iVysílání

stránky pořadu
Premiéra:
10. 11. 2005
15:20 na ČT2

1 2 3 4 5

84 hlasů
19501
zhlédnutí

Antonín Randa - osobnost české minulosti

Dokumentární pořad o významném právníkovi a jeho odkazu

33 min | další Dokumenty »

upozorňovat

do playlistu

Přehrávač videa

Načítám přehrávač...

Antonín Randa - osobnost české minulosti

 • 00:00:21 (žena) Kapitola první:
 • 00:00:25 Antonín Randa pochází
  z Chodska, z Domažlic,
 • 00:00:29 kde rod Randů žil
  jistě již od 16. století -
 • 00:00:34 a možná dříve.
 • 00:00:37 (žena) A dětí přibývalo
  skoro každým rokem.
 • 00:00:39 Rodiče vítali každé s radostí.
 • 00:00:41 Narodilo se jich 12,
  ale 3 zemřely ještě malounké -
 • 00:00:45 Nany, Pepi, Roza, Sály, Lény,
  Franz, Hansi, Toni, Bábi.
 • 00:00:49 (muž) "Bábi" se říkalo
  nejmladší Barboře.
 • 00:00:52 Narodila se, když už nejstarší
  sestře bylo šestnáct let.
 • 00:00:55 (žena) Syn Antonín
  se jako předposlední dítě
 • 00:00:57 narodil 8. července 1834
  už v Bystřici nad Úhlavou...
 • 00:01:03 (Dr. Kruliš) ...kde jeho otec
  byl justiciářem na panství Palmů.
 • 00:01:08 To bylo velkoknížectví tehdá -
  později Hohenzolerů.
 • 00:01:12 V jeho škole obecné,
  do které chodil v Bystřici,
 • 00:01:15 tam se mluvilo jenom německy,
  ale doma mluvili česky.
 • 00:01:23 (žena) V letech 1844 - 50 studoval
  Antonín na gymnáziu v Klatovech,
 • 00:01:29 kde bydlel u svého švagra
  v tehdejší Hvězdově 36.
 • 00:01:34 K tomuto městu si uchoval
  upřímný vztah po celý život.
 • 00:01:37 Ještě několik hodin před smrtí
  připravil a sám odeslal
 • 00:01:41 zásilku vlastních rukopisů
  pro klatovské muzeum.
 • 00:01:46 (muž) Ani město nezapomnělo.
 • 00:01:49 U příležitosti 100. výročí
  jeho narození
 • 00:01:51 se tu konala velká sláva.
 • 00:01:53 Při odhalování pamětní desky
  na gymnáziu
 • 00:01:56 zde promluvil i prezident
  České akademie věd a umění
 • 00:02:00 Dr. Josef Bohuslav Foerster.
 • 00:02:02 (žena) V závěru svého vystoupení
  řekl:
 • 00:02:05 (muž) "Nechť obětavý, nezištný
  a čestný život Randy
 • 00:02:08 je vám vzorem a příkladem
  generaci dnešní i budoucí."
 • 00:02:14 (žena) V necelých třiceti letech
  zažil Randa osudovou ránu -
 • 00:02:18 umřel jeho tatínek Václav Randa.
 • 00:02:24 Další dvě jeho sestry
  zemřely potom -
 • 00:02:27 když byly ve věku 15, 16 let -
  na souchotiny
 • 00:02:34 a jeho poslední mladší sestra
  bohužel zemřela tragicky uhořením.
 • 00:02:42 Když opatrovala svého otce,
  tak se modlila
 • 00:02:45 a svíčka se překotila
  a zapálila ji.
 • 00:02:49 (žena) Nadlidskou silou
  utlumila bědování
 • 00:02:51 a v nevýslovné hrůze
  vrhla se na zem,
 • 00:02:54 aby udusila oheň -
  byl to marný boj.
 • 00:02:58 Ale na druhé straně Randova
  rodina žila v jakési pohodě.
 • 00:03:03 Oni... Početná rodina se...
 • 00:03:07 Jeho sourozenci se o něj
  velice pěkně starali.
 • 00:03:11 Tak to bylo na druhé straně
  dost pohodové dětství.
 • 00:03:17 (muž) Antonín Randa dokončil
  gymnaziální studia
 • 00:03:20 v Praze na Novém Městě -
  vedle kostela sv. Kříže -
 • 00:03:24 u Piaristů.
 • 00:03:27 (Dr. Kruliš) V Praze byl
  velice šťasten -
 • 00:03:29 protože byl poprvé
  ve velkém městě
 • 00:03:31 a byl nadšen také
  svými profesory,
 • 00:03:34 kteří ho vedli k dalšímu studiu
  na univerzitě.
 • 00:03:38 (žena) Na pražskou Karlo-
  -Ferdinandovu univerzitu
 • 00:03:41 byl přijat v roce 1852.
 • 00:03:45 Zjistil po studiu ekonomických věd,
  že vlastně -
 • 00:03:50 jak Adam Smith nazýval
  "Wealth of Nations" -
 • 00:03:53 teda, že bohatství národů
  pochází odtud,
 • 00:03:57 když mají občané možnost
  pracovat s kapitálem.
 • 00:04:02 A pod kapitálem
  on rozuměl energii,
 • 00:04:05 která vytváří nadhodnotu -
  jak se říká "surprus value" -
 • 00:04:09 a to tak fascinovalo Randu,
 • 00:04:12 že asi z tohoto důvodu
  přešel na studium práv
 • 00:04:16 a začíná se zabývat
  občanským právem.
 • 00:04:20 Studoval římské právo,
 • 00:04:22 studoval staré české pozemkové
  knihy z 13., 14., 15. století,
 • 00:04:28 a zjišťoval, že mnohem důležitější
  než zaregistrovat právo na majetek
 • 00:04:35 je nutné zaregistrovat právní moc
  s majetkem něco dělat,
 • 00:04:41 protože jenom tímto způsobem,
 • 00:04:43 že mohu pracovat neomezeně
  se svým vlastnictvím,
 • 00:04:46 mohu také dále vytvářet
  nové hodnoty.
 • 00:04:51 (žena) Profesor Antonín Randa
 • 00:04:52 si velmi vážil tradice českých
  desk zemských, gruntovních knih,
 • 00:04:57 které byly vedeny
  už od konce 14. století.
 • 00:05:00 (muž) Rukama mu jistě prošly
  i tyto Desky zemské stavovské,
 • 00:05:04 které pojednávají
  o udělování erbů.
 • 00:05:07 (žena) To ještě netušil,
  že jednou bude mít svůj vlastní.
 • 00:05:11 (muž) Právnickou fakultu ukončil
  ve svých dvaadvaceti letech.
 • 00:05:15 V roce 1859 získal doktorát
 • 00:05:19 a po 4 roky se věnoval
  soudní praxi.
 • 00:05:22 (žena) Už jako sedmadvacetiletý
  se habilitoval
 • 00:05:25 pro rakouské civilní, obchodní
  a směnečné právo
 • 00:05:29 na pražské univerzitě.
 • 00:05:31 (muž) Rok před otcovou smrtí -
  v roce 1862 -
 • 00:05:34 se stal mimořádným
  a o šest let později
 • 00:05:38 řádným profesorem
  pražské univerzity.
 • 00:05:42 (Dr. Kruliš) Roku 1861 se Randa
  oženil s dcerou prof. Kulíka,
 • 00:05:48 který byl profesorem matematiky
  na Ferdinandově univerzitě.
 • 00:05:52 Ona byla polského původu.
 • 00:05:54 Sice se už narodila Praze,
  ale chodila do německých škol
 • 00:05:58 a tak Randa se snažil
  z ní udělat Češku -
 • 00:06:01 což se mu podařilo.
 • 00:06:03 Abonoval české noviny
  a doma se mluvilo jenom česky.
 • 00:06:06 (žena) Prof. Randa si už svým
  prvním spisem o držbě
 • 00:06:10 získal renomé vědce
  širokého věhlasu.
 • 00:06:13 Stává se uznávanou autoritou
  i mimo vlast.
 • 00:06:17 (muž) Patří k nejpřednějším tvůrcům
  nauky o rakouském právu soukromém.
 • 00:06:21 Řada prací se týká nejen
  všeobecných otázek občanského,
 • 00:06:25 ale i směnečného, knihovního
  či vodního práva.
 • 00:06:29 (žena) Podrobněji se zabýval
  i dědickým právem,
 • 00:06:32 pojištěním a náhradou škody.
 • 00:06:34 (muž) Je zakladatelem v oboru
  právě se rodícího práva obchodního.
 • 00:06:38 (žena) Zkrátka: jeho zájem
  byl široký,
 • 00:06:41 badatelská urputnost
  a nevšední píle nezměrná.
 • 00:06:45 Tím, že už byl známý ve světě,
 • 00:06:48 dostal dvakrát nabídku
  na profesuru ve Vídni,
 • 00:06:53 kterou odmítl dvakrát.
 • 00:06:55 Také jeho nabídku na profesuru
  na pražské univerzitě -
 • 00:06:59 s německým jazykem -
  odmítl
 • 00:07:01 a zůstal svým českým
  studentům věrný.
 • 00:07:05 (žena) Randova snaha
  o zrovnoprávnění českého jazyka
 • 00:07:07 a českých profesorů s německými
 • 00:07:10 nakonec skončila rozdělením
  Karlo-Ferdinandovy univerzity
 • 00:07:14 na dvě školy: českou a německou.
 • 00:07:17 (Dr. Kindl) Ale už předtím
  na té nerozdělené fakultě
 • 00:07:21 přednášel Randa česky.
 • 00:07:24 Randa se poté zasloužil
  o habilitaci,
 • 00:07:28 resp. o profesuru naprosté
  většiny - až na jednoho -
 • 00:07:33 v podstatě všech profesorů
  této fakulty,
 • 00:07:36 kteří na ní vyučovali
  až do konce existence
 • 00:07:40 rakousko-uherské monarchie.
 • 00:07:43 (Dr. Kruliš) Jeho úsilím nebylo
  rozdělení univerzity,
 • 00:07:46 nýbrž bylo pro rovnoprávnost -
  což je něco jiného.
 • 00:07:50 On považoval vědu...
 • 00:07:52 Věda není nikdy národní,
  nýbrž mezinárodní, kosmopolitická.
 • 00:07:57 (muž) Byl dvakrát zvolen
  děkanem právnické fakulty.
 • 00:08:01 Jeho vědecká a veřejná autorita ho
  přivedla do Říšského soudu i vlády.
 • 00:08:07 (žena) Obdržel mnoho vyznamenání
  a řádů
 • 00:08:09 od Františka Josefa i od cara.
 • 00:08:12 (muž) Dostal čestné doktoráty
  univerzit -
 • 00:08:15 bavorské, krakovské a boloňské.
 • 00:08:17 (ž.) Byl prezidentem České akademie
  pro vědy, slovesnost a umění,
 • 00:08:22 řádným členem Královské české
  společnosti nauk v Praze
 • 00:08:25 a Akademie věd v Krakově
  atd. atd.
 • 00:08:29 (muž) V roce 1898 byl povýšen
  do rytířského stavu.
 • 00:08:37 (Dr. Kruliš) Říkávalo se,
  že nechtěl požádat o šlechtictví
 • 00:08:42 od českého krále, který nebyl
  v Praze korunován.
 • 00:08:48 Říkal: "Kdyby se František Josef
  dal korunovat v Praze,
 • 00:08:51 tak bych o to šlechtictví
  požádal - ale takhle ne!"
 • 00:08:55 Požádal o ně za 20 let později,
 • 00:08:57 ale prý to udělal
  jenom pro své vnuky,
 • 00:08:59 kterým chtěl, aby se dostali
  do šlechtického stavu.
 • 00:09:04 (žena) V letech 1904 - 1906
  byl rakouským ministrem -
 • 00:09:09 tzv. "ministrem krajanem".
 • 00:09:12 Nepotrpěl si Randa nikdy
  na velké tituly.
 • 00:09:16 Já jsem našel ve Státním archivu
  v Praze dopisy,
 • 00:09:21 ve kterých píše jednomu
  svému kolegovi:
 • 00:09:24 "Prosím vás, ale příště
  nepište tolik titulů!
 • 00:09:28 Stačí Doktor Randa.
  Je to škoda času."
 • 00:09:32 Randa byl šťastný člověk.
 • 00:09:34 Podařilo se mu totiž
  naplnit úspěšně to,
 • 00:09:37 co si ve svém životě předsevzal
  a naplnit to bezkonfliktně -
 • 00:09:44 tzn. že v podstatě realizoval
  své představy
 • 00:09:48 bez jakýchkoliv větších neúspěchů.
 • 00:09:52 Myslím, že to nebylo
  tak jednoduché
 • 00:09:55 v daném státním rámci
  uplatnit ty některé -
 • 00:09:59 zejména národně či národnostně
  podbarvené - sny a vize.
 • 00:10:06 V jeho případě jeho mimořádná
  a odborná autorita, renomé,
 • 00:10:10 ochránily jeho pracovní výsledky
  před zásahem úřadů,
 • 00:10:16 které by jinak asi vůči němu
  byly nesmlouvavější.
 • 00:10:19 Já bych chtěl vzpomenout
  na jinou stránku jeho činnosti -
 • 00:10:24 a to na to, když v roce 1908
 • 00:10:32 se stal předsedou Akademie věd
  a předsedou Hlávkova nadání.
 • 00:10:41 Když si uvědomíme,
  kolik mu bylo tehdy let
 • 00:10:46 a tuto funkci vykonával až do svých
  osmdesáti let, do své smrti,
 • 00:10:52 a jeho smyslem bylo mimo jiné
 • 00:10:57 také zabezpečit financování
  Akademie v době,
 • 00:11:02 kdy ty podmínky ze strany
  i zemských orgánů
 • 00:11:07 nebyly příliš příznivé.
 • 00:11:09 Hlávka učinil obrovský odkaz,
  ale na Randovi záleželo,
 • 00:11:15 jakým způsobem to Nadání
  bude uvedeno v život.
 • 00:11:20 (žena) Rodina prof. Antonína Randy
  bydlela v rohovém domě
 • 00:11:24 dnešní Vladislavovy
  a Purkyňovy ulice.
 • 00:11:26 (muž) Jediné jeho dceři -
  pojmenované po matce Anděla -
 • 00:11:29 se narodili dva chlapci:
  Oto a Ivo.
 • 00:11:34 (žena) Konec svého života
  trávil starý pan profesor
 • 00:11:37 v letním sídle v Dobřichovicích
 • 00:11:39 a tady i ve svých osmdesáti
  letech zemřel.
 • 00:11:49 Je pohřben v rodinné hrobce
  na Vyšehradském hřbitově.
 • 00:11:53 (muž) V říjnu 2004 se tady konalo
  u příležitosti 170. výročí narození
 • 00:11:59 a 90. výročí úmrtí prof. Randy
  vzpomínkové setkání.
 • 00:12:05 (žena) Kapitola druhá:
 • 00:12:09 (Dr. Kotous) "Není jistě
  bez zajímavosti připomenout,
 • 00:12:12 že Antonín Randa odpočívá
  ve stejné řadě jako Albín Bráf,
 • 00:12:17 Josef Kaiser, Bohuslav Rieger
  nebo Antonín Dvořák.
 • 00:12:22 Odpočívají zde všichni bez rozdílu
  své politické příslušnosti -
 • 00:12:26 staročeši vedle mladočechů,
 • 00:12:29 politici horující pro samostatný
  stát stejně jako ti,
 • 00:12:34 kteří spatřovali budoucnost
  českého národa
 • 00:12:37 jako součásti středoevropské
  federace."
 • 00:12:43 (Dr. Mokrý) Prof. Antonín Randa,
  kterého oslavujeme,
 • 00:12:46 byl členem velmi rozvětvené rodiny
  a v Praze je spousta jeho potomků.
 • 00:12:52 Ovšem mezi nejvýznamnější
  Randovy potomky
 • 00:12:57 patří člověk žijící
  mimo naši republiku -
 • 00:13:00 je to pan prof. Kruliš-Randa,
 • 00:13:05 se kterým Jednota právníků má
  velmi úzkou a dobrou spolupráci.
 • 00:13:10 Je to člověk, který žije
  už desetiletí ve Švýcarsku,
 • 00:13:14 který neustále umí dokonale česky,
 • 00:13:18 který pečuje i v cizině
  o památku svého praděda.
 • 00:13:24 (žena) Ale i druhý pradědeček
  prof. Jana Kruliše-Randy
 • 00:13:28 byl neméně slavný muž.
 • 00:13:31 (Dr. Kruliš) Narodil jsem se
  v Praze na Letné
 • 00:13:34 v Korunovační ulici -
  vlastně v domě Františka Křižíka.
 • 00:13:37 Křižík bydlel v 1. patře
  a my jsme byli ve 2. patře.
 • 00:13:41 Křižík byl můj praděd
  z matčiny strany.
 • 00:13:44 V Praze jsem začal studovat
  na právech
 • 00:13:48 a až do roku 1948 - kdy potom
  po komunistickém puči
 • 00:13:52 jsem byl vyloučen
  z dalšího studia -
 • 00:13:55 musel jsem utéct přes hranice
 • 00:13:58 a z Německa jsem se dostal
  na stipendium do Švýcar -
 • 00:14:01 ovšem s tou podmínkou,
  že nebudu studovat práva,
 • 00:14:05 protože musím Švýcarsko
  po studiu opustit.
 • 00:14:08 Švýcarsko nebyla imigrační země
 • 00:14:11 a dostal jsem povolení k pobytu
  pouze na studium.
 • 00:14:15 Tak mě prezident stipendijní
  komise řekl:
 • 00:14:17 "Musíte si zvolit něco jiného,
  jinak vám nedáme to stipendium."
 • 00:14:21 Tak jsem si zvolil
  národní hospodářství.
 • 00:14:24 Vlastně jsem udělal něco opačně,
  co dělal můj praděd Randa,
 • 00:14:28 který napřed studoval ekonomii
  a pak práva -
 • 00:14:30 já jsem napřed studoval práva
  a pak ekonomii.
 • 00:14:33 (žena) Po studiích
  odjel Jan do Ameriky,
 • 00:14:35 kde pracoval u kanadské
  firmy Alcan,
 • 00:14:38 která vyráběla aluminiové fólie.
 • 00:14:40 Do Švýcarska se vrátil -
  ale už jako zástupce firmy.
 • 00:14:44 V Curychu jsem se habilitoval
  na univerzitě na národní právo -
 • 00:14:50 s tím, že jsem přednášel
  jako první profesor
 • 00:14:55 marketing a personální vědu.
 • 00:14:59 (žena) Brzy po návratu
  do Švýcarska
 • 00:15:01 se prof. Jan Kruliš-Randa
  oženil se Švýcarkou.
 • 00:15:05 Jeho žena Rosemarie se věnovala
  baletu v curyšském divadle.
 • 00:15:10 Její otec - Willy Spühler,
  prezident Švýcarska v roce 1968 -
 • 00:15:15 pomohl české emigraci
  po okupaci Československa
 • 00:15:19 otevřít dveře své země.
 • 00:15:22 Na 30.000 Čechů a Slováků
  zde mohlo žít a pracovat.
 • 00:15:26 Za to mu byl udělen v roce 2003
  Řád T. G. Masaryka in memoriam.
 • 00:15:36 Po roce 1990 jsem mohl přijet
  zase do Prahy
 • 00:15:41 s mými švýcarskými studenty,
  kterým jsem chtěl ukázat Prahu,
 • 00:15:45 ale také jsme začali pracovat
  na ekonomické transformaci
 • 00:15:50 z centrálního plánovacího řízení
  do tržního hospodářství.
 • 00:15:54 (muž) Prof. Jan Kruliš-Randa
 • 00:15:56 přednášel na mnoha evropských
  i zámořských univerzitách.
 • 00:16:01 S naší zemí neztratil kontakt
 • 00:16:03 a jeho aktivity
  za posledních 15 let
 • 00:16:06 patří především rodné vlasti.
 • 00:16:08 (Dr. Kruliš) Když jsem byl s mými
  studenty na semináři v Praze,
 • 00:16:13 tak mě oslovil pan Dr. Baitler
  z Ministerstva školství
 • 00:16:17 a řekl mi, jestli o tom vím,
  že obnovili Randovu nadaci.
 • 00:16:24 Já jsem říkal, že to nevím,
 • 00:16:25 protože jsem skutečně o tom
  nikdy nevěděl,
 • 00:16:28 že můj praděd Randa založil
  nadaci ve Všehrdu.
 • 00:16:32 Tak samozřejmě jsem začal
  tu celou situaci studovat
 • 00:16:36 a dozvěděl jsem se,
  že to byla vlastně nadace
 • 00:16:40 založená pro podporu
  českých právních věd
 • 00:16:44 již u mladé právnické generace.
 • 00:16:46 Tak jsem se stal
  také tím nadšencem
 • 00:16:49 a začal jsem to podporovat
  a vyvíjet.
 • 00:16:51 Společenství právníků Všehrd
  je studentským spolkem,
 • 00:16:55 jehož hlavním cílem je vlastně
  podporovat studenty české,
 • 00:16:59 českých právnických fakult,
  při jejich studiu -
 • 00:17:01 a to především pořádáním
  různých seminářů,
 • 00:17:04 vzdělávacích kurzů,
  konáním přednášek,
 • 00:17:07 na které vlastně zveme
  významné osobnosti
 • 00:17:09 českého právnického života.
 • 00:17:11 Pomáhá při organizaci
  výměnných pobytů -
 • 00:17:13 resp. stipendijních pobytů
  na Curyšské univerzitě.
 • 00:17:18 Je vypisována jakási soutěž
  nebo konkurz,
 • 00:17:20 kterého se mohou zúčastnit studenti
  především pražské Právnické fakulty
 • 00:17:25 a ti nejúspěšnější, resp. ten
  nejúspěšnější z nich je pak vybrán
 • 00:17:29 a Randova nadace mu umožní
  studovat v Curychu
 • 00:17:33 a finančně ho podporuje
  právě při tomto studiu.
 • 00:17:37 Studenti, kteří již obhájili
  své diplomové práce
 • 00:17:40 z oblasti obchodního práva,
 • 00:17:42 mají možnost přihlásit
  diplomovou práci do soutěže
 • 00:17:45 a odborná komise -
 • 00:17:47 která je právě sestavena
  jak z členů Randovy nadace,
 • 00:17:49 tak potom ze zástupců fakulty
 • 00:17:51 a některých zástupců
  advokátních kanceláří
 • 00:17:54 zaměřených vlastně
  na obchodní právo -
 • 00:17:55 vyberou nejlepšího studenta,
  event. více nejlepších studentů -
 • 00:17:59 resp. jejich prací -
 • 00:18:01 a tato jejich práce je odměněna
  potom určitou částkou.
 • 00:18:05 (žena) První cena Antonína Randy
  byla předána v roce 2002
 • 00:18:08 Dr. Radanu Hainovi, který žije
  od roku 1968 ve Švýcarsku.
 • 00:18:15 V polovině 90. let mě kamarád -
  Čechošvýcar jako já -
 • 00:18:18 který je dnes profesorem práv
  na Curyšské univerzitě,
 • 00:18:21 přivedl na nápad napsat doktorskou
  práci s masarykovskou tématikou.
 • 00:18:26 A tak vznikla po několika letech -
  v roce 1999 -
 • 00:18:29 nakonec práce s tématem:
 • 00:18:31 "Filozofie státu a státní právo
  T. G. Masaryka".
 • 00:18:35 V této práci probírám vývoj,
  jeho názory na stát,
 • 00:18:42 jeho pozdější názory na uspořádání
  Československé republiky.
 • 00:18:45 Je to práce částečně historická
  a částečně právnická.
 • 00:18:50 Vyšla v němčině samozřejmě
 • 00:18:51 jako doktorská práce
  Curyšské univerzity.
 • 00:18:54 V současné době se pracuje
  na překladu do češtiny.
 • 00:18:59 (žena) Antonín Randa měl
  pro založení nadace dva důvody.
 • 00:19:03 První byl sociální.
 • 00:19:04 V době hospodářské krize totiž
  mnoho českých rodin přišlo o peníze
 • 00:19:09 a Randa chtěl, aby děti
  z těchto rodin
 • 00:19:12 dostaly možnost práva dostudovat.
 • 00:19:17 (muž) A druhý důvod:
  motivovat mladé právníky,
 • 00:19:21 aby se snažili zabývat
  společenskými problémy
 • 00:19:24 a novými technologiemi.
 • 00:19:31 (žena) Za nejlepší práce
  v roce 2003
 • 00:19:34 dostali cenu Randovy nadace
  dva studenti:
 • 00:19:37 magistr Petr Bříza
 • 00:19:44 a magistr Bohumír Štědroň.
 • 00:19:48 Podařilo se nám taky udělat
  odbočku v Curychu -
 • 00:19:51 tzv. Randaverein -
 • 00:19:53 ve kterém podporujeme
  výměnu studentů
 • 00:19:56 mezi švýcarskými a českými
  vysokými školami.
 • 00:20:01 Děláme dohromady společné semináře
 • 00:20:04 a také jsme měli první léta -
  v 90. letech - výměnu profesorů.
 • 00:20:10 (Dr. Bílý) Já jsem v letech
  1998 až 2000
 • 00:20:13 měl možnost studovat
  v Curychu na univerzitě,
 • 00:20:16 kde jsem absolvoval
  postgraduální studium
 • 00:20:19 zaměřené na evropské
  hospodářské právo.
 • 00:20:23 Studium jsem absolvoval především
  díky přispění Randovy nadace,
 • 00:20:27 která ve spolupráci
  se švýcarským Randavereinem
 • 00:20:30 financovala moje studium
 • 00:20:33 a zvláštní zásluhu
  na tom financování
 • 00:20:35 má zejména pan prof. Kruliš-Randa
 • 00:20:37 a také honorární konzul
  České republiky ve Švýcarsku
 • 00:20:41 pan Dr. Verner Stauffacher.
 • 00:20:46 (muž) České studenty v Curychu
  podporuji proto, že si myslím,
 • 00:20:50 že Česko má co nabídnout
  Švýcarsku a naopak.
 • 00:20:55 Obě země mají mnoho shodného
  a tak je velmi dobré,
 • 00:20:59 když si zejména mladí studenti
  mohou vzájemně pomáhat -
 • 00:21:04 např. v rozvoji práva.
 • 00:21:11 Jsem rád, že ta výměna
  studentů práv
 • 00:21:15 mezi Švýcarskem
  a Českou republikou
 • 00:21:18 dneska dále pokračuje -
  a dosti intenzivně.
 • 00:21:21 Jako garant mohu říct,
 • 00:21:23 že jsme uspořádali takový
  dvoustranný seminář -
 • 00:21:26 Praha - Curych nebo Curych Praha -
  se Švýcarskem v letech 2003/2004.
 • 00:21:32 Přičemž 2003 se konala
  první část v Praze
 • 00:21:35 a 2004 druhá část v Curychu.
 • 00:21:40 (žena) Švýcarští studenti poznali
  i kus české historie.
 • 00:21:43 Okouzlila je Praha, Karlštejn
  i prohlídka Karlovy univerzity,
 • 00:21:47 o níž se někteří
  až tady dozvěděli,
 • 00:21:50 že patří k nejstarším
  ve střední Evropě.
 • 00:21:54 (Dr. Damohorský) Tématem bylo
  pozemkové právo
 • 00:21:56 a ochrana životního prostředí,
 • 00:21:58 přičemž na dvě desítky studentů
  se v obou zemích sešly
 • 00:22:02 pod vedením vždy dvou profesorů
  na každé straně
 • 00:22:06 a přednesly referáty
  na nejrůznější témata.
 • 00:22:12 Ty referáty nakonec vyjdou
  ve sborníku, který bude celý -
 • 00:22:17 stejně jako ta studentská
  konference, resp. seminář -
 • 00:22:20 vydán v německém jazyce,
 • 00:22:23 což má i dimenzi pro naše
  české studenty v tom,
 • 00:22:25 že se zdokonalí
 • 00:22:28 a zlepší si jazykovou právnickou
  německou terminologii.
 • 00:22:32 Snažíme se ty semináře
  pojímat v tom smyslu,
 • 00:22:35 aby nešlo jenom
  o vědecké prezentace,
 • 00:22:38 ale aby to bylo
  živé propojení s praxí,
 • 00:22:41 takže je doplňujeme i o exkurze
  na katastrální úřad
 • 00:22:44 tady do Chráněné krajinné oblasti
  Českého krasu,
 • 00:22:47 stejně tak na katastrální úřad
  v Curychu,
 • 00:22:50 a mnoho studentů potom zůstává
  u této problematiky dál i profesně.
 • 00:22:56 (žena) Miriam Zoia studovala práva
  v Čechách,
 • 00:22:59 je provdána ve Švýcarsku
 • 00:23:01 a nyní navštěvuje právnickou
  fakultu v Curychu.
 • 00:23:03 Má tedy možnost srovnávat.
 • 00:23:06 (M. Zoia) V Curychu se učíme
  nejenom teda teorii a pár knížek,
 • 00:23:11 ale hlavně musíme znát praxi,
  musíme znát číst rozhodnutí soudů.
 • 00:23:18 Nejenom Nejvyššího soudu,
  ale i kantonů,
 • 00:23:21 a to je obrovský rozdíl
  mezi těma dvěma fakultama.
 • 00:23:26 A myslím si, že je to znát
  na konci toho studia,
 • 00:23:29 že je to velmi přínosný,
 • 00:23:32 a ono to potom...
 • 00:23:36 Ti studenti prostě, si myslím,
  do té praxe zapadnou rychleji.
 • 00:23:42 Celé studium je rozložené
  asi taky na 5 let.
 • 00:23:45 Zkouška se dá opakovat
  pouze jednou -
 • 00:23:48 nebo dvě možnosti jsou -
  a napodruhé se odejde.
 • 00:23:51 A pak tedy odchází se z fakulty
 • 00:23:53 a není možné na nějaké jiné
  fakultě - tedy právnické -
 • 00:23:57 po celém Švýcarsku
  znovu právo studovat.
 • 00:24:00 (Dr. Damohorský) Na hradě Letzburgu
  jsme měli navíc možnost
 • 00:24:03 vyslechnout vynikající přednášku
  senátora prof. Füsterera
 • 00:24:08 o problematice územního plánování
  ve Švýcarsku.
 • 00:24:12 Ta problematika i u nás
  v souvislosti s přípravou
 • 00:24:15 nového stavebního zákona
  je dnes velice aktuální.
 • 00:24:40 Ta výměna není jenom
  na poli práva nebo právní vědy,
 • 00:24:45 ale také, aby poznali švýcarskou
  kulturu, která je odlišná od české,
 • 00:24:50 aby poznali svoje švýcarské kolegy
  jejich generace - taky právníků,
 • 00:24:55 a aby se i zúčastnili
  těch kulturních událostí...
 • 00:24:59 (žena) ...což se i stalo.
 • 00:25:01 Našim studentům připravila
  švýcarská univerzita
 • 00:25:04 odbornou exkurzi po Curychu
  a jeho památkách.
 • 00:25:08 (muž) Čeští studenti také zažili
  nejvýznamnější curyšský svátek -
 • 00:25:13 pálení zimy.
 • 00:25:15 Svátek pochází
  z předkřesťanské doby
 • 00:25:19 a je to zároveň cechovní slavnost.
 • 00:25:22 (žena) Nekončící průvod oslní
  nejen krásnými kostýmy,
 • 00:25:26 množstvím kapel, lidí, koní,
 • 00:25:28 ale i množstvím květin -
  tady je dostávají především muži.
 • 00:25:46 (muž) Svátek, kterým tu
  žijí všichni,
 • 00:25:49 končí po tříhodinovém průvodu
  spálením symbolu zimy -
 • 00:25:53 sněhuláka z vaty a slámy.
 • 00:25:59 (žena) Ve svém curyšském bytě
 • 00:26:00 pan prof. Jan Kruliš-Randa
  vůbec nezahálí -
 • 00:26:03 ač by na to už měl právo.
 • 00:26:08 (muž) Mezi studenty
  se pan profesor cítí dobře.
 • 00:26:11 Vidí v nich budoucí ochránce
  českého práva.
 • 00:26:14 Jedna polovina jeho srdce
  patří Švýcarsku, druhá Čechám.
 • 00:26:22 Pan prof. Kruliš-Randa
  je jakýmsi dobrým duchem
 • 00:26:26 a mecenášem a spolupracovníkem
  naší fakulty.
 • 00:26:29 Velmi si ho považujeme
 • 00:26:32 a má na pražské Právnické fakultě
  velkou autoritu.
 • 00:26:37 (žena) Když mu vyjde volná chvilka,
 • 00:26:39 rád se projde i se svou paní
  po pražských ulicích i mostech.
 • 00:27:05 (muž) Pravidelně je zván
  na právnickou událost roku -
 • 00:27:09 předávání Randových medailí.
 • 00:27:11 (žena) Jsme v Pantheonu
  Národního muzea.
 • 00:27:14 Je 26. října 2004.
 • 00:27:17 Jednota českých právníků
  se v roce 1992
 • 00:27:20 rozhodla uctít vynikající právníky
  České a Slovenské republiky.
 • 00:27:27 Uděluje jim Randovy medaile.
 • 00:27:30 Ta procedura je celkem jednoduchá:
 • 00:27:32 Krajská sdružení navrhují
  nejen ze svých řad,
 • 00:27:36 ale z celostátně významných
  právníků kandidáty,
 • 00:27:39 o kterých potom výbor
  Jednoty právníků
 • 00:27:42 rozhodne někdy v letních
  měsících běžného roku.
 • 00:27:45 Zde se tedy přijme na základě
  usnesení výběr těch kandidátů,
 • 00:27:50 kterým jsou potom v datu
  blížícímu se 28. říjnu
 • 00:27:55 tyto medaile udíleny.
 • 00:27:58 Medaile jsou ve dvou stupních -
  stříbrná a bronzová.
 • 00:28:01 Stříbrná je za vynikající odbornou
  a vědeckou a veřejnou práci.
 • 00:28:08 Bronzová je spíše určena
 • 00:28:10 pro zasloužilé členy
  Jednoty českých právníků
 • 00:28:14 a tedy ty, kteří se zasloužili
  o činnost této Jednoty.
 • 00:28:19 Jsem přesvědčen,
  že česká právní kultura -
 • 00:28:23 přes všechny peripetie dějin,
  kterými prošla -
 • 00:28:26 je schopná se ctí obstát
  a je výzvou pro budoucí generace.
 • 00:28:32 Jsem přesvědčen, že když ne teď,
 • 00:28:35 tak v budoucnu určitě se mezi námi
  nový rytíř Randa objeví.
 • 00:28:40 Děkuji za pozornost.
 • 00:28:42 (muž) Zlatá medaile nebyla prozatím
  nikdy nikomu udělena.
 • 00:28:46 Stříbrnou obdržel
  prof. Roger Herrera z Francie
 • 00:28:50 za zásluhy na rozvoji demokracie
  v České republice
 • 00:28:54 a budování demokratického
  právního státu.
 • 00:29:02 Další stříbrnou medaili dostal
  prof. Dr. Václav Pavlíček
 • 00:29:07 za zásluhy na rozvoji
  právní vědy.
 • 00:29:10 (Dr. Motejl) Chceme především,
 • 00:29:12 aby to byly osobnosti
  eticky vysoce stojící,
 • 00:29:16 aby tam šlo o tu morální,
 • 00:29:18 o tu komplexnost hodnocení
  té osobnosti -
 • 00:29:21 nejenom v nějakém úzkém
  profesionálním vnímání,
 • 00:29:25 ale v duchu - do jisté míry
  toho randovského odkazu:
 • 00:29:29 právníka jako člověka
  a člověka jako právníka.
 • 00:29:34 (student) Máme to potěšení
  a velkou čest
 • 00:29:37 uvítat zde, na půdě Právnické
  fakulty Univerzity Karlovy,
 • 00:29:42 prezidenta České republiky
  prof. Václava Klause.
 • 00:29:47 (žena) Ani na této akci
  studentského spolku Všehrd
 • 00:29:50 nemohl pan prof. Jan Kruliš-Randa
  chybět.
 • 00:29:53 ...tady nedávno byl na návštěvě
  švýcarský prezident...
 • 00:29:58 (Dr. Kruliš) Švýcarsko je jaksi
  důležitým příkladem pro Evropu,
 • 00:30:03 pro integraci Evropy dneska.
 • 00:30:05 Winston Churchill po válce
  přijel do Curychu
 • 00:30:08 a z balkonu tam na náměstí
  Münster prohlásil:
 • 00:30:15 "Let's Europe arrise!" -
  teda "Dejte Evropu do vzkříšení!"
 • 00:30:20 Tím myslel, aby si Němci
  s Francouzema podali ruce -
 • 00:30:24 tak, jak to dělají Švýcaři.
 • 00:30:26 Švýcarsko má 4 jazyky
 • 00:30:28 a jsou to 4 kulturní
  etnické skupiny,
 • 00:30:33 které žijí po staletí
  dohromady bez válek
 • 00:30:36 a snášejí se v jednotném státě.
 • 00:30:39 Churchill říkal, ať se Evropa
  sjednotí -
 • 00:30:42 ale druhou větu: Ale bez Anglie!,
 • 00:30:44 tu už dneska jako nikdo při tom
  svém slavném projevu -
 • 00:30:47 kterej je pořád citovanej -
  tu druhou větu nikdo nedodává!
 • 00:30:51 (žena) Dá se říci, že kvalita
  našeho života
 • 00:30:53 je velmi závislá na kvalitě
  zákonů země, ve které žijeme.
 • 00:30:58 (muž) Kvalitní zákony by měli
  připravovat kvalitní právníci.
 • 00:31:01 Ti dnešní i budoucí.
 • 00:31:04 (žena) Má tedy ještě starý
  prof. Antonín rytíř Randa
 • 00:31:07 co říci i dnes?
 • 00:31:09 Vynikající Randova čeština,
  odborná čeština,
 • 00:31:14 která by měla být a může být
  dosud kvalifikovaným vzorem
 • 00:31:18 pro stručné a jasné
  jednoznačné vyjadřování,
 • 00:31:23 pro stručné a jasné
  definování pojmů.
 • 00:31:26 Samozřejmě ta právní úprava,
  o které Randa přemýšlel
 • 00:31:31 a kterou tady rozvíjel
  a aplikoval,
 • 00:31:34 již dneska v tomto státě neplatí.
 • 00:31:37 Jsou to tedy díla, která mají
  jenom v té základní
 • 00:31:41 a odborné terminologické otázce
  hodnotu,
 • 00:31:44 ale je tam skutečně ta osobnost,
  komplexní osobnost Randova,
 • 00:31:49 jako českého myslitele, vědce
  a vlastence,
 • 00:31:52 která má platnost trvalou.
 • 00:31:55 Prof. Randa, jehož busta
  nebo socha
 • 00:31:57 by si zcela jistě zasloužila
  umístění
 • 00:32:00 zde v tomto prostoru
  Pantheonu Národního muzea,
 • 00:32:03 který je ozdoben sochami a bustami
  velikánů naší minulosti.
 • 00:32:07 Ale právo vlastně zasahuje
  do všech oblastí lidského života -
 • 00:32:13 soukromého života -
 • 00:32:15 a je vlastně součástí
  národní kultury.
 • 00:32:18 Doba, ve které on žil,
 • 00:32:20 se do určité míry podobá
  i dnešní době.
 • 00:32:24 A myslím si, že i proto bychom
  si z jeho osoby měli vzít příklad.
 • 00:32:31 Prof. Randa v rámci rakousko-
  -uherské monarchie dbal o to,
 • 00:32:37 aby český živel a české právo
  nezaniklo v německém prostředí
 • 00:32:42 a aby se vytvářelo způsobem,
 • 00:32:47 který zachová určitou
  národní identitu.
 • 00:32:51 A já si myslím, že dneska
  žijeme v podobné době -
 • 00:32:56 nikoliv tedy ve vztahu
  k Rakousku-Uhersku,
 • 00:32:59 ale ve vztahu k celé Evropě,
  k Evropské unii.
 • 00:33:02 A i tam bude důležité,
  abychom měli právníky,
 • 00:33:05 pro které by byl Randa
  vzorem v tom,
 • 00:33:07 že se budou starat,
 • 00:33:09 aby určitá identita a jedinečnost
  české právní kultury
 • 00:33:13 zůstala zachována -
 • 00:33:16 což vůbec není v rozporu
  se smyslem a účelem Evropské unie.
 • 00:33:40 Skryté titulky
  Jan Šmíd

Související