Archivace a přepisy filmových materiálů

Smysl archivace rodinných filmových materiálů

Historie, to nejsou jen významné milníky. Je to také cosi mnohem jemnějšího. Je to třeba stará zažloutlá fotografie neznámého muže, jeho klobouk, či dýmka, kterou drží v ruce. Může to být také nalezený mlýnek na kávu po prarodičích, či jiná dějinně pominutelná „cetka“. Každého z nás oslovují tito svědkové minulých dob v jiných významech a s jinou intenzitou. V každém vyvolávají jiné asociace a vytvářejí jiné souvislosti. Ale i v těchto střípcích tušíme poselství o naší minulosti. A mnohdy, aniž si to uvědomujeme, velmi průkazné.

Svědectví o minulé době prostřednictvím soukromých filmových archivů přináší jiný pohled než oficiální historie státních archivů. Rozhodně nejde o prvořadé politické či kulturní události, ve kterých se to hemží významnými osobnostmi. Tato oficiální historie je plná propagandy, informací, ideologie. Nejde o ucelený pohled na určité období, o jednoznačně cílený tok informací. Soukromé filmy byly zbaveny těchto ambiciózních hledisek. Jejich cíle byly mnohem skromnější: zastavit čas.

Naši paměť, která hovoří o tom, kdo jsme, kdo byli naši otcové a otcové našich otců, tvoří nejen majestát učebnic dějepisu, či muzejních sbírek. Je to také běžný zvyk denního života, způsob hovoru, ustálená reakce na situaci, gesto, používané přísloví, nebo popěvek atd...atd..., o němž ani nevíme, odkud pochází, ale který nás přitom velmi přesně identifikuje.

Rodinné filmové archivy vznikaly od 20. let. Jejich zakladatelem byla převážně střední společenská třída. Z jimi dochovaného materiálu vzniká cenný pramen pro studium meziválečné a poválečné doby této společenské vrstvy. Práce se soukromým dobovým filmovým materiálem umožňuje odkrývání lokální historie. Jde jakoby o "vizuální archeologii". Jde o kulturní a sociální studie netradičním, alternativním úhlem pohledu. Materiál může také sám o sobě nabízet velmi cenné archivní svědectví. Amatérské zachycení historických událostí doposud nepublikovaných. I toto je důvod, pro který stojí zato prozkoumat tento cenný zdroj.

Archiv soukromé filmové historie vznikl v září 1992 jako kulturní instituce, jejímž účelem je shromažďování soukromých filmových archivů ve vlastnictví různých osob. Dále pak shromažďování fotografických, písemných a dalších souvisejících materiálů. Archiv spatřuje v tomto materiálu cenné kulturní bohatství. Archiv soukromé filmové historie má statut občanského sdružení.

Archiv soukromé filmové historie

Pragafilm
Pod Havránkou 15a
171 00 Praha 7
tel.+ fax: +420 222 522 242
tel: +420 222 522 282
e-mail: pf@wo.cz

Filmový projekt Soukromé století je výsledkem dlouhodobé spolupráce Archivu soukromé filmové historie a producenta - filmové agentury Pragafilm.

Přepisy filmových materiálů

Rodinné filmové materiály jsou převážně na formátech 8 mm, S-8 mm, 9,5 mm; výjimečně 16 nebo 35 mm. Všechny tyto formáty jsme schopni převést na současné nosiče digitálního záznamu VHS, DVD, mini DV apod. Toto převedení nabízíme majitelům rodinných filmových materiálů. Přepisy a archivaci materiálů provádí "Archiv soukromé filmové historie"

Zapůjčení materiálů probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi majitelem a Archivem soukromé filmové historie. Po přepsání jsou filmové materiály vráceny zpět majiteli. V případě že majitelé umožní pořízení kopie pro potřeby Archivu soukromé filmové historie, nabízíme převedení materiálů zdarma.

V případě že jste majitelem, nebo víte o rodinných filmových materiálech, spojte se prosím s námi.

Král Velichovek
Tatíček a Lili Marlén
Sousoší dědečka Vindy
Sejdeme se v Denveru
Mávnutí  motýlích  křídel
Nízký let