Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla
Dabingové pexeso

Etický panel — Vše o ČT — Česká televize

Etický panel

Etický panel

  • Poradní orgán generálního ředitele ČT, jehož posláním je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování

Základní informace

Etický panel České televize je poradním orgánem generálního ředitele České televize. Posláním Etického panelu České televize je přijímat stanoviska k eticky sporným aspektům pořadů České televize. Jedná výhradně na základě zadání, která obdrží od generálního ředitele České televize. Je pětičlenný, členství v něm je čestné. Podle platného jednacího řádu svolává tajemník/tajemnice Panel podle potřeby, minimálně však 4× ročně. Projednávání každého případu uzavírá přijetím usnesení. Usnesení musí být podle vzoru lékařských etických komisí přijato vždy jednomyslně. Generální ředitel České televize je oprávněn se souhlasem členů Etického panelu text usnesení Etického panelu zveřejnit.

Etický panel byl ustaven podle Kodexu České televize na jaře 2004. Jeho první zasedání se uskutečnilo 28. května 2004. Do února 2006 pracoval ve složení: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.; prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.; Ing. František Lobovský; Mgr. Jiří Peňás a Zdeněk Velíšek

Po úmrtí ing. Františka Lobovského jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize s účinností od února 2006 prof. Erazima Koháka, Ph.D. K 1. 1. 2007 rezignoval z pozice člena Etického panelu Mgr. Jiří Peňás. S účinností od 1. 2. 2007 generální ředitel České televize jmenoval členem Etického panelu PhDr. Nikolaje Savického. PhDr. Nikolaj Savický k 14. 4. 2008 nastoupil do České televize. S účinností od 1. 5. 2008 rezignoval na členství v Etickém panelu s ohledem na funkci, kterou v České televizi vykonává.

S účinností od 1. 6. 2008 jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize Mgr. Vlastimila Ježka. Stávající členy – Prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., Prof. RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc. a Zdeňka Velíška, kterým skončil čtyřletý mandát, opětovně jmenoval do funkce člena Etického panelu.

S účinností od 10. ledna 2012 rezignoval na členství v Etickém panelu Mgr. Vlastimil Ježek. S účinností od 14. března 2012 jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize PhDr. Nikolaje Savického, Ph.D.

S účinností od 1. června 2012 jmenoval generální ředitel České televize členy Etického panelu České televize Prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c. a s účinností od 1. července 2012 Prof. RNDr. Václava Pačese, Dr.Sc. S účinností od 5. listopadu 2012 rezignoval na členství v Etickém panelu pan Prof. Erazim Kohák, Ph.D.

S účinností od 26. března 2014 rezignoval na členství v Etickém panelu z důvodu zvolení členem Rady ČT Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

S účinností od 1. června 2014 jmenoval generální ředitel České televize členy Etického panelu České televize Prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr. h. c. a Petra Broda.

V současnosti jsou členy Etického panelu České televize:

  • Petr Brod
  • Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
  • Prof. RNDr. Václav Pačes, Dr.Sc.
  • PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.
  • Zdeněk Velíšek

Usnesení Etického panelu

Usnesení Etického panelu z let 2004–2016