na mediteránní stavby.
 • 00:21:12 S Bauhausem dům propojují
  nejen nautická okénka,
 • 00:21:16 ale i formování interiéru
 • 00:21:19 do jednoduchých
  oficiálních místností,
 • 00:21:21 zařízených na přání
  paní Weizmannové
 • 00:21:25 konzervativním
  evropským nábytkem,
 • 00:21:28 a tak z původního
  Mendelsohnova návrhu
 • 00:21:31 zbyly pouze tyto dvě
  čalouněné sedačky.
 • 00:21:43 Dům je dnes krasopisně
  zrekonstruován,
 • 00:21:47 a tak můžete procházet
  autentickou košer kuchyní
 • 00:21:50 se sporáky a nádobím.
 • 00:21:58 Je zde také zřízeno malé muzeum
  prvního občana Státu Izrael,
 • 00:22:03 což dokládá pas s číslem 1.
 • 00:22:09 Od jídelny a dalších
  reprezentativních salonů
 • 00:22:13 nás vede dramatické schodiště
 • 00:22:17 k ložnicím, šatnám
  a pracovnám nahoru.
 • 00:22:33 Loď pro Izraelce nesymbolizuje
  výletní parníček
 • 00:22:37 plující kamsi do Davle,
 • 00:22:40 ale je to motiv emigrace
  a návratu do zaslíbené země.
 • 00:22:57 Ve smršti funkcionalistické
  architektury
 • 00:23:01 jsme úplně zapomněli na dílo
  architekta, inženýra, urbanisty,
 • 00:23:05 učitele a veřejného aktivisty
  Josefa Tischlera.
 • 00:23:09 Rozsah jeho prací
  je neuvěřitelný.
 • 00:23:12 V Tel Avivu a okolí realizoval
  téměř 300 rodinných domů.
 • 00:23:16 Některé byly jednopokojové
  pro chudé.
 • 00:23:20 Dále stavěl bytové,
  ba i obchodní domy,
 • 00:23:23 radnice, ale třeba i tento
  městotvorný hotel Monopol,
 • 00:23:27 osově vytvářející
  trojúhelníkové náměstí
 • 00:23:31 otevřené směrem k moři.
 • 00:23:36 Josef Tischler prošel
  během svého uměleckého vývoje
 • 00:23:40 od eklekticismu
  přes neoklasicismus
 • 00:23:44 až k čistému funkcionalismu.
 • 00:23:46 Proto nás některé jeho stavby
 • 00:23:49 v oblém a pravoúhlém
  Tel Avivu překvapí,
 • 00:23:52 třeba toto středoevropské
  tradiční podloubí,
 • 00:23:55 dokončené roku 1926.
 • 00:24:04 Ba i v zástavbě
  v městě Bnej Brak,
 • 00:24:07 kde je po něm pojmenována
  tato čtvrť,
 • 00:24:11 přisoudil jednopatrovým
  třípokojovým domkům
 • 00:24:14 neogotickou zubatici střechy.
 • 00:24:20 Urbanismus z roku 1921
  je harmonickým propojením
 • 00:24:23 anglického zahradního města
 • 00:24:26 se svébytným regionálním
  plánováním,
 • 00:24:29 kde každá rodina má právo
 • 00:24:32 na skromný třípokojový,
  ale vlastní domek.
 • 00:24:35 Tischlerův urbanismus pomalu mizí
  pod současnou zástavbou.
 • 00:24:40 A tak jeho původní velkorysý záměr
  můžeme nalézt pouze v knize,
 • 00:24:46 která shodou okolností právě
  o jeho životě a díle vyšla.
 • 00:24:51 Takže na Tischlera
  se nezapomíná.
 • 00:24:58 Na rozloučení mý potěšení
 • 00:25:02 postavím pod okny verš.
 • 00:25:07 Když zdobnosti řekneš dost
 • 00:25:10 a jednoduchost je tvá volnost,
 • 00:25:14 musíš stavět přirozeně logicky,
 • 00:25:17 pravé úhly držet kubicky.
 • 00:25:20 Masada, Jeruzalém, Tel Aviv.
  Bílý Bauhaus, přímý cit.
 • 00:26:36 Skryté titulky Blažena Stráníková
  Česká televize 2013