Podávání námětů a projektů

Nabídka TV pořadů

Postup ČT pro přijímání námětů, scénářů, pořadů, projektů a dalších programových formátů

Labyrint II

Nabídka TV pořadů — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Postup při výběru projektu

platný od 14. 3. 2012

Nabídku projektů mohou autoři či nezávislí producenti (dále jen „předkladatelé“) předkládat průběžně. Dle stejných pravidel se podávají do sekretariátu ředitele Vývoje pořadů a programových formátů ČT (dále ŘVP) nebo vedoucím programových útvarů televizních studií v Brně a Ostravě nebo některému z kreativních producentů Tvůrčích producentských skupin (dále TPS).

Všechny předkládané projekty budou neprodleně zaregistrovány do Centrální evidence námětů (CEN) ČT v úseku ŘVP. Tato evidence se řídí interním metodickým pokynem ČT, dle kterého je projekt následně postoupen k dramaturgickému, programovému a výrobnímu posouzení.

Možnosti podání námětu

 1. Elektronickým formulářem:

  Chci podat námět

 2. E-mailem:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem jako přílohu na adresu: gabriela.urbankova@ceskatelevize.cz

  stáhnout přihlášku

 3. Písemně poštou:

  Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s námětem na jednu z adres:

  Centrální evidence ČT Praha:
  Česká televize, sekretariát ŘVP, Kavčí hory, 140 70, Praha 4

  Evidence ČT Brno:
  Česká televize, Televizní studio Brno, evidence námětů, Běhounská 18, 658 88, Brno

  Evidence ČT Ostrava:
  Česká televize, Televizní studio Ostrava, evidence námětů, Dvořáková 18, 729 20, Ostrava

  stáhnout přihlášku

Podmínkou zaevidování je předložení materiálů dle následujících propozic:

 1. námět nebo scénář, rozsah: viz Parametry předkládaných materiálů
 2. rozpočet, pokud je k dispozici, případné finanční zajištění projektu (vyplňte u elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce rozpočet)
 3. uveďte, kam námět směřuje: studio ČT Praha, studio ČT Brno nebo studio ČT Ostrava (vyplňte u elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce doplňující informace)
 4. kontakty na odpovědné osoby (uveďte e-mailovou adresu + telefon v rámci vyplňování elektronického podávání nebo v přihlášce podávané e-mailem v kolonce doplňující informace)

Parametry předkládaných materiálů – definice

Námět

Námět je literární útvar, který dává předpoklad pro vypracování scénáře. Slouží k ujasnění a ke zpřesnění záměru.

 • Definuje základní smysl a cíl (záměru) pořadu (příspěvku).
 • Představuje jasnou myšlenku o obsahu díla, o jeho stavbě, obrazovém pojetí, zvukové stránce a to vše i s ohledem na možnosti a požadavky natáčení.
 • Z námětu musí jasně vyplývat, o jaký druh díla půjde, komu je určen a jaké má být jeho vyznění.
 • Mělo by být patrné, že námět je již výsledkem určité práce, že tvůrce je s látkou seznámen podrobněji.
 • Maximální rozsah cca 5 stran A4.

Synopse

 • Dále rozvádí námět, může být fází mezi námětem a scénářem
 • Popisuje stručný obsah v časovém sledu hlavních scén
 • Obsahuje charakteristiku hlavních postav
 • Maximální rozsah cca 20 stran A4.

Bodový scénář

 • Bodový scénář je literární útvar podobný seznamu, který vystihuje co možná nejpřesněji metodu a technicko-organizační podmínky k realizaci námětu.
 • Naznačuje výchozí stanoviska, okruh situací a osob, se kterými je možné počítat, v případě rozhovorů výčet v úvahu připadajících otázek.
 • Bodový scénář může být i fází mezi námětem a scénářem.

Scénář

 • Scénář je literární útvar, který díky přehledně zpracované obrazové i zvukové části vytváří co nejpřesnější možnou představu budoucího díla.
 • Obrazová část obsahuje řazení záběrů či sekvencí, možných situací, které lze předpokládat nebo vyvolat (eventuálně s technicko-organizačními pokyny), zvuková část obsahuje komentář (konečná verze je stejně až po střihu) nebo nástin dialogů či výpovědí.
 • Je možné uvést i další zvukové výrazové prostředky.

Kontakt pro podávání a evidenci námětů

Hudební projekty bez literárního útvaru

 • Nabízíte-li DVD s koncertem, obraťte se na vedoucího centra převzatých pořadů:

  Václav Kvasnička, vedoucí centra převzatých pořadů
  e-mail: vaclav.kvasnicka@ceskatelevize.cz

Hotové, profesionálně zpracované pořady můžete nabízet zde:

Václav Kvasnička, vedoucí centra převzatých pořadů
e-mail: vaclav.kvasnicka@ceskatelevize.cz

Základní informace o interních pravidlech ČT pro výběr projektů

Při výběru jsou posuzována programová, dramaturgická a výrobní hlediska. Producent TPS, manažer vývoje nebo manažer realizace má právo vyžádat si další materiály k upřesnění předloženého záměru.

Producent TPS nebo manažer vývoje mohou předložený projekt odmítnout nebo doporučit k prezentaci na programové radě ČT.

Doporučené projekty producent TPS nebo manažer vývoje a manažer realizace předkládá k projednání na Programové radě ČT prostřednictvím ŘVP a ředitele výroby. Programová rada ČT rozhodne o přijetí projektu do realizace nebo jeho odmítnutí.

Producent TPS nebo sekretariát ŘVP zašle písemné stanovisko ČT k nabídce předkladateli nejpozději do 60 dnů od obdržení nabídky. Jednotná evidence je vedena v úseku ŘVP.