iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
24. 12. 2009
18:00 na ČT2

1 2 3 4 5

102 hlasů
22850
zhlédnutí

Svatý Vojtěch - první český Evropan

První Čech, kterému se dostalo mezinárodního uznání. Jakým způsobem rozvíjel své vztahy s předními evropskými osobnostmi?

57 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Svatý Vojtěch - první český Evropan

 • 00:00:03 Tady kapitán!
 • 00:00:04 Chci se zeptat,
  jedeme správně do Evropy?
 • 00:00:08 Směr Evropa, je to správně?
  Jedeme dobře?
 • 00:00:12 Dobrý, dobrý. Zatím...
 • 00:00:25 Svatý Vojtěch je první jménem známý
  český spisovatel,
 • 00:00:30 první známý Čech,
  ovládající několik jazyků,
 • 00:00:34 vedle češtiny latinu, italštinu
  a němčinu,
 • 00:00:37 první Čech, který se snažil aktivně
  zasahovat do evropské politiky,
 • 00:00:42 první Čech, o kterém je známo,
 • 00:00:44 že procestoval značnou část
  tehdejší latinské Evropy.
 • 00:00:49 Díky němu a sdružení kolem císaře
  Oty III. a Gerberta z Aurillacu,
 • 00:00:54 pozdějšího papeže Silvestra II.,
 • 00:00:57 užíváme takzvané arabské číslice,
  které zavedli místo římských.
 • 00:01:11 Svatý Vojtěch byl opravdu osobnost
  evropského formátu.
 • 00:01:15 A se svými přáteli
 • 00:01:16 Otou III., Gerbertem z Aurillacu
  a dalšími osobnostmi své doby
 • 00:01:19 přicházeli na myšlenky opravdu
  úžasné, výživné, hutné,
 • 00:01:24 které by mohly pohnout Evropou,
 • 00:01:27 ale za tak krátký čas,
 • 00:01:29 jako byl jejich životní
  vyměřený čas třicet, čtyřicet let,
 • 00:01:32 se Evropou nedalo pohnout.
 • 00:01:35 Nicméně jejich myšlenky
  nikdy neusnuly,
 • 00:01:37 a to, že po tisíci letech,
 • 00:01:39 po milleniu se opět Evropa vrací
  k tomu, že by se měla sjednotit
 • 00:01:43 a že se o to opravdu snaží,
 • 00:01:45 je myslím naprostým dokladem
  životnosti myšlenek,
 • 00:01:48 které se rodily v dávné minulosti.
 • 00:01:51 A tak pokud se nám dějiny zdají
  jako velmi hluboký a spletitý les,
 • 00:01:55 ve kterém čas od času vyčnívá
  strom, jako je třeba Vojtěch,
 • 00:01:59 který je krásný, stepilý,
  vede k výšinám,
 • 00:02:04 můžeme vidět,
  že díky takovým stromům
 • 00:02:06 se postupně může les kultivovat
  v krásný park,
 • 00:02:10 ve kterém se všichni budou
  cítit dobře.
 • 00:02:13 Tento vykřičník,
  který zve k zušlechťování,
 • 00:02:17 je ve Vojtěchovi neustále přítomen.
 • 00:02:21 Vojtěch je jedním z patronů
  české země,
 • 00:02:23 je hlavním patronem
  pražské arcidiecéze,
 • 00:02:26 dále je patronem rolníků, plavců,
 • 00:02:29 je považován za ochránce studánek
  a pramenů,
 • 00:02:32 v minulosti byl zvolen za patrona
  různých spolků a družstev.
 • 00:02:37 Papežem Janem Pavlem II.
  byl navržen na patrona Evropy.
 • 00:02:42 Tempora mutantur
  et nos mutamur in illis.
 • 00:02:46 Časy se mění a my se měníme v nich.
 • 00:02:54 Nationes conectamus Christi
  evangelio
 • 00:02:57 et unitatem veram consequemur.
 • 00:03:01 Propojme národy Kristovým
  evangeliem
 • 00:03:05 a dojdeme k pravé jednotě.
 • 00:03:08 Svatý Vojtěch pocházel z rodu
  Slavníkovců, sídlem na Libici,
 • 00:03:12 kde se Vojtěch narodil
  pravděpodobně po roce 950.
 • 00:03:16 Otec byl velmož, kníže Slavník,
  snad Charvát a příbuzný Zličanů,
 • 00:03:21 matka Střezislava,
  snad Přemyslovna,
 • 00:03:24 sestra Boleslava I.
  a svatého Václava,
 • 00:03:27 tedy teta Boleslava II.
 • 00:03:30 Svatý Vojtěch by tak
  podle některých hypotéz
 • 00:03:32 mohl být synovcem svatého Václava.
 • 00:03:36 Když Vojtěch náhle onemocněl
  a jeho život se ocitl v nebezpečí,
 • 00:03:39 nechali jej rodiče položit
 • 00:03:41 v libickém chrámu na oltář
  Panny Marie
 • 00:03:44 a jakožto oběť smírnou
  ho zaslíbí Pánu.
 • 00:03:49 Nemoc vzápětí ustoupila
 • 00:03:51 a o chlapcově budoucnosti
  bylo v té chvíli rozhodnuto.
 • 00:03:57 Naše závislost na Bohu,
  když jsme bezmocní v bolestech,
 • 00:04:00 je naší jedinou nadějí,
  neboť Bůh uzdravuje.
 • 00:04:04 To doprovází slib Vojtěchova
  zasvěcení,
 • 00:04:07 které je vlastně obrazem
  budoucího vyvolení Bohem.
 • 00:04:13 I když jsou bolest a utrpení
  neodstranitelné,
 • 00:04:16 neboť je to náš lidský úděl
  od kolébky,
 • 00:04:19 mělo by pro nás být
  nějak srozumitelné,
 • 00:04:22 abychom je prožívali
 • 00:04:24 a hledali jeho smysl pro lidský
  život,
 • 00:04:26 když je musíme nést.
 • 00:04:29 Výklad tohoto všeho nalézá Vojtěch
  v prožívaném křesťanství,
 • 00:04:33 či spíše ještě v prožívání
  Kristova utrpení a smrti.
 • 00:04:39 To všechno může být
  i naším poznáním.
 • 00:04:43 Bez vysvětlení této záhady
 • 00:04:45 můžeme na tom být jednou hůř,
  než náš pes,
 • 00:04:48 protože ten aspoň může vědět,
 • 00:04:50 že jeho konec souvisí s pánem,
  s nímž žije.
 • 00:05:00 Roku 962 došlo k prvnímu
  z řady osudových setkání
 • 00:05:04 Vojtěchova života.
 • 00:05:06 Toho roku se z Kyjevské Rusi
  navracel do německých zemí
 • 00:05:10 bývalý benediktinský mnich,
  nyní misijní biskup Adalbert.
 • 00:05:16 V předchozím roce byl na popud
  krále Oty I.
 • 00:05:19 pověřen šířením křesťanství
  na Rusi,
 • 00:05:23 ale úspěchu na východě nedosáhl.
 • 00:05:25 Na zpáteční cestě se mohučský
  arcibiskup Adalbert,
 • 00:05:29 po němž Vojtěch přijal jméno,
 • 00:05:32 zastavil na slavníkovské Libici
 • 00:05:34 a v jeho asi pěti letech
  jej biřmoval.
 • 00:05:38 Změna životní perspektivy
 • 00:05:39 a možná také hypotetické
  příbuzenství se saskou dynastií,
 • 00:05:43 byly podnětem k rozhodnutí rodičů
  vyslat Vojtěcha,
 • 00:05:46 tehdy asi dvanácti
  nebo šestnáctiletého,
 • 00:05:50 v průvodu svého vychovatele Radly,
  pozdějšího maďarského arcibiskupa,
 • 00:05:54 ke studiu sedmi svobodných umění
  na katedrální škole v Magdeburku.
 • 00:06:00 V magdeburské škole byl Vojtěch
 • 00:06:02 devět let žákem scholastika
  Oktrika,
 • 00:06:05 označovaného současníky
  za druhého Cicera,
 • 00:06:08 o němž se traduje,
  že vedle Gerberta z Aurillacu
 • 00:06:12 byl nejučenějším mužem tehdejší
  Evropy
 • 00:06:15 a dosáhl nejvyššího možného
  vzdělání.
 • 00:06:24 Roku 982 byl Vojtěch
  ve svých necelých třiceti letech
 • 00:06:29 na památném hradišti Levý Hradec
 • 00:06:31 s nejstarším křesťanským chrámem
  v tehdejších Čechách,
 • 00:06:35 zvolen druhým pražským biskupem,
 • 00:06:38 jako nástupce Dětmara,
  po šesti týdnech od jeho skonu.
 • 00:06:42 Stal se jím z popudu Přemyslovce
  Boleslava II.
 • 00:06:46 a s podporou císaře Oty II.
 • 00:06:49 Ano, oko jedna slyší,
  co je potřeba?
 • 00:06:52 Od kolika hodin dneska začínají
  křtiny?
 • 00:06:55 Křtiny začínají od 18 hodin.
 • 00:06:58 -Děkuji.
  -Prosím.
 • 00:07:00 Vojtěchova volba byla ze strany
  pražského knížete
 • 00:07:02 nepochybně prozíravým krokem,
 • 00:07:05 kterým se snažil po Slavníkově
  smrti
 • 00:07:07 udržet dosavadní poklidné vztahy
  mezi oběma dynastiemi.
 • 00:07:12 Vojtěch po svém zvolení biskupem
  na Levém Hradci
 • 00:07:15 má dostat investituru od císaře.
 • 00:07:17 Ví, že císař Ota II.
  bojuje se Saracény
 • 00:07:20 někde na jihu Itálie.
 • 00:07:23 A proto se rozhoduje,
  že sejde do Itálie
 • 00:07:25 a počká, až se císař vrátí
  směrem k severu, k Alpám.
 • 00:07:29 Po volbě se Vojtěch odebral
  přes Alpy za Otou II.,
 • 00:07:33 dlícím již od roku 980 v Itálii,
 • 00:07:36 kde se neúspěšně pokusil
  o vytlačení Arabů z jihu země.
 • 00:07:41 Po porážce u mysu Colonne
 • 00:07:43 svolal císař na květen 983
  sněm do Verony,
 • 00:07:48 kde mělo dojít k poradě
  o říšských záležitostech.
 • 00:07:53 Právě zde předal 3. června
  císař Ota II.
 • 00:07:56 pastýřskou berlu a prsten.
 • 00:07:59 K platnému převzetí biskupské
  hodnosti
 • 00:08:01 byla potřebná investitura
  z rukou římsko-německého panovníka
 • 00:08:06 a biskupské svěcení z rukou
  metropolity,
 • 00:08:10 ve Vojtěchově případě mohučského
  arcibiskupa, metropolity Willigise.
 • 00:08:19 Dostává od císaře na znamení
  předání biskupské moci
 • 00:08:23 berlu, prsten
 • 00:08:27 a po několika dnech je světec
  vysvěcen na biskupa
 • 00:08:31 od mohučského arcibiskupa
  Willigise,
 • 00:08:33 který byl jeho církevním
  představeným.
 • 00:08:38 Italský pobyt přinesl Vojtěchovi
 • 00:08:39 ovšem i některá další důležitá
  setkání.
 • 00:08:42 Vojtěch měl možnost poznat
  dva vynikající muže té doby -
 • 00:08:46 opata reformního kláštera
  v burgundském Cluny, Majola
 • 00:08:51 a biskupa v Toulu, Gerharda,
 • 00:08:54 tedy představitele tzv. clunyjského
  benediktinského reformního hnutí.
 • 00:09:00 Těšili se v té době nesmírné
  autoritě
 • 00:09:03 a usilovali o vymanění klášterů
  a potažmo celé církve
 • 00:09:08 z podřízení panovníků,
  tedy světské moci
 • 00:09:12 a vybudování nezávislé církevní
  struktury,
 • 00:09:15 podřízené jen a jen výhradně
  římským papežům.
 • 00:09:24 Sledujete jeden z mála kostelů,
 • 00:09:26 které jsou v Praze zasvěceny
  svatému Vojtěchovi.
 • 00:09:29 Tento je ve Vojtěšské ulici
  na Novém Městě,
 • 00:09:32 kde působil slavný hudební
  skladatel Josef Bohuslav Foerstr
 • 00:09:36 a vznikl více jak tři sta let
  po Vojtěchově smrti.
 • 00:09:44 Všechny ty ideje, které Vojtěch
  v Itálii nadšeně přijal a vstřebal,
 • 00:09:48 byly v přímém rozporu s životní
  realitou v tehdejších Čechách,
 • 00:09:53 kde světské prostředí žilo stále
  spíše pohansky než křesťansky
 • 00:09:58 a ani kněžstvo nežilo mravně.
 • 00:10:01 Svatý Vojtěch se dostal do sporu
  nejen s knížetem Boleslavem II.,
 • 00:10:05 ale především s kněžstvem,
 • 00:10:07 které jeho snahy sabotovalo
  jednak proto,
 • 00:10:11 že žilo v závislosti na světské
  moci,
 • 00:10:13 a také proto, že řada kněží
  byla ženatých.
 • 00:10:17 Kromě toho biskup Vojtěch
 • 00:10:19 marně bojoval i s přežívajícím
  pohanstvím,
 • 00:10:21 mnohoženstvím, sňatky mezi
  příbuznými, krevní mstou,
 • 00:10:26 prodejem křesťanských zajatců
  do otroctví
 • 00:10:29 a se znesvěcováním nedělí a svátků
  prodejními trhy a polními pracemi.
 • 00:10:36 A tak koncem roku 988 se Vojtěch
  rozhoduje
 • 00:10:39 na pražský biskupský stolec
  rezignovat
 • 00:10:42 a se souhlasem mohučského
  metropolity
 • 00:10:45 opustil nevděčnou diecézi
  a vydal se do Říma,
 • 00:10:49 aby tam svou rezignaci vložil
  do rukou papeže Jana XV.
 • 00:10:55 Theofanó byla byzantská princezna
  a později manželka císaře Oty II.
 • 00:11:01 Stojí za zmínku, že její sestra
  Anna
 • 00:11:03 se stala manželkou kyjevského
  knížete Vladimíra,
 • 00:11:07 legendárního šiřitele křesťanství
  na Rusi.
 • 00:11:10 Na přelomu let 989-990
 • 00:11:14 došlo k setkání se svatým
  Vojtěchem.
 • 00:11:17 Jakmile se dozvěděla,
 • 00:11:19 že chce Vojtěch putovat
  do Svaté země - do Jeruzaléma,
 • 00:11:22 aby se tam modlil,
 • 00:11:24 dala ho tajně přivést k sobě
  a nařídila,
 • 00:11:27 aby dostal na cestu prostředky.
 • 00:11:29 Vojtěch však stříbro poctivě
  rozdělil chudým,
 • 00:11:32 poslal sluhy zpět do vlasti,
  změnil šaty,
 • 00:11:35 koupil osla, aby nesl náklad,
 • 00:11:38 a vydal se ve společnosti
  Radima Gaudencia
 • 00:11:41 a dalších dvou bratrů na cestu.
 • 00:11:45 Skupinka nedošla daleko
 • 00:11:47 a zastavila se v klášteře
  na Monte Cassinu,
 • 00:11:50 mateřském klášteře benediktinského
  řádu,
 • 00:11:53 kde svatý Benedikt z Nursie
 • 00:11:55 položil před polovinou 6. století
  základy západního mnišství.
 • 00:12:12 Svatý Vojtěch se rozhodl putovat
  do Svaté země, do Jeruzaléma,
 • 00:12:17 jenomže na své cestě se zastavil
  zde, v Monte Cassinu.
 • 00:12:21 To bylo opravdu velké benediktinské
  centrum,
 • 00:12:24 klášter, který byl založen
  samotným svatým Benediktem.
 • 00:12:28 Zde Benedikt, zakladatel řehole
  benediktinské, napsal první regulu,
 • 00:12:35 tedy první pravidlo pro mnišský
  život,
 • 00:12:37 první kodifikovaný text pro mnišský
  život na křesťanském západě.
 • 00:12:44 Západní Evropa byla velmi
  poznamenána
 • 00:12:46 stěhováním národů.
 • 00:12:48 Mnohá společenství bojují
  o přežití.
 • 00:12:52 Kláštery, které na západě vznikají
  jako místa nejen zbožnosti,
 • 00:12:56 ale i vzdělanosti,
 • 00:12:57 do které spadají též dovednosti
  zemědělské,
 • 00:13:01 pomáhají evropskému obyvatelstvu
  přežít.
 • 00:13:05 Přestože roku 410 mnich Honorátus
  založil klášter Lerinum u Nizzy,
 • 00:13:10 je za otce západního mnišství
  považován Benedikt z Nursie,
 • 00:13:15 který založil roku 529
  klášter Monte Cassino u Neapole
 • 00:13:20 a napsal vlastní řeholi.
 • 00:13:24 Během několika století
  byla celá Evropa poseta
 • 00:13:26 hustou sítí benediktinských
  opatství.
 • 00:13:29 Jejich zásadní vliv na zachování
  středověkého kulturního odkazu
 • 00:13:33 i na následný rozvoj vzdělání,
  umění i ekonomiky
 • 00:13:37 byl rozhodující pro zachování
  evropského etnika.
 • 00:13:42 Bez sítě benediktinských opatství
 • 00:13:44 by nevznikla dnešní evropská
  civilizace.
 • 00:13:51 Benediktova řehole ukládá mnichům
 • 00:13:53 rozdělení dne na modlitbu,
  duchovní četbu a ruční práci.
 • 00:13:59 Mniši jsou si rovni,
 • 00:14:01 nečiní se rozdílu mezi svobodně
  narozenými a bývalými otroky.
 • 00:14:07 Kláštery jsou zavázány
  k pohostinství,
 • 00:14:10 klášterní skriptoria se stala
  středisky vzdělanosti.
 • 00:14:17 Zde se tedy Vojtěch zastavil
  na nějakou chvíli a bylo mu řečeno:
 • 00:14:20 "Prosím, zůstaň zde s námi.
 • 00:14:22 Zde je to jako ráj na zemi,
  nechoď daleko,
 • 00:14:26 neputuj po všem světě,
 • 00:14:27 protože tady v tom místě najdeš,
  co hledáš - setkání s Bohem.
 • 00:14:31 A zde můžeš Bohu skutečně sloužit.?
 • 00:14:35 Vojtěch tedy poslechl, zastavil se
  zde, jenže po jisté době mu řekli:
 • 00:14:39 "Ale vždyť ty jsi biskup,
 • 00:14:40 ty bys nám mohl světit
  naše klášterní kostely!?
 • 00:14:44 A to se tehdy svatému biskupovi
  nelíbilo.
 • 00:14:48 On, který opustil lid v Praze,
  v Čechách,
 • 00:14:51 by nyní měl jako biskup působit
  na tomto místě?
 • 00:14:56 Rozhodl se tedy, že klášter opustí,
  a že bude hledat dál.
 • 00:14:59 Odešel odsud dva dny pěšky
  a našel klášter Valleluca.
 • 00:15:05 Modlit se, studovat nebo vyučovat
  a především manuálně pracovat,
 • 00:15:09 to bylo smyslem hesla
  Ora et labora,
 • 00:15:12 tedy Modli se a pracuj,
 • 00:15:15 které zaručovalo též hmotnou
  samostatnost každého kláštera.
 • 00:15:22 Monte Cassino nezničili ani
  Langobardi, Saracéni, zemětřesení,
 • 00:15:27 sekularizace 19. století,
  ani II. světová válka,
 • 00:15:33 vždycky vstal klášter
  a jeho řád doslova z popela.
 • 00:15:50 V aventinském klášteře složil
  Vojtěch řeholní sliby
 • 00:15:54 17. dubna 990.
 • 00:15:58 Klášter podporoval myšlenky
  obnovení římského císařství.
 • 00:16:03 Pobyt v aventinském klášteře,
 • 00:16:05 kde ho neopustil vždy věrný
  Radim Gaudencius,
 • 00:16:09 dotvořil Vojtěchův duchovní profil
 • 00:16:12 a budoucí mučedník právě v Římě
  započal svou cestu
 • 00:16:16 k věčné slávě světce a mučedníka.
 • 00:16:22 Léta, která Vojtěch strávil
  v aventinském klášteře v Římě,
 • 00:16:25 patřila mezi nejšťastnější
  v jeho životě.
 • 00:16:28 Legenda praví, že zde našel to,
  co ve svém životě hledal -
 • 00:16:33 v opatovi otce, v řeholní družině
  rodinu a v řádu vlast.
 • 00:16:41 Vojtěcha pobyt změnil ze syna
  charvátského knížete Slavníka
 • 00:16:46 ve Vojtěcha Adalberta,
  mnicha a především v člověka,
 • 00:16:50 jemuž jsou cizí malé i velké zájmy
  politického světa.
 • 00:16:56 Asi právě zde se stal světoobčanem
  a Evropanem.
 • 00:17:00 Jak píše legendista Bruno:
 • 00:17:02 "Kristus se usídlil jako host
  v jeho pohostinném srdci
 • 00:17:08 a stoupaje jako korunovaný král
  po stupních ze slonoviny,
 • 00:17:12 dal mu vyrůst k dokonalému dni.?
 • 00:17:16 A právě zde učinil Vojtěch
  první zázrak.
 • 00:17:26 Lidé toužili putovat po stopách
  svatého Vojtěcha
 • 00:17:29 a používali k tomu takové
 • 00:17:31 turistické nebo poutnické
  značky,
 • 00:17:33 jako byl třeba tento barokní sloup
  se sochou světce, který řekl:
 • 00:17:37 "Jdete po stopách Vojtěchových
  a máte se vydat právě touto cestou.
 • 00:17:42 Dojdete do nebílovského borku
 • 00:17:43 a tam je právě kámen,
  na kterém jsou stupy světcovy.?
 • 00:17:46 Tak tam můžeme putovat.
 • 00:17:50 Země je křížená našimi cestami
 • 00:17:52 a někteří lidé po svém putování
  zanechávají stopy,
 • 00:17:54 které se zaryly tak hluboce,
 • 00:17:56 že po nich zbyly pověsti, legendy
  a paměť mezi lidem.
 • 00:18:00 Na podzim roku 992 je však Vojtěch
  vytržen z klidu klášterního života.
 • 00:18:07 Do Říma tehdy dorazilo poselstvo
  knížete Boleslava II.
 • 00:18:11 pod vedením Vojtěchova vychovatele
  Radly
 • 00:18:14 a Boleslavova bratra
  mnicha Kristiána,
 • 00:18:18 jež mělo za úkol povolat jej zpět
  na stolec pražských biskupů.
 • 00:18:23 Důvodem bylo úmrtí míšeňského
  biskupa Volkolda,
 • 00:18:27 vykonávajícího ve Vojtěchově
  nepřítomnosti
 • 00:18:29 nezbytné biskupské funkce,
 • 00:18:33 a tak měl na jeho návratu zájem
  i mohučský arcibiskup Willigis.
 • 00:18:39 Vojtěch vznesl dvě podmínky:
  Respektování pravomocí biskupa
 • 00:18:44 a zřízení nového benediktinského
  kláštera.
 • 00:18:54 Velmi silné pověsti o Vojtěchově
  putování jsou právě na Nepomucku
 • 00:18:57 a zde na Zelené hoře se vypráví,
 • 00:18:59 že svatý biskup procházel
  právě těmito místy
 • 00:19:04 a potkal poustevníka Břímotu,
 • 00:19:06 který mu říkal,
  že česká země sténala,
 • 00:19:09 vlastně i příroda sama sténala
  z nepřítomnosti biskupovy
 • 00:19:12 a ukázala to tím, že v Čechách
  bylo velmi dlouhé sucho.
 • 00:19:16 A Břímota prosí svatého biskupa,
 • 00:19:18 ať požehná své zemi,
  do které se vrací,
 • 00:19:21 ať požehná stádci svého lidu,
  ke kterému se vrací.
 • 00:19:25 Vojtěch tak učiní,
 • 00:19:27 na čtyři světové strany udělá
  znamení kříže,
 • 00:19:30 a silou této modlitby se shluknou
  mraky a rozprší se.
 • 00:19:35 A první místo, které se zazelená,
  je právě tato hora,
 • 00:19:38 a proto dostane jméno Zelená.
 • 00:19:41 Toto místo se otevře, zazelená,
 • 00:19:43 kostel, který úplně zpustl,
  má nádherně opravenou fasádu,
 • 00:19:47 a jako bychom se těšili z návratu
  a odemykáme nové dějiny,
 • 00:19:50 které nám otevřou bránu do Evropy,
 • 00:19:54 do které nás křesťanstvím Vojtěch
  přiváděl.
 • 00:19:59 Tak nás tady napadají
  vlastně paralely s tím suchem.
 • 00:20:02 Vojtěch tady žehná české zemi,
  rozprší se, země se zazelená,
 • 00:20:07 a my jsme vlastně prožívali
  také čtyřicet let nějaký suchopár,
 • 00:20:10 izolaci, však jste to viděli.
 • 00:20:13 Než jsme vůbec na tuto horu dojeli,
 • 00:20:15 tak člověk musí otevřít
  hned několik bran
 • 00:20:17 a jsou tady zbytky po minulém
  režimu, ale už se zelená.
 • 00:20:22 A toto místo je jedním z hlavních
  zastavení Vojtěcha na jeho cestě,
 • 00:20:28 když se vrací na pražský biskupský
  stolec
 • 00:20:31 a v presbytáři zelenohorského
  chrámu nacházíme kámen,
 • 00:20:34 další z těch kamenů,
  kde jsou šlépěje svatého Vojtěcha.
 • 00:20:39 Pojďte se podívat, tady v tom místě
  je otisk jeho nohou.
 • 00:20:45 Krajina je brázděná cestami
  a lidské kroky křižují svět.
 • 00:20:48 Někteří poutníci jako náš Vojtěch
 • 00:20:50 za sebou zanechávají stopy
  tak hluboké,
 • 00:20:52 že jsou zaryté v kamenech
 • 00:20:53 jako v genetické a duchovní paměti
  národa,
 • 00:20:56 odkud vyvěrají v podobě legend
  a pověstí.
 • 00:21:01 Tady ta studánka, kterou vidíte,
 • 00:21:03 tak ta nám zase připomíná
  další legendu o svatém Vojtěchovi.
 • 00:21:07 Ta legenda praví,
 • 00:21:08 že Vojtěch zde našel uhlíře v lese
  pálit dřevěné uhlí v milířích
 • 00:21:14 a tito muži to měli daleko
  pro vodu.
 • 00:21:17 Tak se světci těch mužů zželelo,
 • 00:21:21 vbodl svou poutnickou hůl do země
  a vytryskla výborná voda.
 • 00:21:25 Jiná pověst ovšem říká,
 • 00:21:27 že Vojtěch se také občas potřeboval
  na svém putování najíst,
 • 00:21:30 a tak tady v těch místech lovil
  se svými společníky.
 • 00:21:34 Vystřelil šíp po jelenovi,
  který rychle utíká lesem,
 • 00:21:38 šíp se zaboří do země
  a v ten moment vytryskne voda.
 • 00:21:41 Od té doby obyvatelé z tohoto
  širého kraje sem chodí čerpat,
 • 00:21:46 protože voda je výborná
 • 00:21:49 a připomíná prameny,
  odkud můžeme čerpat sílu.
 • 00:21:54 Svatý Vojtěch byl poutníkem,
  který prošel kus Evropy.
 • 00:21:57 Více než Slavníkovcem či Čechem
  byl světoběžníkem,
 • 00:22:00 který zasvětil svůj život úsilí
  o sjednocení kontinentu
 • 00:22:03 prostřednictvím víry
  ve vyšší ideály.
 • 00:22:06 Citlivě vnímal krajinu
  a její symboliku.
 • 00:22:09 Rozpoznal jistě místa svatá,
  místa blahodárná,
 • 00:22:12 i ta stižená kletbou.
 • 00:22:14 Lidová tradice mu přiřkla
  vlastnosti mága,
 • 00:22:17 který dokáže zahánět démony
 • 00:22:18 a harmonizovat přírodní vlivy
  a zemi.
 • 00:22:21 Díky své hluboké křesťanské víře
 • 00:22:23 byl však daleko mocnější
  než pohanští kouzelníci.
 • 00:22:29 V roce 992 se pražský biskup
  Vojtěch
 • 00:22:31 vrací z Říma do své diecéze.
 • 00:22:34 Přichází do Plzně,
 • 00:22:36 významného přemyslovského hradu
  v západních Čechách, a tam strne.
 • 00:22:40 Na hradě se koná rušný trh
  a je to právě neděle.
 • 00:22:44 On to považoval za porušení
  svátečního dne.
 • 00:22:47 Ovšem musíme si uvědomit,
 • 00:22:49 že tato situace, kdy se trhy konaly
  často v neděli,
 • 00:22:53 byla běžná na mnoha místech
  v zaalpské Evropě,
 • 00:22:56 kde křesťanství teprve pozvolna
  pronikalo
 • 00:22:58 a mělo to za cíl připoutat
  vesnické obyvatelstvo do míst,
 • 00:23:02 kde se v neděli konaly bohoslužby.
 • 00:23:04 Byla však tady ještě další
  okolnost,
 • 00:23:07 která nutila panovníky,
  aby se tyto trhy konaly v neděli.
 • 00:23:10 Bylo to totiž nové,
  křesťanské dělení času.
 • 00:23:14 Uvědomme si, že archaická
  společnost neznala dělení na týdny,
 • 00:23:18 kdežto křesťanství ano.
 • 00:23:20 Sedmý den, který byl zasvěcen Bohu,
 • 00:23:23 to samozřejmě křesťanská společnost
  považovala za nutné,
 • 00:23:27 ale předchozí to neznala.
 • 00:23:29 A z toho důvodu právě nedělní trhy
 • 00:23:31 měly pro prosazení nového dělení
  času velký význam.
 • 00:23:35 Vojtěch, který byl odchovancem
  už vyspělého křesťanství v Itálii,
 • 00:23:39 pochopitelně tuto situaci v Čechách
  sice znal,
 • 00:23:42 ale odmítal se s ní smířit.
 • 00:23:44 Nezapomeňme, že zákaz nedělních
  trhů
 • 00:23:47 přichází potom až ve 30. letech
  11. století,
 • 00:23:51 a to za vlády knížete Břetislava I.
 • 00:23:55 Hovoří profesor Jiří Sláma.
 • 00:23:59 Jak říká Anastáz Opasek:
 • 00:24:02 "Klášter je místo, kde láska
  s modlitbou a prací
 • 00:24:05 vytváří trvalé hodnoty duchovní
  i materiální,
 • 00:24:09 které přečkaly všechnu nepřízeň
  osudu,
 • 00:24:12 těžké časy a zlobu lidí
  po dva tisíce let.?
 • 00:24:17 Někdy v druhé polovině roku 992
 • 00:24:19 z Čech přichází do Říma
  za svatým Vojtěchem poselství,
 • 00:24:23 aby si svého biskupa opět přivedlo
  do jeho diecéze.
 • 00:24:26 Vojtěch se rozhoduje skutečně
  vrátit do naší země,
 • 00:24:30 a přivádí sebou skupinu
  dvanácti mnichů - benediktinů,
 • 00:24:34 pro které zakládá ve spolupráci
  s knížetem Boleslavem II.
 • 00:24:38 klášter zde v Břevnově.
 • 00:24:44 Vzniká první mužský benediktinský
  klášter na našem území
 • 00:24:48 a od něj se odvíjí dlouhá řada
  dalších fundací,
 • 00:24:52 zakládání nových klášterů,
 • 00:24:54 které během následujících staletí
  zaplnily Čechy i Moravu.
 • 00:24:59 Vojtěch potřeboval mít skupinu
  lidí, na které se mohl spolehnout
 • 00:25:04 při christianizaci našeho území,
 • 00:25:06 tedy lidí, kteří byli opravdu
  zapálení pro křesťanství
 • 00:25:09 a prakticky křesťanský život žili.
 • 00:25:12 Klášter tedy byl jak centrem
  duchovním,
 • 00:25:15 tak zázemím pro biskupa,
 • 00:25:18 tak zároveň místem, odkud se šířilo
  křesťanství v okolí,
 • 00:25:21 ale i vůbec kultura obecně.
 • 00:25:24 Za vše, čeho Evropa dosáhla,
  vděčí křesťanskému impulzu
 • 00:25:28 a to hlavně duchovní a kulturní
  jednotě evropských pospolitostí,
 • 00:25:33 která byla po několik století
  zaštítěna papežstvím.
 • 00:25:37 Západní civilizace nám dala zázraky
  moderní vědy,
 • 00:25:41 blahobyt, pramenící z ekonomiky
  založené na volném trhu,
 • 00:25:45 bezpečnost zakotvenou v zákonech,
 • 00:25:48 jedinečný smysl pro lidská práva
  a svobodu,
 • 00:25:51 dobročinnost, charitu jako ctnost,
 • 00:25:54 nádherné výtvarné umění,
  architekturu a hudbu,
 • 00:25:58 filosofii zakořeněnou v rozumu
 • 00:26:02 a bezpočet dalších darů,
  které naše civilizace -
 • 00:26:05 nejvyspělejší v lidské historii,
 • 00:26:08 ale poněkud již zpohodlnělá
  a dekadentní,
 • 00:26:11 bere jako samozřejmost.
 • 00:26:13 Původně kláštery byly tím zdrojem
  vzdělanosti
 • 00:26:17 a zachraňovaly před barbary
  a dalšími pohany
 • 00:26:20 opisováním například antickou
  literaturu.
 • 00:26:23 A právě v kontextu sjednocování
  Evropy
 • 00:26:26 je třeba si uvědomit
  naše křesťanské kořeny,
 • 00:26:28 ze kterých Evropa vyrostla
 • 00:26:31 a svatí, v našem případě
  svatý Vojtěch,
 • 00:26:34 je takovým pilířem, ukazatelem,
 • 00:26:37 billboardem na cestě životem
  ke Kristu,
 • 00:26:40 jenž je ta cesta, život a pravda.
 • 00:26:45 Je zvláštní, že v našich dějinách
  některé epizody zanikají,
 • 00:26:49 nebo se o nich neví.
 • 00:26:51 Vezměte si třeba takovou pověst
  o kněžně Libuši.
 • 00:26:55 Libuše má věštecký den
 • 00:26:57 a v proroctví vidí slávu
  města Prahy.
 • 00:27:00 Tak tu všichni známe
  už od základních škol.
 • 00:27:03 Ale že ona v tom proroctví
  kněžna Libuše pokračuje,
 • 00:27:07 a mluví o dvou olivách,
 • 00:27:09 o jedné, která bude znamenat
  více slávy
 • 00:27:12 a druhá, která bude "voje útěcha?,
  tak o tom už se nemluví.
 • 00:27:17 A přitom toto proroctví je jasně
  vyprávěno v Kosmově kronice.
 • 00:27:23 Pod "větší slávou?
  se skrývá Václav.
 • 00:27:27 A kdo asi může být "voje útěcha?,
  že!
 • 00:27:31 Václav a Vojtěch byly ty dvě olivy
 • 00:27:33 a tyto dvě olivy měly svou slávou
  proslavit českou zem,
 • 00:27:39 podobně jako Hrad
  a potom i město Praha.
 • 00:27:43 Právě kláštery a řády
 • 00:27:45 dokázaly alespoň částečně udržet
  kontinuitu s antickou civilizací
 • 00:27:49 a polobarbarskému obyvatelstvu
  západní Evropy pomáhaly přežít
 • 00:27:55 a budovat základy jeho vlastní
  civilizace.
 • 00:27:59 Po počátečních úspěších
 • 00:28:00 se znovu proti Vojtěchovi
  zformovala opozice.
 • 00:28:04 V roce 944 se dokonce stal svědkem
 • 00:28:07 vraždy v azylu svatojiřského
  chrámu.
 • 00:28:11 Šlo o výkon rodové krevní msty
  Vršovců na jakési cizoložné ženě,
 • 00:28:16 která se před nimi ukrývala
  v chrámu před oltářem.
 • 00:28:20 Do historie se tento kostel dostává
  za vlády Boleslava I.,
 • 00:28:24 kdy tento významný Přemyslovec
 • 00:28:26 vysílá někdy v druhé polovině
  60. let do Říma poselstvo,
 • 00:28:31 které vede jeho dcera Mlada
  s cílem,
 • 00:28:35 aby v Praze bylo založeno
  biskupství,
 • 00:28:37 a aby také zde byl založen klášter.
 • 00:28:41 Ta Mlada, to byla významná osoba.
 • 00:28:43 To byla první Češka, o níž víme,
  že šla do Říma jakožto poutnice.
 • 00:28:47 Je to první česká diplomatka
 • 00:28:50 a je to rovněž první česká abatyše
  tohoto nově založeného kláštera.
 • 00:28:56 Tak skutečně biskupství v roce 976.
  vzniká.
 • 00:29:01 Dlouhá vláda Boleslava I.,
  bratra svatého Václava
 • 00:29:04 tedy přinesla do života Čech
 • 00:29:06 také jednu velmi pozitivní
  významnou změnu,
 • 00:29:09 podpořenou císařem Otou I. -
 • 00:29:12 zřízení samostatné církevní
  organizace -
 • 00:29:15 pražské diecéze v roce 973,
 • 00:29:19 pro kterou získala souhlas papeže
  Jana XIII. v Římě
 • 00:29:23 Boleslavova dcera Mlada,
  první česká diplomatka,
 • 00:29:27 Bohu zaslíbená, vzdělaná ve svatém
  písmu, štědrá k chudým a sirotkům.
 • 00:29:34 Byla papežem Janem rovněž jmenována
  abatyší
 • 00:29:37 vůbec prvního kláštera
  na našem území
 • 00:29:40 a k tomu ještě ženského,
 • 00:29:41 zřízeného při kostele svatého Jiří
  na Pražském hradě,
 • 00:29:45 v řeholi benediktinské,
 • 00:29:47 20 let před založením prvního
  mužského kláštera v Břevnově
 • 00:29:51 naším svatým Vojtěchem.
 • 00:30:03 Vojtěch tedy na konci roku 994
  navždy odchází z Prahy
 • 00:30:07 a míří do Itálie.
 • 00:30:10 Nešel však přímo.
 • 00:30:12 Cesta jej vedla východním směrem,
 • 00:30:15 snad přes rodnou slavníkovskou
  Libici do Uher,
 • 00:30:19 kde uvedl do křesťanské víry
  a následně biřmoval
 • 00:30:22 již pokřtěného syna vládnoucího
  knížete Gejzy,
 • 00:30:26 mladého Waika z vládnoucího rodu
  Arpádovců,
 • 00:30:30 jenž přijal jméno Štěpán.
 • 00:30:34 Do historie vstoupil jako budoucí
  světec
 • 00:30:36 a zakladatel středověkého uherského
  státu,
 • 00:30:39 jenž, mimo jiné i svým sňatkem
 • 00:30:41 s dcerou bavorského vévody
  Jindřicha II. Giselou,
 • 00:30:45 stál na počátku směřování Uher
 • 00:30:47 do společenství západního
  křesťanstva,
 • 00:30:50 do latinského kulturního okruhu.
 • 00:30:54 Když člověk spočine nad Dunajem,
 • 00:30:56 tedy na rozmezí Slovenska
  a Maďarska,
 • 00:30:59 má za svými zády tuto imponentní
  stavbu,
 • 00:31:02 obří chrám Panny Marie
  a svatého Vojtěcha, tak se ptá:
 • 00:31:04 Proč tady tak obří stavba stojí?
 • 00:31:08 A patrucinum chrámu napovídá,
 • 00:31:10 že v celé té historii má svou
  velkou roli svatý Vojtěch.
 • 00:31:15 Svatý Vojtěch se tady
  asi v roce 994 zastavil,
 • 00:31:18 když podruhé odcházel z Prahy
  od českého lidu.
 • 00:31:22 Zastavil se na dvoře knížete Gejzy
  a biřmoval jeho syna,
 • 00:31:28 který při té příležitosti
  dostal jméno Štěpán.
 • 00:31:31 V historii se tento člověk
  proslavil jako první uherský král,
 • 00:31:35 svatý Štěpán uherský.
 • 00:31:38 Je tedy vidět,
 • 00:31:40 že Vojtěch stál u zrodu jednoho
  z největších království v Evropě,
 • 00:31:44 tady v té naší oblasti střední
  Evropy.
 • 00:31:47 Důležité je si uvědomit,
  že když v roce 996 Vojtěch hovoří
 • 00:31:53 dlouhé a dlouhé dny, večery
  s císařem Otou III.,
 • 00:31:58 a rozmlouvají o tom,
  jak by asi měla vypadat Evropa,
 • 00:32:01 jak by mělo vypadat obnovené
  římské císařství,
 • 00:32:04 tak přemýšlejí nad tím,
 • 00:32:06 jak přitáhnout i slovanské národy
  tady k té myšlence
 • 00:32:10 propojit jednotlivé země
  a vytvořit obří říši,
 • 00:32:14 která by sledovala Kristovo učení.
 • 00:32:16 Svatý Vojtěch umírá,
 • 00:32:18 ale právě jeho mučednická smrt,
  jeho narození pro nebe,
 • 00:32:21 má přinést zemi obrovskou sílu
 • 00:32:25 a jeho myšlenky se mají skrze
  jeho osobu
 • 00:32:28 vtělit do slovanských národů
  a západní Evropy.
 • 00:32:34 Slovo svatý je významově spojeno
  se slovy světlo, svit, svět.
 • 00:32:39 Tyto spojitosti ukazují,
  že "svatý? znamená "zářící?.
 • 00:32:43 Velmi často se také setkáváme
  s tím,
 • 00:32:45 že o nich mluvíme jako o světlech,
 • 00:32:47 která zářila v temných dobách
  dějin, ukázala cestu
 • 00:32:51 a podala i doklad o tom,
  že světlo vítězí nad temnotou.
 • 00:32:56 Bez povšimnutí nesmíme ponechat
  ani to,
 • 00:32:59 že svět je to, co se skvěje
  před naším zrakem.
 • 00:33:02 Slovo svět označuje původně
  to skvělé Boží dílo,
 • 00:33:05 které není lidmi a hříchem
  poničeno.
 • 00:33:08 Z toho pak plyne, že svatí jsou ti,
 • 00:33:11 kdo nám představují člověka
  takového, jak si ho přeje Bůh.
 • 00:33:15 Naši sousedé užívají pro svaté
  slova Heilige.
 • 00:33:18 Toto slovo je významově spjato
  se slovem heilen,
 • 00:33:21 to jest významy zdravý
  a uzdravovat.
 • 00:33:25 "Svatí jsou zářící svým zdravým,
  nepoškozeným lidstvím,
 • 00:33:28 které má místo v budoucím,
  obnoveném světě,? říká Petr Piťha.
 • 00:33:36 Uhrám tak byla zajištěna stabilita
  státu
 • 00:33:38 vzhledem k západnímu zahraničí
 • 00:33:40 a současně připravena cesta
 • 00:33:41 k příštímu uznání výjimečného
  postavení uherského království.
 • 00:33:45 Z Uher se Vojtěch vrátil
  do hradeb drahého Říma
 • 00:33:48 a vyměnil pastýřské otěže
  za člun kláštera,
 • 00:33:51 vítán radostně opatem
  a sbory bratrů mnichů.
 • 00:33:54 A zde sepsal homilii
  o svatém Alexiovi.
 • 00:33:58 Jedná se o ducha Evropy,
  o spojení Evropy.
 • 00:34:02 A myslí se na nějakého člověka,
  který by to mohl představovat.
 • 00:34:08 Tak si vezměme svatého Vojtěcha -
 • 00:34:10 veliký přítel západního císaře,
 • 00:34:14 apoštol východu,
 • 00:34:17 křtí v Maďarsku a v Polsku
  a na Rusi
 • 00:34:21 a ve střední Evropě bojuje
  o práva církve a státu
 • 00:34:27 a o jejich soužití.
 • 00:34:29 Svatý Vojtěch,
 • 00:34:31 uctívaný za svatého od samého
  německého císaře a od Maďarů
 • 00:34:36 a ve vlastní zemi neuznávaný,
 • 00:34:39 ale ve skutečnosti je to člověk,
 • 00:34:42 který spojuje to,
  co je pořád ještě rozdělené.
 • 00:34:47 Hovořil kardinál Tomáš Špidlík.
 • 00:34:51 V Čechách byla mezitím v předvečer
  svátku svatého Václava roku 995
 • 00:34:56 přepadena vojsky Boleslava II.
  slavníkovská Libice,
 • 00:35:00 Vojtěchovo rodiště.
 • 00:35:03 Vojtěch byl v té době v Římě
 • 00:35:05 a zrovna zde sloužil před papežem
  mši.
 • 00:35:08 Když pak v uctivosti dosloužil
  a dospěl podle kánonu až k místu,
 • 00:35:12 kde se vzpomíná zemřelých,
 • 00:35:14 zjevil se náhle v duchovním
  vytržení v kostele,
 • 00:35:17 kde byli pochováni jeho bratři.
 • 00:35:20 Tam konal slavnostně pohřební
  obřady.
 • 00:35:23 Vojtěch tu zřel do dálky
 • 00:35:24 nerušen papežem po dobu
  několika hodin
 • 00:35:27 a spatřili na něm známky rozrušení.
 • 00:35:29 A pak pravil, že se účastnil
 • 00:35:31 pohřební slavnosti svých
  zavražděných bratrů.
 • 00:35:36 V roce 996. přišel do Říma
  mladý císař Ota III.,
 • 00:35:41 aby tam byl korunován
  na římského císaře
 • 00:35:44 a okolo něj se vytvořila
  skupina velmi vzdělaných lidí,
 • 00:35:48 kteří měli tvárnit
  jeho vládní program.
 • 00:35:51 Patřil mezi ně také svatý Vojtěch,
 • 00:35:53 patřil mezi ně svatý Nil,
  patřil mezi ně Gerbert z Aurillacu,
 • 00:35:58 pozdější papež Silvestr II.,
 • 00:36:00 Leo z Vercelli a tak dále.
 • 00:36:02 Tehdejší skutečně vědecká elita.
 • 00:36:05 A ti vytvořili jakýsi program,
  že by se celá Evropa měla sjednotit
 • 00:36:10 pod hlavou jediného panovníka -
  císaře,
 • 00:36:13 a pod hlavou jedinou duchovní,
  a tou měl být papež.
 • 00:36:17 To znamená, máme tady myšlenku
  sjednocené Evropy
 • 00:36:21 již před jedním tisíciletím.
 • 00:36:24 V květnu 996 dorazil do Říma
  Ota III.
 • 00:36:28 a hlavními cíli jeho pobytu
  se stala císařská korunovace.
 • 00:36:33 Často rozmlouval
  se svatým Vojtěchem
 • 00:36:36 a pokládal ho za důvěrného přítele.
 • 00:36:41 Můžeš, prosím tě,
  přestat natáčet?
 • 00:36:44 Korunou římských císařů ozdobil
  svou hlavu tehdy patnáctiletý Ota,
 • 00:36:49 a v neděli poté byla zahájena
  papežská synoda.
 • 00:36:53 Sešla se zde skupina vynikajících
  mužů té doby,
 • 00:36:56 kteří doslova tvořili dějiny.
 • 00:36:59 Byl zde i remešský arcibiskup
  Gerbert z Aurillacu,
 • 00:37:03 budoucí papež Silvestr II.
 • 00:37:05 nazývaný pro svoje neuvěřitelné
  schopnosti
 • 00:37:08 a vynález kyvadlových hodin,
  papež - kouzelník.
 • 00:37:22 On vlastně byl první Čechem,
 • 00:37:24 který se snažil Evropu
  nějakým způsobem formovat.
 • 00:37:28 Ale měl tady určitého předchůdce,
  byl to totiž kníže Václav,
 • 00:37:32 který stavbou rotundy
  zasvěcené svatému Vítu -
 • 00:37:36 světci oblíbenému v saském
  a západoněmeckém prostředí,
 • 00:37:40 a v rotundě, která měla pravzor
  v kostele,
 • 00:37:43 vybudovaném v Cáchách
  Karlem Velikým,
 • 00:37:47 a který byl považován
  za tvůrce Evropy,
 • 00:37:50 ovšem v tom raném slova smyslu,
 • 00:37:52 vlastně Václav vstoupil do Evropy,
 • 00:37:56 kdežto Vojtěch se snažil
  o její další ztvárnění.
 • 00:38:01 "Pomodli se Čechu
  k svatému Vojtěchu,
 • 00:38:03 by tě vzaly samostatné národy
  do cechu,?
 • 00:38:07 veršoval v hloubi 19. století
 • 00:38:09 nepohodlný novinář a vyhnanec
  Karel Havlíček Borovský.
 • 00:38:13 Na konci 20. století
  to konečně přišlo.
 • 00:38:17 Nejprve jsme oslavili v roce 1997
  tisíc let od smrti Vojtěcha,
 • 00:38:21 a záhy nás samostatné národy
  přijaly do cechu
 • 00:38:24 12. 3. 1999 v americkém městě
  Independence, stát Missouri.
 • 00:38:34 Svatý Vojtěch,
  který pochází z Libice,
 • 00:38:37 z vodního hradu nebo hradiště,
 • 00:38:40 určitě by měl radost
  i z této plavby, je s námi.
 • 00:38:44 Je s námi, když jsme ve škole
  listovali v početnicích
 • 00:38:49 a mohli jsme porovnávat
  arabské číslice
 • 00:38:52 se způsobem římského psaní.
 • 00:38:55 Svatý Vojtěch je s námi,
 • 00:38:57 když ve škole otevíráme atlas
  a sledujeme mapu Evropy.
 • 00:39:01 A právě on, který byl hlasatelem
  evangelia
 • 00:39:04 o lidské důstojnosti a rovnosti,
 • 00:39:08 musel být velmi roztrpčen.
 • 00:39:12 Ale je třeba si uvědomit,
 • 00:39:15 že svatý Vojtěch žil v trochu
  jiné době,
 • 00:39:17 proto jeho slova musela být
  razantnější a tvrdší,
 • 00:39:22 ale on tato slova směřoval
  k nám proto,
 • 00:39:27 aby vytvořil novou společnost,
  společenství lidí,
 • 00:39:30 kteří budou žít ve vzájemné úctě,
  vzájemném respektu.
 • 00:39:35 A to myslím, že je nesmírně
  důležité i pro dnešního člověka.
 • 00:39:41 Hovořil biskup Dominik Duka.
 • 00:39:45 Historie vlajky Evropské unie
  začíná už za II. světové války.
 • 00:39:49 Paul Lévi, belgický Žid,
 • 00:39:51 sledoval tehdy v Lovani s úzkostí
  četné vlajky,
 • 00:39:54 jimiž nechalo německé gestapo
  odvážet Židy na východ
 • 00:39:57 do nejisté budoucnosti.
 • 00:39:59 Předsevzal si, že když přežije
  válku a nacismus, konvertuje.
 • 00:40:03 Přežil a stal se katolíkem.
 • 00:40:07 Jednou na procházce spatřil Lévi
 • 00:40:09 sochu Panny Marie
  s věncem zlatých hvězd kolem hlavy
 • 00:40:12 a tento symbol navrhl Radě Evropy
  jako evropskou vlajku.
 • 00:40:17 Modrá barva je tradičně mariánská,
 • 00:40:19 ale už v Knize zjevení svatého Jana
  se zjevila žena oděná sluncem,
 • 00:40:24 s měsícem pod nohama
 • 00:40:26 a s korunou dvanácti hvězd
  kolem hlavy.
 • 00:40:33 Na přelomu let 996-997 se Vojtěch
  definitivně rozhoduje
 • 00:40:38 odejít na misii k pohanům,
 • 00:40:41 u nichž hledá naplnění
  svého života.
 • 00:40:45 S Otou III. se naposledy sešel
  k rozmluvě,
 • 00:40:48 a když domluvili, dali si navzájem
  polibky míru
 • 00:40:53 a ne bez bolesti se odtrhli
  z objetí,
 • 00:40:56 neboť se neměli více setkat.
 • 00:41:00 Císařův drahý život poručil
  svatý muž
 • 00:41:03 zcela nejmilejšímu Kristu.
 • 00:41:08 Hovoří filozof Tomáš Halík.
 • 00:41:12 Když Vojtěch vstupoval
  na svůj biskupský stolec,
 • 00:41:14 tak šel na znamení pokory a pokání
  bos.
 • 00:41:16 A myslím, že tím objevil
  něco velmi podstatného -
 • 00:41:19 kdo chce přijít k srdci
  tohoto národa,
 • 00:41:22 tak musí jít pokorně,
  musí jít bosky,
 • 00:41:25 nemůže jít v okovaných botách,
  nemůže jít ve zlatě.
 • 00:41:28 Nicméně Vojtěch i tak
 • 00:41:30 svými vysokými morálními nároky
  v Čechách narazil,
 • 00:41:34 a nakonec odchází podruhé
  z této země
 • 00:41:39 a odchází umřít mučednickou smrtí
  v cizině.
 • 00:41:43 Tím předznamenává osudy
  řady velkých duchovních osobností,
 • 00:41:47 které se u nás snažily
  o velké věci,
 • 00:41:49 a nakonec narazily na tvrdé poměry
  doby a umíraly v exilu -
 • 00:41:55 Jan z Jenštejna, současník Husův,
  zemřel v exilu.
 • 00:41:59 Jan Amos Komenský umírá v exilu,
 • 00:42:03 a možná poslední biskup,
 • 00:42:05 který nesl ten kříž Vojtěchova
  osudu,
 • 00:42:07 byl pražský kardinál Josef Beran,
 • 00:42:10 který zemřel v římském exilu
  v roce 1969.
 • 00:42:16 Vojtěch se svým velkým morálním
  úsilím
 • 00:42:19 se může zdát jako Don Quijote
  českých dějin,
 • 00:42:23 ale je to snad špatně?
 • 00:42:26 Václav Černý jednou řekl,
 • 00:42:28 že Josef Švejk,
  ten jeden z archetypů češství,
 • 00:42:33 je jakoby Sancho Panza
  bez Dona Quijota.
 • 00:42:38 Ale Sancho a Quijote
  patří bytostně k sobě.
 • 00:42:42 Sancho bez Quijota
  je jenom přízemní ťulpas
 • 00:42:45 a Quijote bez Sancha je zase
  takový idealistický snílek.
 • 00:42:52 To jsou dvě stránky
  jednoho lidského osudu.
 • 00:42:55 A tak mě napadlo,
 • 00:42:58 zda tajemství českých dějin vlastně
  není to hledání Dona Quijota,
 • 00:43:02 toho, který by vyvážil
  to švejkovství v nás.
 • 00:43:08 Po libické tragédii vyvraždění
  rodiny
 • 00:43:10 se zdrcený Vojtěch rozhodl
  opustit klášter na Aventinu
 • 00:43:13 a v doprovodu lutyšského biskupa
  Notkera nastoupil cestu na sever.
 • 00:43:19 Předtím si však vymínil na papeži
  souhlas,
 • 00:43:22 že smí odejít na misijní cestu,
  pokud jej v Čechách nepřijmou.
 • 00:43:28 České poselstvo, které Vojtěchovi
  přineslo zprávu o tom,
 • 00:43:32 že není v Čechách vítán,
 • 00:43:35 jej zastihlo pravděpodobně
  v Mohuči.
 • 00:43:38 Z Mohuče se Vojtěch vypravil
  do polského Hnězdna,
 • 00:43:42 kde se připravoval na svou misii
  a konkretizoval její cíl.
 • 00:43:47 Volba dopadla ve prospěch Prusů,
  na jejichž území se Vojtěch
 • 00:43:51 v doprovodu svého bratra
  Radima Gaudencia
 • 00:43:54 a kněze Benedikta Bohuše
  vydal zřejmě počátkem dubna 997.
 • 00:44:02 Kníže Boleslav Chrabrý poskytl
  misionářům ozbrojený doprovod
 • 00:44:06 na cestu po moři
 • 00:44:08 s možnou předcházející zastávkou
  v Třemešnu,
 • 00:44:11 až k hranicím země Prusů.
 • 00:44:14 Dále již misionáři cestovali sami.
 • 00:44:18 V Cholinu dne 23. dubna roku 997,
  na den svatého Jiří,
 • 00:44:24 končí Vojtěch svou životní pouť
  ve věku asi 47 let
 • 00:44:29 mučednickou smrtí,
 • 00:44:31 po které, přijímáme-li zprávy
  legendistů,
 • 00:44:34 zřejmě již dlouho toužil.
 • 00:44:37 Jak praví legenda,
  byl zabit vůdcem Sikkem,
 • 00:44:41 buď sedmi ranami šípy,
  nebo veslem.
 • 00:44:45 O jeho kanonizaci a kultu
 • 00:44:47 se ihned po mučednické smrti
  staral jeho přítel a příbuzný
 • 00:44:51 císař Ota III.
  a papež Silvestr II.
 • 00:45:03 Vojtěchův význam je v jeho snaze
  přizvat a začlenit české země
 • 00:45:07 spolu s Uhry a Polskem
  ke společnému stolu a hostině
 • 00:45:12 do tradičního evropského kontextu.
 • 00:45:14 Ke stolu, u něhož zasedá několik
  desítek států a národů,
 • 00:45:18 které si i přes různost jazyků
  rozumějí.
 • 00:45:22 Svatý Vojtěch před tisíci roky
  usiloval o totéž,
 • 00:45:26 o co současná Evropská unie.
 • 00:45:31 U nás v podstatě až roku 1096,
 • 00:45:33 kdy byla po požáru roku 1091
  vysvěcena bazilika
 • 00:45:38 s titulem svatého Víta,
  Václava a Vojtěcha.
 • 00:45:43 Ostatky Vojtěcha, tělo i hlavu,
 • 00:45:45 vykoupil zlatem v květnu 997
  Boleslav Chrabrý
 • 00:45:49 a 6. listopadu 999 je uložil
  v Hnězdně v kostele Panny Marie.
 • 00:45:58 Krátce po smrti svatého Vojtěcha
 • 00:46:00 kníže Boleslav Chrabrý získává
  mučedníkovo tělo
 • 00:46:03 jako drahocenný poklad,
  který vykoupil zlatem.
 • 00:46:07 Přiváží ho sem, do Hnězdna,
 • 00:46:10 kde stála již několik desetiletí
  rotunda,
 • 00:46:14 a k této rotundě je přistavěna
  kaple, v níž je poklad uložen.
 • 00:46:19 V roce 1000 na toto místo přichází
  císař Oto III.,
 • 00:46:24 přítel svatého Vojtěcha,
 • 00:46:26 setkává se s Boleslavem Chrabrým,
 • 00:46:28 zjišťuje, že tento dvůr je honosný,
 • 00:46:31 a že poklad,
  tělo svatého Vojtěcha,
 • 00:46:34 si vyžaduje ohodnocení
  tohoto místa.
 • 00:46:38 Je tedy se souhlasem císaře
  i papeže
 • 00:46:41 Hnězdno povýšeno na arcibiskupství
  ke cti svatého Vojtěcha
 • 00:46:46 a prvním arcibiskupem se stává
  Radim Gaudentius,
 • 00:46:51 nevlastní bratr světcův,
 • 00:46:53 dokonce jeho titul zní
  "arcibiskup svatého Vojtěcha?.
 • 00:47:00 "Nejprve mu probodl srdce
  zuřivým vztekem
 • 00:47:01 rozpálený vůdce a velitel
  bezbožné tlupy.
 • 00:47:05 Ostatní potom, soptíce zlobou,
  zločin spěšně dokonali.
 • 00:47:10 Aby však dobrotivý Bůh ukázal,
 • 00:47:12 že jeho služebník byl vysvobozen
  z žaláře tohoto světa,
 • 00:47:15 z mocných okovů a všech pout
  hříchů,
 • 00:47:18 v okamžiku, kdy zabili svaté tělo,
 • 00:47:21 pouta na jeho rukou se uvolnila,
  aniž je někdo rozvázal.
 • 00:47:25 Vojtěch pak objal přítelkyni smrt,
  rozepjal ruce do podoby kříže,
 • 00:47:30 který vždy s láskou následoval,
 • 00:47:32 klesající tělo dopadlo
  na matku Zemi,
 • 00:47:35 svatá duše vstoupila šťastně
  do života, obdivujíc úsměv Boží
 • 00:47:39 a radosti prozpěvujícího nebe."
 • 00:47:42 Z legendy Nascitur purpureus flos.
 • 00:47:46 Hnězdno se tedy pro věhlas
  mučedníkův
 • 00:47:48 stává sídlem arcibiskupství.
 • 00:47:51 Podobné výsady se dostalo
  Ostřihomi v Uhrách,
 • 00:47:53 pouze Praha zůstávala
  stále biskupstvím.
 • 00:47:57 V roce 1039 kníže český
  Břetislav I.
 • 00:48:02 vyráží se skupinou svých mužů
  do Hnězdna,
 • 00:48:06 aby vzal tělo svatého Vojtěcha
  i s jeho krásným náhrobkem
 • 00:48:12 a tento poklad převezl do Prahy.
 • 00:48:14 Možná by tudy totiž mohla vést
  cesta k povýšení Prahy
 • 00:48:17 na metropoli - na sídlo
  arcibiskupství.
 • 00:48:24 Nabízí se otázka, zda se jednalo
  o krádež,
 • 00:48:27 nebo o triumfální převoz těla muže,
 • 00:48:30 který se jakoby vrací
  do své vlasti,
 • 00:48:33 jež ho konečně po letech uznává
 • 00:48:36 za svého skutečného,
  právoplatného duchovního pastýře.
 • 00:48:41 Úcta k ostatkům a světcům
  měla nesmírně vážnou roli
 • 00:48:45 pro tehdejší křesťanské chápání
  lidské pospolitosti a významu míst.
 • 00:48:53 Mít tělo mučedníka na jednom místě
 • 00:48:55 mohlo znamenat pro to místo
  jak založit identitu toho místa,
 • 00:49:01 tak také lidu, který tam žil,
 • 00:49:04 zároveň přitáhnout přímluvnou moc
  světce z nebes na zem.
 • 00:49:10 Mohlo to také znamenat,
 • 00:49:12 že přímluva světce pomůže
  místnímu obyvatelstvu
 • 00:49:15 a to dokonce skrze zázraky.
 • 00:49:20 "A hned se rozběhli,
  aby uloupili svaté tělo,
 • 00:49:23 ale protože leželo za oltářem
  blízko stěny,
 • 00:49:25 nijak ho nemohli vyjmout,
  aniž pobořili oltář.
 • 00:49:29 Hříšná ruka a zdivočelá mysl
  spáchaly to znesvěcení,
 • 00:49:34 ale Boží pomsta nemeškala,
 • 00:49:35 neboť ihned při tom nerozvážném
  počínání
 • 00:49:38 stanuli s ochromenými smysly
 • 00:49:40 a neměli po tři hodiny ani hlas,
  ani cit, ani zrak,
 • 00:49:44 dokud znovu s přispěním Boží
  milosti
 • 00:49:46 nenabyli dřívějších schopností,
  jak předpověděl biskup Šebíř.
 • 00:49:51 A hned na to, třebaže pozdě
  vedeni lítostí,
 • 00:49:54 provedli rozkazy biskupovy,
 • 00:49:56 a čím zřejměji byli z Boží vůle
  napomenuti,
 • 00:49:59 tím zbožněji setrvali v neúnavných
  modlitbách
 • 00:50:02 po tři dny držíce půst
  a prosíce o milost.
 • 00:50:06 Třetí noci, když biskup Šebíř
  odpočíval po ranní bohoslužbě,
 • 00:50:10 zjevil se mu ve snu pastýř Vojtěch
  a pravil:
 • 00:50:14 Řekni toto knížeti
  a jeho průvodcům:
 • 00:50:18 Otec na nebesích vám dá,
  oč prosíte,
 • 00:50:20 jestliže nebudete opakovat
  špatnosti,
 • 00:50:23 kterých jste se odřekli při křtu."
 • 00:50:25 A tak z jejich slibu nad posvátným
  hrobem svatého Vojtěcha
 • 00:50:29 vznikl první český zákoník.?
 • 00:50:38 Sotva se císař Ota III. dozvěděl
  o smrti svého přítele,
 • 00:50:42 děkoval Bohu za tak velkého
  mučedníka
 • 00:50:44 a postaral se o to,
 • 00:50:45 aby se na velkého Vojtěcha
  nezapomnělo.
 • 00:50:47 Poprosil tedy Jana Canaparia,
  opata aventinského kláštera,
 • 00:50:51 tudíž téhož místa,
  kde svatý Vojtěch prožil
 • 00:50:54 krásné chvíle svého duchovního
  života,
 • 00:50:57 a v tomto životopise nechal vylíčit
  světce jako muže,
 • 00:51:02 který je takovým prototypem
 • 00:51:03 sjednocující se kultury křesťanství
  Evropy.
 • 00:51:07 Tato myšlenka provází celou legendu
  Canapariovu
 • 00:51:11 a v intencích této legendy
  potom císař Oto III. pokračuje
 • 00:51:15 po stopách Vojtěchových
  až do Polska,
 • 00:51:17 kam dochází k Boleslavu Chrabrému
  v roce 1000,
 • 00:51:21 pokloní se u hrobu
  svatého mučedníka,
 • 00:51:24 a díky jeho intervenci
 • 00:51:26 je toto místo povýšeno
  na arcibiskupství.
 • 00:51:30 Tehdy dostává císař Ota
  část z těla svatého Vojtěcha
 • 00:51:33 od Boleslava Chrabrého
 • 00:51:36 a tuto část rozděluje na důležitá
  místa západní křesťanské Evropy,
 • 00:51:42 totiž do Cách a sem,
  na tiberský ostrov,
 • 00:51:45 totiž přímo do centra,
  do jádra západního křesťanství,
 • 00:51:51 do města Říma.
 • 00:51:53 A tak se tedy sem,
  do centra křesťanství,
 • 00:51:55 dostává tělo Vojtěchovo
  na tiberský ostrov,
 • 00:51:57 tedy na místo, kde v antice
  byl Aeskulapův chrám
 • 00:52:00 a takové centrum uzdravování lidí.
 • 00:52:04 Proto se i chrám svatého Vojtěcha
  s jeho ostatky
 • 00:52:07 měl stát místem uzdravování Evropy,
 • 00:52:11 která má přijmout křesťanství
  do své mízy, do svých kořenů
 • 00:52:16 a z nich vyrůst a vykvést.
 • 00:52:25 Naši zemi chrání před vpádem
  nepřátel pohraniční hory.
 • 00:52:29 Tak jsme to vždycky podvědomě
  cítili.
 • 00:52:32 Ale Vojtěch dokázal bystrým zrakem
  a nepředpojatou myslí
 • 00:52:36 dohlédnout přes ten pohraniční
  hvozd dál do Evropy.
 • 00:52:42 Vojtěch uprostřed rodinných záští
  a kmenového násilí své doby
 • 00:52:46 toužil po takovém uspořádání
  svého evropského světa,
 • 00:52:50 které by hledalo spravedlnost
  pro všechny národy, velké i malé,
 • 00:52:55 a zabezpečilo jim mír.
 • 00:52:58 Pax Cristi - mír v Kristu.
 • 00:53:00 Mezitím uplynulo tisíc let,
 • 00:53:02 ale uskutečňování sjednocené
  Evropy,
 • 00:53:05 která žije v míru
  a přátelském soužití,
 • 00:53:09 není dnes snadnější než tehdy,
 • 00:53:12 a přitom na dosah ruky.
 • 00:53:15 Svatý Vojtěch i současný papež
  Benedikt XVI. nám připomínají,
 • 00:53:19 že naším osudem a domovem
  je Evropa,
 • 00:53:22 rodina sjednocených křesťanských
  národů.
 • 00:53:26 Je na nás, abychom byli
  jejím srdcem zvonu,
 • 00:53:29 ohlašujícím pravidelnými údery
  přelom věků a nové tisíciletí.
 • 00:53:36 A zároveň, že člověk je poutníkem,
 • 00:53:38 jehož pravý a věčný domov
  je mimo tento svět.
 • 00:53:43 A v tom je tragika
  pozemského života,
 • 00:53:46 Kristova sebeobětování,
 • 00:53:47 protože ti kdo seli a setbu
  skrápěli slzami, potem a krví,
 • 00:53:52 neuvidí žně svýma pozemskýma očima.
 • 00:53:58 V nebi je kuchyně italská,
 • 00:54:00 policie anglická a administrace
  německá,
 • 00:54:05 a v pekle je kuchyně anglická,
  policajti Němci
 • 00:54:11 a administrace italská.
 • 00:54:41 Apoštol sjednocení křesťanské
  Evropy konce prvního tisíciletí
 • 00:54:45 umírá jako jedna z obětí
  evropského pohanství
 • 00:54:49 na prahu křesťanské éry.
 • 00:54:52 Vojtěchův evropský rozměr
  vyrůstá z utrpení,
 • 00:54:57 a jeho utrpení z opravdovosti.
 • 00:55:00 Tak se Vojtěch díky svému
  stálému putování bez jistoty domova
 • 00:55:04 stává prvním z řady našich velkých
  emigrantů,
 • 00:55:07 pro které ve vlastní zemi
  nebylo místo,
 • 00:55:11 a které pak po smrti národ slaví
  jako své hrdiny.
 • 00:55:16 Možná právě skrze takové utrpení
  vede brána do Evropy pro národ,
 • 00:55:20 který leží v jejím srdci.
 • 00:55:23 A historie ukázala,
 • 00:55:25 že byl často tím nejlepším řešením
  odchod a osobní oběť.
 • 00:55:59 Vedle textů k založení
  břevnovského kláštera,
 • 00:56:02 sepsání Kristiánovy legendy
  a legendy o svatém Gorgoniovi,
 • 00:56:07 vzešla z Vojtěchovy literární
  tvorby podle tradice
 • 00:56:11 i píseň Hospodine pomiluj ny,
 • 00:56:14 která byla vlastně takovou
  naší českou národní hymnou.
 • 00:56:19 Skryté titulky: Vlasta Malíková
  Česká televize 2009

Související