iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 12. 2009
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

102 hlasů
28832
zhlédnutí

Kroměříž

Hanácké Atény jsou od roku 1998 zapsány do Seznamu světového dědictví UNESCO

27 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Kroměříž

 • 00:00:07 V roce 1998 byl na listinu
  světového a přírodního dědictví
 • 00:00:13 UNESCO zapsán komplex zahrad a
  Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
 • 00:00:19 Kroměříž, její vznik a vývoj
  je úzce spjatá s historií
 • 00:00:23 olomouckého biskupství
  a arcibiskupství.
 • 00:00:28 Roku 1207 potvrdil Přemysl
  Otakar I. olomouckému biskupovi
 • 00:00:32 Robertovi držbu vsi Kroměříže,
  kterou koupil Robertův předchůdce,
 • 00:00:37 biskup Jan II. od knížete
  Oty Černého za tři sta hřiven.
 • 00:00:47 Ve druhé polovině 13.století
  pak biskup Bruno ze Schauenburka
 • 00:00:52 založil město Kroměříž.
 • 00:00:56 Dnešní raně barokní podobu
  dal kroměřížskému zámku
 • 00:00:59 koncem 17.století biskup Karel II.
  z Liechtensteinu - Castelkorna,
 • 00:01:05 který propojil
  Podzámeckou zahradu se zámkem,
 • 00:01:08 a vytvořil tak
  jedinečný prostor saly terreny
 • 00:01:11 v přízemí zahradního křídla budovy.
 • 00:01:14 Sala terrena byla řešena
  jako pětice samostatných,
 • 00:01:18 navzájem propojených místností.
 • 00:01:21 Trojici sálů po stranách uzavřely
  dvě grotty - umělé jeskyně.
 • 00:01:31 Biskup z Liechtensteinu
  byl zadavatelem prací
 • 00:01:34 a tvůrcem ideových programů.
 • 00:01:37 Výjev vstupu horníků
  do zemského nitra
 • 00:01:40 nás uvádí do světa
  alchymistické tradice
 • 00:01:44 pramenící až někde
  v tajných egyptských naukách.
 • 00:01:52 Druhá, západní grotta pak byla
  spojena s ideovým poselstvím
 • 00:01:56 starověké
  a později antické tradice.
 • 00:02:02 20.června 2007 bylo založeno
  Arcidiecézní muzeum Kroměříž
 • 00:02:07 jako třetí součást
  Muzea umění Olomouc.
 • 00:02:11 Sídlem muzea je kroměřížský zámek.
  Zámek je ve státním vlastnictví,
 • 00:02:16 ale jeho sbírkové fondy nepřestaly
  být arcibiskupským majetkem.
 • 00:02:21 Založením muzea
  se veškeré umělecké sbírky
 • 00:02:24 olomoucko-kroměřížského okruhu
  dostaly pod jednu odbornou správu
 • 00:02:29 a byl položen základ
  k jejich odbornému zpracování.
 • 00:02:37 Kroměřížské sbírky reprezentují
  nejen vzdělanost
 • 00:02:40 a umělecké nároky svých mecenášů,
  ale i historickou kontinuitu,
 • 00:02:45 která spoluvytvářela duchovní
  a intelektuální život na Moravě.
 • 00:02:50 Současně šlo o jedinečný pokus
  o podchycení maxima
 • 00:02:55 z kulturního a myšlenkového
  bohatství Evropy.
 • 00:03:02 Grafické album kroměřížské
  Květné zahrady z roku 1691
 • 00:03:07 od Justuse van den Nypoorta
  patří k významné položce
 • 00:03:11 grafické sbírky, která obsahuje
  více než 19 tisíc tisků,
 • 00:03:17 většinou s náboženskými
  a mytologickými motivy.
 • 00:03:21 Část tisků obsahuje
  i architekturu a zahradní umění,
 • 00:03:26 ale u Williama Hogartha,
  anglického malíře a grafika
 • 00:03:30 se můžeme setkat
  i s groteskou a satirou,
 • 00:03:33 tedy se snahou
  odhalovat pravdu uměním.
 • 00:03:39 Zpracování kroměřížských sbírek
 • 00:03:42 je základem a předpokladem
  jejich zveřejnění.
 • 00:03:45 Vždyť doposud je vystavena pouze
  část obrazové kolekce
 • 00:03:49 a to, co je součástí inventáře
  prohlídkové trasy zámku.
 • 00:03:56 Nejhodnotnějším souborem
  z majetku olomouckých biskupů
 • 00:04:00 a arcibiskupů
  je kroměřížská malířská sbírka.
 • 00:04:04 Obsahuje 538 obrazů.
 • 00:04:06 Řada z nich
  jsou perly světového malířství.
 • 00:04:10 S olomouckou částí sbírky tvoří
  celek udivující významem a krásou.
 • 00:04:18 Nejpočetnější fond
  kroměřížských sbírek
 • 00:04:21 představuje zámecká knihovna.
 • 00:04:24 88 787 svazků
 • 00:04:28 z nejrozmanitějších oborů
  od teologie, filozofie,
 • 00:04:31 historie, lékařství, architektury,
  až po knihy zabývající se uměním,
 • 00:04:37 tvoří soubor pokrývající
  široké oblasti vědění.
 • 00:04:43 Sbírka obsahuje přes 200 rukopisů
  a 161 prvotisků.
 • 00:04:49 Nejstarší památky
  pocházejí z konce devátého století,
 • 00:04:53 převažují knihy
  ze sedmnáctého, osmnáctého,
 • 00:04:56 ale i devatenáctého století.
 • 00:04:59 Jsou zachovány nejrůznější listiny
 • 00:05:02 jako například tento účet
  za vazbu české bible z roku 1721.
 • 00:05:09 Knihovna je vybavena
  čtyřmi historickými glóby.
 • 00:05:12 Zlacené barokní dřevěné skříně
 • 00:05:15 pak pocházejí
  ze století osmnáctého.
 • 00:05:18 Soupisy knih obsahují nespočetné
  množství zajímavých titulů.
 • 00:05:23 Řada z nich patří
  k dobové beletrii,
 • 00:05:26 například známý příběh
  Život Robinsona Crusoa.
 • 00:05:31 Knihovna obsahuje
  i libri prohibiti.
 • 00:05:34 Jde o díla, která v katolickém
  světě sloužila především ke studiu,
 • 00:05:38 a to pouze určeným osobám.
 • 00:05:42 Základní fond osmi tisíc svazků
  pocházel z odkazu
 • 00:05:46 biskupa z Liechtensteina.
  Významný byl i vklad
 • 00:05:49 osobní knihovny
  arcibiskupa Rudolfa Jana
 • 00:05:52 a dále koupě takzvané
  Theinerovy knihovny
 • 00:05:56 arcibiskupem
  Bedřichem z Fürstenberga
 • 00:05:59 po polovině 19.století.
 • 00:06:04 Především
  ve druhé polovině 17.století
 • 00:06:07 byla Kroměříž místem působnosti
  biskupských kapel,
 • 00:06:10 které patřily
  k největším v podunajské říši.
 • 00:06:13 V roce 1664 přišel do Kroměříže
  Pavel Josef Vejvanovský.
 • 00:06:18 Dochovalo se od něj 130 kompozic,
 • 00:06:21 nejvíce ze všech českých autorů
  17.století.
 • 00:06:25 Byl také sběratelem a jeho sbírka
  vlastně položila základ
 • 00:06:30 zdejšímu hudebnímu archivu
  o více než deseti tisíc položkách.
 • 00:06:35 Výjimečná je například
  jediná známá houslová sonáta
 • 00:06:39 Georga Muffata
  datovaná v Praze roku 1677,
 • 00:06:44 nebo zlomek Mozartovy partitury
 • 00:06:46 obsahující dvě věty sonáty
  pro dvě cemballa.
 • 00:06:54 Kompozice vznikla zřejmě během jeho
  olomouckého pobytu v roce 1767.
 • 00:07:01 Náčrt k variacím F-moll
  Ludwiga van Beethovena
 • 00:07:05 z roku 1818 snad hovoří také
  o psychickém vypětí,
 • 00:07:10 nemoci a postupné izolaci genia -
  bořitele hudebních konvencí.
 • 00:07:16 Podoba zámku z roku 1688
  je prací italských architektů
 • 00:07:22 Filiberta Luchese
  a Giovanni Pietro Tencally
 • 00:07:26 a zadavatele stavby,
  autora koncepce projektu
 • 00:07:30 biskupa Karla II.
  z Liechtensteina - Castelkorna.
 • 00:07:36 Pohled do zámeckých interiérů
  jsme začali v soukromém
 • 00:07:39 zimním arcibiskupském bytě,
 • 00:07:41 který není součástí
  veřejně přístupných prostor zámku.
 • 00:07:53 V carském pokoji přijímal v roce
  1885 své návštěvy car Alexandr III.
 • 00:08:03 Poradní sál
  měl funkci galerie portrétů
 • 00:08:07 významných olomouckých
  biskupů a arcibiskupů.
 • 00:08:12 Trůní sál olomouckých arcibiskupů
  je v dnešní podobě
 • 00:08:16 obrazovou galerií, uspořádanou
  obvyklým dobovým způsobem.
 • 00:08:23 Instalace děl
  byla dokončena v roce 1811.
 • 00:08:29 Největší a snad i
  nejkrásnější rokokový sál
 • 00:08:33 v českých zemích byl vybudován
  za biskupa Hamiltona.
 • 00:08:37 V roce 1848 byl na doporučení
  Františka Palackého
 • 00:08:42 schválen císařem Ferdinandem V.
 • 00:08:45 pro zasedání
  rakouského ústavodárného sněmu.
 • 00:08:50 Obrazovou galerií olomouckých
  biskupů a arcibiskupů
 • 00:08:54 se dostáváme k manskému sálu,
 • 00:08:57 který reprezentoval
  jejich světskou moc.
 • 00:09:00 V soudní knize Pavla z Miličína
  z roku 1437
 • 00:09:04 jsou obsaženy zápisy soudů, které
  se zde konaly dvakrát do roka.
 • 00:09:11 Sál byl i místem
  jednání manských sněmů
 • 00:09:14 a konala se zde
  všechna závažná úřední jednání.
 • 00:09:19 V roce 1854 byl arcibiskupem
  Bedřichem z Fürstenberga
 • 00:09:25 založen ústav
  pro výchovu kněžského dorostu.
 • 00:09:28 K přeměně na plnohodnotné
  Arcibiskupské gymnázium s maturitou
 • 00:09:33 došlo v roce 1910
 • 00:09:35 a škola se stala elitní vzdělávací
  institucí olomoucké arcidiecéze.
 • 00:09:41 Gymnázium bylo znovu obnoveno
  arcibiskupem Vaňákem v roce 1991.
 • 00:09:52 Kostel svatého Mořice
  s kolegiální kapitulou
 • 00:09:55 o šesti kanovnících,
  proboštovi a děkanovi
 • 00:09:59 založil Bruno ze Schauenburku
  ve 13.století.
 • 00:10:03 Chrám je dodnes
  středem duchovního života.
 • 00:10:10 Kroměříž je místem,
  které ovlivnilo pevné
 • 00:10:14 a po staletí trvající sepětí
 • 00:10:16 s osudy olomouckého biskupství
  a arcibiskupství.
 • 00:10:21 V historii Kroměříže představovala
  přelom třicetiletá válka.
 • 00:10:26 Švédská vojska zpustošila město,
  hradby i zámek.
 • 00:10:31 Událostí, která nejvíc ovlivnila
  tvář dnešní historické Kroměříže,
 • 00:10:36 byla v roce 1664 volba Karla II.
  z Liechtensteina - Castelkorna.
 • 00:10:43 Prvním krokem knížete
  bylo zřízení stavebního úřadu.
 • 00:10:47 Úřad dohlížel nejen
  na obnovu biskupských staveb,
 • 00:10:51 ale i na veškerý stavební ruch
  ve městě.
 • 00:10:58 Je přirozené,
  že se první velké představení
 • 00:11:01 kroměřížských sbírek
  olomouckých arcibiskupů veřejnosti
 • 00:11:05 uskutečnilo v sídelním městě
  arcibiskupství - Olomouci.
 • 00:11:10 Výstava s názvem Luk a Lyra
  byla instalována
 • 00:11:13 ve výstavních sálech
  odborného správce sbírky -
 • 00:11:17 Muzea umění Olomouc
  na podzim roku 2008.
 • 00:11:22 Výstava Luk a Lyra, aneb ze sbírek
  arcidiecézního muzea Kroměříž,
 • 00:11:29 vznikala ve velmi krátkém čase.
 • 00:11:31 Takže jsme na celé probrání
  ohromného konvolutu,
 • 00:11:36 asi 135 tisíc sbírkových předmětů
  z Kroměříže
 • 00:11:40 měli něco kolem roku a půl.
 • 00:11:46 Základní myšlenkou této výstavy
  je poukázat na to,
 • 00:11:51 že zatímco jinde v Evropě
 • 00:11:54 ve většině případů
  se stará kultura koncentrovala
 • 00:11:58 kolem panovnických dvorů,
  na Moravě tomu bylo jinak.
 • 00:12:02 Tady se koncentrovalo všechno,
  z čehož výběr tady ukazujeme,
 • 00:12:07 kolem olomouckého biskupství
  a později arcibiskupství.
 • 00:12:11 To tedy představuje
  onu tisíc let trvající
 • 00:12:15 a co je velmi důležité,
  nepřerušenou kontinuitu.
 • 00:12:19 Výstava chtěla naznačit
  rozpětí sbírek,
 • 00:12:21 zaměření
  na jednotlivá sběratelská období
 • 00:12:25 a zájmy i orientaci protagonistů.
 • 00:12:28 Pro mě je tady velmi hezké
  a zajímavé na této výstavě,
 • 00:12:33 že se snaží ukázat z celé té šířky,
 • 00:12:37 z každé oblasti
  něco zajímavého a hezkého,
 • 00:12:40 a tak jaksi
  vzbudit v návštěvníkovi touhu
 • 00:12:46 vydat se časem
  za dalšími možnostmi,
 • 00:12:49 protože je tam
  skutečně co objevovat.
 • 00:12:53 Obraz Stětí svatého Jana Křtitele
  Lucase Cranacha staršího
 • 00:12:58 byl společně s malbou
  Stětí svaté Kateřiny
 • 00:13:02 součástí čtyř desek,
 • 00:13:04 které objednal
  olomoucký biskup Thurzo.
 • 00:13:11 Práce je ovlivněna charakterem
  podunajského stylu malířství,
 • 00:13:15 především v krajinné složce
  a melancholické atmosféře díla.
 • 00:13:25 Když se podíváme
  na způsob zpracování,
 • 00:13:28 prezentace mučednice Kateřiny,
  tak je vidět,
 • 00:13:34 že je v tom spousta ušlechtilosti,
  spousta krásy.
 • 00:13:39 Světlo tady hraje
  velmi zajímavou roli.
 • 00:13:44 Přestože jde
  o dramatickou záležitost,
 • 00:13:47 tak je to prozářené
  i vyšším světlem.
 • 00:13:52 Tady nejde jenom o popravu,
  tady jde o svědectví mučednice,
 • 00:13:58 která zůstává věrná svému Pánu
 • 00:14:02 a tam prozařuje
  její vnitřní krása a ušlechtilost.
 • 00:14:08 Hans von Aachen byl
  dvorním malířem císaře Rudolfa II.
 • 00:14:12 Jeho práce
  nezapře nizozemské školení
 • 00:14:16 a zálibu v humorně laděných
  žánrových výjevech.
 • 00:14:24 Oblíbené brueghelovské téma
  selské rvačky je moralitou,
 • 00:14:28 která čerpá ze života vesničanů.
 • 00:14:34 Obraz antverpského malíře
  zřejmě popisuje situaci
 • 00:14:38 následující
  po nepříliš čisté karetní hře.
 • 00:14:47 Titziano Veccelio, zvaný Tizian.
 • 00:14:56 Apollo a Marsyas.
 • 00:15:01 Obraz čerpá z antického mýtu
  o hudebním klání
 • 00:15:05 mezi satyrem Marsyem
  a bohem Apollónem.
 • 00:15:13 Poražený satyr byl podle předem
  dohodnutých podmínek stažen z kůže.
 • 00:15:23 Nejstarší účastník dramatu Midas,
  představuje samotného malíře
 • 00:15:28 v melancholické meditaci
  nad smyslem života a umění,
 • 00:15:32 utrpení i oběti naplněné tragickým,
  ale očistným patosem.
 • 00:15:39 Tizianův Apollo a Marsyas
  společně s Růžencovou slavností
 • 00:15:43 Albrechta Dürera patří
  k nejvýznamnějším symbolickým dílům
 • 00:15:47 starého umění v českých zemích.
 • 00:15:52 Jedním z klíčových exponátů
  pro výstavu
 • 00:15:58 se stal Tizianův obraz
  Apollo a Marsyas.
 • 00:16:01 Tento obraz
  na jedné straně nám ukazuje
 • 00:16:05 neuvěřitelnou lidskou,
  ale i božskou krutost.
 • 00:16:10 Krutost, která vyústila
  v jeden z nejhrůznějších činů
 • 00:16:16 v antické mytologii vůbec.
 • 00:16:19 Na straně druhé ale Tizian
  dokázal tento prastarý mýtus
 • 00:16:24 znovu na základě dobově
  velmi subtilních
 • 00:16:29 filozofických idejí novoplatonismu
  či orfismu,
 • 00:16:34 dokázal jej aktualizovat.
 • 00:16:36 Významnou součást kroměřížských
  sbírek tvoří soubor kreseb.
 • 00:16:41 Hans Holbein mladší zde
  reprezentuje zaalpskou kresbu,
 • 00:16:45 zatímco podstatnější část sbírky
  tvoří italská produkce
 • 00:16:49 představovaná Sebastianem Lucianin,
  zvaným Sebastiano del Piombo.
 • 00:16:56 Manýrista Del Piombo
  nás také uvedl svým zásadním dílem
 • 00:17:00 k náhledu do druhé,
 • 00:17:02 takzvané
  olomoucké části obrazové sbírky,
 • 00:17:06 umístěné
  v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.
 • 00:17:09 Madona s rouškou
  patří k vrcholným dílům autora
 • 00:17:13 hledajícího inspiraci
  u Raffaela i Michelangela.
 • 00:17:17 Po krátké vsuvce opusťme
  Dóm svatého Václava
 • 00:17:20 i Arcidiecézní muzeum
 • 00:17:23 a opět se věnujme
  kroměřížským sbírkám.
 • 00:17:28 Jedenáct apoštolů Paola Caliariho,
  zvaného Paolo Veronese
 • 00:17:33 je jen fragmentem, jen částí
  původního malířova obrazu.
 • 00:17:38 V kroměřížských sbírkách
  byl nalezen až v roce 1950.
 • 00:17:48 Jedním z nepochybně
  nejvýznamnějších obrazů
 • 00:17:52 kroměřížské zámecké arcibiskupské
  kolekce je tento dvojportrét
 • 00:17:56 anglického královského páru,
  tedy Karla I.
 • 00:18:01 a jeho francouzské choti
  z třicátých let 17.století.
 • 00:18:06 Je pro nás významný
  z několika důvodů.
 • 00:18:09 Nejen proto,
  že patří k nejkrásnějším
 • 00:18:13 a také nejlyričtějším dílům,
 • 00:18:16 která pravděpodobně
  kdy byla v malířství vytvořena.
 • 00:18:21 Představují skutečně,
 • 00:18:23 i symbolika
  obrazu k tomu odkazuje,
 • 00:18:26 harmonický manželský pár,
  který tuto harmonii
 • 00:18:30 navíc na základě rozhrnuté opony
  sděluje i celému světu.
 • 00:18:35 Ale pro nás má význam
  ještě z jiného hlediska.
 • 00:18:39 Je totiž jedním z těch obrazů,
 • 00:18:41 které stály u zrodu
  kroměřížské obrazové kolekce.
 • 00:19:00 Po králově popravě
  už se sbírky do Anglie nevrátily.
 • 00:19:04 Získali je postupně
  obchodníci s uměním
 • 00:19:08 nizozemští bratři Imstenraedové,
  kteří je naložili na vozy
 • 00:19:13 a nabízeli na různých
  evropských dvorech ke koupi.
 • 00:19:18 Nakonec celou tuto velkou kolekci
 • 00:19:22 za velmi vysokou částku zakoupil
 • 00:19:25 olomoucký biskup Karel
  z Liechtensteina-Castelcornu,
 • 00:19:28 který jí položil vlastně základ
 • 00:19:32 zdejších obrazových sbírek.
 • 00:19:36 Kolekci tvořilo 228 obrazů,
 • 00:19:38 které v roce 1673 Liechtenstein
  koupil od Imstenraedů,
 • 00:19:43 což byli synovci Everharda Jabacha,
 • 00:19:46 jehož sbírka se stala základem
  obrazové galerie Louvru.
 • 00:19:50 Reprezentativní charakter má i
  kroměřížská sbírka medailí a mincí,
 • 00:19:55 která obsahuje 10 409 exponátů.
 • 00:20:00 Vzácná je například medaile
  vydaná papežem Juliem II.
 • 00:20:04 k položení základního kamene
 • 00:20:07 k Chrámu svatého Petra v Římě
  roku 1506.
 • 00:20:10 Liechtensteinova medaile -
  dvacetidukát
 • 00:20:14 je pak kroměřížskou ražbou
  Christopha Hoffmanna
 • 00:20:17 z poslední třetiny 17.století.
 • 00:20:20 Sbírka mincí a medailí patří
  společně s vatikánskou sbírkou
 • 00:20:25 k nejvýznamnějším sbírkám
  církevních ražeb na světě.
 • 00:20:29 Dvacetipětidukát -
  konsekrační medaile -
 • 00:20:32 pochází z Hornofranckého
  biskupství Würzburg,
 • 00:20:36 které patřilo k církevním
  institucím s mincovní tradicí.
 • 00:20:43 Jako jediná vrchnost na Moravě
  obdrželi v roce 1144
 • 00:20:47 biskupové právo razit mince,
  a to v jihomoravském Podivíně.
 • 00:20:52 Výsadu v roce 1608
  obnovil císař Rudolf II.
 • 00:20:56 a mincovní právo přenesl
  do rezidenčního města - Kroměříže.
 • 00:21:03 Koncert d moll
  Carla Phillipa Emanuela Bacha,
 • 00:21:06 skladatele,
  o němž se Mozart vyjádřil
 • 00:21:09 "On je otec, my jsme děti",
 • 00:21:12 hraje na kladívkový
  klavír Jitka Kocurková.
 • 00:21:15 Empírový nástroj patřil hudebně
  nadanému olomouckému arcibiskupovi
 • 00:21:20 Rudolfu Janovi, který byl
  žákem Ludwiga van Beethovena.
 • 00:21:28 Olomoucká výstava Luk a Lyra
  představuje pouze malý,
 • 00:21:33 i když jistě podstatný výsek
 • 00:21:35 zhruba tří set vybraných exponátů
  ze stotřicetitisícového fondu.
 • 00:21:40 Byl to první, důležitý krok
  Arcidiecézního muzea Kroměříž
 • 00:21:45 a Olomouckého arcibiskupství
 • 00:21:47 směrem k postupnému zveřejňování
  kroměřížských sbírek.
 • 00:21:54 Další velmi zajímavou,
  a to už dílčí záležitostí
 • 00:21:58 je například zahradní kultura.
 • 00:22:00 Zahradní kultura,
 • 00:22:02 která kulminuje v sedmnáctém,
  osmnáctém století
 • 00:22:05 a která představuje
  jakýsi základní prvek,
 • 00:22:10 základní otázku vztahu člověka
  nejenom k přírodě,
 • 00:22:14 ale i všehomíru.
 • 00:22:16 Libosad, dnes zvaný Květná zahrada
 • 00:22:19 byl opět výsledkem
  idejí biskupa Liechtensteina.
 • 00:22:23 Květná zahrada reprezentuje
  ještě starší descartovský model,
 • 00:22:30 který vycházel
  z jakéhosi znásilňování
 • 00:22:34 či geometrizace přírody.
 • 00:22:36 Z hlediska jedinečnosti
  je pro Květnou zahradu
 • 00:22:40 opět velmi zásadní
  jakási dualita.
 • 00:22:43 Květná zahrada má jakousi
  svou Janusovskou tvář.
 • 00:22:47 Na jedné straně
  se ještě jakoby přiklání
 • 00:22:51 nebo vychází ze staršího
  pozdně renesančního modelu,
 • 00:22:56 který byl nejzávážněji
  reprezentován
 • 00:23:02 zahradou
  Hortus Palatinus v Heidelbergu
 • 00:23:05 či Neugebäude u Vídně.
 • 00:23:08 Druhá, odvrácená strana
  se již dívá
 • 00:23:11 do období osmnáctého století,
 • 00:23:14 do zrodu Le Nôtreovy koncepcepce
  zahradní architektury
 • 00:23:19 spojené s naprosto
  čistou geometrizací,
 • 00:23:23 s velkým měřítkem, s monumentalitou.
 • 00:23:36 Pokusem o řešení volné plochy
  u strany zámku
 • 00:23:39 byla stavba Colloredovy kolonády.
  Akcent komorně laděného,
 • 00:23:44 terasově řešeného
  barokizujícího giardinetta,
 • 00:23:49 tedy oddělené soukromé zahrady,
  byl patrně dílem
 • 00:23:53 Johana Nepomuka Rittera
  von Mohrweisera v roce 1795.
 • 00:24:00 Podzámecká zahrada mladšího data,
 • 00:24:04 řekněme konce osmnáctého
  a počátku devatenáctého století,
 • 00:24:08 zase otevírá téma, které bylo
  pro svou dobu velmi aktuální,
 • 00:24:12 to znamená téma pantheistického
  objevování a návratu k přírodě.
 • 00:24:18 Antonín Theodor Colloredo - Waldsee
  se stal v roce 1777
 • 00:24:23 prvním arcibiskupem
  olomoucké diecéze.
 • 00:24:27 Do kroměřížského prostředí
 • 00:24:29 se zapsal originální proměnou
  Podzámecké zahrady.
 • 00:24:33 Byla zde vybudována celá řada
  okouzlujících kuriózních staveb,
 • 00:24:37 ale zásadní změnou bylo vítězství
  anglického typu parku
 • 00:24:42 nad francouzskou formální zahradou.
 • 00:24:49 Maxův dvůr - mohutný komplex
  hospodářských budov,
 • 00:24:52 který měl sloužit
  chovu vybraného skotu,
 • 00:24:56 vytvořil architekt Anton Arche,
 • 00:24:58 autor definitivní proměny
  zámecké zahrady.
 • 00:25:03 Přeměna zahrady
  sentimentálního typu
 • 00:25:06 v přírodně krajinářský park
  byla dílem tří mužů:
 • 00:25:10 Antona Archeho, arcibiskupa
  Ferdinanda Marii Chotka
 • 00:25:14 a po jeho smrti pokračoval
  v projektu
 • 00:25:17 arcibiskup
  Maxmilián Josef Sommerau - Beck.
 • 00:25:21 Podstatným znakem
  parku osmnáctého století
 • 00:25:24 bylo střídání intimních míst
  s exponovanými shromaždišti.
 • 00:25:29 Tento prvek charakterizuje
  situaci osvícenského člověka
 • 00:25:32 s jeho rozpolceností.
 • 00:25:34 Rozpolceností
  mezi individuální svobodou
 • 00:25:38 řízenou pouze vlastním rozumem
  a touhou po splynutí
 • 00:25:41 ve společenství
  a místní sounáležitosti.
 • 00:25:47 Rezidenční město olomouckých
  biskupů a arcibiskupů Kroměříž,
 • 00:25:51 zámek a církevní sbírky,
  nyní již v odborné správě
 • 00:25:55 Arcidiecézního muzea Kroměříž
 • 00:25:58 tvoří společně s oběma
  kroměřížskými zahradami celek.
 • 00:26:02 Celek významný z hlediska
  historického,
 • 00:26:05 ale i celek,
  který je výzvou do budoucnosti.
 • 00:26:09 Celek, který opravdu můžeme
  pojmenovat třemi slovy.
 • 00:26:14 Kroměříž - zahrada Moravy.
 • 00:27:01 Skryté titulky: Jaroslav Švagr
  Česká televize 2009

Související