Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2017 tyto charitativní a osvětové projekty:

Mental Power Prague Film festival

Mental Power Prague Film festival

11. ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Spolek Hendaver

spot

Každý potřebuje svého kamaráda

Každý potřebuje svého kamaráda

Cílem kampaně je rozšířit všeobecné povědomí o Pestré společnosti a potřebnosti asistenčních psů.

Pestrá společnost, o.p.s.

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot

Pomozte dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám

Pomozte dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám

Cílem kampaně je upozornit na problematiku rodin dětí se zrakovým postižením a současně zvýšit počet individuálních dárců organizace.

Eda

spot

Via Bona

Via Bona

Via Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie. Jejím cílem je, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Nadace Via

spot

Vzdávám se

Vzdávám se

Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou těžce zrakově postižených. Zejména pak s výcvikem vodicích psů pro nevidomé. Cílem je taktéž získat finanční prostředky na samotný výcvik vodicích psů prostřednictvím zasílání DMS.

Nadační fond Mathilda

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 21. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorů v oblasti hlavy a krku.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

spot

Staňte se Dobrým andělem

Staňte se Dobrým andělem

Sbírková kampaň na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám, jež se vlivem onkologického nebo jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.

Dobrý Anděl

spot

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Charitativní projekt Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot 1
spot 2

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí

Základem Projektu je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Úřad vlády ČR

spot

Hladomor v Jižním Súdánu

Hladomor v Jižním Súdánu

Smyslem kampaně je získat prostředky na humanitární pomoc v Jižním Súdánu, kde byl 20. února 2017 vyhlášen stav hladomoru a 1,1 milionu dětí je bezprostředně ohroženo na životě.

Český výbor pro UNICEF

spot

Česká olympijská nadace

Česká olympijská nadace

Projekt Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6–18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.


spot

Rok asistence

Rok asistence

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Konkrétně se jedná o osobní asistenci, podporu při přechodu ze škol do dalšího života a při hledání zaměstnání. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence o.p.s.

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot