Kritéria podpory a formuláře — ČT podporuje kulturu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Žádosti kulturních projektů o mediální partnerství ČT

Česká televize v souladu s veřejnou službou podporuje kulturní a veřejně prospěšné aktivity různými způsoby, nejen tvorbou a vysíláním programů. Jednou ze základních forem systematické podpory je mediální partnerství, tedy poskytování prostoru pro bezplatné vysílání nekomerčních spotových kampaní, a případná další programová spolupráce rozšířená o aktivní prezentaci ČT v rámci podpořeného projektu. Česká televize se stává hlavním mediálním partnerem projektu.

Prostor pro vysílání nekomerčních spotů je poskytován ve vysílacích časech self promotion České televize (časy určené na propagaci vlastních pořadů ČT). Kapacita ve vysílání je velmi omezená a z tohoto důvodu může ČT ročně podpořit cca 30 projektů v celostátním i regionálním vysílání.

Podporované oblasti: film (hraný, animovaný, dokumentární), hudba (klasická, alternativní), divadlo (činoherní, hudebně-dramatické, loutkové, alternativní), tanec (tanec, pohybové a nonverbální divadlo), výstavy (výtvarné umění, architektura, design atd.), ostatní (kulturně-vzdělávací projekty, věda a výzkum, literatura, projekty interdisciplinárního charakteru atd.).

Kampaně by měly mít dlouhodobější charakter. Proto nejsou pro vysílání dlouhodobé spotové kampaně vhodné koncerty, konference a jednodenní akce (např. městské oslavy, poutě, jarmarky apod.), ani není zcela v možnostech ČT všechny podobné projekty podpořit. Do této formy podpory nespadají také sportovní akce, soutěže a obecná prezentace organizací (např. koncertní či divadelní sezóny).

Postup při předkládání žádostí

Každá žádost o vysílání spotové kampaně musí projít schvalovacím procesem a splnit tyto základní podmínky pro přijetí:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace)
  • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky
  • minimálně druhý ročník u opakujících se akcí a festivalů, aby bylo možné posoudit jejich kvalitu a hospodárnost z předchozích let
  • doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu (rozhoduje poštovní razítko), aby mohla být žádost řádně projednána a v případě přijetí včas naplánována do vysílání

V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, žádost bude automaticky vyřazena z projednávání. O této skutečnosti bude žadatel informován.

Výběr projektů je důkladný a pořadatelé musí předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost o mediální partnerství na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod. Další potřebné podklady, které se k žádosti přikládájí, a postup zaslání kompletní žádosti jsou podrobně rozepsány v závěru formuláře žádosti (viz formulář níže). Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií teprve až na základě oficiálního vyjádření ČT o přijetí spotu do vysílání. Stopáž spotu je maximálně 20 sekund.

Doporučujeme, aby pořadatelé před odesláním žádosti jakékoliv dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo e-mailem s Janou Kozojedovou (viz Kontakty).

Schvalování žádostí

Útvar Komunikace a PR všechny žádosti registruje, kontroluje projekty po formální stránce a informuje žadatele a žadatelky o dalším postupu schvalování. Kompletní projekty poté schvaluje jednou měsíčně management ČT. Oficiální výsledek schvalování obdrží žadatelé poštou.

Česká televize má zodpovědnost podniknout kroky, kterými se ujišťuje, že každá organizace žádající o tuto podporu je důvěryhodná a její financování je průhledné. Kulturní projekty jsou posuzovány z hlediska neziskovosti, důvěryhodnosti a dobrého jména projektu, dosahu projektu a jeho poslání, výjimečnosti projektu a vizibility a zároveň možnosti prezentace ČT v rámci projektu. Každá organizace by také měla přicházet s konkrétní strategií mediální kampaně.