iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
23. 4. 2006
20:00 na ČT2

1 2 3 4 5

1 hlas
4936
zhlédnutí

Z historie české vědy

Utváření vědeckých institucí v českých zemích

27 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Z historie české vědy

 • 00:00:05 Chceme-li se dozvědět
  něco z historie české vědy,
 • 00:00:08 je nejlepší navštívit
  jedno z pracovišť Akademie věd.
 • 00:00:12 Její archiv leží
  v této moderní, nenápadné budově
 • 00:00:16 a skrývá
  řadu unikátních exponátů.
 • 00:00:19 Od zakládajících listin,
  pečetidel
 • 00:00:21 až po třeba housle
  ministra Zdeňka Nejedlého.
 • 00:00:46 Existence
  vědeckých společností
 • 00:00:48 na půdě českých zemí
  má dlouhou tradici.
 • 00:00:51 V zemích předlitavské
  habsburské monarchie
 • 00:00:54 dokonce nejdelší.
 • 00:00:56 K prvním institucím
  nepochybně patřila
 • 00:00:58 Societas eruditorum incognitorum
  in terris austriacis,
 • 00:01:02 kterou založil baron Josef
  Petrasch v roce 1747 v Olomouci
 • 00:01:07 a byla podporována především
  lékařem císařovny Marie Terezie,
 • 00:01:11 Gerhardem van Swietenem.
 • 00:01:14 Vznik další vědecké společnosti
  s názvem
 • 00:01:17 Soukromá učená společnost nauk
  provázejí nejasnosti.
 • 00:01:21 Byla založena pravděpodobně
  kolem roku 1760.
 • 00:01:32 Dnes nazýváme tuto krásnou
  a vlastně
 • 00:01:34 nejstarší učenou společnost
  habsburské monarchie
 • 00:01:37 Královská česká společnost
  nauk.
 • 00:01:39 Znova si dovoluji podtrhnout
  ono slovo "česká"
 • 00:01:43 je to myšleno
  ve smyslu teritoriálním.
 • 00:01:46 Řekli bychom jinými slovy,
  byla jazykově utrakvistická.
 • 00:01:50 Scházeli se tam učenci
  bez ohledu na to,
 • 00:01:53 zda to byli čeští Němci
  nebo vlastně už Češi,
 • 00:02:00 kteří měli jako mateřský jazyk
  češtinu.
 • 00:02:05 Fakt je jeden -
  hovoříme o období,
 • 00:02:07 kdy se čeština teprve začíná
  probouzet k novému životu
 • 00:02:12 a věda se nám pěstuje
  právě v tomto období.
 • 00:02:16 Takže i Češi
  nám publikují německy.
 • 00:02:22 Stejně tak je nutné zmínit,
  že tato výlučná společnost
 • 00:02:26 si byla vědoma toho,
  že by neměla být
 • 00:02:29 národnostně omezována
  a zvala významné vědce,
 • 00:02:33 ovšem především jazyka německého,
  což bylo jednodušší pro porozumění.
 • 00:02:38 Žádné jiné důvody
  to nemělo.
 • 00:02:41 Ta společnost
  se postupně profilovala
 • 00:02:44 a ke svému přídomku "královská"
  se dostala de facto
 • 00:02:47 nějakým přepisem,
  omylem císařské kanceláře,
 • 00:02:55 kdy při výměně korespondence
  jednoho krásného dne
 • 00:03:01 přišel dopis
  a tam bylo napsáno:
 • 00:03:04 "Královská česká společnost
  nauk".
 • 00:03:08 Dnes by to
  jistě fungovalo podobně -
 • 00:03:13 toho se společnost rychle chytla
  a řekla si:
 • 00:03:17 "A od tohoto okamžiku
  jsme Královská společnost nauk."
 • 00:03:21 Změnit už se
  to žádným způsobem nedalo,
 • 00:03:24 takže tím jsme vlastně získali
  rozšíření onoho názvu,
 • 00:03:28 ačkoliv panovníci v této době
  se stále ještě vyjadřovali
 • 00:03:32 k ustanování podobných společností
  spíše skepticky.
 • 00:03:39 Císařství rozhodně nehodlalo
  společnost finančně podporovat.
 • 00:03:43 Ta měla v začátcích příjmy
  především z vydávání
 • 00:03:46 jednoho atraktivního titulu -
  ze Schématismu království českého.
 • 00:03:50 Dnes bychom spíše řekli
  Encyklopedie.
 • 00:03:54 Na svoji dobu
  obsahovala řadu informací,
 • 00:03:56 a proto se stala vítanou příručkou
  úřadům i školám.
 • 00:04:04 Věda čím dál více ovlivňovala
  život celé společnosti.
 • 00:04:08 Začaly se budovat
  nové vědní obory.
 • 00:04:11 S nimi souvisí jméno
  Jana Evangelisty Purkyněho.
 • 00:04:16 Ten se vrací do Čech
  poté,
 • 00:04:19 co byl absolutně
  na vrcholu své kariéry
 • 00:04:22 více než šedesátiletý
  s tím,
 • 00:04:25 že opouští
  svoji velmi hvězdnou kariéru
 • 00:04:28 kvůli tomu, aby vytvářel
  české odborné názvosloví,
 • 00:04:33 aby psal,
  zjednodušeně řečeno,
 • 00:04:36 primitivní příručky
  v českém jazyce.
 • 00:04:40 To nás znova vrací
  k onomu uvědomění si
 • 00:04:42 v jakém stavu byl jazyk český,
  že bylo nutné začínat
 • 00:04:46 v mnoha oborech
  absolutně od nuly.
 • 00:04:49 Není to jenom onen
  Jungmannův slavný slovník,
 • 00:04:52 o kterém se vždycky hovoří,
  ale je to ono vytváření učebnic,
 • 00:04:57 kdy věhlasní učenci jsou tak
  nadšeni nějakou národní věcí
 • 00:05:05 a s tím ale souvisí i to
  šíření vědy a šíření osvěty,
 • 00:05:09 zpřístupnění nějakému
  širšímu spektru čtenářů,
 • 00:05:16 takže přicházejí a píší
  "primitivní učebnice".
 • 00:05:24 Něco, co je dnes pro velké učence
  často nepředstavitelné,
 • 00:05:29 že by šli
  a psali slabikář.
 • 00:05:34 Je nutné si uvědomit,
  že věda
 • 00:05:35 se po staletí vyvíjela v latině,
  posléze v němčině
 • 00:05:38 a teprve do poloviny 19. století
  nastupuje jazyk český.
 • 00:05:48 Já nerozlišuju v té době
  striktně Češi - Němci,
 • 00:05:54 maje na mysli třeba svého dědečka,
  který byl Čech jak poleno,
 • 00:05:57 ale mé babičce psal milostné básně
  před sňatkem německy,
 • 00:06:01 protože oba jazyky
  ovládal stejně dobře,
 • 00:06:05 což už dnes, bohužel,
  není obvyklé.
 • 00:06:09 Významným mezníkem v životě
  Královské české společnosti nauk
 • 00:06:12 se stal rok 1830,
  kdy byl jejím členem zvolen
 • 00:06:15 historik a přední český politik
  František Palacký.
 • 00:06:19 Záhy se stal tajemníkem
  a především v této funkci
 • 00:06:22 ovlivnil zaměření vědecké práce
  směrem k českému jazykozpytu,
 • 00:06:27 dějinám a studiu
  staré české literatury.
 • 00:06:30 Královská česká společnost nauk
  sice zůstávala i nadále
 • 00:06:34 jazykově utraktivistická,
  ale od poloviny 19. století
 • 00:06:38 i zde jednoznačně a nenávratně
  skončila absolutní
 • 00:06:41 jazyková hegemonie
  německého elementu.
 • 00:06:44 S postupem české kulturní
  i politické emancipace
 • 00:06:48 započalo období
  německo-české rivality,
 • 00:06:51 která leckdy přecházela
  i do velmi ostrých sporů.
 • 00:06:54 V roce 1847 je založena
  Rakouská Akademie věd,
 • 00:06:58 která měla sloužit
  potřebám celého mocnářství,
 • 00:07:01 ale rakouský vliv
  v ní převládal.
 • 00:07:05 Čechům
  o pár desetiletí později
 • 00:07:07 přichází na pomoc
  významný mecenáš - Josef Hlávka.
 • 00:07:13 V české historii neznáme
  žádného většího mecenáše vědy.
 • 00:07:16 On byl stavitel, architekt,
  ale ne ledajaký.
 • 00:07:20 On měl opravdu
  rysy geniality.
 • 00:07:24 A tenkrát
  byla doba taková -
 • 00:07:27 to neuniklo ústředí
  Rakousko-uherského mocnářství,
 • 00:07:32 a proto to byl on,
  kdo postavil vídeňskou Operu.
 • 00:07:37 Postavil toho mnoho
  tam i zde
 • 00:07:39 a k vědám měl
  úžasný, uchvacující vztah.
 • 00:07:45 On byl ten, který založil
  Českou akademii věd a umění.
 • 00:07:53 Vzal jednu z těch obrovitých,
  skutečně obrovitých částek
 • 00:07:57 a anonymně,
  sice všichni věděli, že je to on,
 • 00:08:00 ale původně to byl
  dar anonymního dárce
 • 00:08:04 na založení
  České akademie věd a umění
 • 00:08:08 císaře Františka Josefa.
 • 00:08:11 Takže nám tady roku 1890
  nastupuje instituce,
 • 00:08:17 která se nám profiluje
  národnostně.
 • 00:08:21 Tam jsou přijímáni
  významní Češi.
 • 00:08:26 Jistěže tam opět
  najdeme všechny ty,
 • 00:08:28 kteří byli mezi českými členy
  Královské české společnosti nauk,
 • 00:08:32 takže v této době
  je naprosto běžné dvojí členství.
 • 00:08:39 Se vznikem Československa
  se objevují
 • 00:08:41 i nové vědecké společnosti,
  z nichž největší význam
 • 00:08:44 má Masarykova akademie práce
  a Československá rada badatelská.
 • 00:08:49 V jejím čele stál známý český vědec
  Bohumil Němec.
 • 00:08:54 Obecně je známá
  jeho kandidatura
 • 00:08:57 ve 30. letech
  proti prezidentu Benešovi.
 • 00:09:01 Méně známý je jeho osud
  po roce 1948,
 • 00:09:04 kdy on postupoval na žebříčcích
  mezinárodních institucí
 • 00:09:09 i v té Mezinárodní radě
  vědeckých unií,
 • 00:09:13 kdy se někdy dějiny dovedou vysmát
  těm hemžícím se lidem,
 • 00:09:19 tak stanul na určitou dobu
  v čele organizace,
 • 00:09:23 přímo Komise
  pro volný pohyb vědců.
 • 00:09:27 Jeho činnost v Komisi
  pro volný pohyb vědců
 • 00:09:30 skončila tím,
  že se nesměl zúčastňovat
 • 00:09:32 příslušných schůzí
  v zahraničí
 • 00:09:36 a tím de facto skončila
  i činnost Československa
 • 00:09:40 na úrovni
  Mezinárodní rady vědeckých unií.
 • 00:09:46 Ve 20. letech je také založen
  Slovanský a Orientální ústav.
 • 00:09:49 Oba ústavy
  měly vedle výzkumu za úkol
 • 00:09:52 připravovat se
  na hospodářskou spolupráci
 • 00:09:54 se zeměmi
  slovanského světa a orientu.
 • 00:09:58 S Orientálním ústavem je spojeno
  jméno Bedřicha Hrozného,
 • 00:10:02 našeho nejproslulejšího
  orientalisty,
 • 00:10:04 který na základě
  klínopisných nápisů
 • 00:10:06 rozluštil chetitštinu a určil její
  indoevropský charakter.
 • 00:10:11 Ve 20. letech vedl
  dvě archeologické expedice
 • 00:10:14 do Sýrie a Turecka,
  kde objevil rozsáhlý archiv
 • 00:10:17 assyrských tabulek.
 • 00:10:26 Na poli technickém
  sestrojil
 • 00:10:28 Jaroslav Heyrovský s Japoncem
  Shikatou první polarograf.
 • 00:10:34 Roku 1937
  existovalo v Československu
 • 00:10:37 146 státních a soukromých
  průmyslových výzkumných
 • 00:10:42 a zkušebních ústavů.
 • 00:10:44 Byla to
  rozsáhlá nepřehledná síť,
 • 00:10:47 jejíž práci
  nikdo nekoordinoval.
 • 00:10:59 Druhá světová válka
  zcela zastavila práci
 • 00:11:01 české vědecké komunity.
 • 00:11:04 Vědecké ústavy a společnosti
  formálně dál existovaly,
 • 00:11:07 ale nevyvíjely
  žádnou činnost.
 • 00:11:10 Sporadicky se udržoval
  výzkum a vyučování
 • 00:11:12 na některých náhradních
  pracovištích.
 • 00:11:15 Například ve výzkumném centru
  Baťových závodů ve Zlíně
 • 00:11:19 zahájil docent českého
  vysokého učení technického
 • 00:11:21 Otto Wichterle
  výzkum polymerů.
 • 00:11:25 Roku 1940 zde vyvinul
  polymerní vlákno - silon
 • 00:11:30 a zároveň spolu s profesorem
  Vysokého učení technického v Brně
 • 00:11:34 Karlem Čuprem
  a s dalšími pracovníky
 • 00:11:36 organizoval pro posluchače
  studium chemie.
 • 00:11:39 Okupace tak pouze
  nedůstojně přispěla
 • 00:11:42 ke splnění dávného požadavku
  Německé společnosti věd a nauk
 • 00:11:45 na vytvoření Německé akademie věd
  v Praze.
 • 00:11:56 Poválečný osud
  československé vědy
 • 00:11:58 kopíruje známý
  celospolečenský vývoj.
 • 00:12:00 A tak v roce 1952 zaniká
  Česká akademie věd a umění,
 • 00:12:05 zaniká i
  Česká královská společnost nauk
 • 00:12:09 a na jejich tradici navazuje
  nová Československá akademie věd
 • 00:12:13 založená samozřejmě
  podle sovětského vzoru.
 • 00:12:16 Dne 17. listopadu 1952
  se v Národním divadle v Praze
 • 00:12:20 konalo slavnostní shromáždění
  k zahájení činnosti akademie.
 • 00:12:25 Jejím prvním prezidentem
  se stal Zdeněk Nejedlý.
 • 00:12:30 Kladem byla
  nová organizace ústavu.
 • 00:12:35 Do této nové Akademie věd,
  kterou vlastně tvoří
 • 00:12:38 struktura ústavu
  plus onen sbor moudrých, učenců,
 • 00:12:43 už neměli přístup
  vědci ze společenských věd,
 • 00:12:46 kteří nebyli marxisté.
 • 00:12:49 Jednoznačně byli vyškrtnuti,
  s nima už se nediskutovalo,
 • 00:12:54 ztráceli práci.
 • 00:12:55 Byli postiženi jak na univerzitách,
  tak v rámci akademie.
 • 00:13:00 Pravdou ovšem je, že v rámci
  akademie méně než na univerzitách.
 • 00:13:05 Režim se přeci jenom
  mnohem více zaměřoval
 • 00:13:10 ve své perzekuci
  na pedagogické působení.
 • 00:13:15 Takže mnohem rychleji a razantněji
  se vyhazovalo na vysokých školách,
 • 00:13:19 a to hned v roce 48.
 • 00:13:22 Akademie tím,
  že nám vzniká až 52,
 • 00:13:25 tak zde dokonce
  najdete i pracoviště,
 • 00:13:28 kam ti vyhození z univerzit
  se na nějaká podřadnější místa
 • 00:13:32 dostávají
  k odborné práci.
 • 00:13:37 To je kromě jiného i příklad
  profesora Wichterleho,
 • 00:13:40 který byl donucen opustit VŠUT,
  nesměl dále učit
 • 00:13:46 a dostává se do akademie,
  kde dostává příležitost.
 • 00:13:50 Nebo je to
  řada brněnských profesorů.
 • 00:13:53 V 50. letech
  jim zavřeli právnickou fakultu
 • 00:13:56 za reakčnost
  a politickou nespolehlivost.
 • 00:14:01 Část těchto profesorů
  se uchytí v rámci Akademie věd.
 • 00:14:07 Nikoliv
  ve vedoucích funkcích,
 • 00:14:10 ale aspoň k minimu odborné práce
  se dostanou.
 • 00:14:17 Únor 48. roku -
  krutá rána.
 • 00:14:20 A vždycky odchází
  kus nejkvalifikovanějších,
 • 00:14:23 kus nejzdatnějších.
  Lidé velice pracovití.
 • 00:14:30 Takový otřesný příběh
  je třeba vyhození
 • 00:14:32 rektora Univerzity Karlovy,
  profesora Engliše,
 • 00:14:34 významného národohospodáře,
  který skončil tak,
 • 00:14:36 že byl odsouzen
  k tomu,
 • 00:14:39 aby žil v nějaké pastoušce
  v pohraničí.
 • 00:14:42 A takových příběhů
  je pochopitelně mnoho.
 • 00:14:45 Také mnoho lidí se ocitlo
  v gulazích a pracovních táborech.
 • 00:14:49 Mezi nimi třeba i někteří
  současní nebo nedávní
 • 00:14:52 členové Učené společnosti
  České republiky.
 • 00:14:55 Čili to byla
  krutá doba.
 • 00:14:57 A ve vědě to bylo absolutně šílené,
  zejména v těch oborech,
 • 00:15:00 které měly
  ideologický dopad,
 • 00:15:02 což kupodivu například v té době
  byla biologie.
 • 00:15:05 Genetika
  se vlastně nesměla učit
 • 00:15:08 a i třeba to, co udělali v Brně,
  a já jsem v Brně studoval,
 • 00:15:11 že Řehoř Mendel objevil své slavné
  Mendelovy zákony dědičnosti,
 • 00:15:16 tak to bylo považování
  za buržoazní pavědu.
 • 00:15:19 A dokonce staroslavná
  Masarykova universita
 • 00:15:21 konala v roce 1955
  celostátní konferenci,
 • 00:15:24 která měla kouzelný název,
  to si pamatuji dodnes -
 • 00:15:27 "Proti reakčnímu Mendelismu,
  Morganismu ve vědě".
 • 00:15:31 A této prostituce se zúčastnili
  nejenom čeští biologové,
 • 00:15:34 ale také pracovníci
  mnoha jiných oborů.
 • 00:15:37 Do akademie samozřejmě přichází
  i Jaroslav Heyrovský.
 • 00:15:43 Tatínek byl už dlouho navrhován
  na Nobelovu cenu.
 • 00:15:49 Různí kolegové domácí i zahraniční
  ho navrhovali,
 • 00:15:52 ale těch návrhů se vždycky
  sejde celá řada,
 • 00:15:54 takže trvalo delší dobu,
  než nakonec
 • 00:15:57 bylo ve Stockholmu rozhodnuto,
  že tatínek tu cenu dostane.
 • 00:16:01 A bylo to v 59. roce
  a to byl zrovna rok po tom,
 • 00:16:06 co v Sovětském svazu básník
  Pasternak dostal Nobelovu cenu,
 • 00:16:12 ale musel ji odmítnout
  z politických důvodů.
 • 00:16:17 Takže tatínek byl také
  napřed oficiálně dotázán
 • 00:16:19 z Ústředního výboru Komunistické
  strany, jestli tu cenu přijme.
 • 00:16:25 Možná, kdyby byl správný komunista,
  že by tu cenu taky odmítl,
 • 00:16:30 ale tatínek nikdy komunista nebyl
  a zeptal se,
 • 00:16:33 proč by ji neměl přijmout.
 • 00:16:36 Pak se chystalo,
  že se pojede do Stockholmu,
 • 00:16:40 protože tam ti laureáti
  vždycky berou s sebou celé rodiny,
 • 00:16:44 vzdálené příbuzné a tak.
 • 00:16:47 Tak pro nás
  přišla taková bomba,
 • 00:16:51 že mi přišel do laboratoře
  vysvětlovat akademik Šorm,
 • 00:16:55 že bohužel to pokušení
  pro mladý lidi,
 • 00:16:59 speciálně na západě,
  kde mají k dispozici finance,
 • 00:17:03 tak je tak silné,
  abych se tedy nezlobil,
 • 00:17:07 že mi nemohou důvěřovat.
 • 00:17:11 Tak já i sestra
  jsme museli zůstat doma.
 • 00:17:14 Směl tam odjet jenom otec
  se svou manželkou, s maminkou.
 • 00:17:19 Po té Nobelově ceně
  se najednou začalo oficiálně říkat,
 • 00:17:23 že to je vlastně cena
  celé socialistické vědě,
 • 00:17:28 a že je to díky tomu,
  že je ta věda tak organizovaná
 • 00:17:32 v tom socialistickém státě.
 • 00:17:34 Takže výsledkem toho
  je ta Nobelova cena.
 • 00:17:39 Polovinu finanční odměny
  za Nobelovu cenu musel
 • 00:17:42 profesor Heyrovský vyměnit
  za bezcenné tuzexové poukázky
 • 00:17:45 a zbytek čerpal
  pod dohledem státních orgánů.
 • 00:17:52 V druhé polovině 50. let
  už přece jenom
 • 00:17:55 po ženevských jednáních,
  po kritice kultu osobnosti,
 • 00:17:58 dochází k určitému uvolnění
  především
 • 00:18:00 na mezinárodním poli ve vědě
  a československá věda
 • 00:18:06 se znovu začíná prosazovat.
  Je to poměrně velký nástup
 • 00:18:10 československé vědy
  i z mezinárodního hlediska,
 • 00:18:15 který nám postupně jede
  až do 60. let.
 • 00:18:18 To je proces.
 • 00:18:24 Po smrti Zdeňka Nejedného
  v roce 1962
 • 00:18:27 se předsedou Akademie věd stal
  významný chemik František Šorm,
 • 00:18:31 pod jehož vedením
  se výrazně zlepšilo pracovní klima
 • 00:18:34 v akademických ústavech.
 • 00:18:40 V 60. letech,
  to je už obecně známo,
 • 00:18:43 vyjíždění za hranice je běžné,
  Češi slaví všeobecně úspěchy
 • 00:18:49 především v přírodních vědách
  všeho druhu.
 • 00:18:54 Samozřejmě se začíná diskutovat
  o společenských vědách,
 • 00:18:58 vznikají tady
  různé nové koncepce.
 • 00:19:01 Opět ovšem do značné míry
  propojené s politikou.
 • 00:19:07 V noci z 20. na 21. srpna
  vstoupila na území Československa
 • 00:19:12 vojska pěti států Varšavské smlouvy
  s jednoznačným úkolem:
 • 00:19:17 zlikvidovat proces
  demokratických reforem.
 • 00:19:21 Vedení akademie
  rozesílalo do celého světa
 • 00:19:24 řadu protestních
  prohlášení.
 • 00:19:26 Známý je osobní dopis
  akademika Šorma
 • 00:19:29 prezidentu sovětské akademie
  Koldyšovi.
 • 00:19:32 Pracovníci historického ústavu
  v rekordním čase
 • 00:19:34 zdokumentovali
  okupaci Československa
 • 00:19:37 v publikaci nazvané
  Sedm pražských dnů.
 • 00:19:47 Nastupující celospolečenská
  destrukce období let 70.
 • 00:19:51 zasáhla samozřejmě plnou silou
  i českou vědu.
 • 00:19:57 Následky těch 70. let,
  odmyslíme-li
 • 00:20:01 lidské oběti let padesátých,
  tak mají pro vědu
 • 00:20:09 nejenom srovnatelný,
  ale mnohem horší dopad.
 • 00:20:16 Postihují všechny vědy.
 • 00:20:19 50. léta, pokud se nebudeme bavit
  o genetice nebo kybernetice,
 • 00:20:25 nám postihují
  především společenské vědy,
 • 00:20:29 kdežto 70. léta
  všechny vědy.
 • 00:20:34 Další velká rána.
 • 00:20:38 Ten vpád, tedy to,
  co předcházelo normalizaci,
 • 00:20:41 byl spojen s odchodem velice mnoha
  velice kvalitních lidí.
 • 00:20:44 Neodcházeli ve své většině,
  žádný výrok není platný bezezbytku,
 • 00:20:51 ve své většině
  lidé průměrní.
 • 00:20:53 Odcházeli lidé
  vzdělaní a pracovití.
 • 00:20:57 (projev ve slovenštině)
  Soudruzi a soudruhové.
 • 00:21:00 Období od XIII. sjezdu
  naší strany...
 • 00:21:03 Statistiky kádrového odboru
  Československé Akademie věd
 • 00:21:06 uvádějí, že do roku 1970
  byl pracovní poměr rozvázán
 • 00:21:11 s 1 510 pracovníky.
  322 zaměstnanců emigrovalo.
 • 00:21:18 Perzekuce pokračovaly
  i v roce 1971,
 • 00:21:21 kdy z akademie odešlo
  dalších 1 634 pracovníků,
 • 00:21:25 z toho 661 s vědeckou hodností
  doktora nebo kandidáta věd.
 • 00:21:30 A 1 536 odborných pracovníků
  s vysokoškolskou kvalifikací.
 • 00:21:36 Ředitelům a vedoucím se ukládalo,
  aby neustále snižovali počet těch,
 • 00:21:41 kteří v roce 1968, 69
  působili destruktivně.
 • 00:21:45 V praxi to znamenalo
  uzavírat s nepohodlnými lidmi
 • 00:21:48 pracovní smlouvy
  maximálně na jeden rok,
 • 00:21:51 nechávat je v nejistotě
  a otravovat jim život.
 • 00:21:54 Konečným verdiktem normalizačního
  procesu bylo usnesení ÚV KSČ,
 • 00:21:58 že veškeré vydávané
  společensko-vědní publikace
 • 00:22:01 musí schvalovat
  Ústav marxismu-leninismu.
 • 00:22:13 Normalizace byla odlišná
  ústav od ústavu.
 • 00:22:19 U nás se to konkrétně
  projevovalo tak,
 • 00:22:21 že jsme měli jakoby relativní
  svobodu, poměrně dobrý kolektiv,
 • 00:22:24 ale vědecký tajemník
  našeho ústavu říkal:
 • 00:22:26 "Vědecké úkoly budu stanovovat
  podle Rudého práva."
 • 00:22:29 A tam se jednalo o to, že geologie
  byla o tom dobývání surovin.
 • 00:22:33 Takže když Rudé právo napsalo,
  že je málo uhlí,
 • 00:22:35 tak jsme se snažili
  vytvořit takový vědecký program,
 • 00:22:38 který by nějakým způsobem
  jakoby mohl zajistit víc uhlí,
 • 00:22:42 i když to bylo pofiderní.
 • 00:22:46 Naše věda
  tehdy velice utrpěla.
 • 00:22:49 Jednak tím
  obecným puštění žilou,
 • 00:22:51 protože to, co jsem v malém
  viděl v astronomii,
 • 00:22:53 to bylo ve velkém v těch významných
  oborech přírodních věd
 • 00:22:56 a pochopitelně také
  společenských.
 • 00:22:58 Mnohá pracoviště společenských věd
  byla přímo rozprášena
 • 00:23:00 a ti lidé se už vůbec
  nemohli ve vědě uplatnit.
 • 00:23:02 Museli nabírat taková zaměstnání,
  jako třeba nedávný předseda
 • 00:23:05 Učené společnosti České republiky
  profesor Šmahel
 • 00:23:08 tehdy řídil tramvaj v Praze.
  To byla jeho práce.
 • 00:23:12 Byly dva možné přístupy.
 • 00:23:15 Já na oba koukám
  s velikou vážností.
 • 00:23:17 Na jedné straně
  to bylo otevřené odmítnutí.
 • 00:23:20 To byla ta cesta
  disidentská.
 • 00:23:22 Já jsem ty lidi, ty kolegy
  jsem měl za velmi statečné,
 • 00:23:27 vesměs tam byli lidé intelektuálně
  velice, velice zdatní.
 • 00:23:33 Ale byla to ohromná odvaha,
  protože každý za sebou vedl
 • 00:23:40 životního partnera,
  rodinné příslušníky
 • 00:23:45 a ne všichni na to
  měli udatnosti.
 • 00:23:49 Připadají mi nestydatí ti,
  kteří se teď dokážou
 • 00:23:52 tak nebo onak
  o disidenty otřít.
 • 00:23:57 Pak existoval odpor
  Wichterlovského typu.
 • 00:24:01 Ten spočíval v tom,
  že člověk zůstal tím, čím byl.
 • 00:24:05 Přestal být vedoucím oddělení,
  nesměl přednášet na univerzitě,
 • 00:24:09 nesměl publikovat v zahraničí,
  nesměl být členem vědeckých rad,
 • 00:24:15 dostával nejmenší
  nebo žádné prémie. A co?
 • 00:24:22 Můj manžel
  vždycky z legrace říkal:
 • 00:24:25 "To 20. století
  bylo strašně zábavný."
 • 00:24:29 Protože jsme si užili tolik
  všelijakých převratů a obratů,
 • 00:24:35 že se to v málokterém století
  přihodilo.
 • 00:24:39 Profesor Wichterle
  byl komunistickému režimu
 • 00:24:41 po celou dobu jeho existence
  svým talentem,
 • 00:24:44 mezinárodním věhlasem
  a především
 • 00:24:46 pevným morálním postojem
  trnem v oku.
 • 00:24:49 Kvůli jeho patentům
  na výrobu kontaktních čoček
 • 00:24:52 komunistický parlament
  dokonce měnil zákony.
 • 00:24:56 Bylo nemyslitelné mít
  v socialistickém Československu
 • 00:24:58 dolarového milionáře.
  Podle odhadu by jeho patenty
 • 00:25:02 v demokratickém světě
  vynesly asi 100 miliónů dolarů.
 • 00:25:07 Československo, které na něm
  vydělávalo v 70. letech
 • 00:25:10 vůbec nejvíc deviz
  v roce 1977 prodalo jeho patenty
 • 00:25:15 za směšných
  3,5 miliónu dolarů.
 • 00:25:21 Dosazený ředitel
  makromolekulárního ústavu
 • 00:25:24 mu dával smlouvu
  jenom na jeden rok.
 • 00:25:27 Proto si nemohl
  plánovat své problémy
 • 00:25:31 na delší dobu
  než na jeden rok.
 • 00:25:34 A on byl takový,
  řekněme, sadista,
 • 00:25:37 že mu prodloužení té smlouvy
  vždycky oznámil
 • 00:25:40 dva dny před uplynutím
  té lhůty.
 • 00:25:43 Takže ta práce
  byla do jisté míry omezená.
 • 00:25:49 Je komický pohled zpět
  na charakterové dobrodruhy,
 • 00:25:52 kteří se dali zlákat
  vidinou nějakých pozic
 • 00:25:56 a sloužili servilně
  vrchnosti.
 • 00:25:59 V tomhle ústavu, to byl velikánský
  ústav - Ústav fyzikální chemie.
 • 00:26:04 Tenkrát se ještě
  jmenoval
 • 00:26:06 "a elektrochemie
  Jaroslava Heyrovského".
 • 00:26:10 Objevili se třeba takoví -
  Štrébři jsme jim říkali.
 • 00:26:12 Tři maladí Štrébři - každý z nich
  se viděl ředitelem ústavu.
 • 00:26:17 A je velice půvabné
  sledovat jejich další osud.
 • 00:26:21 Jeden zvlášť ničemný
  někdejší kolega
 • 00:26:26 se dodatečně vydával
  za oběť bolševizmu.
 • 00:26:30 Šel z něj strach.
  Byl to odporný, slídivý člověk.
 • 00:26:35 Zmizel v dálce.
 • 00:26:39 A škody,
  které nám vznikají v 70. letech
 • 00:26:43 jsou od 80. let,
  zhruba od Gorbačovovy éry,
 • 00:26:48 se dohánějí velice těžko.
 • 00:27:12 Skryté titulky
  Alena Fenclová

Související