Kritéria podpory a formuláře — Charitativní, osvětové, humanitární a sbírkové kampaně — Vše o ČT — Česká televize

Charitativní, osvětové, humanitární a sbírkové kampaně

Charitativní, osvětové, humanitární a sbírkové kampaně

  • Jednou ze základních forem systematické podpory neziskového sektoru ve vysílání České televize je poskytování prostoru pro vysílání osvětových a sbírkových spotových kampaní

Žádosti o vysílání spotové kampaně – CHARITA

Česká televize v souladu s veřejnou službou podporuje veřejně prospěšné aktivity různými způsoby, nejen tvorbou a vysíláním programů. Jednou ze základních forem systematické podpory je poskytování prostoru pro bezplatné vysílání osvětových a sbírkových spotových kampaní neziskového sektoru. Cílem této podpory je poskytnout informaci o charitativních, humanitárních, zdravotně osvětových, sociálních a vzdělávacích aktivitách pořádaných neziskovými organizacemi.

Prostor pro vysílání osvětových a sbírkových spotů je poskytován ve vysílacích časech self promotion České televize (časy určené na propagaci vlastních pořadů ČT). Kapacita ve vysílání je velmi omezená a z těchto důvodů může ČT ročně podpořit cca 15-20 charitativních projektů v celostátním vysílání. Jelikož vysíláním spotů ČT upozorňuje veřejnost na závažné celospolečenské události, jsou ve výběru upřednostňovány projekty zaměřené na konkrétní problematiku a její možnosti řešení. Obecná prezentace samotných organizací není součástí strategie této podpory.

Kampaně by měly mít také dlouhodobější charakter. Proto benefiční koncerty a jednodenní akce nejsou vhodné pro tento typ podpory, tj. pro vysílání dlouhodobé spotové kampaně, ani není zcela v možnostech ČT všechny podobné projekty podpořit. Do této formy podpory nespadají také sportovní akce.

Typy podporovaných osvětových a charitativních aktivit: zdravotní prevence, mentální a zdravotní postižení, pomoc dětem, rovné příležitosti, lidská práva, rozvojová pomoc, veřejné sbírky, prevence závislostí, ekologie, senioři, domácí násilí, protikorupce, vládní informační kampaně apod.

Postup při předkládání žádostí

Každá žádost o vysílání spotové kampaně musí projít schvalovacím procesem a splnit tyto základní podmínky pro přijetí:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace),
  • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky,
  • doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu (rozhoduje poštovní razítko), aby mohla být žádost řádně projednána a v případě přijetí včas naplánována do vysílání.

V případě, že některá z výše uvedených podmínek nebude splněna, žádost bude automaticky vyřazena z projednávání. O této skutečnosti bude žadatel informován.

Výběr projektů je důkladný a pořadatelé musí předložit vypracovaný projekt, oficiální žádost o vysílání obecně prospěšného sdělení na předepsaném formuláři a další náležitosti týkající se neziskové organizace, jejího hospodaření apod. V případě veřejné sbírky navíc oficiální povolení sbírky s uvedením sbírkového konta, na které jsou příspěvky zasílány, a přesný účel veřejné sbírky, vyúčtování a přehled využití finančních prostředků získaných ze sbírky a další náležitosti. Další potřebné podklady, které se k žádosti přikládájí, a postup zaslání kompletní žádosti jsou podrobně rozepsány v závěru formuláře žádosti. Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií teprve až na základě oficiálního vyjádření ČT o přijetí spotu do vysílání. K žádosti se příkládá pouze podrobný storyboard spotu. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

Doporučujeme, aby pořadatelé ještě před odesláním žádosti jakékoliv další dotazy či nejasnosti konzultovali telefonicky nebo e-mailem s Michaelou Fričovou (viz Kontakty).

Schvalování žádostí

Útvar Komunikace a marketingu všechny žádosti registruje, kontroluje projekty po formální stránce a informuje žadatele a žadatelky o dalším postupu schvalování.

Česká televize má zodpovědnost podniknout kroky, kterými se ujišťuje, že každá organizace žádající o tuto podporu je důvěryhodná a její financování je průhledné. Na základě dodaných materiálů tak ČT provádí analýzu jednotlivých předložených projektů z těchto hledisek:

  • celospolečenské naléhavosti a závažnosti tématu,
  • kvality zpracování projektu,
  • míry edukativnosti projektu,
  • důvěryhodnosti projektu a organizace,
  • hospodaření předkládající neziskového organizace,
  • sbírkové projekty – hodnocení účelnosti využití získaných finančních prostředků a zveřejnění informací o jejich využití.

Úspěšnost a efektivnost vysílání všech podpořených spotových kampaní závisí také na správném výběru cílové skupiny. Každá organizace by tak měla přicházet s konkrétní strategií mediální kampaně.

Žádosti se projednávají průběžně celý rok, minimálně však jednou za měsíc. Po jejich doručení do ČT jsou předkládány na nejbližší termín schvalování. Oficiální výsledek rozhodnutí generálního ředitele České televize obdrží neziskové organizace poštou.

Formulář žádosti o vysílání obecně prospěšného sdělení

MS Word (139 kB)

Technická kritéria pro výrobu spotu

MS Word (36 kB)