iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
28. 9. 2007
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

274 hlasů
86204
zhlédnutí

Dvojí život knížete Václava

Dokument poodhalující na základě nejnovějších výzkumů skutečnou podobu jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin

52 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Dvojí život knížete Václava

 • 00:00:03 Sotva se naskytne
  nějaké to výročí,
 • 00:00:06 velká společenská událost,
 • 00:00:09 ihned se lidé obracejí
  ke svým historickým předkům.
 • 00:00:12 Dovolávají se velikosti
  jejich hrdinských činů,
 • 00:00:16 aniž by však doopravdy věděli,
 • 00:00:18 jak žili a co vlastně stálo
  v pozadí jejich posmrtné slávy.
 • 00:00:23 Potíž je v tom,
  že z dochovaných pramenů
 • 00:00:26 je mnohdy zřejmé jedno jediné:
 • 00:00:28 že se dotyčný narodil,
  žil a zemřel.
 • 00:00:32 Výjimkou není
  ani kníže svatý Václav,
 • 00:00:35 jeden z nejvýznamnějších symbolů
  českých dějin.
 • 00:00:51 Václav právě ještě žil v době,
 • 00:00:54 kdy nebyly listiny, kdy kroniky
  prakticky neexistovaly,
 • 00:01:00 tedy kroniky českého původu,
  letopisy také ne,
 • 00:01:03 takže bohužel u Václava
  a jeho doby
 • 00:01:05 jsme závislí
  především na legendách.
 • 00:01:09 Pokud bychom se pokoušeli nalézt
  svatého Václava historického,
 • 00:01:12 to znamená, chtěli bychom
  odstranit hagiografickou náplavu,
 • 00:01:16 která se na něho nabalovala
  v průběhu staletí,
 • 00:01:20 tak bychom bohužel neodhalili
  člověka z masa a kostí,
 • 00:01:24 ale odhalili bychom
  pouhý skelet,
 • 00:01:27 čili my se bez těch legend,
  které zde jsou, nemůžeme obejít,
 • 00:01:34 neboť ty nám vlastně poskytují
  jedinou možnost,
 • 00:01:37 jak vytvořit
  jeho životní příběh.
 • 00:01:39 Byl jeden kníže v Čechách
  jménem Vratislav
 • 00:01:42 a jeho žena,
  která zvala se Drahomíra.
 • 00:01:44 I narodil se jim prvorozený syn
  a na křtu dali mu jméno Václav.
 • 00:01:48 Budeme-li postupovat chronologicky
  od Václavova dětství,
 • 00:01:52 potom jedním z mála
  historicky ověřitelných faktů
 • 00:01:56 jsou jeho rodiče.
 • 00:01:58 První otazník však visí
  už nad místem Václavova narození.
 • 00:02:05 Určité pověsti,
  například že se narodil
 • 00:02:07 tady u Stochova na Kladensku,
  to pochopitelně pravda není.
 • 00:02:10 Jiného názoru jsou však
  obyvatelé Stochova.
 • 00:02:13 Koneckonců kdo by si nechal upřít
  narození tak slavné osoby.
 • 00:02:18 Když se roku 903 narodil,
  tak Ludmila, máma, Přemyslovna,
 • 00:02:23 na jeho počest
  vysadila ten dub.
 • 00:02:28 Oni ho prohlásili
  za svatého Václava,
 • 00:02:31 on byl takový umírněnější
  a byl to prakticky Václav I.
 • 00:02:35 -On měl sto chův.
  -Václav? -Václav.
 • 00:02:40 Takže se to jmenovalo Sto chův
  a nakonec to byl Stochov.
 • 00:02:45 Kde se narodil, to se neví.
 • 00:02:48 Možná se narodil
  na Pražském hradě,
 • 00:02:51 možná na některém z těch hradišť,
  která Prahu obkružovala,
 • 00:02:54 která Prahu uzavírala a chránila
  původní přemyslovskou doménu.
 • 00:02:58 Nezachovala se o tom
  žádná zmínka,
 • 00:03:01 nevíme,
  můžeme jen spekulovat.
 • 00:03:04 Doba Václavova mládí
  a prakticky celého jeho života
 • 00:03:08 byla namnoze ještě pohanskou.
 • 00:03:11 Velká Morava i s cyrilometodějskou
  tradicí ležely v troskách,
 • 00:03:15 a tak se nadále praktikovalo
 • 00:03:17 uctívání pramenů
  a posvátných stromů.
 • 00:03:20 Jedním z největších mýtů je proto
  ryze křesťanské prostředí,
 • 00:03:24 které mělo malého Václava
  ovlivňovat.
 • 00:03:30 Celá situace je zřejmě taková,
 • 00:03:33 že křesťanství zpočátku
  bylo vázáno
 • 00:03:35 pouze na nejvyšší vrstvu
  tehdejší společnosti,
 • 00:03:39 která měla možnost
  s kněžími se setkávat
 • 00:03:42 a která se také od kněží
  mohla dozvědět
 • 00:03:45 některé zásady křesťanství.
 • 00:03:47 Lze říci, že území mimo hrady
  ještě křesťanská nebyla.
 • 00:03:51 Obyvatelstvo se teprve zvolna
  dostávalo do kontaktu
 • 00:03:54 s centry, s hrady,
  na nichž vznikly první kostely.
 • 00:04:02 To byl obrovský,
  dlouhodobý proces,
 • 00:04:04 kterého se účastnili nejen
  čeští kněží, kteří žili v Čechách,
 • 00:04:08 ale lze předpokládat účast
  řady zahraničních misionářů,
 • 00:04:11 především z Bavorska.
 • 00:04:13 Relikty pohanského způsobu života
  a pohanského myšlení
 • 00:04:16 byly velmi a velmi tvrdé.
 • 00:04:18 Navíc ostatní obyvatelstvo
  o křesťanství nevědělo nic,
 • 00:04:21 protože kněží bylo
  velmi a velmi málo.
 • 00:04:24 V oněch dnech pak
  vévoda český Spytihněv
 • 00:04:27 odvrhl z Božího pokynu
  mrzkou modloslužbu
 • 00:04:31 a dal se dobrovolně spolu
  s veškerým svým lidem pokřtít.
 • 00:04:35 Ten také vystavěl
  na Pražském hradě
 • 00:04:39 kostel sv. Boží rodičky Marie
  a ještě jiný ke cti svatého Petra.
 • 00:04:43 V obou se štědrostí Boží milosti
  dělo přemnoho zázraků.
 • 00:04:48 Jak to bylo se zázraky,
  těžko říct.
 • 00:04:52 V legendě zmiňovaný
  mariánský kostel
 • 00:04:54 však skutečně existoval.
 • 00:04:57 Jeho zbytky se dochovaly
  v prostorách
 • 00:04:59 mezi druhým a čtvrtým nádvořím
  Pražského hradu.
 • 00:05:02 A Václav zde podstoupil
  první důležitý krok svého života.
 • 00:05:13 Podle svatováclavských legend
 • 00:05:16 byl maličký chlapecký Václav
  postřižen,
 • 00:05:18 to znamená vykonal obřad
  církevní postřižiny,
 • 00:05:21 což bylo
  slavnostní ostříhání vlasů,
 • 00:05:24 které se provádělo v kostele.
 • 00:05:27 V podstatě to byl
  přechodový rituál,
 • 00:05:29 kdy chlapec
  z nejranějšího dětství
 • 00:05:32 přecházel
  do nějakého chlapectví,
 • 00:05:34 vlastně obřad,
  který je svým způsobem
 • 00:05:36 dnes považován za východní.
 • 00:05:43 A skutečností je i to,
  že Václavův otec Vratislav
 • 00:05:47 nechal postavit na Pražském hradě
  kostel sv. Jiří,
 • 00:05:50 kde byl po své smrti uložen.
 • 00:05:53 Jak se ale utvářel Václavův život
  ještě za Vratislavova života,
 • 00:05:57 to je už otázka složitější.
 • 00:06:02 Vratislavův starší syn,
  blahoslavený Václav,
 • 00:06:06 Božím vnuknutím
  již od útlého věku
 • 00:06:09 vždy toužil po vzdělání.
 • 00:06:11 Jeho otec, přeje si vyhovět
  touze synova srdce,
 • 00:06:15 poslal jej do města
  jménem Budeč,
 • 00:06:18 aby ho tam cvičil v žaltáři
  jistý kněz zvaný Učen.
 • 00:06:22 Především si nesmíme
  představovat,
 • 00:06:25 že škola středověká bylo zařízení
  podobné našim školám.
 • 00:06:30 Bylo to zařízení
  mnohem skromnější,
 • 00:06:33 kde probíhala jakási jednoduchá
  individuální výuka.
 • 00:06:40 A tady se zřejmě učil
  zásadám čtení, psaní,
 • 00:06:44 které měly především
  praktický smysl,
 • 00:06:47 totiž aby mladíci, kteří zde byli
  podrobováni tomuto učení,
 • 00:06:52 byli schopni pomáhat kněžím
 • 00:06:56 při liturgických obřadech,
  při mších, při zpěvu,
 • 00:07:00 aby získali alespoň základní
  poznatky, základní návyky,
 • 00:07:04 které by toto umožňovalo.
 • 00:07:07 Už samotná tato skutečnost
  je v tehdejší Evropě
 • 00:07:10 u tehdejších panovníků
  něčím naprosto výjimečným,
 • 00:07:14 poněvadž panovník v tomto období
  číst a psát nemusel.
 • 00:07:17 Bylo to zbytečné.
 • 00:07:20 On musel být především silným,
  aby byl schopen vést války,
 • 00:07:23 aby byl schopen rozhodovat
  a tak dále.
 • 00:07:26 Důležitou součástí výuky
  byl třeba lov,
 • 00:07:30 protože lov vlastně učí
  kolektivnímu myšlení,
 • 00:07:33 a tam se mladý kníže učil,
  jak velet, jak rozdílet úkoly,
 • 00:07:37 jakým způsobem
  se vyrovnávat s nějakou situací,
 • 00:07:40 která analogicky mohla nastat
  za pár desítek let na bojišti.
 • 00:07:49 To, že se na Václavově
  křesťanské výchově
 • 00:07:52 podílela také kněžna Ludmila,
  nelze vyloučit.
 • 00:07:55 Vzhledem k tomu,
  že jeho pozdější orientace
 • 00:07:58 odpovídala její koncepci
  zahraničních vztahů,
 • 00:08:00 lze předpokládat, že na vnuka
  mohla mít vliv aspoň politický.
 • 00:08:04 Situace v zemi
  nebyla jednoduchá.
 • 00:08:07 Přemyslovci od Bořivoje
  ovládali
 • 00:08:11 pouze nerozlehlé teritorium
  ve středních Čechách.
 • 00:08:15 Bylo to teritorium, které mělo
  rozsah asi 3 000 km2
 • 00:08:19 a žilo na něm
  něco víc než 20 000 obyvatel.
 • 00:08:22 Na ostatním českém území
  do té doby existovala
 • 00:08:26 na Přemyslovcích nezávislá
  nepřemyslovská knížata,
 • 00:08:30 která však ještě žila
  v nestátní organizaci.
 • 00:08:33 Byla to organizace kmenová.
 • 00:08:36 Moc Přemyslovců
  musela být ještě velmi slabá.
 • 00:08:40 Proto šlo Ludmile
  o podporu Bavorska
 • 00:08:42 snad díky misionářům,
  kteří odtud do Čech přicházeli,
 • 00:08:46 ve které viděla ochranu
  malému rozdrobenému území.
 • 00:08:50 Možná právě to stálo na počátku
  problémů mezi tchyní a snachou.
 • 00:08:55 Drahomíra totiž vyznávala
  samostatný svobodný stát,
 • 00:08:59 což bylo za dané situaci
  v podstatě nereálné.
 • 00:09:03 Když pak zemřel
  Václavův otec Vratislav
 • 00:09:06 a za mladého syna převzala
  regentskou vládu Drahomíra,
 • 00:09:10 bylo jen otázkou času,
 • 00:09:12 kdy se konflikt mezi
  oběma ženami projeví naplno.
 • 00:09:18 Konflikty mezi Ludmilou
  a Drahomírou
 • 00:09:21 rozhodně začaly v Praze.
 • 00:09:23 To byly konflikty
  mezi dvěma panovnicemi.
 • 00:09:25 První, babička Ludmila,
  vdova po Bořivojovi,
 • 00:09:29 se cítila být samozřejmě
  legitimována k tomu,
 • 00:09:32 aby ještě radila, co se má
  v českém státě odehrávat,
 • 00:09:36 a Drahomíra, vdova po nedávno
  zemřelém vládnoucím knížeti,
 • 00:09:40 se cítila být dědičkou
  té vládcovské linie.
 • 00:09:44 V každém případě
  mocenská převaha
 • 00:09:47 se brzy ocitla
  na straně Drahomířině
 • 00:09:49 a Ludmila rezignovala.
 • 00:09:52 Ludmila dobrovolně,
  pravděpodobně dobrovolně,
 • 00:09:55 odešla z Prahy a zvolila si sama
  místo svého exilu.
 • 00:09:59 Kde přesně Ludmila na Tetíně
  přebývala, nelze s jistotou určit.
 • 00:10:04 Stojíme na jednom z nejstarších
  knížecích sídel Přemyslovců.
 • 00:10:09 Ludmila tedy opuštěností
  zřejmě netrpěla.
 • 00:10:12 Horší bylo, že Drahomíře pouhý
  odchod Ludmily z Prahy nestačil.
 • 00:10:18 Poslala sem na Tetín, na hradiště,
  část své družiny.
 • 00:10:23 V čele šli dva cvičení zabijáci,
  profesionální vojáci,
 • 00:10:27 jejichž jména známe
  díky legendám,
 • 00:10:31 jde o Gommona a Tunu,
 • 00:10:33 a ti zde v noci
  z 15. na 16. září 921
 • 00:10:38 Ludmilu zavraždili
  v jejím vlastním příbytku.
 • 00:10:46 Proč byla uškrcena,
  je samozřejmě otázka.
 • 00:10:49 Legendy, které zdůrazňují
  náboženskou podstatu příběhu
 • 00:10:54 spojeného se svatou Ludmilou,
 • 00:10:57 tak hovoří o tom, že vrahové,
  kteří se vrhli na kněžnu Ludmilu,
 • 00:11:02 jí nechtěli dopřát krvavou smrt,
 • 00:11:05 která je základním symptomem
  svatosti.
 • 00:11:08 Služebnictvo Drahomíry
  mělo dokonce bez pohřbu
 • 00:11:11 zahrabat tělo kněžny
  u hradební zdi.
 • 00:11:14 Podle Kristiánovy legendy
 • 00:11:16 nechala Drahomíra
  nad místem vraždy postavit
 • 00:11:19 kapli sv. Michaela Archanděla,
 • 00:11:22 aby byly případné zázraky
  přisuzovány tomuto světci,
 • 00:11:25 a nikoliv Ludmile.
 • 00:11:28 Skutečnost však může být
  daleko prozaičtější.
 • 00:11:31 Jeho jméno bylo
  propůjčováno kostelům,
 • 00:11:34 které měly obvykle hrobní funkce,
  hrobní poslání.
 • 00:11:37 Je velmi pravděpodobné,
  že kostel,
 • 00:11:40 který vznikl nad hrobem
  svaté Ludmily,
 • 00:11:43 byl Archandělu Michaelovi
  zasvěcen právě proto,
 • 00:11:46 že měl připomínat, že stojí
  nad hrobem významné ženy,
 • 00:11:50 příslušnice přemyslovské dynastie,
  Ludmily.
 • 00:11:55 Pokud příčinou
  Ludmiliny vraždy
 • 00:11:58 byla skutečně
  Drahomířina politická vize,
 • 00:12:01 není známo,
  jakým způsobem se projevila.
 • 00:12:04 Jestliže ano,
  trvala jenom dva až tři roky.
 • 00:12:07 Poté již plnoletý Václav
  matku na knížecím stolci vystřídal
 • 00:12:11 a pokračoval v koncepci
  své babičky.
 • 00:12:15 Stojíme za závěrem
  katedrály sv. Víta,
 • 00:12:18 na místě,
  o kterém se dnes uvažuje,
 • 00:12:21 že zde mohl stát
  nejstarší knížecí palác,
 • 00:12:24 ten, ve kterém pobýval
  svatý Václav.
 • 00:12:27 Jediné, co víme, že palác
  byl poblíž knížecího stolce
 • 00:12:31 a že byl pravděpodobně
  jednopatrový.
 • 00:12:34 Byla to stavba
  velmi významná,
 • 00:12:37 na tehdejší dobu
  dost netradičně postavená,
 • 00:12:41 a o paláci uvažujeme
  z toho důvodu,
 • 00:12:45 že podle analogií
  s jinými podobnými lokalitami
 • 00:12:47 se knížecí paláce stavěly
  pokud možno na nejvyšším bodě,
 • 00:12:51 a tady stojíme
  na jednom z nejvyšších míst.
 • 00:12:54 Jedním z prvních kroků
  nového knížete
 • 00:12:57 byl pohřeb babičky Ludmily,
 • 00:13:00 kdy nechal tělo kněžny převézt
  na Pražský hrad.
 • 00:13:03 Takový přenos neboli translance
  na posvátné místo
 • 00:13:08 znamenal v raném středověku
  předurčení ke svatořečení.
 • 00:13:12 Není proto vyloučeno, že šlo
  o Václavův diplomatický krok.
 • 00:13:16 Mít ve své zemi světce
  by nepochybně znamenalo
 • 00:13:19 zvýšení respektu
  u křesťanské Evropy.
 • 00:13:22 Tomu nasvědčovalo i místo
  nového Ludmilina uložení.
 • 00:13:27 Translace, která proběhla
  od středy do pátku,
 • 00:13:31 od 19. do 21. října roku 925,
  směřovala od samého začátku sem,
 • 00:13:36 do prostředí klášterního
  kostela sv. Jiří,
 • 00:13:40 který je Pražském hradě druhý,
 • 00:13:43 který se stal od samého začátku
  jedním z církevních středobodů,
 • 00:13:47 ale také kulturních středobodů,
  Pražského hradu,
 • 00:13:50 a v jistém smyslu
  i českého státu.
 • 00:13:53 První nebo druhé místo uložení
  ostatků svaté Ludmily
 • 00:14:00 v bazilice sv. Jiří
  mohl být útvar tvaru kříže,
 • 00:14:04 který se nalézal zhruba zde.
  Dnes je skryt pod podlahou.
 • 00:14:08 Kolem roku 1300
  už máme záznam,
 • 00:14:11 že se ostatky svaté Ludmily
  nacházely za hlavním oltářem.
 • 00:14:15 A po roce 1371 se ostatky
  přestěhovaly do boční kaple,
 • 00:14:21 kde byly uloženy
  do zvlášť pro ni zhotovené tumby,
 • 00:14:26 která je zřejmě o něco starší,
  je datována k roku 1350.
 • 00:14:31 O vážnosti,
  kterou Ludmila požívala,
 • 00:14:35 svědčí nejenom výjimečnost
  míst jejích hrobů,
 • 00:14:38 ale také nález
  vzácných textilií,
 • 00:14:41 do kterých byly
  její ostatky zabaleny.
 • 00:14:44 To byl akt vyhrazený
  skutečně pouze vladařům
 • 00:14:47 nebo významným osobnostem.
 • 00:14:57 Všechny kosterní ostatky
 • 00:15:00 prošly velice podrobným
  antropologickým průzkumem,
 • 00:15:03 který přinesl
  velice zajímavé závěry,
 • 00:15:07 například, že svatá Ludmila
  nebyla žádná drobná stařenka,
 • 00:15:11 ale naopak robustní žena
  se silnou artritidou,
 • 00:15:15 která byla vyvolána
  právě tou robustností.
 • 00:15:24 V poslední době
  se objevil názor
 • 00:15:26 vycházející ze zprávy
  Kristiánovy legendy,
 • 00:15:29 že kult kněžny, a tudíž
  i její uctívání jako světice,
 • 00:15:33 spadá až do 10. století,
  tedy ne do doby Václavova života.
 • 00:15:40 Zdá se, že to bylo prostší,
  a sice, že ten akt Václavův,
 • 00:15:45 přenesení Ludmily
  na Pražský hrad,
 • 00:15:49 byl pouze aktem politické
  rehabilitace jeho babičky
 • 00:15:54 a přihlášení se k jejímu odkazu,
  nikoliv přímo kanonizací.
 • 00:16:00 Pro to skutečně
  nemáme žádný důkaz.
 • 00:16:05 V době, kdy Václav usedl
  na knížecí stolec,
 • 00:16:09 se v Sasku ujal moci
  Jindřich I. Ptáčník.
 • 00:16:12 Ten svými výboji
  výrazně zasáhl
 • 00:16:15 do poměrů
  v tehdejší střední Evropě,
 • 00:16:18 a pokud nechtěl být Václav
 • 00:16:21 se svou polopohanskou zemičkou
  pohlcen, musel situaci řešit.
 • 00:16:26 Bylo možné Čechy sjednotit
  vojenskou mocí Přemyslovců,
 • 00:16:30 ovšem tento akt by nepochybně
  okamžitě vyvolal reakci
 • 00:16:34 ze strany sílící moci saské.
 • 00:16:37 A tak zřejmě kníže Václav
  zvolil jinou cestu.
 • 00:16:41 Začal na Pražském hradě budovat
  další kostel,
 • 00:16:45 který později byl zasvěcen
  svatému Vítu.
 • 00:16:49 Tento kostel
  napodoboval chrám,
 • 00:16:51 který v Cáchách
  vybudoval Karel Veliký.
 • 00:16:54 Je to jeho hrobová kaple,
  je to oktogon,
 • 00:16:58 která se později stala
  určitým vzorem
 • 00:17:01 pro západní
  křesťanské panovníky.
 • 00:17:04 Rotundou sv. Víta
  se Václav oficiálně přihlásil
 • 00:17:08 k západnímu
  křesťanskému světu.
 • 00:17:11 A to musel Jindřich
  respektovat.
 • 00:17:14 Nezapomeňme, že než Jindřich I.
  vtrhl na české území,
 • 00:17:18 protáhl územím Havolanů,
  územím Stodoranů.
 • 00:17:22 Tato slovanská území ovládl,
 • 00:17:24 zničil tamější
  slovanskou nobilitu.
 • 00:17:28 Když přišel do Prahy,
  ačkoli měl stejné silné vojsko,
 • 00:17:31 které mnohokráte převyšovalo
  vojsko svatého Václava,
 • 00:17:34 tak k tomuto nedošlo.
 • 00:17:36 K prvnímu setkání obou mužů
  mohlo dojít v těchto místech,
 • 00:17:40 v prostorách dnešního
  třetího nádvoří Pražského hradu.
 • 00:17:45 Stojíme na místě,
 • 00:17:47 kde se nacházejí pozůstatky
  opevnění Pražského hradu
 • 00:17:51 z konce 9. až 11. století.
 • 00:17:55 Tato fáze, kterou vidíte za mnou,
  je nejstarší postavená,
 • 00:17:58 dnes už s určitostí víme,
  knížetem Spytihněvem I.,
 • 00:18:01 a můžeme předpokládat,
 • 00:18:03 že kolem tohoto opevnění
  chodil svatý Václav,
 • 00:18:06 neboť v jeho době
  muselo ještě fungovat.
 • 00:18:09 Co se mezi Václavem a Jindřichem
  na Pražském hradě odehrálo,
 • 00:18:13 o tom legendy nehovoří.
 • 00:18:16 S největší pravděpodobností
 • 00:18:18 došlo k diplomatickému jednání
  o budoucích poměrech
 • 00:18:21 a snad i k předání ostatků
  mučedníka svatého Víta,
 • 00:18:25 který Václavovi pro novou rotundu
  Jindřich daroval.
 • 00:18:28 Dodnes je Václavovi vyčítáno,
 • 00:18:30 že Jindřichovi
  za zachování míru platil.
 • 00:18:34 Ovšem v raně středověkém světě
 • 00:18:37 šlo o naprostou běžnou praxi
  u všech panovníků.
 • 00:18:40 Kritika je tedy vedena spíš
  neznalostí dějinných poměrů.
 • 00:18:44 Víme, že stejné poplatky platila
  mocná Byzantská říše
 • 00:18:49 různým nomádským kmenům,
 • 00:18:51 aby se ubránila před útoky,
  které šly na její území.
 • 00:18:54 I Jindřich I., když v roce 926
  uzavřel mír s Maďary,
 • 00:18:59 platil kočovným Maďarům
  také velké poplatky,
 • 00:19:03 aby se uchránil před jejich útoky
  a ožebračování své země.
 • 00:19:17 O praktické podobě vlády
  knížete Václava mnoho nevíme.
 • 00:19:21 A stejně tak se můžeme
  pouze dohadovat o tom,
 • 00:19:25 jak vypadalo prostředí, ve kterém
  on nebo jeho družina žili.
 • 00:19:31 Teoreticky se tady mohl
  svatý Václav procházet,
 • 00:19:34 protože se nacházíme
  v dřevěné stavbě,
 • 00:19:37 která patří do 10. století.
 • 00:19:40 Když si představíme
  jednu místnost 5 x 5 m,
 • 00:19:43 tak v ní se musel odbývat
  veškerý život, zejména v zimě.
 • 00:19:47 Tam museli vařit, spát,
  provozovat nějaké řemeslo.
 • 00:19:50 Z dnešního pohledu byly pro nás
  těžko představitelné
 • 00:19:54 hygienické podmínky, protože ty
  bych rozhodně nelakoval narůžovo.
 • 00:20:00 Večer kníže mimo svůj obyčej
  hojněji se napil,
 • 00:20:05 druhý den pak odebral se
  do ústraní, aby zpytoval svědomí.
 • 00:20:15 Pohyboval se se svými muži,
  se svou družinou.
 • 00:20:19 Přemyslovská doména
  v té době nebyla ještě veliká,
 • 00:20:22 nebyly to ještě celé Čechy,
 • 00:20:25 a při těch cestách
  od hradu ke hradu,
 • 00:20:27 co taková družina
  mohla dělat...
 • 00:20:29 Přijeli, lovili, v hradech bylo
  připraveno nějaké občerstvení
 • 00:20:34 a večery trávili po svém,
  s číší vína a dobrou zvěřinou,
 • 00:20:39 takže ani kníže Václav
  nebyl žádný asketa,
 • 00:20:43 nemohl se svých mužů stranit.
 • 00:20:46 V tomto období totiž
  Václavova družina, bojovníci,
 • 00:20:50 kteří tvořili jádro
  přemyslovské moci,
 • 00:20:53 byli na svém knížeti
  naprosto závislí.
 • 00:20:56 Kníže jim odevzdával jak zbraně,
  tak jim dával oděv
 • 00:20:59 a dával jim také všechny potřeby,
  které byly nutné pro život.
 • 00:21:04 V tom vztahu on byl vlastně
  jejich otcem
 • 00:21:08 a bojovníci, družiníci,
  byli nazýváni jeho dětmi.
 • 00:21:15 Když chtěli jeho soudcové
  a družiníci
 • 00:21:18 někoho odsouditi k smrti,
 • 00:21:20 hned si bral nějakou záminku
  a odcházel ze soudu,
 • 00:21:24 pamětliv toho,
  co je řečeno v evangeliu:
 • 00:21:27 "Nesuďte a nebudete souzeni."
 • 00:21:30 Rovněž vykupoval
  ze zajetí otroky,
 • 00:21:33 boural vězení
  a pozutínal šibenice.
 • 00:21:37 To je samozřejmě málo reálné,
  protože musel být panovníkem,
 • 00:21:42 žil v drsné době, musel ovládat
  mocenské instrumenty,
 • 00:21:45 kterými se poměrně dlouho
  udržel u vlády,
 • 00:21:49 takže i když mohl být upřímným
  křesťanem a šiřitelem křesťanství,
 • 00:21:53 na druhé straně musel být
  schopným panovníkem,
 • 00:21:56 který musel umět přežít.
 • 00:21:59 Musel soudit,
  musel spravovat stát,
 • 00:22:01 musel vydávat příkazy,
  musel vést vojsko do války.
 • 00:22:04 Svatý Václav to neodmítal.
 • 00:22:07 V každém případě
  nezapomeňme,
 • 00:22:09 že raný středověk
  byl obdobím velmi tvrdým.
 • 00:22:12 Přežil pouze ten, kdo takovým
  tvrdým životem také žil,
 • 00:22:15 kdo ovládal své prostředí,
  kdo ovládal celou svou zemi.
 • 00:22:21 Václav kdyby postupoval tak,
  jak o něm hovoří legendy,
 • 00:22:24 to znamená,
  že by bořil žaláře,
 • 00:22:27 pouštěl by zločince,
  boural by šibenice,
 • 00:22:30 prostě choval by se jako ideální
  v podstatě řezenský mnich,
 • 00:22:33 tak by pravděpodobně
  brzo neuspěl.
 • 00:22:37 Jestli jeho příklon
  ke křesťanství
 • 00:22:39 byl skutečně tak jednoznačný,
  že se dostal do konfliktu
 • 00:22:42 s řadou dalších politických sil
  v Čechách, to nemůžeme vyloučit.
 • 00:22:45 Dá se předpokládat,
  že kníže měl manželku,
 • 00:22:48 což většina legendistů zamlčela.
 • 00:22:51 Zřejmě proto, že to odporovalo
  ideálu vzorného mnicha.
 • 00:22:55 Z jiných legend naopak vyplývá,
  že jeho manželství bylo bezdětné,
 • 00:23:00 a proto se pro vladaře hledala
  vhodná náhrada.
 • 00:23:03 Byv přinucen od svého bratra
  a velmožů pro zrození synů,
 • 00:23:07 obcoval se s jistou ženou
  a zplodil s ní syna Zbraslava.
 • 00:23:11 Povinností středověkého panovníka
  bylo zachování rodu.
 • 00:23:15 A kníže Václav se této povinnosti
  samozřejmě nemohl vyhýbat.
 • 00:23:19 Prostě byl člověkem své doby
  a musel se řídit pravidly,
 • 00:23:23 která pro tu dobu
  a pro panovníky byla nastavena.
 • 00:23:28 Na otázku, jak a kdy začaly
  konflikty Václava
 • 00:23:32 s bratrem Boleslavem,
  existuje řada teorií.
 • 00:23:35 Pravděpodobně šlo o spor
  ohledně politické koncepce.
 • 00:23:39 Zatímco Václav stranil
  dohodě se sousedy,
 • 00:23:43 Boleslav sledoval podle matky
  Drahomíry linii samostatnosti.
 • 00:23:46 Navíc Václavovi byla
  podle legendistů vyčítána
 • 00:23:51 přílišná umírněnost
  a přehnaná zbožnost.
 • 00:23:55 Co si počneme s tím,
  který měl být knížetem,
 • 00:23:59 ale dal se učením pokazit
  od kněží a je sám jako mnich?
 • 00:24:06 Byl takový názor,
  takové klima doby,
 • 00:24:09 že panovník
  se má zabývat vládou.
 • 00:24:12 Později se to spojovalo
  s rytířstvím,
 • 00:24:16 a vzdělání
  bylo považováno za něco,
 • 00:24:19 co panovník
  vůbec nepotřeboval.
 • 00:24:23 Každopádně ve sporu obou bratrů
  se nejednalo o výtku
 • 00:24:28 ohledně placení tributu míru,
  zmiňovanou učebnicemi dějepisu,
 • 00:24:32 už jenom proto, že to byla praxe
  všech evropských panovníků,
 • 00:24:36 Boleslava samého
  v pozdějších letech nevyjímaje.
 • 00:24:39 Sám za zachování míru platil
  značnou sumu císaři Otovi I.
 • 00:24:45 Vyvrcholení konfliktu
  obou bratrů
 • 00:24:48 v podobě Václavova zavraždění
  v sídelním Boleslavově městě
 • 00:24:52 je poměrně známým příběhem.
 • 00:24:55 Neví se však, na jakém místě
  vlastně k vraždě došlo.
 • 00:25:03 Podle legendistů víme pouze to,
 • 00:25:09 že kníže Václav byl zavražděn
  před kostelem Kosmy a Damiána,
 • 00:25:13 který se nacházel
  na přemyslovském hradě,
 • 00:25:16 a právě tento kostel
  je hledán na více místech.
 • 00:25:20 A jedno z nich by mohlo být
  i v tomto prostoru,
 • 00:25:24 kde dnes je krypta
  baziliky sv. Václava.
 • 00:25:28 Dalším místem je kaple, v níž se
  nacházíme, to je Vrábská kaple.
 • 00:25:33 Třetí možností, kde k vraždě mohlo
  dojít a kde mohl kostel stát,
 • 00:25:38 je prostor sousedního
  kostelíka sv. Klimenta,
 • 00:25:42 který se nachází tímto směrem.
 • 00:25:49 Spiklenci se předem dohodli,
 • 00:25:51 že ráno začnou zvonit
  na kostelní zvon dříve,
 • 00:25:55 aby Václav šel do kostela
  a nebyl doprovázen svou družinou.
 • 00:25:59 To všechno bylo druhý den
  skutečně také realizováno.
 • 00:26:02 Václav jde do kostela ráno,
  poměrně časně,
 • 00:26:05 když tu náhle k němu přistoupí
  jeho bratr Boleslav
 • 00:26:09 a z takové zpočátku nic neříkající
  rozmluvy se vyvine spor,
 • 00:26:13 při kterém Boleslav
  dokonce proti Václavovi,
 • 00:26:17 proti svému bratru,
  použije meč.
 • 00:26:20 Václav jako silnější
  meč odvrhává stranou,
 • 00:26:24 ale Boleslav volá na pomoc
  své družiníky.
 • 00:26:27 A právě u chrámových dveří
  ho doběhl
 • 00:26:30 nejvýznamnější člen družiny,
  Hněvsa,
 • 00:26:33 který svým mečem Václava
  definitivně zabil.
 • 00:26:41 Jestli byl jenom
  průměrným panovníkem,
 • 00:26:45 který je srovnatelný
  s řadou dalších Přemyslovců,
 • 00:26:48 kteří se v určité fázi vynořili,
  nějakým způsobem uspěli,
 • 00:26:52 a pak jejich vláda skončila,
 • 00:26:54 nebo jestli byl tak mimořádný,
  že by je převyšoval,
 • 00:26:57 to si netroufám rozhodnout.
 • 00:26:59 Z toho,
  co se v legendách říká,
 • 00:27:02 vyplývá, že musel být
  i schopným vládcem.
 • 00:27:05 Otázkou zůstává
  i místo původního hrobu.
 • 00:27:11 Nejenže nevíme,
  kde ležel kostel,
 • 00:27:14 ale celé toto prostranství,
 • 00:27:17 které se nalézá bezprostředně
  kolem obou kostelů,
 • 00:27:21 bylo po celý raný středověk
  využíváno jako pohřebiště.
 • 00:27:26 Starší nálezové situace
  jsou zcela zničeny.
 • 00:27:31 Aby si Boleslavovi stoupenci
  zabezpečili ovládnutí knížectví,
 • 00:27:36 vyvraždili v Praze
  všechny Václavovy stoupence,
 • 00:27:39 jejich děti prý nechali utopit
  ve Vltavě.
 • 00:27:43 Tyto události ve své kronice
  zdůraznil kanovník Kosmas.
 • 00:27:46 To bylo zvlášť důležité,
  protože právě jeho dílo
 • 00:27:49 obrovským způsobem ovlivnilo
  pohled na české dějiny.
 • 00:27:54 Ten je člověk
  bezbožný a násilný,
 • 00:27:57 krutější než Herodes,
  surovější než Nero,
 • 00:28:01 převyšující Decia
  nelidskostí zločinů,
 • 00:28:04 Diocletiana krvelačností,
 • 00:28:07 čímž si získal příjmení
  Boleslav Ukrutný.
 • 00:28:12 Je pravda, že jakmile
  se Boleslav zmocnil vlády,
 • 00:28:16 musel všechny své potenciální
  nepřátele zlikvidovat.
 • 00:28:20 Dělal to způsobem
  tehdy naprosto běžným,
 • 00:28:23 tedy vražděním a odstraňováním
  svých možných odpůrců.
 • 00:28:27 Nezapomínejme, že pro tehdejší
  společnost to bylo něco nového.
 • 00:28:32 Venkovské obyvatelstvo,
  dosud volně žijící v rámci Čech,
 • 00:28:37 začalo být ubíjeno státním
  břemenem, daněmi, požitky,
 • 00:28:42 různými dávkami,
  službami, robotami,
 • 00:28:46 takže Boleslav Ukrutný
  svoje přízvisko
 • 00:28:48 zčásti mohl získat
  i touto cestou.
 • 00:28:55 Vraždy, dokonce i vraždy
  v knížecím rodě, byly velmi časté.
 • 00:29:00 A kdy křesťanství
  ještě nezapustilo
 • 00:29:03 tak hluboké kořeny
  do této společnosti,
 • 00:29:06 aby otázka života a smrti,
  otázka zabití,
 • 00:29:10 někomu nějaké výčitky
  příliš činila.
 • 00:29:15 Samozřejmě, ta doba
  jiné prostředky neznala.
 • 00:29:18 Udělal to tak, jako by to
  možná udělal Václav,
 • 00:29:21 kdyby byl v opačné situaci.
 • 00:29:23 To byly metody vládnutí,
  které byly běžné
 • 00:29:26 v celé tehdejší
  i křesťanské Evropě.
 • 00:29:32 Pokud bychom měli věřit
  legendám,
 • 00:29:35 tři roky po vraždě
  nechal Boleslav převézt
 • 00:29:38 bratrovo tělo
  z Boleslavi do Prahy.
 • 00:29:42 Cestou se údajně staly
  dva zázraky,
 • 00:29:44 což byl i ve středověku
  důležitý předpoklad
 • 00:29:48 pro budoucí akt svatořečení.
 • 00:29:50 První se stal v údolí potoka
  Rokytky v Praze-Vysočanech.
 • 00:29:55 Potok byl rozvodněn,
 • 00:29:57 a proto se průvod
  s ostatky svatého Václava
 • 00:30:01 rozhodl postavit dřevěný most.
 • 00:30:03 Ale dříve než byl most postaven,
  tak se vůz i s tělem světce
 • 00:30:08 zázračně ocitl na druhé straně
  rozvodněného potoka.
 • 00:30:15 Druhým místem zastavení
  bylo Malostranské náměstí,
 • 00:30:20 kde dnes je Matematicko-fyzikální
  fakulta Univerzity Karlovy.
 • 00:30:25 Podle jedné z legend
  zde stálo vězení
 • 00:30:29 a v okamžiku,
  kdy jej průvod s rakví míjel,
 • 00:30:32 spadly vězňům okovy.
 • 00:30:35 Druhá legenda vypravuje,
  že se zde průvod zastavil,
 • 00:30:38 a koně se opět pohnuli
  teprve tehdy,
 • 00:30:41 když se Pražané pomodlili.
 • 00:30:43 Na památku těchto událostí
 • 00:30:46 měl být právě zde
  postaven kostel.
 • 00:30:49 Jeho existence však byla
  dlouhá léta zpochybňována.
 • 00:30:54 V letech 2004 a 2005
  a ještě částečně v roce 2006
 • 00:31:00 jsme odkryli zbytky
  románské stavby,
 • 00:31:05 o níž se zmiňuje
  ta první z legend.
 • 00:31:14 A pod její úrovní, pod podlahou,
  jsme našli starší ostatky.
 • 00:31:18 Nalezli jsme zde kruh skládaný
  z opukových kamenů,
 • 00:31:21 tamhle je jeho fragment,
 • 00:31:24 a tento kruh se časově váže
  k době svatého Václava.
 • 00:31:27 Je to místo, které je zvláštní,
  protože stavby kruhové
 • 00:31:31 nejsou v žádném případě
  ve středoevropském prostoru
 • 00:31:35 běžným vybavením
  sídlištních situací v 10. století.
 • 00:31:45 V souvislosti
  se zázračnou cestou
 • 00:31:48 byl kníže Václav předurčen
  ke svatořečení
 • 00:31:51 bezprostředně po uložení těla
  na Pražském hradě.
 • 00:31:54 Zarážející je však jedna věc.
 • 00:31:56 Boleslav nechal převézt
  Václavovo tělo do Prahy
 • 00:31:59 pouhé tři roky po vraždě.
 • 00:32:02 Vzhledem k tomu,
  co v Čechách rozpoutal,
 • 00:32:05 snad až příliš brzy na to,
 • 00:32:07 aby svého nenáviděného bratra
  natolik povýšil.
 • 00:32:10 Je pravda, že tehdy mohl
  svatořečení provést i biskup.
 • 00:32:14 Toho však Přemyslovci neměli.
 • 00:32:17 Jediné, co je jisté, je to,
 • 00:32:20 že Václav byl pohřben v rotundě,
  kterou nechal sám postavit.
 • 00:32:26 Jsme v podzemí kaple sv. Václava
  v katedrále sv. Víta,
 • 00:32:31 v místě, kde se dochovala
  největší část
 • 00:32:34 původní stavby rotundy sv. Víta,
  kterou založil svatý Václav.
 • 00:32:38 Ve změti zdi,
  která se nachází za mnou,
 • 00:32:41 můžete tušit na pravé straně
  jednu část jižní apsidy,
 • 00:32:44 na levé straně je druhá část
  jižní apsidy,
 • 00:32:48 která by patřila
  do doby kolem roku 938,
 • 00:32:52 kdy jižní apsida rozšířila
  původní rotundu
 • 00:32:55 a byla určena jako místo hrobu
  svatého Václava.
 • 00:33:01 Je nepochybné, že převoz těla
  knížete Václava do Prahy
 • 00:33:06 měl určitý politický podtón.
 • 00:33:09 Boleslav totiž chtěl vybudovat
  naprosto samostatný stát
 • 00:33:13 a k tomu potřeboval
  pražské biskupství.
 • 00:33:16 V 60. letech 10. století začal
  jednat s papežem Janem VIII.
 • 00:33:21 o založení
  pražského biskupství
 • 00:33:24 a v tomto případě skutečnost,
  že by mohl poukázat,
 • 00:33:28 že biskupství
  bude založeno v místech,
 • 00:33:30 kde je pochován první
  slovanský světec, mučedník,
 • 00:33:35 by nepochybně hrálo
  velkou roli.
 • 00:33:45 Biskupství bylo založeno
  až za Boleslava II.
 • 00:33:48 v 2. polovině 10. století.
  Je tedy pravděpodobné,
 • 00:33:52 že svatováclavský kult
  se zrodil až v této době.
 • 00:33:57 Je otázkou, zda se tak stalo
 • 00:34:00 za druhého pražského biskupa,
  svatého Vojtěcha.
 • 00:34:04 Boleslav Ukrutný se však zřejmě
  kultu svého bratra nedožil.
 • 00:34:13 Ono by bylo také
  velmi podivné,
 • 00:34:16 kdyby sám vrah ustanovil
  kult své oběti.
 • 00:34:25 Dnes nejvýznamnější místo
  spojené se svatým Václavem,
 • 00:34:29 Ssvatováclavská kaple
  v pražské katedrále,
 • 00:34:32 je všeobecně považována
  za světcův hrob
 • 00:34:36 a má svůj počátek
  až ve 14. století.
 • 00:34:39 Polodrahokamy, zlato a perly,
 • 00:34:43 kterými byly zdobeny
  stěny i nadzemní tumba,
 • 00:34:46 vzaly za své
  během husitských válek.
 • 00:34:49 Do své původní podoby
  byly prostory zrestaurovány
 • 00:34:53 začátkem 20. století
  a svědčí o tom,
 • 00:34:57 že kult knížete byl v době
  Lucemburků na samém vrcholu.
 • 00:35:04 Hmotným důkazem
  kultu svatého Václava
 • 00:35:07 jsou vlastně umělecká díla.
 • 00:35:08 Stojíme před Zlatou bránou,
 • 00:35:10 která byla slavnostním vstupem
  do katedrály,
 • 00:35:13 a tam na mozaice mezi
  českými zemskými patrony,
 • 00:35:16 adorujícími Krista v mandorle,
  je přirozeně také svatý Václav,
 • 00:35:20 a nechybí tam ani Karel IV.
 • 00:35:23 A nesmíme zapomenout
  na svatého Václava
 • 00:35:26 na horním triforiu
  katedrály sv. Víta.
 • 00:35:30 Pro dnešní dobu
  je s podivem,
 • 00:35:33 proč byly podoby
  zemských patronů umístěny tam,
 • 00:35:37 kde je nikdo nikdy
  nemohl spatřit.
 • 00:35:39 Přinejmenším v tomto případě
  šlo především
 • 00:35:42 o symbolické vyjádření vztahu
  pozemského života k věčnosti.
 • 00:35:47 Umístěním soch světců
  co nejblíže k nebi
 • 00:35:50 měla být umocněna jejich role
  skutečných přímluvců u Boha.
 • 00:35:55 I proto je dodnes
  vnější triforium
 • 00:35:58 společně s relikviářovým pokladem
  svatovítské kapituly
 • 00:36:02 jedním z ústředních
  duchovních center katedrály.
 • 00:36:06 Do pokladnice byla přenesena
  i větší část Václavových ostatků.
 • 00:36:12 Účel relikvií ve středověku
  byl takový,
 • 00:36:16 že šlo vlastně o posvěcující moc
  těchto relikvií.
 • 00:36:19 Dokonce se hovoří
  v Libri Carolini,
 • 00:36:22 to je dokument
  z doby Karla Velikého,
 • 00:36:26 o tom, že "obrazové v den
  posledního soudu shoří,
 • 00:36:29 ale z těl a ostatků mučedníků
  vstanou posvěcená těla".
 • 00:36:37 Ostatky svatého Václava byly
  rozptylovány od doby nejstarší.
 • 00:36:41 K prvnímu rozptýlení ostatků
 • 00:36:45 došlo téměř bezprostředně
  po jeho smrti.
 • 00:36:48 Největší úctě
  byla podrobena hlava.
 • 00:36:52 Již v roce 1305
  máme dokumentováno,
 • 00:36:55 že před umírajícím Václavem II.
  musel jeho syn Václav III.
 • 00:36:59 přísahat na lebku
  svatého Václava.
 • 00:37:03 Nacházela se určitou dobu
  i na hlavním oltáři
 • 00:37:06 a dnes je
  v secesním montování.
 • 00:37:11 Návrh montáže zhotovil
  architekt Fanta.
 • 00:37:17 Bylo to zhotoveno k oslavě
  milénia svatováclavského.
 • 00:37:22 Relikviář byl zhotoven
  z finančních prostředků
 • 00:37:26 českých žen
  žijících v Americe.
 • 00:37:32 Relikváře se proměňovaly
  od tohoto nádherného relikviáře,
 • 00:37:38 hermy s lebkou svatého Václava,
 • 00:37:41 kterou nechal zhotovit
  císař Karel IV.,
 • 00:37:45 na níž spočívala česká královská
  koruna, která byla zlatá,
 • 00:37:50 ale za doby císaře Zikmunda,
 • 00:37:52 kdy se Zikmund stal
  českým králem,
 • 00:37:55 a neměl peníze
  na zaplacení vojska,
 • 00:37:58 nechal tuto hermu rozbít
  a zaplatil tak vojsko.
 • 00:38:03 Koruna, která byla vytvořena
  pro nový korunovační rituál,
 • 00:38:06 nebyla majetkem panovníka
  ani státu, ale knížete Václava.
 • 00:38:11 Toto spojení se symbolem
  českého království trvá dodnes
 • 00:38:15 a za doby vlády Karla IV.
 • 00:38:18 je potvrdil bulou
  sám papež Kliment VI.
 • 00:38:21 Pouze v případě korunovací nebo
  zvláště slavnostních příležitostí,
 • 00:38:27 které jsou spojeny s Prahou
  a jejím nejbližším okolím,
 • 00:38:29 smí panovník tuto korunu
  z hlavy Václavovy sejmout,
 • 00:38:32 smí ji použít
  pro příslušné rituály,
 • 00:38:35 a pak je povinován
  co nejrychleji ji vrátit na místo,
 • 00:38:38 odkud si ji vypůjčil,
  to znamená na světcovu hlavu.
 • 00:38:41 Nejtěžší církevní tresty,
 • 00:38:44 které Kliment VI.
  ve své bule zformuloval,
 • 00:38:46 hrozí tomu, kdo by korunu
  nějakým způsobem zneužil
 • 00:38:49 nebo ji urychleně
  nevrátil zpátky.
 • 00:38:52 Velice dobře to zapadá
  do historie s Heydrichem,
 • 00:38:55 který si údajně při prohlížení
  české královské koruny
 • 00:38:59 tu korunu dokonce nasadil,
 • 00:39:02 čímž se dopustil
  nejtěžšího porušení příkazů,
 • 00:39:05 které Kliment VI. do buly vložil,
  nesporně po domluvě s Karlem IV.,
 • 00:39:10 a jak známo,
  krátce na to při atentátu zemřel.
 • 00:39:16 V průběhu středověku opustil
  svatováclavský kult
 • 00:39:20 aureolu asketického světce
  a pozvolna se měnil
 • 00:39:25 v podobu bojovníka
  ochraňujícího českou zemi.
 • 00:39:29 Představa panovníka
  sídlícího na nebesích,
 • 00:39:33 který propůjčuje moc
  pozemskému vladaři,
 • 00:39:36 je současně nejstarší
  českou státní ideologií.
 • 00:39:40 Tato výsada nebyla
  v českých zemích propůjčena
 • 00:39:43 žádnému jinému světci.
 • 00:39:46 Proto je Václav považován
  za skutečný symbol země.
 • 00:39:49 S tímto pojetím měly napříště
  souviset kultovní předměty.
 • 00:39:54 S přilbou se tento kult dá
  zcela jednoznačně ztotožnit.
 • 00:39:58 Dá se říct, že kalota mohla
  svatému Václavu patřit, možná ne.
 • 00:40:04 Kalota je vlastně ta horní část
  zhotovená ze železa.
 • 00:40:09 Původně se předpokládalo,
  že postava v čele je Kristus,
 • 00:40:15 nicméně poslední interpretace
  je taková,
 • 00:40:19 že se jednalo
  o severského boha Odina.
 • 00:40:22 Jednoznačné prostředí vzniku
  je prostředí vikingské.
 • 00:40:26 Unikátem je Václavova
  drátěná košile,
 • 00:40:30 jediný doklad rytířské zbroje
  z doby 10. století.
 • 00:40:34 Je provedena
  z vysoce kvalitní oceli
 • 00:40:36 s vetkaným zlatem na límci.
 • 00:40:38 Poslední z památných předmětů
  je pověstný svatováclavský meč,
 • 00:40:43 mnohými považován
  až za dílo doby Karla IV.
 • 00:40:49 Pokud si dáme dohromady všechny
  písemné prameny, je zřejmé,
 • 00:40:56 že nějaký meč vztahující se
  ke svatému Václavovi
 • 00:40:59 musel se vyskytovat daleko dřív
  než v době Karla IV.
 • 00:41:01 Co však bylo velmi překvapující,
  bylo to,
 • 00:41:04 že v místě později proraženého
  otvoru ve tvaru křížku
 • 00:41:08 se nalézá značka vytvořená
  technikou damascenské oceli.
 • 00:41:13 Čepel je tedy skutečně
  o mnoho starší
 • 00:41:17 a s nadsázkou
  bychom mohli říct,
 • 00:41:20 že mohla patřit
  i svatému Václavovi.
 • 00:41:23 Svatý Václav takovýto meč
  zřejmě dostal darem,
 • 00:41:27 protože damascenská ocel
  se u nás nezhotovovala,
 • 00:41:31 nicméně jedná se
  o velmi prestižní zbraň.
 • 00:41:34 Do jisté míry je paradoxem
  pozdějších dob,
 • 00:41:38 že Václava za svého považovali
  katolíci i nekatolíci.
 • 00:41:42 Obě strany jej prosily
  o přímluvu za pomoc,
 • 00:41:46 často i ve vzájemných bitvách.
 • 00:41:49 Bylo by zajímavé vědět,
  komu Václav stranil.
 • 00:41:53 Uznávala ho i ta část husitů,
 • 00:41:56 kteří se hlásili například
  k mistru Janu Husovi,
 • 00:41:59 který byl rovněž zastáncem
  a stoupencem svatého Václava.
 • 00:42:03 Také pražský husitský arcibiskup
  Jan Rokycana
 • 00:42:07 se k tomuto našemu
  árodnímu světci hlásil.
 • 00:42:11 Je zajímavé, že i na některých
  husitských pavézách
 • 00:42:15 nalézáme vyobrazení
  svatého Václava,
 • 00:42:18 což je dokladem toho,
 • 00:42:20 že část husitů
  se k tomuto světci hlásila.
 • 00:42:23 Naopak pouze táborité,
 • 00:42:25 kteří byli radikálně namířeni
  a odmítali jakékoli světce,
 • 00:42:29 pochopitelně svatého Václava
  neuznávali.
 • 00:42:34 To, co následovalo,
 • 00:42:36 bylo logickým pokračováním
  historického vývoje.
 • 00:42:39 Václavův kult zlikvidovali
  kalvinisté a luteráni,
 • 00:42:43 kteří stejně jako táborité
  neuznávají žádného světce.
 • 00:42:47 Vrátil se
  až v době rekatolizace.
 • 00:42:50 Baroko navíc přineslo
  jednu významnou skutečnost:
 • 00:42:53 Václav se stal také symbolem
  ve smyslu patriotismu.
 • 00:43:07 Svatováclavský kult
  je v tomto období chápán
 • 00:43:09 jako určitá obrana
  češství v našem prostředí,
 • 00:43:11 neboť nezapomínejme,
  že vítězní Habsburkové
 • 00:43:14 ve snaze potlačit
  předchozí animozity,
 • 00:43:18 které tady vůči nim
  přineslo povstání,
 • 00:43:21 které vyvrcholilo
  nešťastnou bitvou na Bílé hoře,
 • 00:43:24 i určitá snaha po sjednocení
  jejich rozsáhlého impéria,
 • 00:43:28 vedly k tomu, že čeština
  začala být utlačována.
 • 00:43:32 A tak se podle svatého Václava
  nazývaly věci,
 • 00:43:35 které měly co do činění
  s běžným životem:
 • 00:43:38 svatováclavská byla řeč, bible,
  dokonce i pražské vězení,
 • 00:43:41 v neposlední řadě posvícení
  nebo svatováclavská husa.
 • 00:43:54 V roce 1670
  dosahují čeští katolíci
 • 00:43:58 potvrzení od papeže Klimenta,
 • 00:44:01 že svátek svatého Václava
  se může slavit i mimo české země.
 • 00:44:08 V té době se Václava
  ve velké míře zmocňují umělci.
 • 00:44:13 Nadále přetrvávalo legendistické
  pojetí vzorného mnicha,
 • 00:44:18 který dokonce sám pekl hostie
  nebo lisoval mešní víno.
 • 00:44:22 Možná i proto z něj lidová tradice
  udělala patrona vinařů
 • 00:44:27 a k nelibosti církve i pijanů.
 • 00:44:34 S nástupem národně
  osvobozovacího hnutí
 • 00:44:38 se svatováclavský kult ocitl
  ve změti dvojkolejných názorů,
 • 00:44:43 kdy proti sobě stály hned tři
  zcela nesourodé linie:
 • 00:44:48 postupná sekularizace
  společnosti,
 • 00:44:51 nový ideál v podobě husitství
  a tradiční katolictví.
 • 00:44:56 Na jedné straně byl Václav
  považován za náboženskou veteš,
 • 00:45:00 na straně druhé bojovaly
  pod jeho ochranou
 • 00:45:03 například revoluční gardy
  studentů.
 • 00:45:07 Tato Bendlova
  socha svatého Václava
 • 00:45:11 stála až do roku 1879
 • 00:45:14 na tehdy nejvýznamnějším náměstí
  v Praze, náměstí Koňském.
 • 00:45:18 K přejmenování došlo z podnětu
  Karla Havlíčka Borovského,
 • 00:45:21 o kterém víme, že byl výrazně
  proticírkevně zaměřen.
 • 00:45:26 To, že doporučil změnu jména
  na svatého Václava, ukazuje,
 • 00:45:32 že si byl dobře vědom významu
  svatováclavského kultu,
 • 00:45:37 kdy se jednalo o formování
  moderního českého národa.
 • 00:45:52 V období první republiky
 • 00:45:59 souvisejí proměny pohledu
  na svatováclavskou tradici
 • 00:46:02 především s protikatolickým
  naladěním.
 • 00:46:04 Z tohoto důvodu je
  na svatováclavskou tradici,
 • 00:46:07 na postavu svatého Václava,
  nahlíženo jako na tradici,
 • 00:46:11 která odporuje českým
  demokratickým hodnotám,
 • 00:46:15 je spojena
  s monarchistickými tradicemi,
 • 00:46:19 a z toho důvodu někteří odpůrci
  svatováclavské tradice
 • 00:46:23 dokonce hovořili
  o jejím postupném zániku.
 • 00:46:27 To se samozřejmě nestalo.
 • 00:46:29 Důkazem toho je rok 1929,
 • 00:46:32 kdy se s velkou pompou slavilo
  milénium smrti svatého Václava,
 • 00:46:37 které bylo tehdy stanoveno
  na rok 929.
 • 00:46:40 Pozdější výzkumy posunuly
  datum smrti na rok 935.
 • 00:46:46 V hlavách nejvyšších
  českých politiků
 • 00:46:49 tenkrát uzrála určitá myšlenka
  po záměrném spojení
 • 00:46:54 svatováclavského kultu
  s husitstvím.
 • 00:46:57 Samozřejmě neměla naději
  na úspěch
 • 00:47:01 a slavnosti roku 1929,
  kdy katolíci uspořádali
 • 00:47:05 onen známý sjezd
  a svatováclavské oslavy,
 • 00:47:09 ukázaly, že něco podobného
  není životaschopného,
 • 00:47:13 naopak že životaschopný je
  původní český katolicismus.
 • 00:47:17 Svatováclavské milénium
  roku 1929
 • 00:47:20 je určitým přelomem
  ve vztahu církve a státu,
 • 00:47:25 protože od té doby
  začíná být katolická církev
 • 00:47:29 více respektovaným subjektem
  ze strany státních orgánů.
 • 00:47:44 A pak přichází
  ten nejvýraznější zlom,
 • 00:47:48 a to je vzápětí
  po okupaci českých zemí,
 • 00:47:52 kdy svatováclavská tradice
  slouží
 • 00:47:57 jako zvýraznění kolaborace
  části českých veřejných elit
 • 00:48:04 s nacistickým
  protektorátním režimem.
 • 00:48:10 A s tím souvisí
  i začátek udělování
 • 00:48:14 vyznamenání
  Svatováclavské orlice.
 • 00:48:18 Tenhle krok sloužil
  nacistickým úřadům k tomu,
 • 00:48:24 aby kompromitovaly české
  kulturní elity, vědecké elity,
 • 00:48:29 a zároveň sloužila jako oceňování
  zasloužilých kolaborantů.
 • 00:48:35 A snad aby zůstala zachována
 • 00:48:38 tradice dvojkolejnosti
  posledních staletí,
 • 00:48:41 byl v téže době svatováclavský
  symbol věnován těm,
 • 00:48:45 kteří stáli na opačné straně.
 • 00:48:51 Prapor byl původně určen
 • 00:48:53 2. pěšímu pluku československé
  armády ve Francii.
 • 00:48:55 K českým jednotkám
  ve Velké Británii se dostal
 • 00:48:58 až po vzniku československé
  armády ve Velké Británii,
 • 00:49:02 a předán byl slavnostně
  7. března 1943.
 • 00:49:05 Předával ho první předseda vlády
  v Anglii, a to byl dr. Šrámek,
 • 00:49:09 za účasti generála Ingra
  jako ministra národní obrany.
 • 00:49:18 V období po druhé světové válce,
 • 00:49:21 kdy byl systematicky ničen
  veškerý náboženský život,
 • 00:49:24 se měl svatý Václav
  podruhé setkat s tím,
 • 00:49:27 s čím se setkal
  za dob kalvinistů a luteránů:
 • 00:49:31 vědomě a snad částečně i neznalostí
  historických souvislostí
 • 00:49:35 byl představován
  jako zrádce českých zájmů.
 • 00:49:39 Dost možná i to je pramenem
 • 00:49:42 často nesmyslného hodnocení
  Václava dnešní dobou.
 • 00:49:46 To, k čemu se chci vyjádřit,
 • 00:49:48 je pouze návrh na 28. září,
  tedy na svatého Václava.
 • 00:49:53 Proto se vás
  pokusím přesvědčit,
 • 00:49:56 že tento návrh,
  pokud by byl přijat,
 • 00:50:01 by nebyl oslavou
  české státnosti,
 • 00:50:05 ale oslavou servility
  a kolaborace.
 • 00:50:11 Žádná z osobností
  českých dějin
 • 00:50:14 nedosáhla po své smrti
  takového ohlasu.
 • 00:50:18 Své bezpochyby vykonaly
  legendy a pověsti,
 • 00:50:21 které byly
  dlouhou dobu považovány
 • 00:50:24 za jediný
  směrodatný pramen.
 • 00:50:27 Přenášet
  jejich původní formu
 • 00:50:29 nebo dávné projevy
  svatováclavské úcty
 • 00:50:32 do naší současnosti
  samozřejmě není možné.
 • 00:50:34 Lze z ní však získat poučení
  o nutné existenci
 • 00:50:39 duchovních hodnot
  pro život každé společnosti.
 • 00:50:45 Velmi případně bych zhodnotil
  osobnost svatého Václava
 • 00:50:51 slovy německého historika
  Ernsta Kantorowicze,
 • 00:50:54 který mluví o těle světeckém
  a těle politickém.
 • 00:50:57 Tělo politické má význam
  pro velkou část našeho národa.
 • 00:51:04 Svatý Václav byl a je symbolem
  české státnosti.
 • 00:51:09 Pod sochou svatého Václava
 • 00:51:11 se odehrávaly
  různé politické události
 • 00:51:15 a tělo světecké je významné
  pro část věřících,
 • 00:51:19 ale možná i pro nevěřící.
 • 00:51:23 To je onen svatý Václav,
 • 00:51:26 který nedá zahynouti nám
  ni budoucím.
 • 00:52:01 Skryté titulky Blažena Stráníková,
  Česká televize 2007