iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
6. 2. 2009
17:30 na ČT2

1 2 3 4 5

228 hlasů
27058
zhlédnutí

72 jmen české historie

Jan Amos Komenský

Cyklus portrétů významných osobností, jejichž jména jsou zlatým písmem napsána pod okny Národního muzea v Praze

13 min | další Vzdělávání »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvaasedmdesát jmen české historie - Jan Amos Komenský

 • 00:00:17 Do fasády Národního muzea v Praze
  jsou vepsána jména mužů,
 • 00:00:21 kteří vytvářeli historii naší země.
 • 00:00:25 Připomeňme si jejich osudy.
 • 00:00:36 HUDBA
 • 00:00:59 "Všechno nechť volně jen plyne,
 • 00:01:04 buď násilí vzdáleno věcí...?
 • 00:01:15 V roce 1613 přichází do Heidelbergu
  jedenadvacetiletý mladík.
 • 00:01:21 Chce studovat na univerzitě tohoto
  hlavního města
 • 00:01:24 kalvinistické Falce.
 • 00:01:27 Zdejší univerzita patří mezi
  ty vyhlášené
 • 00:01:29 a mladý student, Komenský,
 • 00:01:32 se zde stal posluchačem
  bohoslovecké fakulty.
 • 00:01:36 HUDBA
 • 00:01:48 Tou dobou uplynulo přesně 50 let
 • 00:01:51 od skončení památného Tridentského
  koncilu,
 • 00:01:53 svolaného i na přání Karla V.
 • 00:01:57 Tento španělský král a římský
  císař, vnuk Maxmiliána I.,
 • 00:02:01 se snažil najít řešení náboženského
 • 00:02:03 rozkolu mezi katolíky
  a protestanty.
 • 00:02:07 Valných výsledků však nedosáhl.
 • 00:02:09 V tridentském dómu byly naopak
  již po Karlově smrti,
 • 00:02:13 přijaty dekrety potvrzené papežem,
 • 00:02:15 které přinesly nástup evropské
  protireformace
 • 00:02:18 v 16. a zvláště pak v 17. století.
 • 00:02:22 HUDBA
 • 00:02:28 Následky nenechaly dlouho
  na sebe čekat.
 • 00:02:31 Nenávist mezi stranami podjednou
  a podobojí,
 • 00:02:34 mezi katolíky a protestanty,
 • 00:02:37 ale i mezi luterány a kalvinisty,
  stále roste.
 • 00:02:40 A na základě všech těchto událostí
  musíme říci,
 • 00:02:43 že muž takového formátu a ambicí
  jako Komenský
 • 00:02:47 vstupoval na nelehkou
  životní dráhu.
 • 00:02:51 Biskup jednoty bratrské, pedagog,
  vědec,
 • 00:02:55 spisovatel...
 • 00:02:57 Slyšeli jsme o něm už mnohokrát,
 • 00:02:59 a tak si připomeneme stručně
  počátky jeho života.
 • 00:03:03 Narodil se v roce 1592 na jižní
  Moravě ve vsi Nivnici.
 • 00:03:09 Své rané mládí prožil v Uherském
  Brodě, ale brzy osiřel.
 • 00:03:13 Asi v roce 1604
 • 00:03:15 a žil u své tety ve Strážnici.
 • 00:03:19 V letech 1608 - 11 vychodil
  bratrskou školu v Přerově.
 • 00:03:23 Poté se odebral studovat teologii
  do Herbornu a Heidelbergu.
 • 00:03:30 "Já jsem urazil cestu z Heidelbergu
  do Prahy zcela sám a pěšky,
 • 00:03:35 jsa bezpečen průvodem anděla
  strážného a pevným zdravím."
 • 00:03:40 HUDBA
 • 00:03:44 Komenský se pak stává knězem
  jednoty bratrské.
 • 00:03:48 Od roku 1618 vede bratrský sbor
  ve Fulneku.
 • 00:03:56 Po prohře stavů na Bílé hoře
  se musel skrývat.
 • 00:03:59 Ve Fulneku dokonce veřejně pálí
  jeho díla za účasti školáků.
 • 00:04:04 Pod vedením kapucína Bonaventury.
 • 00:04:09 Jana Amose v době těchto tragických
  událostí postihly i osobní ztráty.
 • 00:04:14 Zemřela jeho první žena a dvě děti.
 • 00:04:19 Z této těžké situace pramení
  útěšné spisy "Truchlivý?
 • 00:04:24 a "Labyrint světa a ráj srdce?.
 • 00:04:27 Kritizuje zde nešvary společnosti,
 • 00:04:30 aby jediný útulek před všemi
  nepravostmi našel ve vlastním nitru
 • 00:04:34 a v odevzdání se Bohu.
 • 00:04:36 HUDBA
 • 00:04:48 Ve službách jednoty cestuje
  Evropou.
 • 00:04:51 Začíná organizovat bratrský exil
 • 00:04:54 a podílí se také na záchraně
  kralické tiskárny,
 • 00:04:57 která byla převezena do Slezska.
 • 00:05:04 V roce 1627 je v Amsterodamu vydána
  jeho slavná mapa Moravy.
 • 00:05:09 Tehdy se začal také zabývat
  otázkami výchovy a výuky mládeže.
 • 00:05:14 Začaly se rodit jeho slavné
  "Didaktické spisy".
 • 00:05:18 HUDBA
 • 00:05:36 Pronásledování pro víru stále sílí.
 • 00:05:39 Katolictví je prohlášeno za jediné
  dovolené náboženství.
 • 00:05:44 Komenský je však přesvědčen,
 • 00:05:45 že jedinou cestou
  je náboženský smír.
 • 00:05:49 Jak později adresoval
  francouzskému králi:
 • 00:05:53 "Jestliže budeš chtít bránit
  náboženství krví, mučením,
 • 00:05:57 nebo zlem, potom se ono již
  neubrání, nýbrž poskvrní a zneuctí.
 • 00:06:03 Nic totiž natolik nezávisí
 • 00:06:05 na dobrovolnosti jako právě
  náboženství.?
 • 00:06:11 V roce 1628 odešel do polského
  Lešna,
 • 00:06:15 jednoho ze středisek českých
  exulantů,
 • 00:06:17 kde prožil během tří pobytů 19 let.
 • 00:06:22 Působil zde jako učitel
  na gymnáziu,
 • 00:06:24 a také jako sekretář a archivář
  a nakonec biskup jednoty bratrské.
 • 00:06:30 Přitom napsal řadu pedagogických
  děl. "Informatorium školy mateřské?
 • 00:06:36 "Brána jazyků otevřená?, dokončil
  "Českou didaktiku.?
 • 00:06:42 HUDBA
 • 00:06:59 Komenský se na svých cestách dostal
  také do Anglie,
 • 00:07:03 kde vydali jeho pansofické -
  vševědné - dílo
 • 00:07:06 "Předchůdce vševědy?.
 • 00:07:09 Další cesty ho vedou do Haagu.
 • 00:07:13 V Holandsku polemizuje s filozofem
  Descartesem.
 • 00:07:17 Snaží se zapojit i do politického
  života.
 • 00:07:20 Navštěvuje Stockholm, kde debatuje
  královnou Kristinou
 • 00:07:24 a kancléřem Axelem Oxenstjernou.
 • 00:07:27 Ovšem roku 1648 uzavírá katolická
  a protestantská část Evropy
 • 00:07:33 vestfálský mír,
 • 00:07:34 který znamenal konec všem nadějím
  exulantům na návrat do vlasti.
 • 00:07:40 Silný pocit zklamání a beznaděje
  vložil Komenský do spisu
 • 00:07:47 "Kšaft umírající matky jednoty
  bratrské?.
 • 00:07:51 Čeká však na něj ještě mnoho práce.
 • 00:07:54 Pobýval v Lešně, Elbinku
  a v roce 1650
 • 00:07:59 se na pozvání knížat
  Rákócziů odebral do malebného
 • 00:08:02 uherského Sárospataku.
 • 00:08:05 Právě tam se mu dostalo
  příležitosti
 • 00:08:08 uskutečnit svůj projekt
  pedagogické reformy
 • 00:08:12 a ověřit si své myšlenky v praxi.
 • 00:08:18 Komenský touto cestou
  sledoval i politické cíle.
 • 00:08:22 Rákocziové patřili k nepřátelům
  Habsburků
 • 00:08:25 a mohli prospět české věci.
 • 00:08:27 Jan Amos se podílel na
  zprostředkování sňatku knížete
 • 00:08:31 Zikmunda s dcerou někdejšího
  českého krále Fridricha Falckého.
 • 00:08:38 Čtyřletý pobyt v Sárospataku
  byl zpočátku naplněn nadějemi.
 • 00:08:42 HUDBA
 • 00:08:55 Posláním naší didaktiky od začátku
  do konce bude hledat
 • 00:09:00 a nalézt způsob, jak by učitelé
  méně učili
 • 00:09:03 a žáci se více naučili.
 • 00:09:07 Aby ve školách nebyl křik,
  pocit ošklivosti
 • 00:09:10 a vědomí marné práce,
 • 00:09:13 ale aby tam vládl klid, potěšení
  a spolehlivý prospěch.
 • 00:09:18 HUDBA
 • 00:09:25 Komenský zveleboval zdejší
  latinskou školu,
 • 00:09:28 kde uplatňoval své
  didaktické záměry.
 • 00:09:31 HUDBA
 • 00:09:41 To vše pod ochranou svých
  knížecích příznivců.
 • 00:09:45 HUDBA
 • 00:09:51 Vychází zde první výtisk knihy
  "Svět v obrazech?
 • 00:09:55 a ve škole i na zámku se hraje
  divadlo podle pedagogického spisu
 • 00:09:59 "Schola ludus - Škola hrou?.
 • 00:10:06 Komenský tak chtěl využít divadlo
 • 00:10:08 pro oživení zájmu studující
  mládeže, ale i učitelů.
 • 00:10:12 Byl také názoru, že divadlo
  je důležitou školou pro život
 • 00:10:16 a že proto hra na jevišti znamená
  do jisté míry i přípravu
 • 00:10:21 pro životní situace.
 • 00:10:24 "Jsme velmi rádi, že vás tu vidíme,
  my, váš školský hlouček,
 • 00:10:29 kteří se pod ochranou boží
  a nejvyšší kněžny na tomto
 • 00:10:35 našem Parnasu těšíme
  s Musami a Graciemi.
 • 00:10:39 Každému z vás bude dnes nastaveno
  zrcadlo, v němž bude moci spatřiti,
 • 00:10:44 jaký by měl či neměl býti,
  a zda takový v pravdu je.?
 • 00:10:49 Tak začíná prolog ze Školy
  hrou, část šestá.
 • 00:10:55 Naneštěstí mladý knížecí pár
  brzy zemřel,
 • 00:11:00 kněžna matka Zuzana Lorántfy,
  byla často daleko
 • 00:11:04 a Jan Amos musel čelit závisti
  a nevraživosti kolegů.
 • 00:11:08 A tak se vrátil do Lešna.
 • 00:11:10 Město zničil válečný požár
 • 00:11:13 a Komenský s rodinou stěží
  zachránil holý život.
 • 00:11:17 Přišel o celou knihovnu i většinu
  svých rukopisů .
 • 00:11:21 Dost na rezignaci.
 • 00:11:23 Ale on začal nanovo a vydal se
  do nizozemského Amsterodamu.
 • 00:11:31 Byl zde už počtvrté a jeho činnost
  vrcholí.
 • 00:11:34 Vydává asi 62 svých děl.
 • 00:11:37 "Veškeré spisy didaktické,
  Svět v obrazech,
 • 00:11:41 Všeobecná porada o nápravě věcí
  lidských, Světlo z temnot,
 • 00:11:46 Anděl míru, Cesta světla,
  Jedno potřebné.?
 • 00:11:50 HUDBA
 • 00:11:52 Jan Amos Komenský zemřel uprostřed
  nedokončené práce
 • 00:11:55 ve věku 78 let v Amsterodamu.
 • 00:11:59 Pohřben byl v Naardenu.
 • 00:12:01 Svůj odkaz vtělil do spisu
 • 00:12:03 "Unum necessarium
  - Jedno potřebné?,
 • 00:12:08 kde touží po míru a harmonické
  jednotě v bohatém duševním životě.
 • 00:12:15 "Všichni na jednom jevišti velikého
  světa stojíme
 • 00:12:19 a cokoliv se tu koná,
  všech se týče.?
 • 00:12:25 HUDBA
 • 00:12:50 Skryté titulky
  Miroslav Hanzlíček

Související