Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 27. – 30. září 2017 Nová Scéna Národního Divadla a další místa v Praze

CS EN

Statut

Statut ke stažení - Česky / Anglicky (825kb, PDF)

PREAMBULE

Pořadatelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) je Česká televize. Posláním festivalu je umožnit prostřednictvím soutěže, odborných setkání, promítání a videotéky širší poznání televizních, hudebních, tanečních a divadelních pořadů a filmů z celého světa.

Svým pojetím MTF ZP podporuje mezinárodní výměnu pořadů, je místem setkání jejich tvůrců, výrobců, vysílatelů a distributorů a iniciátorem spolupráce mezi nimi.

Podmínkou prezentace televizních pořadů a filmů v mezinárodní soutěži a ve videotéce je umělecká úroveň snímků. Vedení MTF ZP si zároveň vyhrazuje právo vyřadit snímek, který by po stránce etické či estetické byl v rozporu s posláním veřejnoprávní televize.

54. ročník MTF ZP nabízí svým účastníkům:

 • Mezinárodní soutěž
 • Videotéku se všemi přihlášenými pořady
 • Festivalové premiéry
 • Workshopy
 • Společenská setkání
 • Galavečery
 • Slavnostní předávání cen

I. SOUTĚŽ

MTF ZP je soutěží televizních pořadů z oblasti hudby, tance a divadla bez ohledu na hudební žánr.

I.A Kategorie

Soutěžní pořady jsou rozděleny do dvou kategorií:

 • I. A.1 Dokumenty o hudbě, tanci a divadle
 • I. A.2 Performing Arts

(Záznamy inscenací oper, operet, muzikálů, tance, baletů, koncertů, divadelních představení atd.)

Kromě pořadů přijímá MTF ZP do soutěže také jednotlivé části seriálů či cyklů, jestliže je lze samostatně posuzovat.

I. B Přihlašování

I. B.1 Přihláška

Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 30. června 2017.
Do soutěže jsou přijímány pouze pořady vyrobené po 15. dubnu 2016.
Maximální počet pořadů od jednoho přihlašovatele: není omezen.
Maximální celková délka všech pořadů od jednoho přihlašovatele: není omezena.
Minimální délka jednoho pořadu: 5 min.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto statutem a prohlašuje , že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem.

Pokud přihlásí stejný film více než jedna společnost či tvůrce, bude přijata první z přihlášek.

Vyjadřuje také souhlas s tím, že:

V rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP.

Pořad může být po dobu trvání MTF ZP zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP.

Pořady zůstávají i po skončení 54. ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.

V případě, že přihlášený pořad získá některou z cen, tj. GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE, ČESKÝ KŘIŠŤÁL, CENU ČESKÉ TELEVIZE nebo ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin, poskytuje tímto přihlašovatel České televizi nevýhradní bezúplatnou nevýhradní licenci k jednomu televiznímu vysílání pořadu (v rozsahu „free TV “), a to všemi technologickými postupy v současné době známými, tj. zejména bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí družice, ve všech formátech, analogově či digitálně, včetně zpřístupňování pořadu veřejnosti současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání uskutečňovaného nabyvatelem pro území České republiky po dobu 13 měsíců od udělení ceny. Dále pak přihlašovatel uděluje svolení opatřit pořad jazykovými titulky, pokud to charakter pořadu bude vyžadovat. Česká televize není povinna licenci využít.

I. B.2 Platba

Za každý pořad přihlášený do soutěže zaplatí přihlašovatel 250 EUR (včetně DPH). Úhradu je možné provést platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na webových stránkách www.festivalzlatapraha.cz nebo na základě faktury, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu. Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje společnosti, které bude faktura zaslána. Bankovní poplatky hradí přihlašovatel.

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní adresou: infogoldenprague@ceskatelevize.cz.

Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba registrovaná k DPH v některé zemi EU poplatek ve výši 250 EUR (odběratel oznámí své platné registrační číslo k DPH a provede samovyměření, revercharge).

Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí osoba podnikající se sídlem v některé zemi mimo EU poplatek ve výši 250 EUR.

Za každý pořad přihlášený do soutěže MTF ZP zaplatí ostatní osoby poplatek ve výši 302,50 EUR (250 EUR + 21% DPH). Pro tuzemské osoby výše poplatku bude přepočtena do CZK dle aktuálního kurzu ČNB.

Bez uhrazení poplatku do 25. srpna 2017 nebude pořad do soutěže přijat.

Snímek přihlašovatele, který přihlásí film, ale nezaplatí přihlašovací poplatek, bude ze soutěže vyřazen a přihlašovatel nebude moci přihlásit další filmy v následujícím ročníku MTF ZP.

I. B.3 Zasílání soutěžních pořadů

Přihlašovatel se zavazuje, že do 30. června 2017 nahraje každý přihlášený soutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný, či s titulky) v HD kvalitě na webovou aplikaci na stránce www.festivalzlatapraha.cz, kde jsou specifikovány i technické podmínky.

Dále zašle na adresu MTF ZP elektronicky nebo poštou následující:

 • synopsi pořadu v anglickém jazyce
 • kopii scénáře či titulků v anglickém jazyce ke každému pořadu, který obsahuje mluvené slovo (např. dokument)
 • hudební sestavu (jméno a příjmení autora [autorů], název a stopáž všech použitých hudebních skladeb, jméno a příjmení interpreta [interpretů])
 • další propagační materiály (fotografie, plakáty apod.)
 • potvrzení o provedené platbě ( viz bod I. B.2)

Adresa:
Česká televize
MTF Zlatá Praha
140 70 Praha 4 - Kavčí hory
infogoldenprague@ceskatelevize.cz

Veškeré náklady na pojištění a přepravu hradí přihlašovatel.

Pokud soutěžní pořad nesplňuje podmínky statutu, vyhrazuje si MTF ZP právo nezařadit jej do soutěže.

MTF ZP nemá právo poskytovat kopie ze soutěžních pořadů třetím subjektům, pokud o tom nebude učiněna zvláštní dohoda.

Přihlašovatel podáním přihlášky uděluje souhlas s tím, že organizátor MTF ZP může přepsat elektronicky zaslané kopie pořadu na harddisky a DVD v komprimovaném formátu MPEG2. Takto pořízené kopie organizátor MTF ZP použije výhradně k potřebám zajištění digitální prezentace pořadů během festivalu a k potřebám archivace. MTF ZP se zavazuje takto pořízené kopie neposkytovat dalším subjektům a nevyužívat je k jakýmkoliv jiným nežli uvedeným účelům.

Do 1. září 2017 bude přihlašovateli sděleno, zda byl jeho pořad dle bodu I. C vybrán mezi TOP 20. V případě, že pořad mezi TOP 20 vybrán bude, zavazuje se přihlašovatel doručit jej do 16. 9. 2016 na nosiči HDCAM, XDCAM, Digi Betacam, File Hard Disk codec H 264 dle platných všeobecných technických podmínek pro pořady dodávané a vyráběné v České televizi (ke stažení na www.festivalzlatapraha.cz) na adresu Česká televize, MTF Zlatá Praha, 140 70, Praha 4 – Kavčí hory.

MTF ZP se zavazuje, že vrátí soutěžní pořady na nosičích HDCAM, XDCAM, Digi Betacam, File Hard Disk codec H 264 jejich přihlašovatelům do tří měsíců po skončení festivalu. Náklady spojené s odesláním nosičů zpět nese přihlašovatel.

MTF ZP nenese odpovědnost za technickou kvalitu zaslaných materiálů.

V případě jakýchkoliv problémů je kontaktní adresou: infogoldenprague@ceskatelevize.cz.

I. C Porota

Soutěžní pořady posoudí pětičlenná mezinárodní porota.

Porota příspěvky vyhodnocuje ve dvou kolech. V prvním kole, které probíhá před konáním festivalu, obdrží každý porotce odkaz na webovou stránku, na níž najde pod svým osobním heslem všechny soutěžní pořady a hodnotící tabulku.

Porota hodnotí snímky známkou 1 – 10 dvakrát, a to ze dvou hledisek:
1. celková umělecká úroveň a emocionalita
2. řemeslné a technické zpracování

U každého pořadu se body od všech porotců v obou hlediscích sečtou, přičemž celková nejvyšší a nejnižší známka, kterou snímek získá v prvním kole, se škrtá a do konečného hodnocení tohoto kola se nezapočítává.

Z tohoto prvního kola vznikne seznam dvaceti nejvýše hodnocených pořadů (TOP 20). Ve druhém kole, které se koná v průběhu MTF ZP, porotci společně shlédnou dvacet vybraných pořadů, ohodnotí je a rozhodnou o držitelích cen.

Předsedu poroty jmenuje vedení MTF ZP, po dohodě s předsedou jmenuje i její další členy. Jednacím jazykem poroty je angličtina.

I. D Ceny

Porota uděluje:

 • GRAND PRIX GOLDEN PRAGUE – hlavní cenu vítěznému pořadu Tato cena je dotována částkou 10 000 EUR.
 • Dva ČESKÉ KŘIŠŤÁLY vítězným pořadům v jednotlivých kategoriích.
 • ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ za mimořádný umělecký počin.

Další ceny:

 • CENU ČESKÉ TELEVIZE uděluje generální ředitel České televize.

Pokud oceněný snímek vznikl v koprodukci, získává cenu přihlašovatel.

Každý soutěžní pořad může získat i několik cen.

MTF ZP si vyhrazuje právo umožnit významným nadacím, kulturním institucím či sponzorům MTF ZP v rámci festivalu udělit vlastní cenu některému z přihlášených pořadů.

II. NESOUTĚŽNÍ SEKCE – VIDEOTÉKA

II. A Popis

Každý účastník má možnost přihlásit své pořady z oblasti hudby, tance a divadla také do nesoutěžní sekce (videotéky), a to bez ohledu na dobu jejich vzniku.

Přihlašovatel podáním přihlášky vyjadřuje souhlas s tím, že pořady zůstávají v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.

Seznam všech pořadů, dostupných ve videotéce, bude uveřejněn ve festivalovém katalogu.

II. B Přihlášování

II. B.1 Přihláška

Přihlášku, která je k dispozici na webové stránce MTF ZP www.festivalzlatapraha.cz, je třeba vyplnit a odeslat on-line nejpozději do 30. června 2017.

Pořad bude po dobu trvání MTF ZP zpřístupňován návštěvníkům festivalu formou veřejné videotéky v prostorách konání MTF ZP.

Podáním přihlášky do soutěže vyjadřuje přihlašovatel souhlas s tímto statutem a prohlašuje , že bude-li přihlášený pořad užíván v souladu s tímto statutem, nebudou vůči pořadateli festivalu uplatňovány nároky majitelů autorských práv, práv výkonných umělců a práv výrobců, ani nároky třetích osob v souvislosti s přihlášeným pořadem.

Vyjadřuje také souhlas s tím, že:

V rámci propagace MTF ZP může být ukázka z přihlášeného pořadu v maximální délce 3 minut nebo fotografie volně užita ve vysílání ČT a na internetových stránkách ČT, a rovněž nabídnuta k využití dalším médiím, to vše však výlučně v souvislosti s MTF ZP a pro účely propagace MTF ZP.

Pořady zůstávají i po skončení 54. ročníku MTF ZP v archivu MTF ZP a mohou být nekomerčně využity za účelem propagace MTF ZP a pro studijní účely.

II. B.2 Platba

Za každý pořad přihlášený do nesoutěžní sekce zaplatí přihlašovatel 60 EUR (včetně DPH). Úhradu je možné provést platební kartou přes webovou aplikaci ČT, která bude k dispozici na webových stránkách www.festivalzlatapraha.cz nebo na základě faktury, kterou ČT zašle po přihlášení pořadu. Současně s přihláškou vyplní přihlašovatel fakturační údaje společnosti, které bude faktura zaslána.

Bankovní poplatky hradí přihlašovatel.

V případě jakýchkoliv problémů s platbou nebo přihlašováním pořadů je kontaktní adresou: infogoldenprague@ceskatelevize.cz.

Bez uhrazení poplatku do 25. srpna 2017 nebude pořad do nesoutěžní sekce přijat.

II. B.3 Zasílání nesoutěžních pořadů

Přihlašovatel se zavazuje, že do 30. června 2017 nahraje každý přihlášený nesoutěžní pořad v anglické verzi (dabovaný, či s titulky) v HD kvalitě na webovou aplikaci na stránce www.festivalzlatapraha.cz, kde jsou specifikovány i technické podmínky.

III. OSOBNÍ REGISTRACE

Podmínkou osobní účasti na MTF ZP je registrace. Návštěvníci musí vyplnit registrační formulář, který je k dispozici na webové stránce www.festivalzlatapraha.cz a odeslat jej on-line do 27. září 2017. Po tomto datu se mohou zájemci registrovat přímo na místě konání festivalu v akreditačním středisku. Registrace je bezplatná.

Účastník, který se zaregistruje, bude mít volný vstup na veřejně přístupné festivalové programy a akce.

IV. ODBORNÁ SETKÁNÍ

Ve spolupráci s EBU, IMZ, různými festivaly a dalšími organizacemi či odborníky pořádá MTF ZP workshopy, panelové diskuse, kulaté stoly, semináře a další akce tohoto druhu. Doprovodné programy budou simultánně tlumočené a přístupné všem registrovaným účastníkům festivalu. Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento statut se sjednává pro realizaci 54. ročníku MTF ZP, který se bude konat ve dnech 27.–30. září 2017 a nabývá účinnosti 1. března 2017.

Veškeré vztahy mezi přihlašovateli a organizátorem MTF ZP se v souladu s tímto statutem řídí českým právem.

Statut je vydán v české a anglické verzi, v případě rozporu mezi oběma verzemi je rozhodující české znění.

V nejasných situacích nebo tímto statutem nepředvídaných případech rozhoduje pořadatel MTF ZP podle svého uvážení.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo podle svého uvážení jednostranně změnit tento statut s výjimkou licenčních ustanovení, jejichž změna podléhá vždy dohodě s přihlašovatelem.

Přihlásit se

 *

 *

Zapomeli jste heslo?