iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
7. 4. 2018
22:32 na ČT24

1 2 3 4 5

2 hlasy
4961
zhlédnutí

Archiv ČT24

Univerzita Karlova

Přináší střihové dokumenty k aktuálním i nadčasovým tématům. Vychází z Československých filmových týdeníků z let 1945–1989 a z archivu zpravodajství České televize.

25 min | další Publicistika »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Archiv ČT24

 • 00:00:01 ARCHIV ČT24
 • 00:00:19 -V první slavné promoci
  na osvobozené půdě
 • 00:00:22 Karlova vysokého učení v Praze
 • 00:00:24 bylo jmenováno devět lékařů,
 • 00:00:26 kterým byl v roce 1939 Němci
  upřen doktorát svobodného učení.
 • 00:00:40 -V rámci 600. výročí založení
  Karlovy univerzity
 • 00:00:43 byla v Uměleckoprůmyslovém
  museu v Praze zahájena výstava
 • 00:00:47 Univerzita Karlova 1348 až 1948.
 • 00:00:51 Výstava shromáždila mnoho
  cenných historických památek.
 • 00:00:55 Zakládací listina
  Karlovy univerzity.
 • 00:01:00 Nejvzácnější památka,
  univerzitní pečetidlo z roku 1348.
 • 00:01:09 Plakát z listopadu 1939
  oznamující zavření vysokých škol.
 • 00:01:20 Do chrámu svatého Víta přišla
  delegace akademického senátu
 • 00:01:24 a zástupců studentstva,
 • 00:01:26 aby položila kovový věnec
  k sarkofágu Karla IV.
 • 00:01:33 Mezi přítomnými byli
  pražský arcibiskup dr. Beran
 • 00:01:37 a rektor univerzity
  prof. Bydžovský.
 • 00:01:45 Ve Vladislavském sále
  na Pražském hradě
 • 00:01:48 začaly oslavy 600. výročí trvání
  pražského vysokého učení
 • 00:01:52 slavnostním shromážděním
  akademické obce.
 • 00:01:55 Profesoři, akademický senát,
  pedelové a rektor s prorektorem
 • 00:01:59 nastupují středem sálu k zasedání.
 • 00:02:05 Na pódium zasedl ministr školství
  prof. dr. Zdeněk Nejedlý
 • 00:02:09 v profesorském taláru.
 • 00:02:11 V sále se shromáždila celá
  akademická obec pražského učení.
 • 00:02:18 Rektor Karlovy univerzity
  prof. dr. Bydžovský
 • 00:02:21 zahájil slavnostní zasedání.
 • 00:02:24 Děkan filosofické fakulty
  prof. Kozák vytýčil
 • 00:02:27 za akademický senát
  hlavní úkoly univerzity,
 • 00:02:30 která musí být
  v co nejužším styku s lidem,
 • 00:02:33 aby stále poznávala jeho potřeby.
 • 00:02:37 -Ve starobylém Vladislavském sále
  Pražského hradu
 • 00:02:40 konala se
  mezinárodní univerzitní slavnost,
 • 00:02:43 které se účastnil prezident
  republiky dr. Edvard Beneš.
 • 00:02:53 Ve svém projevu
  pan prezident řekl:
 • 00:02:56 "Naše přirozená touha po míru,
  po svobodě vyznání, vědy a myšlení
 • 00:03:00 dovede opět v míru Univerzitu
  Karlovu a nás všechny s ní
 • 00:03:05 k šťastnému rozkvětu
  a opravdu šťastné budoucnosti."
 • 00:03:09 Pan prezident odevzdal potom
  Karlově univerzitě
 • 00:03:12 zakládací chartu,
  kterou zcizili Němci
 • 00:03:15 a kterou on na žádost univerzity
  obnovil.
 • 00:03:19 Slavnostní shromáždění pozdravil
 • 00:03:22 jménem všech zahraničních
  univerzit
 • 00:03:24 rektor pařížské Sorbonny
  Jean Sarrailh.
 • 00:03:30 V závěru slavnosti předali
  zástupci univerzit celého světa
 • 00:03:34 zdravice Karlově univerzitě.
 • 00:03:36 Celý svět hledí s úctou
  na slavné jubileum
 • 00:03:39 Karlovy univerzity.
 • 00:03:43 -Ministr František Krajčír
 • 00:03:45 obdržel při své návštěvě Islandu
  vzácný dar,
 • 00:03:49 představitel islandských družstev
 • 00:03:51 mu odevzdal 39 svazků
  starých islandských ság.
 • 00:03:54 Tyto památky
  nejstaršího písemnictví
 • 00:03:57 jsou určeny pro Karlovu univerzitu
  v Praze.
 • 00:04:02 (slovensky) Jeho Císařské
  Veličenstvo Haile Selassie I.
 • 00:04:05 zavítal během své návštěvy
  v Československu
 • 00:04:09 i do strojírenského závodu
  ČKD Sokolovo v Praze.
 • 00:04:12 Ještě týž den
 • 00:04:14 se konala ve staroslavné
  aule Karolina slavnost,
 • 00:04:17 při níž hostu
  prezidenta republiky,
 • 00:04:20 císaři Etiopie, vzdali čest.
 • 00:04:37 Akademik Jaroslav Procházka,
  rektor Karlovy univerzity v Praze,
 • 00:04:41 provedl potom promoci,
 • 00:04:43 při níž císaři Etiopie
  Haile Selassiemu I.
 • 00:04:46 byl udělen čestný doktorát práv.
 • 00:04:52 Jeho Císařské veličenstvo
  je z mála mimoevropanů,
 • 00:04:56 kterému byl udělen
  tento vysoký titul
 • 00:04:58 nejstarší evropské univerzity.
 • 00:05:03 (slovensky) Školní laboratoř
  Karlovy univerzity v Praze
 • 00:05:06 je nejmodernější svého druhu.
 • 00:05:10 Na elektrotechnické fakultě
 • 00:05:12 studují mladí lidé
  třech světadílů.
 • 00:05:15 A málokde si mohou v praxi
  ověřit svoje teoretické vědomosti
 • 00:05:19 tak jako tady.
 • 00:05:22 Jsou zde čtyři pracoviště
  vybavené dynamometry,
 • 00:05:25 automatickou váhou na měření
  rozličných zatěžování dynam,
 • 00:05:29 motorů, a řada dalších přístrojů
  potřebných na prohloubení
 • 00:05:33 a přezkoušení vědomostí z oboru
  silnoproudé elektrotechniky.
 • 00:05:37 450 budoucích inženýrů zde získává
  přímým stykem s měřicími přístroji
 • 00:05:41 všechno, co budou potřebovat
  ve svém povolání.
 • 00:05:48 -Jedna z významných událostí
 • 00:05:50 návštěvy kubánské stranické
  a vládní delegace u nás.
 • 00:05:53 Fidelu Castrovi byla udělena
  čestná vědecká hodnost
 • 00:05:56 doktora právních věd
  Univerzity Karlovy.
 • 00:06:01 -Od založení Univerzity Karlovy
  v Praze uplynulo 625 let.
 • 00:06:05 Slavnostní atmosféru oslav
  zdůraznila přítomnost
 • 00:06:08 nejvýznamnějších osobností
  našeho veřejného života
 • 00:06:12 i zástupců družebních univerzit
  z Moskvy, Rigy, Oranu,
 • 00:06:16 Sofie, Havany, Budapešti,
  Berlína, Varšavy a Bělehradu.
 • 00:06:23 Po zahájení
  slavnostního ceremoniálu
 • 00:06:26 prorektor sdělil přítomným,
 • 00:06:28 že generálnímu tajemníkovi
  Ústředního výboru
 • 00:06:30 Komunistické strany
  Československa,
 • 00:06:32 dr. Gustávu Husákovi,
  byla udělena Zlatá medaile
 • 00:06:35 Univerzity Karlovy
  jako ocenění jeho osobních zásluh
 • 00:06:38 o rozvoj kultury a školství
  v naší vlasti.
 • 00:06:43 -Na Matematicko-fyzikální fakultě
  Univerzity Karlovy v Praze
 • 00:06:47 uspořádali den otevřených dveří
 • 00:06:49 pro zájemce o studium
  na této fakultě.
 • 00:06:54 Matematicko-fyzikálním vědám patří
  v období vědeckotechnické revoluce
 • 00:06:59 jedno z nejpřednějších míst,
 • 00:07:01 protože se staly
  neoddělitelnou součástí
 • 00:07:04 přírodních i technických věd.
 • 00:07:08 V poslední době vystupuje
  do popředí úloha matematiky
 • 00:07:12 nejen v technice, ale také
  v biologii nebo lékařství.
 • 00:07:16 Vyřešení energetických problémů
  vyžaduje
 • 00:07:19 další výzkum
  a rozvoj jaderné fyziky.
 • 00:07:22 Matematicko-fyzikální vědy
  určují tempo
 • 00:07:24 vědeckotechnického pokroku
  v měřítku států a národů
 • 00:07:27 i v měřítku světovém.
 • 00:07:32 -Uprostřed areálu Karolina,
  ve druhém patře budovy,
 • 00:07:35 která je sídlem Fakulty
  žurnalistiky Univerzity Karlovy,
 • 00:07:39 dnes měli takovou malou slavnost.
 • 00:07:41 Ke Dni tisku, rozhlasu a televize
  a zároveň také k zahájení výuky
 • 00:07:45 v novém školním roce tu bylo
  po rozsáhlé rekonstrukci
 • 00:07:48 opět dáno do provozu
  fakultní televizní studio.
 • 00:07:51 -Přeji vám dobré odpoledne,
 • 00:07:53 televizní studio
  fakulty žurnalistiky
 • 00:07:56 zahajuje dnešním dnem
  znovu své vysílání.
 • 00:07:58 Vybavení studia bylo
  zmodernizováno
 • 00:08:01 technikou posledního černobílého
  vozu Československé televize.
 • 00:08:05 Ta jej poskytla fakultě
  pro praktickou výuku studentů.
 • 00:08:11 -Ve Velké aule pražského Karolina
  se dnes konalo
 • 00:08:13 slavnostní shromáždění
  Univerzity Karlovy
 • 00:08:16 u příležitosti
  60. výročí založení KSČ.
 • 00:08:19 Zúčastnili se ho předseda
  České národní rady Evžen Erban
 • 00:08:22 a další představitelé stranických
  a státních orgánů a institucí.
 • 00:08:26 Akademik Zdeněk Snítil, ředitel
  ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ
 • 00:08:30 a rektor univerzity Zdeněk Češka
  zdůraznili historické zkušenosti
 • 00:08:34 ze všech etap vítězného zápasu
  strany
 • 00:08:36 a perspektivy mladé generace
  v dalším rozvoji socialismu.
 • 00:08:41 -Pohled do naplněné posluchárny
  filosofické fakulty v Praze
 • 00:08:44 působí o prázdninách a navíc
  v sobotu dopoledne nezvykle.
 • 00:08:48 Skutečně nejsme svědky přednášek,
  ale slavnostního zahájení
 • 00:08:51 25. ročníku Letní školy
  slovanských studií,
 • 00:08:54 což je záležitost mezinárodní
 • 00:08:56 a naší bohemistice a vlastně
  celé české kultuře dělá po světě
 • 00:09:00 velmi dobré jméno.
 • 00:09:02 Od roku 1948 se přijelo
  do Československa učit
 • 00:09:05 náš nelehký jazyk
  a poznávat naši kulturu
 • 00:09:07 2600 cizinců z 24 evropských
  států a všech kontinentů světa.
 • 00:09:15 -Zamčeno na klíč.
 • 00:09:17 Univerzita Karlova a všechny
  její fakulty měly dnes zavřeno.
 • 00:09:21 Profesoři
  a vůbec všichni zaměstnanci
 • 00:09:24 si šli třeba ráno zahrát tenis
  a nic se jim nestalo.
 • 00:09:31 Studenti se pro změnu naprosto
  beztrestně vydali hrdě vzad,
 • 00:09:35 dnes se totiž dával
  zápočet z pohybu.
 • 00:09:37 Univerzita Karlova měla
  sportovní rektorský den,
 • 00:09:40 a to pak má legrace a nápad
  místo v sestavě jisté.
 • 00:09:44 Kdo vyhrál hod kládou
  a skok s kufrem, nevíme.
 • 00:09:46 Víme ale, že všichni,
  úplně všichni
 • 00:09:48 si dnešek se sportem
  náramně pochvalovali.
 • 00:09:51 Den má 24 hodiny a i ten rektorský
  po této době skončí,
 • 00:09:55 cestu ke sportu by měl
  však ukázat těm, kteří váhají.
 • 00:09:58 Těm, co po ní umějí chodit,
  pak potvrdit správnost směru.
 • 00:10:02 Den má vážně jen 24 hodiny, ten
  rektorský se může stát nekonečným,
 • 00:10:05 jestliže se pro jeho účastníky
 • 00:10:07 stane sport kamarádem
  na celý život.
 • 00:10:12 -635 let od založení
  Univerzity Karlovy,
 • 00:10:14 jejíž zakládací listina
  nese datum 7. dubna 1348,
 • 00:10:18 připomnělo dnešní shromáždění
 • 00:10:20 v staroslavné aule Karolina
  v Praze.
 • 00:10:22 Zúčastnili se jej soudruzi
  J. Kempný, J. Havlín
 • 00:10:25 a další představitelé
  našeho politického, veřejného
 • 00:10:28 a společenského života.
 • 00:10:29 Jak bylo zdůrazněno,
  soustředěním na nejzávažnější
 • 00:10:32 a společensky nejaktuálnější
  otázky
 • 00:10:35 na co nejefektivnější využití
  vědeckých kapacit
 • 00:10:37 pro výrobní a společenskou praxi,
 • 00:10:39 jde Univerzita Karlova cestou
  sloužící cele potřebám
 • 00:10:42 vyspělé socialistické společnosti.
 • 00:10:44 Je předním pedagogickým centrem
  plnícím náročné úkoly
 • 00:10:47 při výchově
  naší mladé inteligence.
 • 00:10:50 -Pražská fakulta tělesné výchovy
  a sportu Univerzity Karlovy
 • 00:10:54 slaví letos třicátiny.
 • 00:10:56 A do rámce oslav výborně zapadlo
  dnešní fakultní kolo
 • 00:10:59 soutěže pohybových skladeb
 • 00:11:01 v rámci studentské vědecké
  odborné a umělecké činnosti.
 • 00:11:04 V 11 pohybových skupinových
  kreacích,
 • 00:11:07 které vesměs s obrovským
  entusiasmem vymysleli i nacvičili
 • 00:11:10 studenti, se objevilo všechno,
  krása, něha, humor, ba i recese.
 • 00:11:14 Rytmy disko, popu i folkloru,
 • 00:11:17 ale především vysoká
  profesionalita v pohybovém výrazu.
 • 00:11:20 Studenti tak mimo jiné i důstojně
  uctili památku nedávno zesnulého
 • 00:11:25 bývalého rektora univerzity
  a děkana fakulty,
 • 00:11:28 profesora Libenského.
 • 00:11:30 V soutěži nakonec vyhrála skladba
 • 00:11:32 autorů Nýdrlové, Šourkové
  a Vomáčky
 • 00:11:34 nazvaná Quo vaditis figurine.
 • 00:11:36 Tak tedy už tři desítky let
  vycházejí
 • 00:11:39 z tělocvičen a učeben Tyršova domu
  tělovýchovní profesionálové.
 • 00:11:42 Ale především jejich učitelům
  dnes patří veliký potlesk.
 • 00:11:49 -Studenti Univerzity Karlovy
  se v předvečer zítřejší
 • 00:11:52 protiválečné manifestace
  na Staroměstském náměstí
 • 00:11:55 shromáždili v budově
  právnické fakulty v Praze.
 • 00:11:58 Jako budoucí lékaři,
  přírodovědci, učitelé
 • 00:12:01 či pracovníci společenské fronty
 • 00:12:03 zdůraznili nutnost
  mírového využití vědy,
 • 00:12:06 nutnost mírové soutěže mezi státy
  s odlišným společenským zřízením.
 • 00:12:10 Vyzvali všechny ostatní studenty
  československých vysokých škol,
 • 00:12:14 aby v nadcházejícím
  Týdnu OSN za odzbrojení
 • 00:12:17 ještě naléhavěji podpořili
 • 00:12:20 mírové iniciativy
  světových pokrokových sil.
 • 00:12:26 -Univerzita Karlova v Praze
  dnes udělila
 • 00:12:29 Juanu Antoniovi Samaranchovi
  čestnou vědeckou hodnost
 • 00:12:32 doktora pedagogických věd.
 • 00:12:34 Je oceněním jeho mimořádných
  zásluh o rozvoj tělesné výchovy
 • 00:12:38 a sportu i jejich výchovného
  a mírového poslání.
 • 00:12:41 Slavnostního aktu
  v pražském Karolinu se zúčastnil
 • 00:12:44 soudruh Jindřich Poledník
  a další představitelé.
 • 00:12:50 -V Malé aule pražského Karolina
  se dnes dopoledne rozhodovalo,
 • 00:12:53 kdo bude novým rektorem
  Univerzity Karlovy,
 • 00:12:56 nejstarší vysoké školy
  ve střední Evropě.
 • 00:12:59 Voliči si mohli vybrat
  ze dvou kandidátů,
 • 00:13:02 mezi 65letým docentem doktorem
  Radimem Paloušem, kandidátem věd,
 • 00:13:06 a 62letým profesorem doktorem
  Zdeňkem Lojdou, doktorem věd,
 • 00:13:10 vedoucím laboratoře
  fakulty všeobecného lékařství.
 • 00:13:13 Oba mají podobný program,
 • 00:13:15 především odstranit středoškolský
  způsob studia na univerzitě,
 • 00:13:19 posílit autonomii fakult
 • 00:13:21 a podstatně rozšířit sepjetí školy
  se světem.
 • 00:13:24 Nového rektora volila
  akademická rada,
 • 00:13:27 vždy dva studenti a dva učitelé,
  zástupci všech 16 fakult
 • 00:13:30 včetně Komenského evangelické
  bohoslovecké fakulty,
 • 00:13:33 která dnes byla přijata
  do svazku Univerzity Karlovy.
 • 00:13:36 Krátce před 11. hodinou
  byl poměrem hlasů 47 ku 17
 • 00:13:40 zvolen rektorem Univerzity Karlovy
  docent Radim Palouš.
 • 00:13:47 -Svou úctu a obdiv dramatikovi,
 • 00:13:49 spisovateli a prezidentu republiky
  Václavu Havlovi
 • 00:13:52 dnes vyjádřila jedna z nejstarších
  a nejvýznamnějších vysokých škol,
 • 00:13:56 Univerzita Karlova v Praze.
 • 00:13:58 Její vědecká rada
  mu na slavnostním shromáždění
 • 00:14:01 v pražském Karolinu udělila
  čestnou vědeckou hodnost,
 • 00:14:04 doktor filozofických věd.
 • 00:14:06 Slavnostního aktu se zúčastnily
  přední osobnosti našeho státu,
 • 00:14:10 členové
  pražského diplomatického sboru,
 • 00:14:12 akademičtí funkcionáři i studenti.
 • 00:14:15 Poté, co převzal odznak nové
  hodnosti, diplom a zlatý řetěz,
 • 00:14:18 pronesl doctor honoris causa
  Václav Havel projev.
 • 00:14:24 -Ano,
  studovat se dá v každém věku.
 • 00:14:26 Ti nejstarší tak nečiní
  pro zvyšování kvalifikace
 • 00:14:29 či lepší zaměstnání, nýbrž
  například i proto, že je to baví.
 • 00:14:33 Nezanedbatelný není ani fakt,
 • 00:14:34 že ve studiu nacházejí
  určitý způsob seberealizace.
 • 00:14:37 U příležitosti ukončení druhého
  cyklu Univerzity třetího věku
 • 00:14:41 jim dnes představitelé
 • 00:14:42 Fakulty všeobecného lékařství
  Univerzity Karlovy v Praze
 • 00:14:46 předali pamětní list
  a studentský index.
 • 00:14:49 -Metoda pro tvorbu
  podnikatelského plánu BoPlan
 • 00:14:53 je prvním produktem Unisoftu,
 • 00:14:55 akciové společnosti se zahraniční
  účastí, kterou dnes založily
 • 00:14:58 Univerzita Karlova
  a holandská počítačová firma DCC.
 • 00:15:01 Unisoft se orientuje na vývoj
  a prodej softwaru, programů
 • 00:15:04 a školení uživatelů.
 • 00:15:06 V Praze buduje své vlastní
  výpočetní centrum
 • 00:15:09 zaměřené na řešení
  komplexních softwarových systémů.
 • 00:15:12 Jak řekl na dnešní
  tiskové konferenci
 • 00:15:14 rektor Karlovy univerzity
  prof. Radim Palouš,
 • 00:15:17 je pro univerzitu založení
  této akciové společnosti pokusem
 • 00:15:20 o získání určité nezávislosti
  na státních dotacích.
 • 00:15:25 -Prezidentův den byl jako obvykle
  řádně nabitý.
 • 00:15:28 Přesto si našel čas
  k návštěvě těch,
 • 00:15:31 se kterými si velmi dobře rozumí.
 • 00:15:33 Za studenty nejprve zajel
 • 00:15:35 na Vysokou školu
  chemicko-technologickou
 • 00:15:37 a potom na Fakultu tělesné výchovy
  a sportu
 • 00:15:39 Univerzity Karlovy do Vokovic.
 • 00:15:41 Nabitá aula ho tady přivítala
  skutečně nadšeně.
 • 00:15:44 Všichni pak stejně spokojeně
  uvítali na téhle v minulé době
 • 00:15:48 rádoby vědecké půdě
  skutečnou vysokoškolskou hodnotu.
 • 00:15:52 -Chceme pokračovat,
  abych tak řekl,
 • 00:15:55 v očistě, v očistce
  Karlovy univerzity
 • 00:15:57 a chceme zároveň budovat pokud
  možná co nejserióznější odborný,
 • 00:16:02 vědecký základ naší školy.
 • 00:16:06 -Následník britského trůnu
  princ Charles
 • 00:16:08 s manželkou princeznou Dianou
  dnes navštívili
 • 00:16:11 nejstarší vysoké učení ve střední
  Evropě, Univerzitu Karlovu.
 • 00:16:15 Ve Velké aule Karolina přednesl
  princ waleský projev,
 • 00:16:18 v němž připomněl historii
  vzájemných svazků obou zemí,
 • 00:16:21 které se datují
  již od 14. století.
 • 00:16:24 Zmínil se o naší listopadové
  revoluci, v níž, jak poznamenal,
 • 00:16:27 na něj zapůsobilo nejvíce to,
 • 00:16:29 že se jejími aktéry stali
  studenti, mládež,
 • 00:16:32 která nepoznala
  jiný než komunistický režim.
 • 00:16:35 Řekl, že již v roce 1968 jako
  student cambridgeské univerzity
 • 00:16:39 cítil pocit marnosti
  nad neschopností Svobodné Evropy
 • 00:16:42 pomoci těm, kteří se
  jen díky zeměpisné náhodě
 • 00:16:45 ocitli v izolaci
  způsobené přílivem totality.
 • 00:16:48 Podotkl, že revoluce v zemích
  východní a střední Evropy
 • 00:16:51 poučila Západ hned dvakrát.
 • 00:16:53 Udělila mu lekci
  o nezlomnosti lidského ducha
 • 00:16:56 a zároveň přinesla poučení, jak je
  nutné vážit si základních svobod,
 • 00:17:00 které se tak často
  zdají být samozřejmé.
 • 00:17:03 Když princ Charles hovořil
  o kulturním dědictví,
 • 00:17:06 označil Prahu za jeden
  z největších a nejdokonalejších
 • 00:17:10 drahokamů evropské civilizace.
 • 00:17:12 V této souvislosti zdůraznil
  význam takové architektury,
 • 00:17:15 která dokáže skloubit historické
  prvky města s moderními.
 • 00:17:18 Vedle toho je třeba,
  řekl princ Charles,
 • 00:17:21 zajistit vzdělávání
  v oblasti péče o životní prostředí
 • 00:17:24 a naučit se reagovat na tlaky
  rostoucí komercionalizace,
 • 00:17:27 rozvíjející se ekonomiky
  a zvýšené mobility lidí.
 • 00:17:30 V Mezinárodní letní škole
  architektury,
 • 00:17:33 která by měla být v budoucnu
  otevřena také u nás,
 • 00:17:36 došel k závěru, že je jen málo
  architektů, kteří vědí,
 • 00:17:39 jak skloubit požadavky,
  které na město a krajinu klademe,
 • 00:17:42 s požadavky lidského ducha
  a životního prostředí.
 • 00:17:45 V závěru projevu vyslovil
  princ Charles přesvědčení,
 • 00:17:48 že se Československo dokáže
  vypořádat s nemilým dědictvím
 • 00:17:51 uplynulých více než 40 let
 • 00:17:53 a využije při tom značného
  potenciálu soukromého sektoru.
 • 00:17:58 -Tento týden začal na Fakultě
  sociálních věd Univerzity Karlovy
 • 00:18:01 ojedinělý experimentální kurz
  počítačové výuky pro nevidomé
 • 00:18:05 a zrakově postižené studenty
  i jejich pedagogy.
 • 00:18:08 Výpočetní technika má v dnešní
  době nezastupitelnou úlohu
 • 00:18:11 ve výukovém systému pro nevidomé
  studenty vysokých škol.
 • 00:18:15 V programech jsou zanesené
  kompletní učební osnovy,
 • 00:18:18 skripta, knihy, noviny a časopisy.
 • 00:18:20 Posluchači mohou také díky
  hmatovým výstupům na terminálu
 • 00:18:24 a speciální slepecké tiskárně psát
  své dopisy v jakémkoli jazyce,
 • 00:18:27 pochopitelně Braillovým písmem.
 • 00:18:29 Není bez zajímavosti, že počítač
  komunikuje lidským hlasem.
 • 00:18:33 Vybavení učebny,
  kde mohou studovat zdraví
 • 00:18:36 i zrakově postižení studenti,
  stálo zhruba milion korun.
 • 00:18:39 Vynaložené investice
  se jistě brzy vrátí,
 • 00:18:41 protože zrakově postižení budou
  moci díky počítačové technice
 • 00:18:45 plnohodnotně pracovat i v tak
  obtížných intelektuálních oborech,
 • 00:18:48 jako jsou žurnalistika,
  pedagogika a filozofie.
 • 00:18:52 -Více jak dvě hodiny museli
  vydržet přešlapovat ve frontě ti,
 • 00:18:56 kteří se dnes přišli podívat
 • 00:18:58 do pražského Karolina
  na klenotnici Univerzity Karlovy.
 • 00:19:01 Pražské vysoké učení otevřelo
  poprvé ve staleté historii
 • 00:19:04 veřejnosti svou arcu.
 • 00:19:06 Předměty zde vystavené
 • 00:19:08 nesymbolizovaly zdaleka tak
  bohatství a přepych,
 • 00:19:11 jako univerzitu coby akademickou
  instituci a garanta vědění.
 • 00:19:15 Arca univerzity vždy uchovávala
  pečetidlo,
 • 00:19:17 z jehož obrazu je odvozen
  dnešní univerzitní znak,
 • 00:19:20 a privilegia zaručující svobody
  učení i veškeré akademické svobody
 • 00:19:24 nezbytné k životu univerzity.
 • 00:19:26 K nim později přibyly
  také klenoty,
 • 00:19:28 jako rektorské žezlo nebo medaile
  na řetězech důstojenství,
 • 00:19:32 vesměs univerzitě darované.
 • 00:19:34 Jediný návštěvní den
  je příliš málo.
 • 00:19:37 Záměrem Univerzity Karlovy
 • 00:19:38 však není přeměnit arcu
  ve stálou expozici.
 • 00:19:41 Klenotnice by měla
  pro veřejnost zůstat vzácností,
 • 00:19:44 a tak se na její další otevření
  můžeme těšit nejdříve opět za rok.
 • 00:19:50 -Vedle reprezentačních místností
 • 00:19:52 jsou letos vůbec poprvé
  zpřístupněny i sklepní prostory,
 • 00:19:55 které kdysi tvořily
  zahloubené přízemí domu
 • 00:19:58 románského a raně gotického
  Havelského tržiště
 • 00:20:01 ve vznikajícím
  Starém Městě pražském.
 • 00:20:03 Zatímco Karel IV.
  univerzitu založil,
 • 00:20:05 jeho syn Václav IV. jí daroval
 • 00:20:08 palác bankéře a mincmistra
  Jana Rotleva,
 • 00:20:10 svého času
  nejbohatšího muže ve městě.
 • 00:20:13 Přestavbou vzniklo
  dnešní Karolinum.
 • 00:20:15 Zájem návštěvníků vzbuzuje také
 • 00:20:17 jinak pro veřejnost uzavřená
  reprezentační hala
 • 00:20:20 s karolinskou galerií,
 • 00:20:22 kde jsou vystaveny obrazy
  mistrů Brandla a Škréty,
 • 00:20:25 dále pak Vlastenecký sál
  a klenotnice Univerzity Karlovy
 • 00:20:28 s nejstarším univerzitním
  pečetidlem,
 • 00:20:30 rektorským žezlem a prstenem
  a řada písemných památek,
 • 00:20:34 mezi nimiž nechybí ani zakládací
  listina univerzity z roku 1348.
 • 00:20:41 -Odbor pro studium
  Univerzity Karlovy
 • 00:20:43 obdržel zatím kolem 5200 žádostí
  o dodatečné přijetí.
 • 00:20:46 Ale vzhledem k tomu, že odvolací
  řízení končí až 12. srpna,
 • 00:20:49 očekávají zde zhruba
  ještě dalších 1300 odvolání.
 • 00:20:53 Množství žádostí o dodatečné
  přijetí je však ovlivněno
 • 00:20:56 nejen vysokým počtem
  uchazečů o studium,
 • 00:20:58 ale v některých případech
  i jejich nesoudností.
 • 00:21:01 Mnohdy se totiž odvolávají i ti,
 • 00:21:03 jejichž výkon u přijímacího řízení
  byl vysloveně podprůměrný.
 • 00:21:07 -Mohu vyhovět jenom těm studentům,
 • 00:21:09 kteří mají nějaký skutečně závažný
  důvod pro svoji stížnost.
 • 00:21:13 -Tuto skutečnost si však někteří
  uchazeči patrně neuvědomují
 • 00:21:16 a tomu pak odpovídá úroveň i obsah
  jejich odvolacích dopisů.
 • 00:21:20 Uchazeč se nemohl připravovat,
  protože měl sádru na noze.
 • 00:21:23 A další se domnívá,
  že měl být přijat z toho důvodu,
 • 00:21:26 že nepije, nekouří a nebere drogy.
 • 00:21:29 Smutná je však skutečnost,
  že kromě logiky
 • 00:21:31 dostává v mnoha případech
  doslova zabrat i rodný jazyk.
 • 00:21:35 Kromě stylistických chyb
 • 00:21:37 uchazeči o studium postrádají
  základní znalosti české gramatiky.
 • 00:21:42 -Dnes to bylo v tomto století
  podruhé, co se akademická obec,
 • 00:21:45 představitelé Univerzity Karlovy,
  sešli s hlavou státu
 • 00:21:48 ve Vladislavském sále
  Pražského hradu.
 • 00:21:50 Poprvé to bylo přesně
  před 50 lety, 7. dubna roku 1948,
 • 00:21:54 při oslavách
  600. výročí univerzity,
 • 00:21:57 tedy jen několik týdnů
  po převzetí moci komunisty.
 • 00:22:00 Prezident Edvard Beneš
  tehdy tlumočil studentům,
 • 00:22:03 učitelům univerzity
  i celému národu své obavy
 • 00:22:06 ze ztráty svobody a demokracie.
 • 00:22:09 -Dnešní výročí slavíme v době
  přece jenom o něco příznivější,
 • 00:22:14 v době, kdy se na naše univerzity
  vrátila svoboda myšlení a názoru,
 • 00:22:19 a proto se, byť omezeny nepříliš
  příznivou ekonomickou situací,
 • 00:22:24 mohou plně věnovat
  svému hlavnímu poslání,
 • 00:22:29 totiž pěstování vzdělanosti
 • 00:22:31 a kultivování lidského ducha.
 • 00:22:37 -Husitská teologická fakulta
  nabízí studentům několik oborů.
 • 00:22:41 Teologii zaměřenou na kněžské
  studium je možné kombinovat
 • 00:22:44 i s filosofií, religionistikou
  či judaistikou.
 • 00:22:47 Uplatnění jejích absolventů
  je široké.
 • 00:22:50 -Pracují od služeb v církvi
  po služby sociální,
 • 00:22:53 ve vědeckých ústavech,
  v policii, v armádě.
 • 00:22:57 Zkrátka uplatňují se všude tam
  ve prospěch společenství,
 • 00:23:00 kde je potřeba vnitřní motivace.
 • 00:23:03 -Na fakultě mohou studovat
  i dívky,
 • 00:23:05 které se v husitské církvi mohou
  věnovat i kněžskému povolání.
 • 00:23:08 Častěji však studují
 • 00:23:10 učitelství náboženství, etiky
  a filozofie pro střední školy.
 • 00:23:14 Zájemců o studium má škola dost,
 • 00:23:16 podle děkana Kučery
  je to především její otevřeností.
 • 00:23:20 -359 studentů
  si zopakovalo zkoušky
 • 00:23:23 na pražskou právnickou fakultu.
 • 00:23:25 Její vedení zrušilo výsledky
  červnového přijímacího řízení.
 • 00:23:28 Zjistilo se totiž,
  že se testy včetně odpovědí
 • 00:23:31 daly koupit za 100 000 korun.
 • 00:23:33 Podvod vyšetřují policisté.
  Dál už Jana Čermáková.
 • 00:23:36 -Uchazeči o studium dnes podruhé
  zasedli k přijímacím testům.
 • 00:23:39 Děkan fakulty vyloučil, že by se
  mohla situace z června opakovat.
 • 00:23:42 Učitelé připravili nové otázky
 • 00:23:45 a za účasti notáře
  z nich sestavili dvě sady testů.
 • 00:23:48 Zapečetěné je vedení fakulty
  uložilo na bezpečné místo.
 • 00:23:51 Také studenti doufají, že nebudou
  muset zkoušky opakovat potřetí.
 • 00:23:55 -Bylo to na nervy, člověk nevěděl,
  jestli se má přihlásit
 • 00:23:58 do nějakého nuláku, nebo nemá,
  nebylo to příjemné.
 • 00:24:02 -Bohužel to se asi někdy stane,
  já myslím, že se to stává
 • 00:24:06 i na jiných školách,
  akorát se o tom tolik nemluví.
 • 00:24:09 -Já si myslím, že korupce
  nebo podplácení na vysokých školách
 • 00:24:12 je věcí známou,
  bylo to, je to a bude to.
 • 00:24:15 Podle mě celý ten humbuk
  byl vyvolaný akorát tím,
 • 00:24:18 že se to dostalo do tisku
  a do televize.
 • 00:24:22 -Stejně jako před 10 lety i dnes
 • 00:24:24 bylo v největší posluchárně
  filozofické fakulty plno.
 • 00:24:27 Bývalí organizátoři stávek
  na vysokých školách
 • 00:24:30 nejprve vzpomínali,
  například na chvíli,
 • 00:24:33 kdy před 10 lety
  vedení fakulty oznámili,
 • 00:24:35 že jejich stávka bude okupační.
 • 00:24:37 -Pan profesor pravil:
 • 00:24:39 "Klíče vám nevydáme.
  Budete nás muset vyházet z okna.
 • 00:24:43 Jsem historik,
  tak vím, co je defenestrace."
 • 00:24:46 -Dnešní studenti si na listopad
  1989 i dobu před ním
 • 00:24:50 už příliš nepamatují,
  víc je zajímá současnost.
 • 00:24:53 Svobody si váží, z politické
  situace jsou ale rozladěni.
 • 00:24:57 Hlavní příčinu přitom vidí
  dnešní i bývalí studenti podobně,
 • 00:25:00 v nevyrovnání se s minulostí.
 • 00:25:05 -Bývalý prezident Spojených států
  George Bush
 • 00:25:08 převzal v pražském Karolinu
 • 00:25:10 čestný doktorát
  Karlovy univerzity.
 • 00:25:12 Její vedení zdůvodnilo
  udělení titulu
 • 00:25:15 Bushovým celoživotním
  politologickým dílem.
 • 00:25:17 Exprezident v slavnostním projevu
 • 00:25:19 ocenil pokrok České republiky
  za 10 let od pádu komunismu.
 • 00:25:23 -Když se dívám na tuto skvělou
  zemi, vidím její budoucnost
 • 00:25:27 navzdory mnoha problémům
  zcela optimisticky.
 • 00:25:29 -G. Bush vyjádřil závěrem proslovu
  přání, aby se vývoj
 • 00:25:33 i v jiných částech světa ubíral
  podobně pozitivním směrem.
 • 00:25:37 Skryté titulky: Alena Kardová,
  Česká televize 2018

Související